Cie BM

maandag 27 januari 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter richt een speciaal woord van welkom aan Thijs Guffens, commissielid CDA, als opvolger van Joep Niessen die is doorgeschoven naar de commissie Ruimte.


  00:00:00 - 00:01:01 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  De commissie stemt in met de agenda.
  LVR heeft er moeite mee dat stukken uitsluitend digitaal beschikbaar zijn zoals in het geval van vanavond het beleidsplan van de VRLN, dit strookt niet met een eerder gemaakte afspraak dat stukken ook op papier worden verstrekt.  00:01:01 - 00:01:52 - Bert Achten
  00:01:52 - 00:02:07 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  LVR informeert naar kadernota handhaving, notitie personeel en overleg met politie over handhaving ingezetenencriterium. Ten aanzien van dit laatste punt zegt de commissievoorzitter toe na te gaan of is afgesproken ook een vertegenwoordiger van het OM uit te nodigen. Burgemeester Donders zegt dat kadernota handhaving op koers ligt. In de slipstream hiervan komt er een verzoek om opnieuw met de commissie te praten over het uitvoeringsprogramma veiligheid 2020. Wethouder Schreurs zegt toe binnenkort een commissie-informatiebrief te sturen met de stand van zaken van de notitie personeel.
  De commissie stemt in met de voorraadagenda.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Commissie-informatiebrief met stand van zaken notitie personeel

  00:02:07 - 00:03:16 - Bert Achten
  00:03:16 - 00:03:34 - Mijntje van Beers
  00:03:34 - 00:03:41 - Vincent Zwijnenberg
  00:03:41 - 00:03:46 - Mijntje van Beers
  00:03:46 - 00:03:50 - Vincent Zwijnenberg
  00:03:50 - 00:03:56 - Mijntje van Beers
  00:03:56 - 00:05:09 - Vincent Zwijnenberg
  00:05:09 - 00:05:38 - Rianne Donders-de Leest
  00:05:38 - 00:05:48 - Bert Achten
  00:05:48 - 00:06:51 - Rianne Donders-de Leest
  00:06:51 - 00:06:55 - Mijntje van Beers
  00:06:55 - 00:07:16 - Frans Schreurs
  00:07:16 - 00:07:58 - Vincent Zwijnenberg
  00:07:58 - 00:08:00 - Mijntje van Beers
  00:08:00 - 00:08:48 - Frans Schreurs
  00:08:48 - 00:08:55 - Mijntje van Beers
  00:08:55 - 00:09:10 - Vincent Zwijnenberg
  00:09:10 - 00:09:37 - Mijntje van Beers
 • 3

  Er zijn geen mededelingen.

 • 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.  Besluit
  N.a.v. de discussie in de commissie BM van 2 december 2019 over het uitvoeringsprogramma veiligheid 2020 zal de burgemeester met een initiatief komen, dit mede in het licht van (de kadernota) handhaving. Dit initiatief van de burgemeester zal procedureel met de fractievoorzitters worden afgestemd. LVR vraagt bij dit initiatief ook de Wet Damocles te betrekken. De toezegging met betrekking tot de controleverordening uit de commissie BM van december 2019 is volgens de griffier afgedaan. VVD merkt op dat dit nog niet in Ibabs is verwerkt. De griffier zegt toe dat dit alsnog zal gebeuren. Besluitenlijst BM 9 december 2019, agendapunt 14, onderdeel 7: burgemeester Donders zal nagaan of in Sittard structurele politiecapaciteit wordt ingezet voor handhaving van het i-criterium en het antwoord op deze vraag mededelen aan de commissie.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inititiatief in het licht van (de kadernota) handhaving

