Gemeenteraad

donderdag 8 november 2018 09:00 - 17:27
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering en staat in haar openingswoord stil bij het veel te vroege overlijden van Rob Engelen.
  Leon Guffens (CDA) heeft laten weten rond 11.00 uur ter vergadering te zullen komen.
  Trekking stemmingsnummer: nr. 31, Ben Peters.


  00:00:00 - 00:00:27 - Rianne Donders-de Leest
  00:03:23 - 00:04:04 - Jos Vervuurt
 • 2


  Besluit
  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. LVR kondigt een motie aan “vreemd aan de orde van de dag” met als onderwerp Culturele evenementen. Op voorstel van de voorzitter besluit de raad deze motie aan de agenda toe te voegen als punt 8a. De raad stelt de agenda vast.

  01:27:59 - 01:29:13 - Rianne Donders-de Leest
 • 3


  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2018 vast.

  01:29:14 - 01:29:25 - Rianne Donders-de Leest
  01:29:26 - 01:29:47 - Dirk Franssen
  01:29:48 - 01:30:15 - Rianne Donders-de Leest
 • 4


  Besluit
  In eerste termijn vindt woordvoering plaats door alle negen partijen uit de raad, de fractievoorzitters van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SPR, SP en DENK. Daarbij worden drie amendementen en 13 moties ingediend. Beantwoording van het college van B&W vindt plaats door wethouder Schreurs, waarbij eerst in algemene zin wordt gereageerd op de woordvoering van de fractievoorzitters en vervolgens wordt ingegaan op enkele specifieke vragen. Toezeggingen die in eerste termijn door wethouder Schreurs worden gedaan: 1. In contacten die het college heeft met ondernemers zal aandacht worden gevraagd voor “uitgestelde koffie”. 2. Het onderwerp dierenwelzijn zal in 2019 aandacht van het college krijgen. 3. Voorstellen met betrekking tot de woningmarkt zullen binnenkort in commissie en raad aan de orde komen, als vervolg op het onlangs verstrekte woningmarktonderzoek. 4. Herziene begroting Westrom komt begin 2019 (zie ook RIB van 4 okt. 2018). 5. Langzaam verkeer zal in allerlei infrastructurele werken steeds meer de aandacht krijgen bóven snelverkeer. 6. In opmaat naar een in 2019 te nemen raadsbesluit zal de commissie Ruimte op de hoogte worden gehouden van projecten in het kader van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP). 7. Plan aanpak sociaal domein komt 27 november in de commissie BS en 13 december in de raad. In tweede termijn vindt wederom woordvoering plaats door alle negen partijen, over sommige onderwerpen vindt debat plaats. Diverse raadsleden zijn van mening dat het college in eerste termijn is blijven hangen in het geven van weinigzeggende antwoorden. Dan volgt een reactie van het college in tweede termijn. Toezeggingen die in tweede termijn door wethouder Schreurs worden gedaan: 1. Het college zal uitzoeken welke verplichtingen gemeenschappelijke regelingen hebben ten aanzien van de gemeenteraad c.q. het college van B&W en daarover de commissie BM informeren. 2. De gehele raad wordt betrokken bij het proces Begroting in Transitie, daarover volgt binnenkort vanuit het college nadere informatie. Vervolgens wordt, in overleg tussen raad en college, stilgestaan bij de amendementen en moties. De stemming over de amendementen en moties is terug te vinden in een afzonderlijk document, dat als bijlage bij de besluitenlijst wordt gevoegd. De raad van de gemeente Roermond besluit (in meerderheid)*: 1. De begroting 2019 vast te stellen, inclusief het bijlagenboek. 2. In te stemmen met de volgende beslispunten omtrent reserves: 2a. De hoogte van algemene reserve op 10 mln. vast te stellen, conform raadskader inzake de ondergrens van het minimumniveau van de algemene reserve. 2b. De tijdelijke buffer van 2,5 mln. in de algemene reserve (gevormd vanwege onzekerheden sociaal domein en de vorming van ESSV) toe te voegen aan het algemene deel van de algemene reserve. 2c. Een herijking van de bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van afgerond € 1,2 mln. en hiertoe een opdracht aan het college te verstrekken. Inhoud van de opdracht is om op basis van een inhoudelijke - en specifieke afweging binnen de totale bestemmingsreserves een bedrag van minimaal € 1,2 mln. ruimte te zoeken. Dit proces zal worden betrokken bij de algehele herijkingsoperatie begroting 2020. 3. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging op de voorliggende begroting 2019, conform uiteengezet in het hoofdstuk “Begroting in Transitie”. 4. In te stemmen met de (voorlopige) planning- en control cyclus 2019. * = 22 stemmen voor en 9 tegen, Voor: GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1), SPR (1) en DENK (1). LVR (9) Tegen: LVR (9).

