B&W vergadering publicatie

dinsdag 26 mei 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen als beleidsregel vast te stellen en de in het voortraject betrokken partijen hierover te informeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten het Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen als beleidsregel vast te stellen en de in het voortraject betrokken partijen hierover te informeren.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  1.het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de raadscommissies BM, BS en RU8;
  2.het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.


  Besluit
  1.het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de raadscommissies BM, BS en RU8; 2.het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de huur kwijt te schelden aan de sportverenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties over de periode 16 maart tot 1 juni 2020;
  2. de betreffende sportverenigingen hierover te informeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de huur kwijt te schelden aan de sportverenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties over de periode 16 maart tot 1 juni 2020; 2. de betreffende sportverenigingen hierover te informeren; 3. de sportverenigingen met eigen accomodaties te attenderen op bestaande rijksregelingen waar men zelf een beroep op kan doen.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de Technische Inrichtingseisen voor de aanleg van de openbare ruimte in de gemeente Roermond 2020 (TIR 2020);
  2. besluiten om de TIR 2020 van toepassing te verklaren voor alle aanpassingen en aansluitingen aan de openbare ruimte binnen de gemeente Roermond;
  3. besluiten om de TIR 2020 van toepassing te verklaren voor alle nieuw af te sluiten realiserings-overeenkomsten met projectontwikkelaars voor de aanleg van uitbreidingsplannen als de gemeente Roermond de openbare ruimte in eigendom, beheer en onderhoud krijgt.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met de Technische Inrichtingseisen voor de aanleg van de openbare ruimte in de gemeente Roermond 2020 (TIR 2020); 2. de TIR 2020 van toepassing te verklaren voor alle aanpassingen en aansluitingen aan de openbare ruimte binnen de gemeente Roermond; 3. de TIR 2020 van toepassing te verklaren voor alle nieuw af te sluiten realiserings-overeenkomsten met projectontwikkelaars voor de aanleg van uitbreidingsplannen als de gemeente Roermond de openbare ruimte in eigendom, beheer en onderhoud krijgt.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 Dorpsraad Swalmen;
  2. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de afhandeling van het ‘Jaarverslag 2019 Dorpsraad Swalmen’.
  3. de Dorpsraad Swalmen te informeren door middel van bijgevoegde concept brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 Dorpsraad Swalmen; 2. de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de afhandeling van het ‘Jaarverslag 2019 Dorpsraad Swalmen’. 3. de Dorpsraad Swalmen te informeren door middel van bijgevoegde concept brief.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om BsGW middels de bijgevoegde concept-brief te antwoorden op de door BsGW met memo van 11 mei 2020 gestelde vragen.
  2. om de portefeuillehouder Financiën te machtigen om eventuele wijzigingen in de concept-brief aan te brengen.


  Besluit
  Het college heeft besloten om BsGW middels de bijgevoegde concept-brief te antwoorden op de door BsGW bij memo van 11 mei 2020 gestelde vragen.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten akkoord te gaan met kwijtschelding van de eigen bijdrage in het leerlingenvervoer naar rato van de periode dat er geen leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de Corona-maatregelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten akkoord te gaan met kwijtschelding van de eigen bijdrage in het leerlingenvervoer naar rato van de periode dat er geen leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de Corona-maatregelen.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. Galan groep het vooronderzoek te laten uitvoeren conform de aanpak “offerte VVV Gemeente Roermond 20 februari 2020 “;
  2. om de Concern Directeur verantwoordelijk te maken voor het onderzoek en de aan- en bijsturing van Galan groep. Hij faciliteert het college en de onderzoekers;
  3. in te stemmen met de communicatie activiteiten over het besluit zoals vermeld in het voorstel.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Galan groep het vooronderzoek te laten uitvoeren conform de aanpak "offerte VVV Gemeente Roermond 20 februari 2020 "; 2. om de Concern Directeur verantwoordelijk te maken voor het onderzoek en de aan- en bijsturing van Galan groep. Hij faciliteert het college en de onderzoekers; 3. de raad te informeren via de op te stellen Kaderbrief.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid het advieswerk dat is verbonden aan het deelnemen in het bouwteam voor de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel enkelvoudig onderhands aan te besteden bij het adviesbureau dat ook de voorbereiding voor dit project heeft verricht.