  00:09:37 - 00:10:48 - Arjan Meuwissen
  00:10:48 - 00:10:51 - Mijntje van Beers
  00:10:51 - 00:11:07 - Bert Achten
  00:11:07 - 00:11:13 - Mijntje van Beers
  00:11:13 - 00:12:54 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:54 - 00:12:55 - Mijntje van Beers
  00:12:55 - 00:13:45 - Vincent Zwijnenberg
  00:13:45 - 00:13:53 - Mijntje van Beers
  00:13:53 - 00:15:03 - Rianne Donders-de Leest
  00:15:03 - 00:15:20 - Vincent Zwijnenberg
  00:15:20 - 00:15:39 - Mijntje van Beers
  00:15:39 - 00:17:48 - Jos Vervuurt
  00:17:48 - 00:17:49 - Mijntje van Beers
  00:17:49 - 00:18:53 - Vincent Zwijnenberg
  00:18:53 - 00:18:55 - Mijntje van Beers
  00:18:55 - 00:19:34 - Rianne Donders-de Leest
  00:19:34 - 00:19:40 - Mijntje van Beers
  00:19:40 - 00:19:48 - Bert Achten
  00:19:48 - 00:20:04 - Mijntje van Beers
  00:20:04 - 00:20:06 - Bert Achten
  00:20:06 - 00:20:38 - Mijntje van Beers
  00:20:38 - 00:20:58 - Bert Achten
  00:20:58 - 00:21:02 - Mijntje van Beers
  00:21:02 - 00:21:17 - Bert Achten
  00:21:17 - 00:21:21 - Mijntje van Beers
  00:21:21 - 00:21:24 - Bert Achten
  00:21:24 - 00:21:41 - Mijntje van Beers
  00:21:41 - 00:22:21 - Marc Breugelmans
  00:22:21 - 00:22:32 - Vincent Zwijnenberg
  00:22:32 - 00:22:40 - Marc Breugelmans
  00:22:40 - 00:23:00 - Mijntje van Beers
  00:23:00 - 00:23:29 - Frans Schreurs
  00:23:29 - 00:23:50 - Jos Vervuurt
  00:23:50 - 00:24:04 - Arjan Meuwissen
  00:24:04 - 00:24:18 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  VVD merkt op dat uit Ibabs blijkt dat verschillende moties nog niet zijn afgehandeld, bijv. de motie verbonden partijen, en vraagt een notitie van het college waarin wordt aangegeven welke aangenomen moties nog worden afgedaan en wanneer. Wethouder Schreurs deelt mede dat opvolging van de motie verbonden partijen morgen in het college behandeld wordt. VVD zegt dat de doorlooptijd veel te lang is geweest, de motie is immers aangenomen op 4 juli 2019. Boodschap landt hiermee veel te laat bij de verbonden partijen. Burgemeester Donders zegt toe dat het college een lijst zal overleggen van aangenomen maar nog niet uitgevoerde moties met daarbij per motie een korte toelichting.


  Toezeggingen
  Onderwerp
  lijst moties

  00:24:18 - 00:24:37 - Wim Maassen
  00:24:37 - 00:24:39 - Mijntje van Beers
  00:24:39 - 00:24:58 - Rianne Donders-de Leest
  00:24:58 - 00:25:56 - Mijntje van Beers
 • 5