  Amendementen
  Onderwerp
  18A10 Verlagen algemene reserve
  18A11 Personeelskosten in relatie tot Strategisch Personeelsplan
  18A12 Amendement Schrappen 1e begrotingswijziging
  Moties
  Onderwerp
  18M19 Motie Verplaatsing coffeeshops uit het centrum
  18M20 Motie Personeelskosten in relatie tot Strategisch Personeelsplan
  18M21 Motie Pilot aardgasvrije wijken
  18M22 Motie Onderzoek effectiviteit jeugdhulp
  18M23 Motie Projectleider voorbereiding Centrumplan Swalmen
  18M24 Motie Coffeeshops
  18M25 Motie Bedrijfsvoering
  18M26 Motie Snelfietsverbinding Roermond - MönchenGladbach
  18M27 Motie Herbestemming grond gesloopte scholen tot groene long
  18M28 Motie Code Oranje
  18M29 Motie Niemand in de knel met voldoende betaalbare woningen
  18M30 Motie Fietsvriendelijkheid en fietsveiligheid
  18M31 Motie Diversiteitsbeleid
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Begroting 2019: Begroting in Transitie
  Begroting 2019: Dierenwelzijn
  Begroting 2019: gemeenschappelijke regelingen
  Begroting 2019: langzaam verkeer
  Begroting 2019: Meerjarig Uitvoeringsprogramma
  Begroting 2019: Sociaal domein
  Begroting 2019: uitgestelde koffie
  Begroting 2019: Westrom
  Begroting 2019: woningmarkt

