Gemeenteraad

donderdag 7 november 2019 09:00 - 18:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingsnummer 8: Selami Coskun


  00:02:38 - 00:05:37 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen.  Besluit
  De raad stelt de agenda vast. LVR vraagt: 1. uitspraak Ondernemingskamer Amsterdam over KEC vandaag op tafel te leggen; 2. agendapunt 5 (heisessie college) te behandelen in twee termijnen.

  00:05:38 - 00:07:51 - Bert Achten
  00:07:52 - 00:08:55 - Rianne Donders-de Leest
 • 3

  Voorstel aan de raad om: 1. De begroting 2020 vast te stellen; 2. In te stemmen met de oplossingsrichtingen zoals opgenomen in onderdeel 3. ‘Oplossingsrichtingen’ van het raadsvoorstel Begroting 2020 en in te stemmen met bijbehorende bijlage 2 ‘Investeringen begroting 2020’; 3. In te stemmen met het investeringsprogramma zoals opgenomen in hoofdstuk 7.3.3 van het boekwerk begroting 2020 (pag. 218); 4. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging op de voorliggende begroting 2020, conform onderdeel 7. ‘1e begrotingswijziging 2020’ uit het raadsvoorstel Begroting 2020; 5. In te stemmen met de (voorlopige) planning- en control cyclus 2020  Besluit
  In eerste termijn vindt woordvoering plaats door alle negen partijen uit de raad: LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SPR, SP en DENK. Daarbij worden 7 amendementen en 20 moties ingediend. Reactie namens het college van B&W vindt plaats door wethouder Schreurs, waarbij eerst in algemene zin wordt gereageerd op de woordvoering van de fractievoorzitters en vervolgens wordt ingegaan op enkele specifieke vragen. Wethouder Schreurs zegt dat de belastingverordeningen 2020 in december 2019 aan commissie en raad worden voorgelegd. VVD, LVR en DENK tonen zich ontevreden met de reactie van het college op (het politieke deel van) de eerste termijn, dit was wel erg minimalistisch. Na een korte schorsing reageren de wethouders op de eerste termijn en geven zij een reactie op de ingediende moties en amendementen. Diverse sprekers geven aan het op prijs te stellen dat alsnog alle portefeuillehouders aan het woord zijn gekomen en verzoeken de procedure voor volgende jaren hierop aan te passen. Burgemeester Donders zegt dat de uitspraak van de Ondernemingskamer over het KEC is gekopieerd en zal worden uitgedeeld (verzoek LVR bij agendapunt 2) maar adviseert de raad daar vandaag niet over te spreken aangezien bestudering van de uitspraak enige tijd zal vergen. LVR verzoekt dit onderwerp te agenderen voor de eerstkomende vergadering van de commissie BM. Burgemeester Donders geeft -vanwege de vele complicaties- in overweging niet in de commissie BM van 2 december a.s. over de coffeeshops verder te praten maar tijdens een afzonderlijk te organiseren avond. In tweede termijn vindt wederom woordvoering plaats door alle negen partijen gevolgd door een reactie van de verschillende portefeuillehouders. Wethouder Evers zegt toe dat het college van B&W in 2020 met een eerste aanzet tot het voeren van beleid op het gebied van dierenwelzijn zal komen. De stemming over de amendementen en moties is terug te vinden in een afzonderlijk document, dat als bijlage bij de besluitenlijst wordt gevoegd. Het raadsbesluit omtrent de begroting 2020 wordt vastgesteld met 21 - 10 stemmen. Voor 21: GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1) en SPR (1). Tegen 10: LVR (9) en DENK (1).

