Gemeenteraad

donderdag 14 februari 2019 18:00 - 22:36
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering, doet mededelingen en stelt het stemmingnummer vast.


  Besluit
  De voorzitter deelt mede dat deze week besluiten zijn genomen over verlenging van de vervanging van de zieke raadsleden Raja Fick (3e periode) en Chris Trines (2e periode) door Ernest Oele en André Meijers. De voorzitter deelt mede dat een werkgroep uit de raad zal worden gevormd die zich zal richten op een voorstel voor de raad over het nieuwe rechtspositiebesluit. De griffier zal de fracties per mail uitnodigen om een raadslid af te vaardigen in deze werkgroep. Trekking stemmingnummer 28: Bert Achten. Ben Peters heeft aangekondigd dat hij de vergadering om 20.30 uur zal verlaten.

  00:08:14 - 00:09:05 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen.


  Besluit
  De raad stelt de agenda aangepast vast. Op verzoek van LVR stemt de voorzitter ermee in dat bij de behandeling van de twee moties over compartimentering (punt 14/15) eerst het college zijn mening zal geven alvorens de fracties aan het woord komen.

  00:10:14 - 00:11:52 - Rianne Donders-de Leest
  00:11:53 - 00:11:56 - Selami Coşkun
  00:11:57 - 00:12:15 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:16 - 00:12:38 - Selami Coşkun
  00:12:39 - 00:12:57 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:58 - 00:13:09 - Bert Achten
  00:13:10 - 00:13:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:13 - 00:13:18 - Bert Achten
  00:13:19 - 00:13:40 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:41 - 00:14:05 - Lieke van Hal
  00:14:06 - 00:14:15 - Rianne Donders-de Leest
  00:14:16 - 00:14:31 - Oele
  00:14:32 - 00:14:59 - Rianne Donders-de Leest
 • 3

  Besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 december 2018 en de voortzetting op 18 december 2018.  Besluit
  CDA stelt voor om, conform toezegging van wethouder Smitsmans, toe te voegen aan de besluitenlijst van 13 december 2018 (punt 14 op blz. 4, plan van aanpak “Beter met minder”): “De raad wordt meegenomen in dit traject. In het voorjaar van 2020 vindt een midterm-review plaats”. Op verzoek van LVR zegt burgemeester Donders toe de raad nog schriftelijk te zullen informeren over de juridische uitvoerbaarheid van de "Instructie en verordening klachtafhandeling".

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Instructie en verordening klachtafhandeling

  00:15:00 - 00:15:39 - Jos Vervuurt
  00:15:40 - 00:16:10 - Dré Peters
  00:16:11 - 00:16:31 - Marij Cox-Sevenich
  00:16:32 - 00:16:35 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:36 - 00:17:14 - Bert Achten
  00:17:15 - 00:17:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:17:29 - 00:17:47 - Bert Achten
  00:17:48 - 00:18:02 - Rianne Donders-de Leest
  00:18:03 - 00:18:07 - Bert Achten
  00:18:08 - 00:18:28 - Rianne Donders-de Leest
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad. Behandelwijze A: voor kennisgeving aannemen, geen reactie noodzakelijk Behandelwijze B: ter afdoening naar het Presidium (conceptreactie wordt door griffier aangeleverd aan Presidium) Behandelwijze C: 1. ter afdoening naar het college van B&W (conceptreactie te maken door de vakafdeling voorgelegd aan B&W) 2. ter afdoening naar het college van B&W (conceptreactie wordt door de vakafdeling voorgelegd aan B&W). Een afschrift van de reactie wordt ter kennisname aan de leden van de raad verzonden. Behandelwijze D: Agendering in commissie. Een concept reactie wordt door de vakafdeling voorgelegd aan B&W. B&W legt de conceptreactie voor aan de commissie middels een commissievoorstel. Na consultatie kan de reactie verzonden worden, tenzij de commissie van mening is dat de conceptreactie voorgelegd moet worden aan de raad.  Besluit
  Op voorstel van het CDA besluit de raad om de brief van de VRLN om te zetten van behandelwijze C naar D en de brief te agenderen voor de commissie BM van 18 maart 2019. Op voorstel van de LVR zegt burgemeester Donders toe dat de afzender van brief C009 een schriftelijke reactie van het college zal krijgen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Brief heer Cabbolet
  Brief VRLN