  00:04:05 - 00:08:46 - Dré Peters
  00:08:47 - 00:19:48 - Dirk Franssen
  00:19:49 - 00:32:47 - Wim Maassen
  00:32:48 - 00:41:18 - Marc Breugelmans
  00:41:19 - 00:49:03 - Ger Julicher
  00:49:04 - 00:57:16 - Vincent Zwijnenberg
  00:57:17 - 01:04:15 - Wilbert Dekker
  01:04:16 - 01:12:08 - Gerard Nizet
  01:12:09 - 01:19:51 - Leon Coenen
  01:19:52 - 01:27:58 - Selami Coşkun
  02:15:18 - 02:15:32 - Rianne Donders-de Leest
  02:15:33 - 02:23:46 - Frans Schreurs
  02:23:47 - 02:24:02 - Dirk Franssen
  02:24:03 - 02:24:26 - Frans Schreurs
  02:24:27 - 02:24:36 - Dirk Franssen
  02:24:37 - 02:47:32 - Frans Schreurs
  02:47:33 - 02:47:44 - Dirk Franssen
  02:47:45 - 02:48:45 - Frans Schreurs
  02:48:46 - 02:49:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:49:51 - 02:49:55 - Dirk Franssen
  02:49:56 - 02:50:23 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:48 - 03:02:32 - Dirk Franssen
  03:02:33 - 03:02:42 - Rianne Donders-de Leest
  03:02:43 - 03:07:45 - Wim Maassen
  03:07:46 - 03:07:53 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:54 - 03:13:17 - Marc Breugelmans
  03:13:18 - 03:13:42 - Dirk Franssen
  03:13:43 - 03:16:53 - Marc Breugelmans
  03:16:54 - 03:16:58 - Dirk Franssen
  03:16:59 - 03:18:02 - Marc Breugelmans
  03:18:06 - 03:18:52 - Dirk Franssen
  03:18:53 - 03:19:00 - Rianne Donders-de Leest
  03:19:01 - 03:21:28 - Ger Julicher
  03:21:29 - 03:21:35 - Rianne Donders-de Leest
  03:21:36 - 03:22:41 - Vincent Zwijnenberg
  03:22:44 - 03:23:09 - Dirk Franssen
  03:23:10 - 03:23:17 - Marc Breugelmans
  03:23:19 - 03:23:39 - Dirk Franssen
  03:23:40 - 03:23:49 - Marc Breugelmans
  03:23:52 - 03:23:58 - Vincent Zwijnenberg
  03:23:59 - 03:24:21 - Dirk Franssen
  03:24:22 - 03:24:25 - Rianne Donders-de Leest
  03:24:26 - 03:27:54 - Vincent Zwijnenberg
  03:27:55 - 03:27:57 - Rianne Donders-de Leest
  03:27:58 - 03:29:03 - Vincent Zwijnenberg
  03:29:04 - 03:29:29 - Rianne Donders-de Leest
  03:30:56 - 03:49:31 - Jos Vervuurt
  04:18:15 - 04:18:38 - Rianne Donders-de Leest
  04:18:39 - 04:19:29 - Wilbert Dekker
  04:19:30 - 04:19:34 - Rianne Donders-de Leest
  04:19:35 - 04:19:57 - Gerard Nizet
  04:20:33 - 04:20:58 - Rianne Donders-de Leest
  04:20:59 - 04:21:25 - Gerard Nizet
  04:21:26 - 04:24:56 - Leon Coenen
  04:24:59 - 04:25:07 - Wim Maassen
  04:25:08 - 04:25:28 - Leon Coenen
  04:25:29 - 04:25:33 - Wim Maassen
  04:25:34 - 04:26:49 - Leon Coenen
  04:26:50 - 04:27:19 - Wim Maassen
  04:27:20 - 04:27:23 - Leon Coenen
  04:27:24 - 04:27:29 - Wim Maassen
  04:27:30 - 04:28:22 - Leon Coenen
  04:28:23 - 04:28:31 - Rianne Donders-de Leest
  04:28:32 - 04:30:39 - Selami Coşkun
  04:30:40 - 04:31:06 - Leon Coenen
  04:31:07 - 04:31:16 - Selami Coşkun
  04:31:17 - 04:32:04 - Dré Peters
  04:32:05 - 04:33:36 - Selami Coşkun
  04:33:37 - 04:34:26 - Marc Breugelmans
  04:34:27 - 04:34:28 - Selami Coşkun
  04:34:29 - 04:35:28 - Dré Peters
  04:35:29 - 04:35:30 - Rianne Donders-de Leest
  04:35:31 - 04:36:27 - Selami Coşkun
  04:36:28 - 04:36:54 - Marc Breugelmans
  04:36:55 - 04:37:01 - Rianne Donders-de Leest
  04:37:02 - 04:38:02 - Selami Coşkun
  04:38:03 - 04:38:42 - Rianne Donders-de Leest
  04:38:43 - 04:41:04 - Frans Schreurs
  04:41:05 - 04:42:06 - Selami Coşkun
  04:42:07 - 04:42:46 - Frans Schreurs
