Gemeenteraad

donderdag 13 februari 2020 18:00 - 22:13
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering.
  Afmeldingen zijn er gekomen van Marij Cox, Dirk Franssen en Jos Tobben.
  De burgemeester leest een In Memoriam voor vanwege het overlijden van oud-raadslid Cor Tegelbeckers.


  00:07:46 - 00:09:53 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  LVR kondigt een motie aan vreemd aan de orde van de dag, onderwerp KEC. (vanwege tijdgebrek is deze motie niet behandeld in de raad van 13 februari 2020 maar doorgeschoven naar de raad van 17 februari 2020).
  LVR wil vanavond van gedachten wisselen over de procedurele aspecten van het politie beleidsplan 2020 - 2023. Afgesproken wordt dit mee te nemen bij agendapunt 10a, VRLN.
  Hiermee rekening houdende stelt de raad de agenda vast.  00:12:05 - 00:12:27 - Lieke van Hal
  00:12:33 - 00:13:21 - Bert Achten
  00:13:43 - 00:14:10 - Rianne Donders-de Leest
  00:14:39 - 00:14:46 - Bert Achten
  00:14:47 - 00:16:57 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:58 - 00:17:16 - Jos van Rey
  00:17:17 - 00:18:18 - Rianne Donders-de Leest
 • 3
 • 4

  LVR verzoekt de raad om niet te acteren op ingekomen brieven alvorens de procedure per ingekomen brief in de raadsvergadering is bepaald en hier dus niet op vooruit te lopen.
  LVR verzoekt de volgende brieven te agenderen voor de commissie: 15, 16, 20, 22 en 32.
  CDA verzoekt de brieven 9 en 30 om te zetten naar behandelwijze C en de raad te informeren (door toezending van de afdoening) zodra deze brieven door het college zijn afgehandeld.
  VVD kondigt aan bij behandeling van agendapunt 10a een enkele opmerking te willen maken over brief 005.
  Afgesproken wordt dat brief 11 vooralsnog niet in de commissie wordt behandeld.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bief 30 (behandelwijze C i.p.v. A) en afdoeningsbrief toezenden
  Brief 9 (behandelwijze C i.p.v. A) en afdoeningsbrief toezenden

  00:18:19 - 00:19:10 - Jos van Rey
  00:19:11 - 00:20:03 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:04 - 00:20:11 - Jos van Rey
  00:20:12 - 00:20:38 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:39 - 00:21:02 - Jos van Rey
  00:21:03 - 00:21:28 - Dré Peters
  00:21:37 - 00:21:44 - Leon Guffens
  00:21:51 - 00:22:35 - Vincent Zwijnenberg
  00:22:45 - 00:24:09 - Ger Julicher
  00:24:10 - 00:24:31 - Rianne Donders-de Leest
  00:30:29 - 00:30:43 - Ger Julicher
  00:30:44 - 00:31:38 - Rianne Donders-de Leest
 • 5
 • 5.a

  Voorstel aan de raad om:

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar afhandeling van klachten en bezwaren door de gemeente Roermond;
  2. De aanbeveling welke gericht is aan de raad over te nemen en het college de opdracht te geven de aan het college gerichte aanbevelingen op te volgen;
  3. Het college (als hoofdopdrachtnemer) opdracht te geven om uiterlijk het 1e kwartaal van 2020, in afstemming met de griffier, aan de commissie BM een uitvoeringsplan “implementatie aanbevelingen” i.r.t. onderhavig onderzoek voor te leggen;  Besluit
  De raad besluit conform het voorstel.
 • 6

  Voorstel aan de raad van Roermond om:
  1 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
  2 het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsvoorstel;
  3 in te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
  4 in te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.  Besluit
  De raad besluit conform het voorstel.
 • 7

  Voorstel aan de raad van Roermond om Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming uit het gemeentefonds ter hoogte van 70% van de gemaakte kosten die in totaal € 156477,55 excl. BTW bedroegen voor het onderzoek naar, het benaderen van en het ruimen van
  explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (het terug te ontvangen bedrag bedraagt dan € 109534,29).  Besluit
  De raad besluit conform het voorstel.
 • 8

  Voorstel aan de raad van Roermond om de griffier en plaatsvervangend griffier aan te wijzen.  Besluit
  De raad besluit conform het voorstel.
 • 9
 • 10