  00:18:29 - 00:19:08 - Wim Kemp
  00:19:09 - 00:19:13 - Dirk Franssen
  00:19:14 - 00:19:36 - Jos van Rey
  00:19:37 - 00:20:34 - Rianne Donders-de Leest
 • 5
 • 5.a

  Het bestemmingsplan 'N280 - West deelproject wegvak Roermond, herziening 1' is niet in de commissie Ruimte behandeld, maar kan rechtstreeks naar de raad aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan 'N280 - West deelproject wegvak Roermond, herziening 1' vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘N280-West deelproject wegvak Roermond herziening 1’ vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘N280-West deelproject wegvak Roermond herziening 1’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000303-VG01) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.


  Besluit
  De raad stemt in met het voorstel.
 • 5.b

  Voorstel om kennis te nemen van de Decembercirculaire 2018 algemene uitkering Gemeentefonds.  Besluit
  De raad stemt in met het voorstel.
 • 5.c

  Voorstel om in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming uit het gemeentefonds voor het onderzoek naar, het benaderen van en het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.  Besluit
  De raad stemt in met het voorstel.
 • 6
 • 6.a

  De raad neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek proces jaarstukken 2017, besluit de aanbevelingen welke gericht zijn aan de raad over te nemen en het college de opdracht te geven de aan haar gerichte aanbevelingen op te volgen en om uiterlijk maart 2019 aan de commissie BM een uitvoeringsplan “implementatie aanbevelingen” in relatie tot het onderzoek voor te leggen.  Besluit
  Voorzitter Ernest Oele geeft een toelichting namens het Auditcomité. Daarna vindt woordvoering plaats door de fracties van LVR, CDA, GL, VVD, SPR, SP en D66. Reagerend op de woordvoering deelt voorzitter Ernest Oele van het Auditcomité mede dat: 1. in raadsinformatiebrief van het Auditcomité d.d. 4 oktober 2018 is uitleg gegeven over wat nu in aanbeveling C4 staat. Dit punt zal onderwerp van overleg vormen met de nieuwe accountant; 2. Auditcomité is geen voorstander van aanpassing van het controleprotocol 2018; 3. evaluatie van accountantscontrole 2016 was bij Auditcomité niet bekend; 4. over meerwerk vindt nog overleg van het Auditcomité met EY plaats maar EY neemt in elk geval 70 tot 80% van de meerwerkkosten voor eigen rekening; 5. uit de gesprekken tot nu is gebleken dat er maatregelen zijn genomen die het vertrouwen geven dat processen dit jaar beter gaan verlopen. Reagerend op de woordvoering deelt wethouder Schreurs mede: 1. de VNG-handleiding over de accountant heel helder is, met name ook over de rollen van de verschillende partners in het proces; 2. bereid te zijn om mee te werken aan verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden; 3. uitgegeven bedragen voor inhuur van personeel in Roermond wijken niet af van hetgeen gebruikelijk is voor gemeenten van onze omvang; 4. in raadsinformatiebrief van eerder deze week over bijvangst is weergegeven welke verbeteringen al in 2019 worden doorgevoerd; 5. erop toe te zullen zien dat de afgesproken planningen gevolgd gaan worden; 6. inkooprapportage zal tijdig vóór behandeling van de jaarrekening worden geleverd. Ernest Oele stelt voor deze rapportage in 2019 te leveren voor de commissie BM van 20 mei; 7. hij blijft bij zijn mening over de laatste alinea in de collegebrief van 19 december 2018, het RKC-rapport is op dit onderdeel niet correct omdat de wethouder op 19 maart geen overleg hierover heeft gehad; 8. de raad op de hoogte zal worden gehouden van de stappen die worden gezet om zaken te verbeteren. Er komt op korte termijn een implementatieplan; 9. de gang van zaken met betrekking tot het SPP is regelmatig met de raad besproken; 10. het is goed om kritisch te zijn maar we hebben de jaarrekening op tijd vastgesteld en ingediend. In tweede termijn vindt woordvoering plaats door LVR, CDA, GL, VVD, SPR en D66. LVR dient een motie van afkeuring in. Reagerend op de woordvoering in tweede termijn deelt wethouder Schreurs mede dat: 1. het college heeft bepaald dat de 191 inkoopdossiers kunnen worden ingezien; 2. erkend wordt dat raadsleden niet namens hun fractie deel uitmaken van het Auditcomité; 3. in maart 2019 krijgt de raad informatie over het verbeterplan; 4. binnen nu en week komt informatie over de termijn waarbinnen de raad informatie krijgt over inhuur; 5. hij op 19 maart 2018 niet heeft gesuggereerd om het controleprotocol 2017 aan te passen; 6. de managementletter 2018 actief met de raad zal worden gedeeld; 7. in het Auditcomité afstemming plaatsvindt over onderzoeken die plaatsvinden. Lieke van Hal wenst zich als lid van de RKC van stemming te onthouden. De overige 29 raadsleden stemmen in met het voorstel. De motie van de LVR wordt, bij hoofdelijke stemming op verzoek van de LVR, met 8 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen. Voor: LVR (8) Tegen: GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1), SPR (1) en DENK (1).