  04:42:47 - 04:43:06 - Dirk Franssen
  04:43:07 - 04:43:45 - Frans Schreurs
  04:43:46 - 04:44:39 - Selami Coşkun
  04:44:40 - 04:45:54 - Frans Schreurs
  04:45:55 - 04:46:15 - Dirk Franssen
  04:46:16 - 04:46:39 - Frans Schreurs
  04:46:40 - 04:47:54 - Rianne Donders-de Leest
  04:47:55 - 04:48:41 - Vincent Zwijnenberg
  04:48:42 - 04:48:58 - Rianne Donders-de Leest
  04:48:59 - 04:49:54 - Frans Schreurs
  04:49:55 - 04:50:22 - Dirk Franssen
  04:50:23 - 04:50:25 - Frans Schreurs
  04:50:26 - 04:50:32 - Dirk Franssen
  04:50:33 - 04:51:03 - Frans Schreurs
  04:51:04 - 04:51:22 - Leon Coenen
  04:51:23 - 04:52:55 - Dré Peters
  04:52:56 - 04:53:47 - Frans Schreurs
  04:53:48 - 04:54:02 - Leon Coenen
  04:54:03 - 04:54:20 - Frans Schreurs
  04:54:21 - 04:54:28 - Leon Coenen
  04:54:29 - 04:54:44 - Frans Schreurs
  04:54:48 - 04:56:22 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  04:56:25 - 04:56:58 - Frans Schreurs
  04:56:59 - 04:57:13 - Dirk Franssen
  04:57:14 - 05:02:12 - Frans Schreurs
  05:02:13 - 05:02:31 - Dirk Franssen
  05:02:32 - 05:05:22 - Frans Schreurs
  05:05:23 - 05:05:59 - Bert Achten
  05:06:00 - 05:06:18 - Frans Schreurs
  05:06:19 - 05:06:30 - Bert Achten
  05:06:31 - 05:06:52 - Frans Schreurs
  05:06:53 - 05:07:00 - Bert Achten
  05:07:01 - 05:12:00 - Frans Schreurs
  05:12:01 - 05:12:08 - Vincent Zwijnenberg
  05:12:09 - 05:12:41 - Frans Schreurs
  05:12:42 - 05:14:02 - Vincent Zwijnenberg
  05:14:03 - 05:14:25 - Frans Schreurs
  05:14:26 - 05:15:11 - Vincent Zwijnenberg
  05:15:12 - 05:15:19 - Frans Schreurs
  05:15:20 - 05:17:01 - Dré Peters
  05:17:02 - 05:17:33 - Frans Schreurs
  05:17:34 - 05:17:53 - Vincent Zwijnenberg
  05:17:54 - 05:17:58 - Dirk Franssen
  05:17:59 - 05:18:20 - Selami Coşkun
  05:18:21 - 05:20:07 - Rianne Donders-de Leest
  05:20:08 - 05:20:46 - Dré Peters
  05:20:47 - 05:21:28 - Rianne Donders-de Leest
  05:21:29 - 05:21:47 - Vincent Zwijnenberg
  05:21:48 - 05:22:01 - Frans Schreurs
  05:22:02 - 05:22:06 - Dirk Franssen
  05:22:07 - 05:22:08 - Rianne Donders-de Leest
  05:22:09 - 05:22:49 - Wim Maassen
  05:22:50 - 05:22:51 - Rianne Donders-de Leest
  05:22:52 - 05:23:10 - Dirk Franssen
  05:23:11 - 05:23:46 - Rianne Donders-de Leest
  05:23:47 - 05:23:54 - Dirk Franssen
  05:23:55 - 05:25:01 - Rianne Donders-de Leest
  05:25:02 - 05:26:06 - Dré Peters
  05:26:07 - 05:27:28 - Jos Vervuurt
  05:27:29 - 05:27:43 - Dirk Franssen
  05:27:44 - 05:27:49 - Rianne Donders-de Leest
  05:27:50 - 05:28:22 - Frans Schreurs
  05:28:23 - 05:28:38 - Dirk Franssen
  05:28:39 - 05:29:30 - Ger Julicher
  05:29:31 - 05:29:55 - Dirk Franssen
  05:29:56 - 05:31:00 - Vincent Zwijnenberg
  05:31:01 - 05:31:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:31:07 - 05:31:58 - Dré Peters
  05:31:59 - 05:32:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:32:07 - 05:32:35 - Frans Schreurs
  05:32:36 - 05:33:08 - Vincent Zwijnenberg
  05:33:09 - 05:33:41 - Frans Schreurs
  05:33:58 - 05:34:08 - Vincent Zwijnenberg
  05:34:09 - 05:35:57 - Frans Schreurs
  05:35:58 - 05:36:36 - Selami Coşkun
  05:36:37 - 05:38:15 - Frans Schreurs
  05:38:16 - 05:38:18 - Dirk Franssen
  05:38:19 - 05:38:57 - Frans Schreurs
  05:38:58 - 05:39:06 - Dirk Franssen
  05:39:09 - 05:39:14 - Rianne Donders-de Leest
  05:39:24 - 05:39:25 - Frans Schreurs