  00:32:03 - 00:32:26 - Dré Peters
 • 10.a

  Voorstel aan de raad van Roermond om in te stemmen met de reactie, zoals beschreven in de bijgevoegde brief gericht aan het bestuur van
  de Veiligheidsregio Limburg-Noord, ten aanzien van het ontwerp beleidsplan 2020-2023.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door GL, CDA, LVR, VVD, SP en D66. De sprekers maken zowel opmerkingen over de Veiligheidsregio als over het politie beleidsplan 2020 - 2023, waarover gisteravond een mail van de burgemeester is gekomen. VVD dient een motie in. Reagerend op de woordvoering in eerste termijn delen burgemeester Donders en wethouder Smitsmans mede: 1. de conclusie te trekken dat de fracties, op een opmerking van de VVD na, instemmen met de brief aan de VRLN zodat de brief kan worden verzonden; 2. dat wetgeving op het gebied van evenementen steeds strenger wordt en de VRLN kan niet anders dan wetten naleven; 3. er zijn inderdaad zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de vrijwilligers bij de brandweer, hier wordt (op landelijk niveau) aan gewerkt; 4. motie VVD wordt ontraden maar het is wel goed om na te denken over hoe de gemeenteraden in de toekomst op een andere, betere, manier geïnformeerd kunnen worden over ontwikkelingen binnen de VRLN; 5. de procedure voor behandeling van het politie beleidsplan is inderdaad niet goed verlopen maar dat kan zonder schade gerepareerd worden in de commissie BM van 23 maart 2020; 6. burgemeester zegt toe een concept-zienswijze voor het politie beleidsplan op te stellen en deze alvast toe te sturen aan de raad met het verzoek om een reactie, zodat een eerste brief al op 9 maart 2020 in de driehoek kan worden ingebracht; 7. wethouder Smitsmans zegt toe bij de bestuurder van het Roermondse ziekenhuis aandacht te zullen vragen voor de gevaren op het gebied van ICT; 8. er wordt in de bestuurscommissie GGD gewerkt aan een nieuwe verdeelsystematiek op het gebied van jeugd maar op de uitkomsten daarvan kan niet worden vooruitgelopen. De raad stemt in met de brief aan de VRLN. De motie van de VVD wordt verworpen met 12 - 16 stemmen. Voor: LVR 8, VVD 2, SP 1 en DENK 1. Tegen 16: GL 7, CDA 4, DS 2, D66 2, SPR 1.

  Moties
  Onderwerp
  20M02 Tussenevaluatie VRLN
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Concept zienswijze politie beleidsplan
  Gevaren op het gebied van ICT

  00:32:27 - 00:34:03 - Wim Maassen
  00:34:09 - 00:38:18 - Marc Breugelmans
  00:38:19 - 00:45:44 - Bert Achten
  00:45:45 - 00:57:21 - Vincent Zwijnenberg
  00:57:22 - 00:58:59 - Gerard Nizet
  00:59:01 - 01:06:21 - Michael Kalthoff
  01:06:23 - 01:15:45 - Rianne Donders-de Leest
  01:15:46 - 01:16:11 - Bert Achten
  01:16:12 - 01:16:38 - Rianne Donders-de Leest
  01:16:44 - 01:21:31 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:21:32 - 01:21:48 - Vincent Zwijnenberg
  01:21:49 - 01:22:52 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:22:53 - 01:23:13 - Dré Peters
  01:23:14 - 01:23:24 - Wim Maassen
  01:23:25 - 01:24:13 - Marc Breugelmans
  01:24:18 - 01:25:50 - Bert Achten
  01:25:52 - 01:28:57 - Vincent Zwijnenberg
  01:29:07 - 01:30:22 - Leon Coenen
  01:30:29 - 01:30:58 - Michael Kalthoff
  01:31:08 - 01:31:48 - Rianne Donders-de Leest
  01:31:51 - 01:34:10 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:34:11 - 01:34:24 - Bert Achten
  01:34:25 - 01:35:06 - Rianne Donders-de Leest
  01:35:07 - 01:35:48 - Dré Peters
  01:36:19 - 01:37:31 - Rianne Donders-de Leest
 • 11
 • 12

  Voorstel aan de raad van Roermond om:

  1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering en actualisatie van de Stationsvisie;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het Busstation en tot uitvoering over te gaan;
  3. In te stemmen met het vervolgproces om tot een ontwerp van de Transferruimte te komen;
  4. In te stemmen met het vervolgproces om tot een concreet voorstel voor de herontwikkeling van Godsweerdersingel 10 te komen, zowel in functionele als in esthetische zin. Het voorstel wordt afgezet tegenover het sloopscenario. Dit voorstel wordt in het najaar van 2020 aan de raad voorgelegd.
  5. Het actuele projectplan vast te stellen;
  6. Een krediet te verlenen van € 2.850.000,- voor realisatie van het busstation;
  7. De begroting te wijzigen conform toelichting op de financiële gevolgen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, VVD, GL, SPR, SP, DENK, D66 en LVR. VVD dient een amendement in. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen en in reactie op gestelde vragen deelt wethouder Evers mede: 1. de aanbesteding van het busstation is gestart, verwacht wordt dat nog vóór carnaval de gunning kan plaatsvinden; 2. er is een post onvoorzien van 20% om onverwachte tegenvallers op te vangen; 3. de Veeladingstraat komt t.z.t. aan de orde; 4. de fietsenstalling zal naar verwachting goed geregeld worden; 5. beslispunt 4 in het raadsbesluit is aangepast en hartstikke duidelijk, keuze met betrekking tot Godsweerdersingel 10 wordt dit najaar gemaakt op basis van een afgewogen voorstel. Amendement van de VVD is overbodig 7. in mei 2020 komt er een raadsinformatiebrief over de criteria die bij het onderzoek naar het pand Godsweerdersingel 10 gehanteerd gaan worden. CDA en LVR spreken uit het te betreuren dat er geen overkappingen in het plan worden gerealiseerd. Het amendement van de VVD wordt met 13 - 15 stemmen verworpen. Voor 13: LVR 8, VVD 2, SP 1, SPR 1 en DENK 1 Tegen 15: GL 7, CDA 4, DS 2 en D66 2 Het door het college aan de raad voorgelegde besluit wordt met 27 - 1 stemmen aangenomen. De tegenstem is van J. van Rey (LVR).

  Amendementen
  Onderwerp
  20A01 Amendement Toekomst Godsweerdersingel 10
  Toezeggingen
  Onderwerp
  RIB Godsweerdersingel 10

  01:37:32 - 01:39:23 - Jan-Nick van der Broek
  01:39:26 - 01:46:03 - Vincent Zwijnenberg
  01:46:11 - 01:50:08 - Anouk Dolmans
  01:50:13 - 01:53:43 - Leon Coenen
  01:53:50 - 01:56:57 - Gerard Nizet
  01:56:58 - 01:57:33 - Selami Coşkun
  01:57:36 - 01:58:59 - Wilbert Dekker
  01:59:02 - 02:05:59 - Aijiththan Loganathan
  02:06:09 - 02:22:01 - Rens Evers
  02:22:02 - 02:22:16 - Rianne Donders-de Leest
  02:37:21 - 02:38:13 - Anouk Dolmans
  02:38:14 - 02:39:13 - Leon Coenen
  02:39:14 - 02:39:25 - Anouk Dolmans
  02:39:44 - 02:39:56 - Selami Coşkun
  02:39:57 - 02:40:24 - Anouk Dolmans
  02:40:25 - 02:41:10 - Selami Coşkun
  02:41:18 - 02:41:57 - Erwin Leenheer
  02:41:58 - 02:42:10 - Rianne Donders-de Leest
  02:42:11 - 02:47:09 - Vincent Zwijnenberg
  02:47:20 - 02:48:08 - Jan-Nick van der Broek
  02:48:12 - 02:49:46 - Leon Coenen
  02:49:49 - 02:50:24 - Gerard Nizet
  02:50:27 - 02:51:18 - Selami Coşkun
  02:51:22 - 02:51:59 - Aijiththan Loganathan
  02:52:04 - 02:54:26 - Rens Evers
  02:54:37 - 02:57:23 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:24 - 02:57:34 - Vincent Zwijnenberg
  02:57:35 - 02:58:26 - Rianne Donders-de Leest
 • 13