  00:20:35 - 00:20:46 - Oele
  00:20:47 - 00:20:51 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:52 - 00:21:11 - Jos van Rey
  00:21:12 - 00:21:21 - Rianne Donders-de Leest
  00:21:22 - 00:21:23 - Dré Peters
  00:21:24 - 00:21:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:21:29 - 00:21:41 - Oele
  00:21:42 - 00:21:46 - Jos van Rey
  00:21:47 - 00:32:14 - Oele
  00:32:15 - 00:33:00 - Rianne Donders-de Leest
  00:33:01 - 00:52:59 - Jos van Rey
  00:53:00 - 00:53:03 - Rianne Donders-de Leest
  00:53:04 - 00:59:21 - Marc Breugelmans
  00:59:22 - 00:59:25 - Rianne Donders-de Leest
  00:59:26 - 01:03:44 - Wim Maassen
  01:03:45 - 01:03:50 - Rianne Donders-de Leest
  01:03:51 - 01:12:07 - Vincent Zwijnenberg
  01:12:08 - 01:12:10 - Rianne Donders-de Leest
  01:12:11 - 01:20:54 - Leon Coenen
  01:20:55 - 01:21:37 - Dirk Franssen
  01:21:38 - 01:22:02 - Leon Coenen
  01:22:03 - 01:22:17 - Dirk Franssen
  01:22:18 - 01:22:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:22:24 - 01:26:44 - Gerard Nizet
  01:26:45 - 01:26:49 - Rianne Donders-de Leest
  01:26:50 - 01:31:45 - Wilbert Dekker
  01:31:46 - 01:32:24 - Rianne Donders-de Leest
  01:32:25 - 01:40:30 - Oele
  01:40:31 - 01:40:40 - Dirk Franssen
  01:40:41 - 01:40:42 - Rianne Donders-de Leest
  01:40:43 - 01:40:53 - Dirk Franssen
  01:40:54 - 01:45:52 - Oele
  01:45:53 - 01:46:32 - Rianne Donders-de Leest
  01:46:33 - 01:51:13 - Frans Schreurs
  01:51:16 - 01:51:28 - Jos van Rey
  01:51:29 - 01:52:11 - Frans Schreurs
  01:52:12 - 01:52:26 - Jos van Rey
  01:52:27 - 01:59:40 - Frans Schreurs
  01:59:41 - 02:00:04 - Oele
  02:00:05 - 02:00:13 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:14 - 02:00:17 - Jos van Rey
  02:00:18 - 02:00:25 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:26 - 02:02:17 - Frans Schreurs
  02:02:18 - 02:02:34 - Jos van Rey
  02:02:35 - 02:02:36 - Frans Schreurs
  02:02:37 - 02:02:44 - Jos van Rey
  02:02:45 - 02:02:48 - Frans Schreurs
  02:02:49 - 02:02:59 - Jos van Rey
  02:03:00 - 02:03:12 - Frans Schreurs
  02:03:13 - 02:03:47 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:48 - 02:04:31 - Jos van Rey
  02:04:32 - 02:05:55 - Rianne Donders-de Leest
  02:05:56 - 02:05:59 - Jos van Rey
  02:06:00 - 02:06:19 - Rianne Donders-de Leest
  02:06:20 - 02:06:24 - Jos van Rey
  02:06:25 - 02:06:28 - Rianne Donders-de Leest
  02:06:29 - 02:06:51 - Lieke van Hal
  02:06:52 - 02:07:10 - Rianne Donders-de Leest
  02:07:11 - 02:07:29 - Marc Breugelmans
  02:07:30 - 02:07:40 - Rianne Donders-de Leest
  02:07:41 - 02:07:55 - Lieke van Hal
  02:07:56 - 02:08:00 - Jos van Rey
  02:08:01 - 02:08:22 - Rianne Donders-de Leest
  02:08:23 - 02:08:45 - Frans Schreurs
  02:08:46 - 02:08:59 - Dirk Franssen