  05:39:53 - 05:40:38 - Vincent Zwijnenberg
  05:40:39 - 05:41:16 - Frans Schreurs
  05:41:17 - 05:41:31 - Vincent Zwijnenberg
  05:41:32 - 05:42:21 - Frans Schreurs
  05:42:22 - 05:42:32 - Vincent Zwijnenberg
  05:42:33 - 05:42:39 - Frans Schreurs
  05:42:42 - 05:43:20 - Wim Maassen
  05:43:21 - 05:45:05 - Frans Schreurs
  05:45:06 - 05:45:17 - Leon Coenen
  05:45:18 - 05:45:36 - Frans Schreurs
  05:45:37 - 05:45:39 - Rianne Donders-de Leest
  05:45:40 - 05:45:41 - Frans Schreurs
  05:45:42 - 05:52:21 - Rianne Donders-de Leest
  05:52:22 - 05:52:23 - Bert Achten
  05:52:24 - 05:52:25 - Rianne Donders-de Leest
  05:52:26 - 05:52:27 - Bert Achten
  05:52:28 - 05:56:33 - Rianne Donders-de Leest
  05:56:34 - 05:57:05 - Vincent Zwijnenberg
  05:57:06 - 05:58:08 - Rianne Donders-de Leest
  05:58:09 - 05:58:19 - Bert Achten
  05:58:20 - 05:58:47 - Rianne Donders-de Leest
  05:58:48 - 05:58:56 - Bert Achten
  05:58:57 - 05:59:15 - Rianne Donders-de Leest
  05:59:16 - 05:59:30 - Bert Achten
  05:59:31 - 06:00:05 - Rianne Donders-de Leest
  06:00:06 - 06:00:08 - Bert Achten
  06:00:09 - 06:00:19 - Rianne Donders-de Leest
  06:00:20 - 06:00:23 - Bert Achten
  06:00:24 - 06:00:46 - Vincent Zwijnenberg
  06:00:47 - 06:00:52 - Rianne Donders-de Leest
  06:00:53 - 06:00:54 - Vincent Zwijnenberg
  06:00:55 - 06:01:52 - Rianne Donders-de Leest
  06:01:53 - 06:02:00 - Dré Peters
  06:02:01 - 06:02:15 - Marc Breugelmans
  06:02:16 - 06:03:28 - Rianne Donders-de Leest
  06:03:43 - 06:04:05 - Bert Achten
  06:04:06 - 06:04:12 - Wim Maassen
  06:04:13 - 06:04:25 - Bert Achten
  06:04:26 - 06:04:52 - Dré Peters
  06:04:53 - 06:06:00 - Rianne Donders-de Leest
  06:06:01 - 06:06:04 - Dré Peters
  06:06:05 - 06:07:35 - Vincent Zwijnenberg
  06:07:36 - 06:07:38 - Dré Peters
  06:07:39 - 06:12:06 - Rianne Donders-de Leest
  06:12:07 - 06:12:10 - Bert Achten
  06:12:11 - 06:12:16 - Rianne Donders-de Leest
  06:12:17 - 06:12:21 - Dré Peters
  06:12:22 - 06:12:30 - Bert Achten
  06:12:31 - 06:13:47 - Rianne Donders-de Leest
  06:13:48 - 06:14:07 - Dré Peters
  06:14:08 - 06:14:49 - Rianne Donders-de Leest
  06:14:50 - 06:25:21 - Rens Evers
  06:25:22 - 06:26:12 - Dirk Franssen
  06:26:13 - 06:27:08 - Rens Evers
  06:27:09 - 06:28:09 - Leon Coenen
  06:28:10 - 06:28:52 - Rens Evers
  06:28:53 - 06:29:06 - Rianne Donders-de Leest
  06:29:07 - 06:30:15 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:30:16 - 06:30:19 - Vincent Zwijnenberg
  06:30:20 - 06:38:06 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:38:07 - 06:39:07 - Lieke van Hal
  06:39:08 - 06:39:33 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:39:34 - 06:40:04 - Frans Schreurs
  06:40:05 - 06:40:16 - Lieke van Hal
  06:40:17 - 06:40:28 - Frans Schreurs
  06:40:29 - 06:40:44 - Lieke van Hal
  06:40:45 - 06:40:47 - Frans Schreurs
  06:40:48 - 06:40:52 - Rianne Donders-de Leest
  06:40:53 - 06:41:44 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:41:45 - 06:42:48 - Lieke van Hal
  06:42:49 - 06:43:08 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:43:09 - 06:45:01 - Marc Breugelmans
  06:45:02 - 06:45:49 - Dré Peters
  06:45:50 - 06:46:00 - Rianne Donders-de Leest
  06:46:01 - 06:47:12 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:47:13 - 06:47:32 - Rianne Donders-de Leest