  Voorstel aan de raad van Roermond om het verkeersveiligheidsplan vast te stellen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door GL, CDA, VVD, SPR, SP, DENK, DS, D66 en LVR. Alle sprekers complimenteren de wethouder en het college met dit plan en de wijze waarop het, met inspraak van belanghebbenden, is opgesteld. Planning van uit te voeren maatregelen en prioritering vormen een discussiepunt. Er wordt vanuit de raad op aangedrongen dat de wethouder overlegt met de provincie met als doel daar additionele middelen (cofinanciering) vandaan te halen om het plan te kunnen uitvoeren. Wethouders Evers deelt mede: 1. er bij de prioritering is gekozen op basis van een mix tussen objectieve en subjectieve criteria; 2. de planning voor 2020 staat vast, voor 2021 en verdere jaren kan nog geschoven worden; 3. er is een bepaalde samenhang tussen maatregelen in het kader van dit verkeersveiligheidsplan en wegen die worden aangepakt in het kader van de investeringsplanning; 4. er zal nader worden gekeken naar provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden; 5. het college zal niet overwegen om terug te komen op het eenrichtingsverkeer op de singels. De raad stemt in met het verkeersveiligheidsplan, waarbij de LVR geacht wenst te worden niet in te stemmen met de planning zoals aangegeven op de pagina's 34, 35 en 36.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Additionele middelen (cofinanciering)

  02:58:27 - 02:59:54 - Jos de Kunder
  02:59:57 - 03:03:33 - Leon Guffens
  03:03:38 - 03:05:32 - Oele
  03:05:34 - 03:07:44 - Leon Coenen
  03:07:47 - 03:09:31 - Gerard Nizet
  03:09:32 - 03:13:46 - Selami Coşkun
  03:13:49 - 03:14:45 - Ger Julicher
  03:15:11 - 03:16:31 - Jos van Rey
  03:20:22 - 03:26:41 - Rens Evers
  03:26:42 - 03:26:52 - Gerard Nizet
  03:26:53 - 03:29:40 - Rens Evers
  03:30:02 - 03:33:04 - Leon Guffens
  03:33:05 - 03:34:28 - Oele
  03:34:32 - 03:40:58 - Leon Coenen
  03:41:00 - 03:44:58 - Selami Coşkun
  03:45:04 - 03:47:10 - Jos van Rey
  03:47:11 - 03:47:46 - Leon Guffens
  03:47:47 - 03:48:40 - Jos van Rey
  03:50:34 - 03:51:21 - Rens Evers
  03:51:22 - 03:53:33 - Jos van Rey
  03:53:35 - 03:59:16 - Rens Evers
  03:59:18 - 04:00:24 - Jos van Rey
 • 14

  Op verzoek van de LVR en onder verwijzing naar art. 43.6 RvO is het onderwerp “Beantwoording art. 43 vragen auto-inbraken Q-Park Oranjerie” ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2019 en 23 januari jl., maar is toen vanwege tijdgebrek niet behandeld.  Besluit
  LVR zegt graag serieus antwoord te willen krijgen op gestelde vragen. Burgemeester Donders zegt het te betreuren dat de in eerste instantie dor het college gegeven antwoorden door de LVR niet voor waar zijn aangenomen en vervolgens in de tweede set vragen wordt gesuggereerd dat het college misschien gelogen heeft. De voorgenomen motie wordt door de LVR niet ingediend.

  04:00:50 - 04:02:47 - Bert Achten
  04:02:52 - 04:07:32 - Rianne Donders-de Leest
  04:07:32 - 04:09:02 - Jos van Rey
  04:09:06 - 04:11:38 - Rianne Donders-de Leest
 • 15

  Geagendeerd op verzoek van de vergadering van de commissie Ruimte van 5 februari 2020 om met wethouder Waajen van gedachten te wisselen over de wijze waarop college en raad met elkaar in gesprek gaan over vastgoed en retail in de gemeente Roermond.  Besluit
  Wethouder Waajen vraagt wat de voorkeur van de raad heeft: een eenmalige werkconferentie of een werkgroep. Voorstander van werkgroep: GL, CDA, SPR, SP, D66. VVD heeft behoefte om eerst te weten wat rol, taak en doelstelling van de werkgroep zullen zijn om een vertroebeling van rollen van raad en college te voorkomen. DENK geeft aan dat het probleem een primaire verantwoordelijkheid van de wethouder is. LVR zegt dat al langer bekend is dat de cijfers heel slecht waren. LVR wil wel meedoen aan een werkgroep maar dan moeten diverse partijen erbij worden gehaald, o.a. de BIZ, lokale ondernemers, vastgoedmensen etc.

  04:56:38 - 04:58:43 - Angely Waajen-Crins
  04:59:09 - 04:59:19 - Jos de Kunder
  04:59:20 - 04:59:48 - Marc Breugelmans
  04:59:51 - 05:01:10 - Vincent Zwijnenberg
  05:01:11 - 05:01:50 - Leon Coenen
  05:01:51 - 05:02:31 - Gerard Nizet
  05:02:32 - 05:04:56 - Selami Coşkun
  05:04:57 - 05:05:48 - Leon Coenen
  05:05:49 - 05:08:42 - Selami Coşkun
  05:08:43 - 05:09:04 - Rianne Donders-de Leest
  05:09:05 - 05:09:56 - Michael Kalthoff
  05:09:58 - 05:17:54 - Jos van Rey
  05:17:55 - 05:18:57 - Gerard Nizet
  05:18:58 - 05:19:32 - Jos van Rey
  05:19:33 - 05:20:14 - Gerard Nizet
  05:20:15 - 05:20:41 - Jos van Rey
  05:20:42 - 05:21:20 - Rianne Donders-de Leest
  05:21:21 - 05:22:00 - Dré Peters
  05:22:01 - 05:22:43 - Rianne Donders-de Leest
  05:22:44 - 05:22:55 - Jos van Rey
  05:22:56 - 05:23:53 - Rianne Donders-de Leest
  05:23:54 - 05:24:35 - Angely Waajen-Crins
  05:24:37 - 05:25:01 - Rianne Donders-de Leest
  05:25:02 - 05:25:35 - Wim Maassen
  05:25:46 - 05:30:48 - Rianne Donders-de Leest
  05:30:49 - 05:31:29 - Jos van Rey
  05:31:56 - 05:33:04 - Lieke van Hal
 • 16

  Deze motie stond op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 23 januari jl., maar is toen vanwege tijdgebrek niet behandeld.  Besluit
  CDA geeft een toelichting bij de motie. Burgemeester Donders zegt de motie te kunnen overnemen en denkt voor de zomer met een reactie te kunnen komen. LVR vraagt om feitelijke informatie, zoals in Maastricht is gegeven. De motie wordt met 26 - 2 stemmen aangenomen. Voor: LVR 8, GL 7, CDA 4, DS 2, D66 2, SP 1, SPR 1, DENK 1 Tegen: VVD 2 Onderwerp opnemen op voorraadagenda, voorjaar 2020.

  Moties
  Onderwerp
  20M03 Vuurwerkoverlast
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Motie vuurwerkoverlast

  04:12:52 - 04:16:27 - Marc Breugelmans
  04:16:41 - 04:17:25 - Rianne Donders-de Leest
  04:17:43 - 04:19:42 - Bert Achten
  04:19:46 - 04:24:59 - Vincent Zwijnenberg
  04:25:02 - 04:25:15 - Wim Maassen
  04:25:16 - 04:26:43 - Vincent Zwijnenberg
  04:26:48 - 04:30:31 - Selami Coşkun
  04:30:49 - 04:32:36 - Leon Coenen
  04:32:38 - 04:35:39 - Wim Maassen
  04:36:11 - 04:36:50 - Vincent Zwijnenberg
  04:36:51 - 04:37:12 - Bert Achten
  04:37:19 - 04:41:40 - Rianne Donders-de Leest
  04:50:26 - 04:51:21 - Dré Peters
  04:51:22 - 04:53:26 - Marc Breugelmans
  04:53:27 - 04:53:56 - Dré Peters
  04:53:57 - 04:54:25 - Marc Breugelmans
  04:54:59 - 04:55:05 - Selami Coşkun
  04:55:38 - 04:56:35 - Rianne Donders-de Leest
 • 17

  Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet behandeld in de raad van 13 februari 2020 maar doorgeschoven naar de raad van 17 februari 2020.


 • 18

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.
  Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet behandeld in de raad van 13 februari 2020 maar doorgeschoven naar de raad van 17 februari 2020.

 • 19

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.28 uur.