  Amendementen
  Onderwerp
  19A14 Ondertiteling raad- en commissievergaderingen
  19A15 Uitzending raadsvergadering op lokale tv
  19A16 BIZ draagvlakmeting
  19A17 Verplaatsing 2 coffeeshops uit centrum naar één nieuwe locatie
  19A18 derde beleidsambtenaar economie
  19A19 Dierenvoedselbank
  19A20 Schoolzwemmen
  Moties
  Onderwerp
  19M40 Lachgas
  19M41 PFAS
  19M42 Elke Inwoner Een Boom
  19M43 Cofffeeshops
  19M44 Digitaal volgsysteem
  19M45 Toegankelijkheid gemeentelijke diensten
  19M46 Wijk- en Kernenbeleid
  19M47 Mobiliteitsraad
  19M48 Borging continuïteit Citymanagement
  19M49 Kwaliteits- en effectiviteitsmeting Sociaal Domein
  19M50 Preventieve aanpak laaggeletterdheid
  19M51 Regentonnen
  19M52 Reserves cluster Sociaal Domein
  19M53 Roermond als toekomstbestendige seniorenstad
  19M54 Bekendmaken en stimuleren gebruik startersleningen
  19M55 Toeristenbelasting
  19M56 Versterking monumentenstad Roermond
  19M57 Vrijwilligers sport- en jeugdverenigingen
  19M58 Monitoring en realisatie voldoende en betaalbare woningen
  19M59 Collectieve inkoop energie voor minima
  19M60 KEC
  19M61 Motie van afkeuring Wethouder Schreurs
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Dierenwelzijn