  06:47:33 - 06:50:49 - Angely Waajen-Crins
  06:50:50 - 06:51:33 - Ger Julicher
  06:51:34 - 06:52:06 - Angely Waajen-Crins
  06:52:07 - 06:53:08 - Dirk Franssen
  06:53:09 - 06:54:00 - Angely Waajen-Crins
  06:54:01 - 06:55:03 - Leon Coenen
  06:55:04 - 06:55:21 - Angely Waajen-Crins
  06:55:22 - 06:55:27 - Leon Coenen
  06:55:28 - 06:56:11 - Angely Waajen-Crins
  06:56:12 - 06:57:11 - Ger Julicher
  06:57:12 - 06:57:28 - Leon Coenen
  06:57:29 - 06:58:03 - Dirk Franssen
  06:58:04 - 06:58:35 - Ger Julicher
  06:58:36 - 06:58:46 - Dirk Franssen
  06:58:47 - 06:59:07 - Angely Waajen-Crins
  06:59:08 - 06:59:53 - Selami Coşkun
  06:59:54 - 07:00:21 - Ger Julicher
  07:00:22 - 07:00:38 - Selami Coşkun
  07:00:39 - 07:00:41 - Ger Julicher
  07:00:42 - 07:00:51 - Selami Coşkun
  07:00:52 - 07:00:54 - Leon Coenen
  07:00:55 - 07:01:40 - Angely Waajen-Crins
  07:01:41 - 07:01:49 - Rianne Donders-de Leest
  07:01:50 - 07:04:05 - Angely Waajen-Crins
  07:04:06 - 07:04:59 - Leon Coenen
  07:05:00 - 07:05:33 - Angely Waajen-Crins
  07:05:34 - 07:05:54 - Selami Coşkun
  07:05:55 - 07:06:02 - Angely Waajen-Crins
  07:06:03 - 07:06:09 - Selami Coşkun
  07:06:10 - 07:06:18 - Angely Waajen-Crins
  07:06:19 - 07:06:39 - Rianne Donders-de Leest
  07:06:40 - 07:08:47 - Angely Waajen-Crins
  07:08:48 - 07:08:51 - Rianne Donders-de Leest
  07:08:52 - 07:09:03 - Dré Peters
  07:09:04 - 07:09:16 - Angely Waajen-Crins
  07:09:17 - 07:09:20 - Rianne Donders-de Leest
  07:09:21 - 07:09:44 - Ferdinand Pleyte
  07:09:45 - 07:10:09 - Rianne Donders-de Leest
  07:10:10 - 07:10:12 - Dirk Franssen
  07:10:13 - 07:10:14 - Rianne Donders-de Leest
  07:10:22 - 07:10:24 - Dirk Franssen
  07:10:25 - 07:10:30 - Rianne Donders-de Leest
  07:36:14 - 07:37:16 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  07:37:17 - 07:38:28 - Lieke van Hal
  07:38:29 - 07:38:42 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  07:38:48 - 07:39:49 - Rianne Donders-de Leest
  07:40:04 - 07:40:19 - Dirk Franssen
  07:40:20 - 07:40:30 - Rianne Donders-de Leest
  07:40:40 - 07:41:11 - Dirk Franssen
  07:41:12 - 07:41:14 - Rianne Donders-de Leest
  07:42:36 - 07:43:47 - Marc Breugelmans
  07:43:48 - 07:43:53 - Kadri Soğukçeşme
  07:43:54 - 07:44:06 - Rianne Donders-de Leest
  07:44:07 - 07:44:25 - Leon Coenen
  07:44:26 - 07:44:28 - Rianne Donders-de Leest
  07:44:29 - 07:44:49 - Dirk Franssen
  07:44:50 - 07:45:01 - Rianne Donders-de Leest
  07:45:09 - 07:45:15 - Vincent Zwijnenberg
  07:45:16 - 07:45:18 - Rianne Donders-de Leest
  07:45:19 - 07:45:20 - Dirk Franssen
  07:45:21 - 07:45:24 - Rianne Donders-de Leest
  07:45:33 - 07:46:14 - Wim Maassen
  07:46:15 - 07:46:16 - Rianne Donders-de Leest
  07:46:26 - 07:46:37 - Leon Coenen
  07:46:38 - 07:46:51 - Rianne Donders-de Leest
  07:46:59 - 07:47:14 - Dirk Franssen
  07:47:15 - 07:47:27 - Rianne Donders-de Leest
  07:47:37 - 07:47:45 - Dirk Franssen
  07:47:46 - 07:47:55 - Rianne Donders-de Leest
  07:48:06 - 07:48:21 - Dirk Franssen
  07:48:22 - 07:48:33 - Rianne Donders-de Leest
  07:48:39 - 07:48:48 - Leon Coenen
  07:48:49 - 07:49:16 - Rianne Donders-de Leest
  07:49:17 - 07:49:34 - Rens Evers
  07:49:35 - 07:49:45 - Rianne Donders-de Leest
  07:50:28 - 07:50:29 - Dirk Franssen
  07:50:55 - 07:51:14 - Rianne Donders-de Leest
 • 5

  Gezien de positieve uitkomst van het overleg dat het college inmiddels heeft gevoerd met de organisatie wordt de motie door de indiener, LVR, ingetrokken.  Moties
  Onderwerp
  18M32 Kampioenschap Zaate Hermeniekes

  07:51:58 - 07:52:09 - Rianne Donders-de Leest
  07:52:10 - 07:53:49 - Dirk Franssen
  07:53:50 - 07:53:56 - Rianne Donders-de Leest
 • 6


  Besluit
  College adviseert de motie over te nemen. LVR stelt voor om via een mondeling amendement aan de motie een datum toe te voegen. DENK vraagt over deze suggestie advies aan de portefeuillehouder. Wethouder Smitsmans zegt dat er alle aandacht voor het onderwerp is en zegt toe er zo snel als mogelijk op terug te komen. De motie wordt unaniem aanvaard.

  Moties
  Onderwerp
  18M33 Meldingsbereidheid discriminatie

  07:53:59 - 07:54:05 - Rianne Donders-de Leest
  07:54:06 - 07:55:03 - Selami Coşkun
  07:55:04 - 07:55:05 - Rianne Donders-de Leest
  07:55:06 - 07:55:13 - Selami Coşkun
  07:55:25 - 07:55:32 - Rianne Donders-de Leest
  07:55:33 - 07:56:05 - Selami Coşkun
  07:56:06 - 07:56:09 - Rianne Donders-de Leest
  07:56:10 - 07:56:17 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  07:56:18 - 07:56:22 - Rianne Donders-de Leest
  07:56:23 - 07:57:14 - Lieke van Hal
  07:57:15 - 07:57:44 - Selami Coşkun
  07:57:45 - 07:57:46 - Rianne Donders-de Leest
  07:57:47 - 07:58:45 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  07:58:46 - 07:58:54 - Rianne Donders-de Leest
 • 7


  Besluit
  DENK licht de motie toe. Het college, bij monde van burgemeester Donders, ontraadt de motie. DENK persisteert en vraagt de motie in stemming te brengen. De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor en 28 tegen. Voor: DENK (1), SPR (1), SP (1). Tegen 28: LVR (9), GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2).

  Moties
  Onderwerp
  18M34 Project Sensng

  07:58:59 - 07:59:06 - Rianne Donders-de Leest
  07:59:07 - 08:02:10 - Selami Coşkun
  08:02:11 - 08:02:14 - Rianne Donders-de Leest
  08:04:56 - 08:05:12 - Vincent Zwijnenberg
  08:05:13 - 08:05:14 - Rianne Donders-de Leest
  08:05:15 - 08:05:17 - Selami Coşkun
  08:05:18 - 08:05:21 - Rianne Donders-de Leest
  08:05:22 - 08:05:28 - Selami Coşkun
  08:07:29 - 08:08:17 - Rianne Donders-de Leest
  08:08:18 - 08:08:23 - Selami Coşkun
  08:08:24 - 08:08:27 - Rianne Donders-de Leest
  08:08:28 - 08:08:34 - Selami Coşkun
  08:08:35 - 08:09:02 - Rianne Donders-de Leest
  08:09:33 - 08:10:04 - Selami Coşkun
  08:10:05 - 08:10:07 - Rianne Donders-de Leest
  08:10:08 - 08:11:02 - Wilbert Dekker
  08:11:03 - 08:11:04 - Rianne Donders-de Leest
  08:11:05 - 08:11:50 - Mijntje van Beers
  08:11:51 - 08:11:53 - Rianne Donders-de Leest
  08:11:54 - 08:11:58 - Marc Breugelmans
  08:11:59 - 08:12:00 - Rianne Donders-de Leest
  08:12:01 - 08:12:55 - Bert Achten
  08:12:56 - 08:12:59 - Rianne Donders-de Leest
  08:13:00 - 08:13:05 - Bert Achten
  08:13:06 - 08:13:14 - Rianne Donders-de Leest
  08:13:15 - 08:13:17 - Bert Achten
  08:13:18 - 08:13:34 - Rianne Donders-de Leest
  08:13:46 - 08:16:10 - Gerard Nizet
  08:16:11 - 08:18:34 - Rens Evers
  08:18:35 - 08:19:23 - Dirk Franssen
  08:19:24 - 08:19:31 - Rianne Donders-de Leest
  08:19:32 - 08:20:02 - Rens Evers
  08:20:03 - 08:20:24 - Dirk Franssen
  08:20:25 - 08:20:34 - Gerard Nizet
  08:20:35 - 08:20:38 - Rianne Donders-de Leest
  08:20:39 - 08:20:41 - Gerard Nizet
  08:20:42 - 08:20:55 - Rianne Donders-de Leest
 • 8


  Besluit
  SP licht de motie toe. Namens het college zegt wethouder Evers dat voor de commissie Ruimte van 28 november en de raad van 13 december een voorstel over het Munsterplein wordt aangeboden en stelt voor die discussie af te wachten. Het college ontraadt de motie. Indiener SP houdt daarop de motie aan.