  Presentatie van het onderzoek vond plaats op het Sprekersplein van 22 januari 2020. De RKC en onderzoeksbureau I&O zijn ook bij de commissie BM aanwezig voor het geval er dan nog vragen mochten zijn: Peter Schrijvers, Paul Janssen en Jaap Bouwmeester.  Besluit
  Wethouder Schreurs zegt dat het Uitvoeringsplan "implementatie aanbevelingen" in de commissie BM van 23 maart 2020 ter consultatie aan de commissie BM wordt voorgelegd. Dit is in overeenstemming met punt 3 uit het concept-raadsbesluit. Woordvoering vindt plaats door VVD, SPR, D66, GL, CDA en LVR. De commissie complimenteert de rekenkamercommissie en de onderzoekers met het rapport en de presentatie tijdens het Sprekersplein van 22 januari 2020. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen delen burgemeester Donders en wethouder Schreurs mede: 1. er wordt gestreefd naar informele klachtafhandeling, maar informeel afgedane klachten worden wel formeel vastgelegd; 2. zowel college als organisatie leren van klachten; 3. datum raadsbesluit wordt aangepast in 13 februari 2020; 4. veel van de vanavond aan de orde gestelde zaken gestelde komen, inclusief een tijdsplanning, aan de orde in het implementatieplan "opvolging aanbevelingen" dat op 23 maart 2020 in de commissie BM aan de orde komt; 5. de vraag of de gemeentelijk klachtencoördinator ook een rol heeft (of mag hebben) bij de registratie van klachten t.a.v. het gemeenteraad wordt door de RKC beantwoord op de groene flap. Voorzitter Schrijvers merkt nog op dat door de RKC in de toekomst mogelijk nog een onderzoek zal worden verricht naar het lerend vermogen bij de juridische afhandeling van bezwaren. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  00:25:56 - 00:26:27 - Bert Achten
  00:26:27 - 00:26:41 - Mijntje van Beers
  00:26:41 - 00:26:45 - Bert Achten
  00:26:45 - 00:27:12 - Frans Schreurs
  00:27:12 - 00:27:26 - Bert Achten
  00:27:26 - 00:27:55 - Frans Schreurs
  00:27:55 - 00:28:03 - Bert Achten
  00:28:03 - 00:28:24 - Mijntje van Beers
  00:28:24 - 00:28:30 - Bert Achten
  00:28:30 - 00:28:41 - Mijntje van Beers
  00:28:41 - 00:28:48 - Jos Vervuurt
  00:28:48 - 00:29:07 - Mijntje van Beers
  00:29:07 - 00:34:00 - Vincent Zwijnenberg
  00:34:00 - 00:36:14 - Leon Coenen
  00:36:14 - 00:36:19 - Mijntje van Beers
  00:39:29 - 00:44:31 - Andreas Meijers
  00:44:31 - 00:44:34 - Mijntje van Beers
  00:44:34 - 00:49:16 - Marc Breugelmans
  00:49:16 - 00:49:18 - Mijntje van Beers
  00:49:18 - 00:51:40 - Bert Achten
  00:51:40 - 00:52:12 - Mijntje van Beers
  00:52:12 - 00:52:25 - Bert Achten
  00:52:25 - 00:52:28 - Mijntje van Beers
  00:52:28 - 00:52:37 - Bert Achten
  00:52:37 - 00:52:45 - Mijntje van Beers
  00:52:45 - 00:52:51 - Bert Achten
  00:52:51 - 00:53:22 - Jos Vervuurt
  00:53:22 - 00:53:35 - Bert Achten
  00:53:35 - 00:53:44 - Mijntje van Beers
  00:53:44 - 00:57:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:57:45 - 00:57:50 - Andreas Meijers
  00:57:50 - 00:57:54 - Mijntje van Beers
  00:57:54 - 00:58:08 - Andreas Meijers
  00:58:08 - 00:58:23 - Rianne Donders-de Leest
  00:58:23 - 00:58:34 - Andreas Meijers
  00:58:34 - 00:59:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:59:12 - 00:59:16 - Mijntje van Beers
  00:59:16 - 01:02:20 - Frans Schreurs
  01:02:20 - 01:02:38 - Rianne Donders-de Leest
  01:02:38 - 01:02:41 - Mijntje van Beers
  01:02:41 - 01:03:21 - Rianne Donders-de Leest
  01:03:21 - 01:03:47 - Bert Achten
  01:03:47 - 01:04:06 - Mijntje van Beers
  01:04:06 - 01:04:21 - Rianne Donders-de Leest
  01:04:21 - 01:04:26 - Mijntje van Beers
  01:04:26 - 01:06:11 - Jos Vervuurt
  01:06:11 - 01:06:23 - Bert Achten
  01:06:23 - 01:06:45 - Jos Vervuurt
  01:06:45 - 01:06:52 - Mijntje van Beers
  01:07:55 - 01:08:14 - Bert Achten
  01:08:14 - 01:08:18 - Mijntje van Beers
  01:08:35 - 01:08:47 - Leon Coenen
  01:08:47 - 01:09:27 - Mijntje van Beers
  01:09:27 - 01:09:39 - Bert Achten
  01:09:39 - 01:09:54 - Mijntje van Beers
  01:09:54 - 01:11:13 - Vincent Zwijnenberg
  01:11:13 - 01:11:26 - Mijntje van Beers
  01:11:26 - 01:13:04 - Andreas Meijers
  01:13:04 - 01:13:06 - Mijntje van Beers
  01:13:06 - 01:13:45 - Marc Breugelmans
  01:13:45 - 01:13:47 - Mijntje van Beers
  01:13:47 - 01:14:57 - Bert Achten
  01:14:57 - 01:15:04 - Mijntje van Beers
  01:15:04 - 01:16:53 - Rianne Donders-de Leest
  01:16:53 - 01:17:08 - Frans Schreurs
  01:17:08 - 01:17:13 - Mijntje van Beers
  01:18:15 - 01:18:26 - Bert Achten
  01:18:26 - 01:19:16 - Vincent Zwijnenberg
  01:19:33 - 01:19:52 - Mijntje van Beers
  01:19:52 - 01:20:02 - Wim Maassen
  01:20:02 - 01:20:30 - Mijntje van Beers
  01:20:30 - 01:20:59 - Bert Achten
  01:20:59 - 01:21:12 - Mijntje van Beers
  01:21:12 - 01:21:16 - Bert Achten
  01:21:16 - 01:22:10 - Mijntje van Beers
 • 6