  00:08:56 - 00:14:07 - Dré Peters
  00:14:09 - 00:23:37 - Dirk Franssen
  00:24:00 - 00:36:10 - Wim Maassen
  00:36:33 - 00:45:35 - Marc Breugelmans
  00:46:21 - 00:53:26 - Ger Julicher
  00:53:45 - 01:01:13 - Vincent Zwijnenberg
  01:01:14 - 01:01:33 - Rianne Donders-de Leest
  01:01:34 - 01:08:37 - Wilbert Dekker
  01:08:55 - 01:16:32 - Gerard Nizet
  01:16:50 - 01:23:15 - Leon Coenen
  01:23:33 - 01:30:58 - Selami Coşkun
  01:30:59 - 01:32:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:18:15 - 02:43:53 - Frans Schreurs
  02:43:54 - 02:44:35 - Dirk Franssen
  02:44:38 - 02:44:53 - Frans Schreurs
  02:44:54 - 02:45:48 - Rianne Donders-de Leest
  02:46:00 - 02:49:38 - Frans Schreurs
  02:49:40 - 02:51:00 - Vincent Zwijnenberg
  02:51:01 - 02:51:45 - Rianne Donders-de Leest
  02:51:46 - 02:52:17 - Selami Coşkun
  02:52:18 - 02:53:09 - Rianne Donders-de Leest
  02:53:10 - 02:54:30 - Dirk Franssen
  02:54:39 - 02:56:19 - Dré Peters
  02:56:20 - 02:56:51 - Rianne Donders-de Leest
  02:56:52 - 02:58:10 - Marc Breugelmans
  02:58:29 - 02:58:45 - Vincent Zwijnenberg
  02:58:47 - 02:59:20 - Selami Coşkun
  02:59:21 - 03:00:28 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:29 - 03:00:49 - Marc Breugelmans
  03:00:50 - 03:00:58 - Rianne Donders-de Leest
  03:17:03 - 03:33:44 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:34:05 - 03:51:29 - Angely Waajen-Crins
  03:51:50 - 03:57:42 - Ferdinand Pleyte
  03:58:07 - 04:05:51 - Rens Evers
  04:05:52 - 04:06:04 - Dirk Franssen
  04:06:05 - 04:07:19 - Rens Evers
  04:07:20 - 04:07:29 - Dirk Franssen
  04:07:30 - 04:08:11 - Rens Evers
  04:08:12 - 04:08:49 - Selami Coşkun
  04:08:50 - 04:14:55 - Rens Evers
  04:14:56 - 04:15:14 - Ger Julicher
  04:15:15 - 04:15:41 - Dirk Franssen
  04:15:42 - 04:22:27 - Rens Evers
  04:22:28 - 04:22:55 - Ferdinand Pleyte
  04:22:56 - 04:23:09 - Dré Peters
  04:23:10 - 04:26:17 - Ferdinand Pleyte
  04:26:58 - 04:32:42 - Frans Schreurs
  04:33:04 - 04:37:32 - Rianne Donders-de Leest
  04:37:34 - 04:38:00 - Bert Achten
  04:38:01 - 04:38:41 - Rianne Donders-de Leest
  04:38:45 - 04:39:38 - Marc Breugelmans
  04:39:39 - 04:39:59 - Dirk Franssen
  04:40:00 - 04:40:37 - Rianne Donders-de Leest
  04:40:38 - 04:41:03 - Bert Achten
  04:41:11 - 04:48:08 - Rianne Donders-de Leest
  04:48:09 - 04:49:06 - Bert Achten
  04:49:07 - 04:49:45 - Rianne Donders-de Leest
  04:49:46 - 04:49:55 - Bert Achten
  04:49:56 - 04:50:28 - Rianne Donders-de Leest
  04:50:29 - 04:51:04 - Dirk Franssen
  04:51:05 - 04:51:09 - Rianne Donders-de Leest
  04:56:28 - 05:11:45 - Griffier
  05:37:37 - 05:37:57 - Rianne Donders-de Leest
  05:37:58 - 05:38:59 - Griffier
  05:39:01 - 05:39:26 - Rianne Donders-de Leest
  05:39:28 - 05:42:20 - Dré Peters
  05:42:21 - 05:50:39 - Dirk Franssen
  05:50:40 - 05:51:03 - Rianne Donders-de Leest
  05:51:04 - 05:55:50 - Wim Maassen
  05:55:53 - 06:03:49 - Marc Breugelmans
  06:04:01 - 06:04:47 - Selami Coşkun
  06:04:47 - 06:05:34 - Marc Breugelmans
  06:05:35 - 06:06:05 - Frans Schreurs
  06:06:06 - 06:06:18 - Rianne Donders-de Leest
  06:06:19 - 06:10:16 - Ger Julicher
  06:10:26 - 06:15:46 - Vincent Zwijnenberg
  06:15:47 - 06:16:16 - Dirk Franssen
  06:16:17 - 06:16:44 - Vincent Zwijnenberg
  06:16:45 - 06:17:23 - Dré Peters
  06:17:24 - 06:19:47 - Vincent Zwijnenberg
  06:19:55 - 06:22:03 - Wilbert Dekker
  06:22:13 - 06:27:19 - Gerard Nizet
  06:27:21 - 06:33:29 - Leon Coenen
  06:33:41 - 06:39:24 - Selami Coşkun
  06:39:25 - 06:40:59 - Marc Breugelmans
  06:41:00 - 06:42:01 - Selami Coşkun
  06:42:02 - 06:42:53 - Rianne Donders-de Leest
  06:43:10 - 06:48:39 - Frans Schreurs
  06:48:40 - 06:49:31 - Vincent Zwijnenberg
  06:49:32 - 06:50:12 - Frans Schreurs
  06:50:13 - 06:50:26 - Vincent Zwijnenberg
  06:50:27 - 06:52:22 - Frans Schreurs
  06:52:36 - 06:58:19 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:58:20 - 06:58:47 - Gerard Nizet
  06:58:48 - 06:59:40 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  06:59:41 - 07:00:00 - Gerard Nizet
  07:00:01 - 07:00:24 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  07:00:35 - 07:01:59 - Angely Waajen-Crins
  07:02:00 - 07:02:41 - Vincent Zwijnenberg
  07:02:42 - 07:03:48 - Dirk Franssen
  07:03:49 - 07:06:27 - Angely Waajen-Crins
  07:06:28 - 07:07:11 - Vincent Zwijnenberg
  07:07:12 - 07:07:25 - Angely Waajen-Crins
  07:07:26 - 07:12:09 - Ferdinand Pleyte
  07:12:10 - 07:14:28 - Oele
  07:14:29 - 07:17:09 - Ferdinand Pleyte
  07:17:10 - 07:18:06 - Rianne Donders-de Leest
  07:18:07 - 07:20:14 - Lieke van Hal
  07:20:24 - 07:21:22 - Ferdinand Pleyte
  07:21:23 - 07:21:36 - Lieke van Hal
  07:21:37 - 07:21:53 - Ferdinand Pleyte
  07:21:54 - 07:22:41 - Bert Achten
  07:22:42 - 07:23:00 - Ferdinand Pleyte
  07:23:01 - 07:23:15 - Bert Achten
  07:23:16 - 07:23:35 - Ferdinand Pleyte
  07:24:07 - 07:26:02 - Rens Evers
  07:26:03 - 07:26:40 - Selami Coşkun
  07:26:41 - 07:29:49 - Rens Evers
  07:30:36 - 07:31:55 - Selami Coşkun
  07:32:17 - 07:37:21 - Rens Evers
  07:37:31 - 07:37:46 - Rianne Donders-de Leest
  07:37:47 - 07:38:01 - Vincent Zwijnenberg
  07:38:02 - 07:38:12 - Rianne Donders-de Leest
  07:38:13 - 07:40:07 - Frans Schreurs
  07:40:09 - 07:41:42 - Dré Peters
  07:41:44 - 07:44:46 - Rianne Donders-de Leest
  07:44:47 - 07:45:20 - Dirk Franssen
  07:45:25 - 07:45:38 - Selami Coşkun
  07:45:40 - 07:45:56 - Vincent Zwijnenberg
  07:45:57 - 07:52:33 - Rianne Donders-de Leest
  07:52:34 - 07:52:53 - Dirk Franssen
  07:52:54 - 07:53:17 - Rianne Donders-de Leest
  07:53:18 - 07:53:34 - Gerard Nizet
  07:53:35 - 07:55:40 - Rianne Donders-de Leest
 • 4

