Gemeenteraad

maandag 13 juli 2020 18:00 - 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Voortzetting van de geschorste raadsvergadering van 9 juli 2020

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heropent de vergadering om 18.00 uur.

 • 16

  Op verzoek van de commissie BS heeft het Presidium op 29 juni 2020 besloten het KEC toe te voegen als onderwerp voor de raad van 9 juli 2020. Er zijn vragen gesteld c.q. verzoeken gedaan door de LVR, de VVD  en het CDA. Het college levert daartoe tijdig vóór de raad van 9 juli 2020 een notitie aan. Zodra beschikbaar, wordt deze notitie aan dit agendapunt toegevoegd. Tevens zullen gestelde vragen van de LVR en de VVD beantwoord worden in iBabs en toegevoegd worden aan dit agendapunt.  Besluit
  Woordvoering door GL, CDA, DS, VVD, D66, SP, SPR, DENK en LVR. Enkele opmerkingen: terughoudendheid is gewenst omdat de zaak onder de rechter is, eigendomssituatie van het gebouw, veiligheid in en om de school, onduidelijkheid over aantallen en afkomst van de klachten, belang van het kind staat voorop, dank voor de notitie, vertrouwen in instanties, meldingsbereidheid, (financieel) belang van de gemeente, problemen met de stemverhouding, problemen met verdeling van kosten en uitgaven, botsende ego's, wellicht externe bemiddelaar, pro-actieve rol van gemeente c.q. portefeuillehouder, invloed op kosten van het leerlingenvervoer, vraag over afschrijvingstermijn van het gebouw, mogelijk vertrek van één van de partners uit het gebouw, ruim 350 incidenten volgens het meldingensysteem. LVR dient een motie in. Namens het college reageert wethouder Pleyte. Kwaliteit van het onderwijs is geen zaak van de gemeente. Het is vooral een bestuurdersprobleem dat er speelt. Inspectie is bekend met de klachten die er zijn en beoordeelt deze ook. Partijen doen veel dingen om hun eigen positie te versterken. Informatie is tegenstrijdig. Stadium van  mediation is gepasseerd. Betrekken van raadsheren is een belangrijke stap voorwaarts. Gemeente is al maanden zeer intensief bij het KEC betrokken maar partijen moeten er toch samen uit komen. College denkt dat de motie niet helpt om de zaak op te lossen en ontraadt deze. In tweede termijn deelt LVR mede de motie aan te houden. Wethouder Pleyte zegt de zaak nauwlettend in de gaten te blijven houden, mogelijk nog een tandje te zullen bijzetten en de commissie BS op de hoogte te blijven houden. Er wordt nog gekeken naar de vraag of het mogelijk is een relatie te leggen tussen de situatie in het KEC en de vervoerskosten.

  Moties
  Onderwerp
  20M24 onafhankelijk onderzoek naar bouw KEC, de oprichting coöperatie KEC en rol van gemeente
 • 16.a
 • 16.b


  Besluit
  Indiener DENK schuift deze motie voor behandeling door naar de eerste raadsvergadering na het zomerreces.
 • 16.c


  Besluit
  DENK geeft een korte toelichting bij de motie. Burgemeester Donders zegt namens het college de motie te willen overnemen en zal de inhoud van de motie bepleiten binnen het DB en AB van de Veiligheidsregio. De motie wordt unaniem aangenomen (28 - 0)

  Moties
  Onderwerp
  20M25 zet een doventolk in bij crisissituaties
 • 18

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 20.02 uur.