  Besluit
  Het college heeft besloten in afwijking van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid het advieswerk dat is verbonden aan het deelnemen in het bouwteam voor de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel enkelvoudig onderhands aan te besteden bij het adviesbureau dat ook de voorbereiding voor dit project heeft verricht.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften over te nemen;
  2. het bestreden besluit onder vermelding van de wettelijke grondslag te handhaven;
  3. bezwaarmaker hiervan in kennis te stellen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften over te nemen 2. het bestreden besluit onder vermelding van de wettelijke grondslag te handhaven 3\. bezwaarmaker hiervan in kennis te stellen\.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van ‘t Sjoolpaad definitief vast te stellen op € 48.000,--;
  2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van ‘t Sjoolpaad definitief vast te stellen op € 48.000,--; 2. om bijgevoegde brief sturen aan het Stichting Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. af te zien van het eerste recht van koop op het gedeeltelijke perceel in eigendom van RIT, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie B, nummer 6879, met een grootte van ca. 271 m2;
  2. akkoord te gaan met verzending van de antwoordbrief aan ProRail inzake afzien van voorkeursrecht grondtransactie Veeladingstraat te Roermond.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. af te zien van het eerste recht van koop op het gedeeltelijke perceel in eigendom van RIT\, kadastraal bekend als gemeente Roermond\, sectie B\, nummer 6879\, met een grootte van ca\. 271 m2; 2\. akkoord te gaan met verzending van de antwoordbrief aan ProRail inzake afzien van voorkeursrecht grondtransactie Veeladingstraat te Roermond\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Aan het college wordt voorgesteld in te stemmen met het aangaan van de concept Intentieovereenkomst met het Waterschap Limburg.


  Besluit
  Het college heeft besloten een concept Intentieovereenkomst met het Waterschap Limburg aan te gaan in het kader van de ontwikkeling van Roerdelta fase 2.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de leaseovereenkomst ten behoeve van het leasen van elektrische voertuigen en fietsen vanuit het SHAREuregio-project te ondertekenen en de portefeuillehouder daartoe te mandateren.


  Besluit
  Het college heeft besloten de leaseovereenkomst ten behoeve van het leasen van elektrische voertuigen en fietsen vanuit het SHAREuregio-project te ondertekenen en de portefeuillehouder daartoe te mandateren.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief te informeren over de status informatieveiligheid zoals die vanuit ENSIA 2019 inzichtelijk is gemaakt.


  Besluit
  Het college heeft besloten de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief te informeren over de status informatieveiligheid zoals die vanuit ENSIA 2019 inzichtelijk is gemaakt.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. akkoord te gaan met het verzoek tot uitstel tot uiterlijk 1 juli 2020;
  2. SKR informeren conform bijgevoegde brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. akkoord te gaan met het verzoek van SRK tot uitstel van de subsidieverantwoording tot uiterlijk 1 juli 2020; 2. SKR te informeren conform bijgevoegde brief.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  gebruik te maken van de mogelijkheid om de periode van subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost te verlengen met één jaar te weten voor het subsidiejaar 2021;
  een aangepaste Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost vast te stellen, met de voor het jaar 2021 geldende tarieven en prognose;
  de voor het jaar 2021 geldende Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost zoals voorgeschreven te publiceren vóór 1 juni 2020;
  de bij de Subsidieregeling Jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost behorende Bijlage 1 Tarieven en prognose en uitvoeren subsidiabele activiteiten, geldend voor het jaar 2020, in te trekken per 1 januari 2021.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. gebruik te maken van de mogelijkheid om de periode van subsidieverlening op basis van  de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost te verlengen met één jaar te weten voor het subsidiejaar 2021; 2. een aangepaste Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost vast te stellen, met de voor het jaar 2021 geldende tarieven en prognose; 3. de voor het jaar 2021 geldende Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost zoals voorgeschreven te publiceren vóór 1 juni 2020; 4. de bij de Subsidieregeling Jeugdbescherming en jeugdreclassering Midden-Limburg Oost behorende Bijlage 1 Tarieven en prognose en uitvoeren subsidiabele activiteiten, geldend voor het jaar 2020, in te trekken per 1 januari 2021.
 • A
 • A.1
 • A.2