  Voorstel aan de raad om: 1. In 2020 een bedrag van € 302.000- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor het tekort aan middelen voor de uitvoering van The Passion. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.  Besluit
  Onder andere vanwege de financiële problemen die onze gemeente al heeft zeggen DENK en SP tegen het voorstel te stemmen. SP en DENK besteden de schaarse financiële middelen liever aan andere zaken dan een prestigeobject als The Passion. De overige woordvoerders (VVD, SPR, D66, DS, GL, CDA, LVR) zijn positiever maar stellen ook kritische vragen, o.a. over de financiën. In hoeverre is er zekerheid omtrent de gegeven cijfers? De bijdrage van de provincie zou hoger mogen zijn dan de toegezegde 250.000 euro. Hoe zit het met bijdragen van het bedrijfsleven? Kan een bijdrage worden gevraagd van regiogemeenten? Wat is de impact voor andere evenementen in Roermond? Hoe om te gaan met de grote bezoekersstromen en parkeren? Waarom een glossy? Waarom 85.000 euro extra naar de productiemaatschappij? Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden? Waarom geen risicoparagraaf? Wethouder Waajen zegt dat de raad vaak heeft gevraagd om een groot evenement naar Roermond te halen. Dat is nu gelukt. De voorliggende begroting bevat een worst-case scenario, daar heeft het college bewust voor gekozen. In tegenstelling tot voorheen worden nu ook de eigen ambtelijke kosten in de begroting van het evenement opgenomen. De voorliggende begroting is reëel en ligt in lijn met andere grote evenementen. Onze stad wordt hiermee op de kaart gezet, in breder economisch perspectief. Er vindt overleg plaats met Dordrecht en Amersfoort, gemeenten die eerder The Passion hebben gehad. De kans is gering dat de toegezegde bijdrage van de provincie van 250.000 euro nog verhoogd kan worden. De glossy hoort bij de deal, daar hebben we mee ingestemd. De wethouder ontraadt het amendement. Wethouder Waajen zegt de collega's in de regio te zullen raadplegen over een eventuele bijdrage vanuit de regiogemeenten. DENK merkt op dat in het raadsvoorstel is gezegd dat de fractievoorzitters in februari unaniem akkoord zijn gedaan met de kandidaatstelling. DENK ontkent dat dit het geval is geweest. LVR dient een amendement in waarbij de gemeentelijke bijdrage uit de algemene reserve wordt gemaximeerd op 202.000 euro in plaats van de voorgestelde 302.000 euro. GL stelt voor lid 2 van het dictum in het amendement te wijzigen als volgt: "het college op te dragen om het tekort van 100.000 euro op te vangen door hogere bijdragen van provincie, bedrijfsleven, verenigingen, organisaties en andere partners te genereren of op de kosten te besparen". LVR toont zich positief over dit sub-amendement. LVR stelt voor als gemeenteraad een brief te schrijven aan de provincie met het verzoek om een hogere bijdrage dan de reeds toegezegde 250.000 euro. De raad stemt in met verzending van deze brief voor morgenvroeg 10.00 uur. Het amendement LVR-GL wordt aanvaard met 17 - 13 stemmen. Voor 17: LVR 8, GL 6, VVD 2, SPR 1. Tegen 13: GL 1 (Leenheer), CDA 5, DS 2, D66 2. De raad stemt -na hoofdelijke stemming op verzoek van de heer Coskun- met 27 - 3 stemmen in met het voorstel. Voor 27: LVR 8, GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SPR 1. Tegen 3: GL 1 (Leenheer), SP 1 en DENK 1.