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, CDA, GL, D66, SPR en VVD. Verzoek van diverse sprekers is om de brief aan de VRLN aan te scherpen, in elk geval de tekst over financiële tekorten uit de motie van 4 juli 2019 in de brief aan de VRLN op te nemen. Naar aanleiding van gestelde vragen deelt burgemeester Donders mede: 1. van de Roermondse motie van 4 juli heeft de burgemeester mededeling gedaan in de AB-vergadering van de VRLN op 5 juli 2019; 2. omdat Roermond veel Chinese bezoekers heeft is er in het reguliere overleg van gemeente, VRLN en DOC ook aandacht voor het Coronavirus; 3. de VRLN is van en voor de gemeenten, ter uitvoering van de wet Veiligheidsregio's; 4. adviezen van de VRLN als het gaat om evenementen nemen we bijzonder serieus; 5. niet bekend is of een evaluatie van het vorige beleidsplan heeft plaatsgevonden; 6. door een uitspraak van het Europees Hof is er een probleem met betrekking tot de status van de vrijwillige brandweer, hier wordt landelijk aan gewerkt; 6. niet bekend is wat de status is van het beleidsplan politie Limburg; 7. de discussie over een eventueel aangepaste verdeelsleutel voor de VRLN wordt nog gevoerd en heeft betrekking op de GGD (commissie BS). VVD doet in tweede termijn de suggestie om de reikwijdte voor het beleidsplan te beperken tot twee jaar. Burgemeester Donders zegt in tweede termijn dat de brief wordt aangepast met een kritische passage over het hoge ambitieniveau en ook op het punt van de financiën. Vier jaar is over het algemeen een geaccepteerde termijn voor een beleidsplan. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  01:22:10 - 01:22:51 - Bert Achten
  01:22:51 - 01:23:26 - Mijntje van Beers
  01:23:26 - 01:23:42 - Bert Achten
  01:23:42 - 01:23:45 - Mijntje van Beers
  01:23:45 - 01:27:15 - Bert Achten
  01:27:15 - 01:27:20 - Mijntje van Beers
  01:27:20 - 01:30:52 - Marc Breugelmans
  01:30:52 - 01:30:53 - Mijntje van Beers
  01:30:53 - 01:31:13 - Vincent Zwijnenberg
  01:31:13 - 01:31:26 - Marc Breugelmans
  01:31:26 - 01:31:49 - Vincent Zwijnenberg
  01:31:49 - 01:32:58 - Marc Breugelmans
  01:32:58 - 01:33:06 - Bert Achten
  01:33:06 - 01:33:41 - Marc Breugelmans
  01:33:41 - 01:33:44 - Mijntje van Beers
  01:33:44 - 01:37:22 - Wim Maassen
  01:41:43 - 01:41:46 - Mijntje van Beers
  01:41:46 - 01:43:45 - Leon Coenen
  01:43:45 - 01:43:48 - Mijntje van Beers
  01:43:48 - 01:48:55 - Vincent Zwijnenberg
  01:48:55 - 01:49:00 - Mijntje van Beers
  01:49:00 - 01:59:31 - Rianne Donders-de Leest
  01:59:31 - 01:59:37 - Bert Achten
  01:59:37 - 01:59:51 - Rianne Donders-de Leest
  01:59:51 - 02:00:19 - Mijntje van Beers
  02:00:19 - 02:00:46 - Bert Achten
  02:00:46 - 02:01:42 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:42 - 02:01:46 - Mijntje van Beers
  02:01:46 - 02:02:57 - Bert Achten
  02:02:57 - 02:03:02 - Mijntje van Beers
  02:03:02 - 02:05:48 - Marc Breugelmans
  02:05:48 - 02:06:39 - Wim Maassen
  02:06:39 - 02:06:43 - Mijntje van Beers
  02:09:30 - 02:10:30 - Leon Coenen
  02:10:30 - 02:12:14 - Vincent Zwijnenberg
  02:12:14 - 02:12:28 - Mijntje van Beers
  02:12:28 - 02:14:09 - Marc Breugelmans
  02:14:09 - 02:14:13 - Mijntje van Beers
  02:14:13 - 02:14:52 - Wim Maassen
  02:15:26 - 02:15:47 - Gerard Nizet
  02:15:47 - 02:16:51 - Leon Coenen
  02:16:51 - 02:17:01 - Mijntje van Beers
  02:17:01 - 02:22:16 - Rianne Donders-de Leest
  02:22:16 - 02:23:49 - Wim Maassen
  02:23:49 - 02:24:42 - Mijntje van Beers
 • 7