  02:09:00 - 02:16:37 - Frans Schreurs
  02:16:38 - 02:16:49 - Gerard Nizet
  02:16:50 - 02:17:32 - Frans Schreurs
  02:17:33 - 02:17:35 - Rianne Donders-de Leest
  02:17:36 - 02:17:37 - Jos van Rey
  02:17:38 - 02:17:49 - Rianne Donders-de Leest
  02:31:47 - 02:41:16 - Jos van Rey
  02:41:17 - 02:41:21 - Rianne Donders-de Leest
  02:41:22 - 02:43:39 - Marc Breugelmans
  02:43:40 - 02:43:55 - Bert Achten
  02:43:56 - 02:44:06 - Marc Breugelmans
  02:44:07 - 02:44:15 - Bert Achten
  02:44:16 - 02:44:37 - Marc Breugelmans
  02:44:38 - 02:44:45 - Bert Achten
  02:44:46 - 02:45:24 - Marc Breugelmans
  02:45:25 - 02:45:26 - Rianne Donders-de Leest
  02:45:27 - 02:45:43 - Jos van Rey
  02:45:44 - 02:46:27 - Marc Breugelmans
  02:46:28 - 02:47:22 - Jos van Rey
  02:47:23 - 02:48:50 - Marc Breugelmans
  02:48:51 - 02:48:52 - Rianne Donders-de Leest
  02:48:53 - 02:53:55 - Wim Maassen
  02:53:56 - 02:54:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:54:01 - 03:00:10 - Vincent Zwijnenberg
  03:00:11 - 03:00:15 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:16 - 03:04:46 - Leon Coenen
  03:04:47 - 03:04:54 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:55 - 03:06:23 - Wilbert Dekker
  03:06:24 - 03:06:35 - Jos van Rey
  03:06:36 - 03:06:39 - Wilbert Dekker
  03:06:40 - 03:06:50 - Jos van Rey
  03:06:51 - 03:07:12 - Wilbert Dekker
  03:07:13 - 03:07:30 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:31 - 03:10:01 - Frans Schreurs
  03:10:04 - 03:10:15 - Jos van Rey
  03:10:16 - 03:10:28 - Frans Schreurs
  03:10:29 - 03:10:55 - Jos van Rey
  03:10:56 - 03:11:19 - Frans Schreurs
  03:11:20 - 03:11:21 - Jos van Rey
  03:11:22 - 03:11:23 - Frans Schreurs
  03:11:24 - 03:11:33 - Jos van Rey
  03:11:34 - 03:12:03 - Frans Schreurs
  03:12:04 - 03:12:12 - Jos van Rey
  03:12:19 - 03:12:23 - Rianne Donders-de Leest
  03:12:24 - 03:12:33 - Frans Schreurs
  03:12:34 - 03:12:55 - Jos van Rey
  03:12:56 - 03:13:01 - Rianne Donders-de Leest
  03:13:02 - 03:18:32 - Frans Schreurs
  03:18:33 - 03:18:45 - Jos van Rey
  03:18:46 - 03:19:41 - Frans Schreurs
  03:19:42 - 03:19:58 - Vincent Zwijnenberg
  03:19:59 - 03:20:29 - Frans Schreurs
  03:20:30 - 03:21:10 - Rianne Donders-de Leest
  03:21:11 - 03:21:55 - Lieke van Hal
  03:21:56 - 03:21:58 - Rianne Donders-de Leest
  03:22:01 - 03:22:15 - Jos van Rey
  03:22:16 - 03:22:20 - Rianne Donders-de Leest
  03:22:21 - 03:22:32 - Vincent Zwijnenberg
  03:22:33 - 03:23:14 - Rianne Donders-de Leest
  03:23:15 - 03:23:41 - Vincent Zwijnenberg
  03:23:43 - 03:24:09 - Dré Peters
  03:24:10 - 03:24:19 - Rianne Donders-de Leest
  03:24:20 - 03:26:20 - Jos Vervuurt
  03:26:21 - 03:26:33 - Rianne Donders-de Leest
 • 7
 • 8

  Voorstel om in te stemmen met het ontslag van de heer Chris Trines als lid van de commissie voor klankbordgesprekken met de burgemeester en een nieuw lid in de commissie te benoemen.  Besluit
  De raad benoemt Wim Maassen in de ontstane vacature (bij acclamatie).

  03:26:34 - 03:26:43 - Rianne Donders-de Leest
 • 9
 • 10

  Voorstel om in te stemmen met de financiële gevolgen van een aantal maatregelen ter vergroening van het gebied in de omgeving van het Waterschapsbedrijf Limburg.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Een bedrag van € 20.000,-- gebruiken om de boekwaarde van School de spoorzoeker – Dominee Hoogendijkstraat 2 af te boeken. 2. De boekwinst ad € 624.250 te storten in de Algemene Reserve 3. Een bijdrage in de kosten, uit de algemene reserve, beschikbaar te stellen voor de aanpak van de weg, de openbare ruimte en het park van maximaal € 444.250,-. 4. In te stemmen met de effecten die het besluit heeft op de reguliere exploitatie: a. Lagere parkeeropbrengsten € 16.000 b. Lagere exploitatielasten € 16.200 5. In te stemmen met voorstel 1 t/m 4 en deze te verwerken in bijgaande begrotingswijziging (bijlage 1)


  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, GL, SPR, SP en DS. Reagerend op de woordvoering deelt wethouder Evers mede: 1. de credits voor dit geweldige plan behoren vooral bij de initiatiefnemers van het plan, het waterschap; 2. de gemeentelijke kosten ad 444.000 euro worden gehaald uit verkopen binnen het plan zelf; 3. verlies aan parkeerinkomsten is 16.000 euro per jaar maar er vallen ook weer onderhoudskosten weg; 4. ongeveer 50 parkeerplaatsen vallen weg maar daar valt mee te leven omdat het geen heel druk gebruikte parkeerplaats is; 5. waterschap is kartrekker en zal bij het definitieve ontwerp ook nog met de bewoners spreken; 6. de gemeentelijke bijdrage zal nooit hoger worden dan het afgesproken maximum van 444.000 euro; 7. bij de bewoners zal nog gesondeerd worden hoe het besluit zal gaan vallen om parkeerplaatsen te laten vallen. De raad stemt unaniem in met het voorstel.

  03:26:46 - 03:27:12 - Rianne Donders-de Leest
  03:27:13 - 03:29:37 - Wim Kemp
  03:29:38 - 03:29:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:29:40 - 03:31:50 - Jos de Kunder
  03:31:51 - 03:31:52 - Rianne Donders-de Leest
  03:31:53 - 03:33:22 - Leon Coenen
  03:33:23 - 03:33:24 - Rianne Donders-de Leest
  03:33:25 - 03:34:47 - Gerard Nizet
  03:34:50 - 03:36:23 - Jos Tobben
  03:36:24 - 03:36:31 - Rianne Donders-de Leest
  03:36:32 - 03:44:02 - Rens Evers
  03:44:03 - 03:44:09 - Rianne Donders-de Leest
  03:44:10 - 03:45:25 - Wim Kemp
  03:45:27 - 03:46:56 - Leon Coenen
  03:46:59 - 03:48:12 - Gerard Nizet
  03:48:13 - 03:48:15 - Rianne Donders-de Leest
  03:48:16 - 03:48:40 - Rens Evers
  03:48:41 - 03:49:09 - Wim Kemp
  03:49:10 - 03:50:15 - Rens Evers
  03:50:16 - 03:50:50 - Leon Coenen
  03:50:51 - 03:51:38 - Rens Evers
  03:51:39 - 03:52:10 - Leon Coenen
  03:52:11 - 03:52:42 - Rens Evers
  03:52:43 - 03:52:52 - Rianne Donders-de Leest
 • 11

  DENK heeft inmiddels laten weten deze motie aan te houden. De motie wordt dus niet behandeld in de raad van 14 februari 2019


 • 12

  Dit onderwerp stond in eerste instantie geagendeerd in de commissie BM van 28 januari (en voortzetting op 31 januari) 2019 maar vanwege tijdgebrek is dit toen niet behandeld. Eerste behandeling van dit onderwerp vond plaats in de raad van 13 december 2018.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, GL, VVD, SPR en DS. LVR wenst geen woordvoering te doen omdat er geen antwoord is gekomen op de vooraf gestelde vragen 2 t/m 6. Reagerend op de woordvoering delen burgemeester Donders en wethouder Waajen mede dat: 1. er goed overleg wordt gevoerd met het bestuur van het Bevrijdingsfestival; 2. de provincie Limburg 15.000 euro extra zal bijdragen aan het Bevrijdingsfestival 2019; 3. de gemeente Roermond ook ongeveer 15.000 euro extra zou kunnen bijdragen zodat de editie 2019 in elk geval heel mooi kan worden maar dit gaat mogelijk ten koste van andere of nieuwe evenementen; 4. in maart 2019 een besluit genomen wordt naar aanleiding van de door de stichting opgestelde toekomstvisie; 5. er een WOB-verzoek over het Bevrijdingsfestival is ingediend, waarover binnenkort duidelijkheid komt. N.a.v. punt 3 wordt afgesproken nader overleg te voeren in de commissie Ruimte van 20 maart 2019.

  03:52:53 - 03:52:55 - Rianne Donders-de Leest
  03:53:34 - 03:53:45 - Dré Peters
  03:53:56 - 03:54:05 - Jos van Rey
  03:54:06 - 03:54:33 - Dré Peters
  03:54:34 - 03:58:46 - Marc Breugelmans
  03:58:47 - 03:58:48 - Dré Peters
  03:58:49 - 04:01:24 - Mijntje van Beers
  04:01:25 - 04:01:27 - Dré Peters
  04:01:28 - 04:04:19 - Vincent Zwijnenberg
  04:04:22 - 04:05:25 - Leon Coenen
  04:05:28 - 04:08:41 - Jos Tobben
  04:08:42 - 04:08:45 - Dré Peters
  04:08:46 - 04:21:10 - Rianne Donders-de Leest
  04:21:11 - 04:21:19 - Angely Waajen-Crins
  04:21:20 - 04:21:37 - Selami Coşkun
  04:21:38 - 04:21:40 - Dré Peters
  04:21:41 - 04:21:58 - Jos van Rey
  04:21:59 - 04:22:05 - Dré Peters
  04:22:06 - 04:23:53 - Angely Waajen-Crins
  04:23:54 - 04:23:56 - Dré Peters
  04:23:57 - 04:26:39 - Rianne Donders-de Leest
  04:26:40 - 04:26:42 - Dré Peters
  04:26:43 - 04:26:48 - Rianne Donders-de Leest
  04:26:49 - 04:27:16 - Dré Peters
  04:27:17 - 04:28:29 - Dirk Franssen
  04:28:30 - 04:28:35 - Dré Peters
  04:28:36 - 04:28:53 - Angely Waajen-Crins
  04:28:54 - 04:29:07 - Dirk Franssen
  04:29:08 - 04:29:11 - Dré Peters
  04:29:12 - 04:29:13 - Dirk Franssen
  04:29:14 - 04:29:18 - Dré Peters
  04:29:19 - 04:29:31 - Wim Kemp
  04:29:32 - 04:29:41 - Dré Peters
  04:29:42 - 04:29:49 - Dirk Franssen
  04:29:50 - 04:30:08 - Dré Peters
  04:30:09 - 04:30:13 - Leon Coenen
  04:30:14 - 04:30:33 - Rianne Donders-de Leest
  04:30:50 - 04:30:58 - Dirk Franssen
  04:30:59 - 04:31:16 - Selami Coşkun
 • 13
 • 14

  Vanwege tijdgebrek wordt deze motie niet behandeld maar doorgeschoven naar de raad van 18 februari 2019.  Besluit
  d
 • 15

  Vanwege tijdgebrek wordt deze motie niet behandeld maar doorgeschoven naar de raad van 18 februari 2019.  Besluit
  d
 • 16

  Vanwege tijdgebrek wordt deze motie niet behandeld maar doorgeschoven naar de raad van 18 februari 2019.


 • 17

  Vanwege tijdgebrek wordt deze motie niet behandeld maar doorgeschoven naar de raad van 18 februari 2019.


 • 18

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.  Besluit
  VVD, LVR en DENK stellen diverse vragen. Burgemeester Donders gaat in op de materie maar zegt dat deze vragen vandaag niet kunnen worden beantwoord. Voor zover mogelijk zal nog schriftelijke beantwoording plaatsvinden.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Moskee Tawhied

  04:31:17 - 04:31:35 - Rianne Donders-de Leest
  04:31:36 - 04:31:39 - Dirk Franssen
  04:31:40 - 04:31:55 - Rianne Donders-de Leest
  04:31:56 - 04:35:32 - Vincent Zwijnenberg
  04:35:33 - 04:36:23 - Dré Peters
  04:36:24 - 04:36:53 - Rianne Donders-de Leest
  04:36:54 - 04:37:08 - Vincent Zwijnenberg
  04:37:09 - 04:37:25 - Dré Peters
  04:37:26 - 04:37:32 - Rianne Donders-de Leest
  04:37:33 - 04:40:38 - Vincent Zwijnenberg
  04:40:39 - 04:42:26 - Rianne Donders-de Leest
  04:42:27 - 04:43:33 - Dré Peters
  04:43:34 - 04:44:00 - Rianne Donders-de Leest
  04:44:01 - 04:45:45 - Selami Coşkun
  04:45:46 - 04:46:35 - Rianne Donders-de Leest
  04:46:36 - 04:46:55 - Selami Coşkun
  04:46:56 - 04:47:13 - Rianne Donders-de Leest
  04:47:14 - 04:48:38 - Selami Coşkun
  04:48:39 - 04:48:43 - Jos van Rey
  04:48:44 - 04:48:45 - Rianne Donders-de Leest
  04:48:46 - 04:49:24 - Selami Coşkun
  04:49:25 - 04:51:32 - Rianne Donders-de Leest
  04:51:33 - 04:53:34 - Vincent Zwijnenberg
  04:53:35 - 04:53:39 - Selami Coşkun
  04:53:40 - 04:53:58 - Rianne Donders-de Leest
  04:53:59 - 04:54:10 - Jos van Rey
  04:54:11 - 04:54:25 - Rianne Donders-de Leest
  04:54:26 - 04:54:29 - Jos van Rey
  04:54:30 - 04:54:48 - Rianne Donders-de Leest
  04:54:49 - 04:54:53 - Bert Achten
  04:54:54 - 04:55:05 - Rianne Donders-de Leest
  04:55:06 - 04:55:11 - Dirk Franssen
  04:55:12 - 04:55:46 - Rianne Donders-de Leest
  04:55:47 - 04:56:00 - Bert Achten
  04:56:01 - 04:56:09 - Rianne Donders-de Leest
  04:56:10 - 04:56:35 - Bert Achten
  04:56:36 - 04:57:25 - Rianne Donders-de Leest
  05:01:21 - 05:01:28 - Bert Achten
  05:01:29 - 05:01:48 - Rianne Donders-de Leest
  05:01:49 - 05:02:06 - Selami Coşkun
  05:02:07 - 05:02:23 - Bert Achten
  05:02:24 - 05:02:43 - Wim Maassen
  05:02:44 - 05:02:51 - Rianne Donders-de Leest
  05:02:52 - 05:03:36 - Bert Achten
  05:03:37 - 05:04:01 - Wim Maassen
  05:04:02 - 05:04:17 - Dré Peters
  05:04:18 - 05:04:25 - Bert Achten
  05:04:26 - 05:04:31 - Rianne Donders-de Leest
  05:04:32 - 05:04:54 - Marc Breugelmans
  05:04:55 - 05:04:57 - Rianne Donders-de Leest
  05:09:32 - 05:09:45 - Bert Achten
  05:09:46 - 05:09:50 - Rianne Donders-de Leest
  05:09:51 - 05:09:53 - Bert Achten
  05:09:54 - 05:10:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:10:07 - 05:13:23 - Bert Achten
  05:13:26 - 05:13:38 - Wim Maassen
  05:13:40 - 05:18:07 - Vincent Zwijnenberg
  05:18:08 - 05:18:18 - Rianne Donders-de Leest
  05:18:19 - 05:24:09 - Selami Coşkun
  05:24:10 - 05:24:13 - Rianne Donders-de Leest
  05:24:14 - 05:25:43 - Gerard Nizet
  05:25:44 - 05:26:02 - Leon Guffens
  05:26:03 - 05:26:17 - Rianne Donders-de Leest
  05:26:18 - 05:26:21 - Gerard Nizet
  05:26:22 - 05:26:25 - Rianne Donders-de Leest
  05:26:26 - 05:28:47 - Wim Maassen
  05:28:48 - 05:28:50 - Rianne Donders-de Leest
  05:28:51 - 05:29:08 - Bert Achten
  05:29:09 - 05:29:25 - Wim Maassen
  05:29:26 - 05:29:31 - Bert Achten
  05:29:32 - 05:29:36 - Rianne Donders-de Leest
  05:29:37 - 05:29:43 - Wim Maassen
  05:29:44 - 05:30:29 - Selami Coşkun
  05:30:30 - 05:31:23 - Wim Maassen
  05:31:25 - 05:31:41 - Rianne Donders-de Leest
  05:31:42 - 05:37:42 - Marc Breugelmans
  05:37:43 - 05:37:50 - Rianne Donders-de Leest
  05:37:51 - 05:38:19 - Bert Achten
  05:38:20 - 05:38:51 - Wim Maassen
  05:38:52 - 05:39:00 - Marc Breugelmans
  05:39:01 - 05:39:10 - Bert Achten
  05:39:11 - 05:41:12 - Vincent Zwijnenberg
  05:41:13 - 05:41:15 - Rianne Donders-de Leest
  05:41:16 - 05:41:23 - Wim Maassen
  05:41:24 - 05:42:21 - Gerard Nizet
  05:42:22 - 05:42:26 - Selami Coşkun
  05:42:27 - 05:42:33 - Rianne Donders-de Leest
  05:42:34 - 05:42:35 - Selami Coşkun
  05:42:36 - 05:43:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:43:07 - 05:43:53 - Selami Coşkun
  05:43:54 - 05:44:31 - Rianne Donders-de Leest
  05:44:41 - 05:44:45 - Selami Coşkun
  05:44:46 - 05:44:49 - Rianne Donders-de Leest
  05:44:50 - 05:45:05 - Selami Coşkun
  05:45:06 - 05:45:14 - Rianne Donders-de Leest
  05:45:15 - 05:45:38 - Selami Coşkun
  05:45:39 - 05:47:36 - Marc Breugelmans
  05:47:51 - 05:48:02 - Wim Maassen
 • 19

  De voorzitter schorst de vergadering om 23:58 uur en deelt mede dat de vergadering wordt voortgezet op maandagavond 18 februari 2019 om 18.00 uur.


  05:48:03 - 05:48:17 - Rianne Donders-de Leest
  05:48:18 - 05:48:28 - Frans Schreurs
  05:48:29 - 05:48:56 - Jos van Rey
  05:48:57 - 05:51:36 - Rianne Donders-de Leest