  Amendementen
  Onderwerp
  19A21 The Passion

  07:55:41 - 08:01:53 - Selami Coşkun
  08:01:57 - 08:06:46 - Oele
  08:06:59 - 08:08:58 - Leon Coenen
  08:08:59 - 08:12:30 - Gerard Nizet
  08:12:32 - 08:15:11 - Michael Kalthoff
  08:15:12 - 08:16:05 - Selami Coşkun
  08:16:06 - 08:17:14 - Michael Kalthoff
  08:17:15 - 08:18:32 - Selami Coşkun
  08:18:33 - 08:21:52 - Michael Kalthoff
  08:21:53 - 08:22:22 - Rianne Donders-de Leest
  08:22:23 - 08:24:37 - Mijntje van Beers
  08:24:38 - 08:25:17 - Selami Coşkun
  08:25:18 - 08:26:13 - Mijntje van Beers
  08:26:14 - 08:28:01 - Selami Coşkun
  08:28:02 - 08:28:19 - Mijntje van Beers
  08:28:20 - 08:28:36 - Rianne Donders-de Leest
  09:35:25 - 09:42:12 - Marc Breugelmans
  09:42:13 - 09:43:04 - Selami Coşkun
  09:43:05 - 09:44:05 - Marc Breugelmans
  09:44:07 - 09:57:15 - Jos van Rey
  09:57:32 - 10:14:56 - Angely Waajen-Crins
  10:14:57 - 10:15:07 - Mijntje van Beers
  10:26:17 - 10:26:36 - Rianne Donders-de Leest
  10:26:37 - 10:33:19 - Selami Coşkun
  10:33:21 - 10:36:03 - Oele
  10:36:05 - 10:37:43 - Leon Coenen
  10:37:45 - 10:41:13 - Michael Kalthoff
  10:41:14 - 10:42:13 - Selami Coşkun
  10:42:14 - 10:43:01 - Michael Kalthoff
  10:43:02 - 10:45:28 - Mijntje van Beers
  10:45:29 - 10:46:09 - Selami Coşkun
  10:46:10 - 10:46:23 - Mijntje van Beers
  10:46:45 - 10:49:47 - Marc Breugelmans
  10:49:48 - 10:50:15 - Rianne Donders-de Leest
  10:50:16 - 10:50:38 - Marc Breugelmans
  10:50:45 - 10:53:10 - Jos van Rey
  10:53:12 - 10:54:21 - Selami Coşkun
  10:54:22 - 10:58:52 - Jos van Rey
  10:58:53 - 10:59:33 - Dré Peters
  10:59:34 - 11:00:02 - Rianne Donders-de Leest
  11:00:09 - 11:02:14 - Angely Waajen-Crins
  11:02:15 - 11:02:56 - Rianne Donders-de Leest
  11:02:57 - 11:10:35 - Angely Waajen-Crins
  11:10:36 - 11:11:01 - Dré Peters
  11:11:12 - 11:11:28 - Michael Kalthoff
  11:11:29 - 11:11:46 - Angely Waajen-Crins
  11:11:47 - 11:12:06 - Rianne Donders-de Leest
  11:12:07 - 11:12:27 - Ger Julicher
  11:12:28 - 11:13:35 - Michael Kalthoff
  11:13:55 - 11:14:07 - Marc Breugelmans
  11:14:07 - 11:15:57 - Rianne Donders-de Leest
  11:15:59 - 11:16:28 - Marc Breugelmans
  11:16:29 - 11:18:26 - Griffier
  11:18:27 - 11:18:45 - Rianne Donders-de Leest
  11:19:14 - 11:19:54 - Dré Peters
 • 5

  LVR vraagt op basis van artikel 45 RvO inlichtingen over het onderwerp "heisessie college", mede omdat op 27 augustus 2019 gestelde art.43-vragen door het college niet zijn beantwoord, terwijl de termijn voor beantwoording (30 dagen) al lang is verstreken en het college geen deugdelijke motivering voor het uitblijven van de antwoorden heeft gegeven. Mochten de antwoorden toch nog komen vóór 7 november 2019 dan handhaaft de LVR zijn verzoek om agendering, onder verwijzing naar art. 43.6 RvO.  Besluit
  LVR is teleurgesteld over het feit dat het college van B&W al vanaf 2017 vragen van de LVR over een heisessie van het college niet of onvoldoende beantwoordt. Onlangs nog heeft het college een tussenbericht verstuurd, waarin werd medegedeeld dat art. 43-vragen niet binnen de in het RvO gestelde termijn van 30 dagen worden beantwoord. Echter zónder inhoudelijke motivatie en ook zónder een datum te noemen waarop de vragen wel beantwoord zullen worden. LVR dient daarom een motie in waarin het college wordt opgeroepen vanaf vandaag tussenberichten op grond van art. 43 RvO te voorzien van een deugdelijke motivering en een termijn. Diverse sprekers achten deze motie overbodig, het is evident dat iedereen is gehouden het RvO na te leven. LVR trekt de motie in. LVR is het er niet mee eens dat het college blijft weigeren een rapport van de heisessie openbaar te maken danwel onder geheimhouding voor de raad ter inzage te leggen. LVR doet een beroep op art. 45 van het RvO, gebaseerd op de artikelen 169 en 180 van de gemeentewet, om het rapport alsnog te krijgen. LVR heeft twee pagina's van het betreffende rapport waaruit volgens LVR blijkt dat het college tijdens de heisessie afspraken heeft gemaakt om LVR uit het nieuwe college van B&W te houden. Deze twee pagina's zullen via de griffie aan de overige raadsleden worden verstrekt. Burgemeester Donders ontkent dat is besproken de LVR uit de coalitie te houden en zegt dat het rapport niet is verstrekt omdat er "persoonlijke beleidsopvattingen" in voorkomen. De burgemeester zegt dat het college -gezien de discussie van vanavond- zich nader juridisch zal beraden, mede ook omdat er een bezwaarprocedure loopt van DDL tegen het niet verstrekken van het rapport. De uitkomst hiervan zal schriftelijk aan de raad worden medegedeeld.

  Moties
  Onderwerp
  19M62 Heisessie
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Heisessie

  11:19:55 - 11:23:49 - Bert Achten
  11:23:50 - 11:24:02 - Dré Peters
  11:24:21 - 11:26:01 - Jos van Rey
  11:26:02 - 11:26:54 - Bert Achten
  11:26:55 - 11:27:28 - Dré Peters
  11:27:29 - 11:27:51 - Wim Maassen
  11:27:52 - 11:28:48 - Bert Achten
  11:28:49 - 11:29:12 - Dré Peters
  11:29:13 - 11:32:36 - Vincent Zwijnenberg
  11:32:37 - 11:33:19 - Marc Breugelmans
  11:33:54 - 11:38:38 - Dré Peters
  11:38:39 - 11:39:44 - Bert Achten
  11:39:45 - 11:40:00 - Dré Peters
  11:40:01 - 11:41:23 - Vincent Zwijnenberg
  11:41:38 - 11:44:28 - Rianne Donders-de Leest
  11:44:38 - 11:44:59 - Vincent Zwijnenberg
  11:45:01 - 11:45:53 - Griffier
  11:45:54 - 11:46:17 - Bert Achten
  11:46:18 - 11:46:32 - Griffier
  11:46:33 - 11:46:47 - Dré Peters
  11:46:48 - 11:47:03 - Bert Achten
  11:47:04 - 11:47:18 - Vincent Zwijnenberg
  11:47:20 - 11:49:26 - Griffier
  11:49:27 - 11:49:47 - Bert Achten
  11:49:48 - 11:51:12 - Dré Peters
  11:51:13 - 11:59:33 - Jos van Rey
  11:59:37 - 12:00:12 - Wim Maassen
  12:00:13 - 12:00:25 - Jos van Rey
  12:00:26 - 12:01:19 - Vincent Zwijnenberg
  12:01:20 - 12:02:19 - Jos van Rey
  12:02:20 - 12:02:54 - Dré Peters
  12:03:09 - 12:09:52 - Rianne Donders-de Leest
  12:09:53 - 12:10:13 - Selami Coşkun
  12:10:14 - 12:10:36 - Dré Peters
  12:10:37 - 12:11:48 - Rianne Donders-de Leest
  12:11:49 - 12:12:58 - Dré Peters
  12:12:59 - 12:15:10 - Bert Achten
  12:15:11 - 12:20:14 - Jos van Rey
  12:20:21 - 12:20:45 - Wim Maassen
  12:20:46 - 12:21:08 - Jos van Rey
  12:21:10 - 12:22:30 - Rianne Donders-de Leest
  12:22:31 - 12:23:38 - Jos van Rey
  12:23:39 - 12:24:17 - Bert Achten
  12:24:19 - 12:27:21 - Vincent Zwijnenberg
  12:27:22 - 12:28:22 - Leon Coenen
  12:28:24 - 12:30:16 - Gerard Nizet
  12:30:17 - 12:31:56 - Selami Coşkun
  12:31:57 - 12:33:26 - Jos van Rey
  12:33:27 - 12:34:31 - Selami Coşkun
  12:34:34 - 12:39:21 - Rianne Donders-de Leest
  12:39:22 - 12:39:47 - Dré Peters
  12:39:48 - 12:40:10 - Bert Achten
  12:40:20 - 12:41:15 - Vincent Zwijnenberg
  12:41:16 - 12:42:06 - Rianne Donders-de Leest
  12:42:07 - 12:42:48 - Dré Peters
  12:42:49 - 12:43:12 - Rianne Donders-de Leest
 • 6

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

 • 7

  De voorzitter sluit de vergadering.