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.
  Via deze link (http://publicaties.vrln.nl/vrln-beleidsplan2020-2023/cover/) treft u o.a. het Beleidsplan aan.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door VVD, GL en LVR. Naar aanleiding van gestelde vragen en gemaakte opmerkingen deelt wethouder Schreurs mede dat: 1. vraag over art. 33 (vergoeding door BsGw aan Roermond voor archief) wordt beantwoord op de groene flap; 2. de bestuursindeling voor Midden-Limburg niet verandert; 3. er geen wijziging optreedt in de wijze waarop de wethouder verantwoording aflegt aan de raad. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  02:24:42 - 02:25:51 - Vincent Zwijnenberg
  02:25:51 - 02:25:53 - Mijntje van Beers
  02:25:53 - 02:26:19 - Wim Maassen
  02:26:19 - 02:26:23 - Mijntje van Beers
  02:26:23 - 02:27:29 - Turgut Celebi
  02:27:29 - 02:30:36 - Frans Schreurs
  02:30:36 - 02:31:05 - Turgut Celebi
  02:31:05 - 02:31:22 - Frans Schreurs
  02:31:22 - 02:31:27 - Mijntje van Beers
  02:31:27 - 02:31:37 - Vincent Zwijnenberg
  02:31:37 - 02:31:39 - Mijntje van Beers
  02:31:39 - 02:32:20 - Turgut Celebi
  02:32:20 - 02:32:25 - Mijntje van Beers
  02:32:25 - 02:33:24 - Marc Breugelmans
  02:33:24 - 02:33:27 - Mijntje van Beers
  02:33:27 - 02:34:04 - Frans Schreurs
  02:34:04 - 02:34:13 - Mijntje van Beers
  02:34:13 - 02:34:22 - Turgut Celebi
  02:34:22 - 02:35:27 - Mijntje van Beers
 • 8

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering door LVR, CDA en VVD. Vindt er verrekening van gemeentelijke lasten plaats met projectontwikkelaars? Daar waar de kosten kunnen worden doorberekend, zal dat volgens burgemeester Donders gebeuren. De burgemeester zegt toe dat deze info nog per project wordt aangeleverd. Het te noemen bedrag in het raadsbesluit wordt nog nader bezien. De commissie acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  02:35:27 - 02:35:56 - Mark Schlicher
  02:35:56 - 02:35:59 - Mijntje van Beers
  02:35:59 - 02:36:20 - Marc Breugelmans
  02:36:20 - 02:36:24 - Mijntje van Beers
  02:36:24 - 02:37:25 - Arjan Meuwissen
  02:37:25 - 02:37:30 - Mijntje van Beers
  02:37:30 - 02:37:48 - Rianne Donders-de Leest
  02:37:48 - 02:38:02 - Arjan Meuwissen
  02:38:02 - 02:39:37 - Rianne Donders-de Leest
  02:39:37 - 02:39:46 - Mijntje van Beers
  02:39:46 - 02:40:02 - Marc Breugelmans
  02:40:02 - 02:40:12 - Arjan Meuwissen
  02:40:12 - 02:40:25 - Rianne Donders-de Leest
  02:40:25 - 02:41:50 - Mijntje van Beers
 • 9