  Moties
  Onderwerp
  18M35 Uitvoering Vitale Stad project Munsterplein

  08:20:56 - 08:21:03 - Rianne Donders-de Leest
  08:21:04 - 08:23:38 - Lieke van Hal
  08:23:39 - 08:23:47 - Rianne Donders-de Leest
  08:23:48 - 08:25:39 - Angely Waajen-Crins
  08:25:40 - 08:25:43 - Rianne Donders-de Leest
  08:25:44 - 08:25:53 - Angely Waajen-Crins
  08:25:54 - 08:26:01 - Rianne Donders-de Leest
  08:26:02 - 08:26:08 - Lieke van Hal
  08:26:09 - 08:26:13 - Dré Peters
  08:26:14 - 08:26:15 - Rianne Donders-de Leest
  08:26:16 - 08:26:25 - Lieke van Hal
  08:26:26 - 08:27:13 - Angely Waajen-Crins
  08:27:14 - 08:27:29 - Lieke van Hal
  08:27:30 - 08:28:00 - Angely Waajen-Crins
  08:28:01 - 08:28:17 - Lieke van Hal
  08:28:18 - 08:28:21 - Rianne Donders-de Leest
  08:28:26 - 08:28:29 - Selami Coşkun
  08:28:31 - 08:28:55 - Leon Coenen
  08:28:57 - 08:29:23 - Angely Waajen-Crins
  08:29:24 - 08:29:37 - Selami Coşkun
  08:29:38 - 08:29:40 - Rianne Donders-de Leest
  08:29:41 - 08:29:52 - Dré Peters
  08:29:53 - 08:29:54 - Rianne Donders-de Leest
  08:30:09 - 08:30:21 - Vincent Zwijnenberg
  08:30:22 - 08:30:23 - Dré Peters
  08:30:24 - 08:30:38 - Rianne Donders-de Leest
 • 8.a


  Besluit
  Indiener LVR licht de motie toe. Wethouder Waajen zegt dat het college bezig is met uitwerking van de evenementennota. In januari/februari 2019 komt er hierover een voorstel naar de commissie. Voorstel van het college is om de motie aan te houden. Gemeente stelt zich faciliterend op in de richting van alle evenementorganisatoren. Indiener LVR besluit de motie aan te houden.

  Moties
  Onderwerp
  18M36 Culturele evenementen
 • 9

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.
  De VVD heeft vragen aangekondigd over de SIF. Maar eigenlijk gaan de vragen niet alleen over de SIF, maar over de waterveiligheid van het gehele bedrijventerrein Willem-Alexander. De VVD is blij met de raadsinformatiebrief die gisteren is verschenen waarin al enkele goede punten zijn opgenomen. Vervolgens worden enkele vragen gesteld die worden beantwoord door wethouder Waajen. Daarna worden nog enkele aanvullende vragen gesteld door de VVD en zijn er enkele vragen vanuit de LVR. Ook deze vragen worden door wethouder Waajen beantwoord.


  08:30:40 - 08:36:20 - Vincent Zwijnenberg
  08:36:21 - 08:36:24 - Rianne Donders-de Leest
  08:36:25 - 08:53:55 - Angely Waajen-Crins
  08:53:56 - 08:54:10 - Rianne Donders-de Leest
  08:54:11 - 08:55:40 - Vincent Zwijnenberg
  08:55:41 - 08:55:42 - Rianne Donders-de Leest
  08:55:43 - 08:59:59 - Jos van Rey
  09:00:00 - 09:05:28 - Angely Waajen-Crins
  09:05:30 - 09:05:40 - Jos van Rey
  09:05:41 - 09:05:54 - Vincent Zwijnenberg
  09:05:55 - 09:07:00 - Rianne Donders-de Leest
 • 10

  De voorzitter sluit de vergadering om 18:08 uur.