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  LVR stelt enkele vragen die door Wilbert Dekker, voorzitter van de werkgeverscommissie, worden beantwoord. LVR vraagt zich af of de werkgeverscommissie wel bevoegd is. Is er niet een machtiging van de burgemeester aan de werkgeverscommissie nodig? Deze vraag zal op de groene flap worden beantwoord. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  02:41:50 - 02:44:17 - Bert Achten
  02:44:17 - 02:44:22 - Mijntje van Beers
  02:44:22 - 02:44:31 - Arjan Meuwissen
  02:44:31 - 02:44:35 - Mijntje van Beers
  02:44:35 - 02:46:46 - Wilbert Dekker
  02:46:46 - 02:47:22 - Bert Achten
  02:47:22 - 02:48:22 - Mijntje van Beers
 • 10

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.


  Besluit
  VVD: graag info over schietincidenten VVD: graag info over brand Gotcha CDA: motie vuurwerkoverlast in raad 13 februari 2020 CDA: autobranden en vernielingen aan auto's LVR: kan burgemeester cijfers á la Maastricht leveren over vuurwerkoverlast LVR: overleg met DOC en politie/justitie over aangiften LVR: beantwoording vragen over Q-park in de raad kan voorkomen worden als vóór de raadsvergadering nog eens naar die vragen gekeken wordt LVR: veiligheid Donderberg LVR: vergunning Yin Yang in relatie tot uitspraak gerechtshof Amsterdam. Kan Bibob-advies aan de raad ter inzage worden gegeven, evt. onder geheimhouding? Burgemeester: 1. voor autobranden, vernielingen, schietpartijen etc. lopen politieonderzoeken, de resultaten daarvan moeten we afwachten; 2. cijfers vuurwerkoverlast worden gevraagd in de op 13 februari in te dienen motie, in dit verband wordt ook gekeken naar Maastricht; 3. brand Gotcha is geen vuurwerk, maar brandstichting. Er wordt gewerkt aan een feitenrelaas, hier komen we nog op terug; 4. ontwikkelingen DOC hebben op allerlei terreinen een effect op de gemeente, daar is overleg over; 5. discussie over Q-park Oranjerie vindt plaats in de raad van 13 februari 2020; 6. op dit moment is de burgemeester voornemens om een nieuwe vergunning voor Yin Yang te weigeren. De burgemeester adviseert de vraag over het Bibob-advies schriftelijk in te dienen.

  02:48:22 - 02:49:05 - Arjan Meuwissen
  02:49:05 - 02:49:11 - Mijntje van Beers
  02:49:11 - 02:51:57 - Marc Breugelmans
  02:51:57 - 02:51:58 - Mijntje van Beers
  02:51:58 - 02:56:51 - Bert Achten
  02:56:51 - 02:56:56 - Mijntje van Beers
  02:56:56 - 02:57:42 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:42 - 02:57:48 - Marc Breugelmans
  02:57:48 - 03:04:11 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:11 - 03:04:21 - Bert Achten
  03:04:21 - 03:04:42 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:42 - 03:04:50 - Bert Achten
  03:04:50 - 03:05:01 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:01 - 03:05:03 - Bert Achten
  03:05:03 - 03:05:13 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:13 - 03:05:27 - Bert Achten
  03:05:27 - 03:05:29 - Mijntje van Beers
  03:05:29 - 03:05:34 - Marc Breugelmans
  03:05:34 - 03:05:47 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:47 - 03:05:51 - Mijntje van Beers
  03:05:51 - 03:05:54 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:54 - 03:06:15 - Mijntje van Beers
 • 11

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week nĂ¡ de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Fusietraject tussen ziekenhuizen in Venlo en Roermond
  Lachgas
 • 12

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur