Vergadering gemeenteraad

Voortzetting vergadering 13 december 2018

dinsdag 18 december 2018 19:30 - 21:10
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Afmeldingen: Mijntje van Beers, Angela Sanders, Dirk Franssen, Kadri Sogukcesme, Faruk Aslankurt, Vincent Zwijnenberg, Jos de Kunder en Angely Waajen. De griffier wijst op de Nieuwjaarsbijeenkomst die gaat plaatsvinden in de vorm van een open huis op donderdag 3 januari 2019 van 16.00 tot 19.00 uur. Daarbij kunnen burgers ook de raadszaal bezoeken. De volgende raadsleden hebben aangegeven dan aanwezig te zijn om burgers te woord te staan: Erwin Leenheer, Marij Cox, Wim Kemp, Carla de Groot, Anouk Dolmans, Angela Sanders, Gerard Nizet en André Meijers. Selami Coskun heeft een tweede versie opgesteld van de motie multicutureel element. Deze motie wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 februari 2019.


  00:09:41 - 00:11:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:11:19 - 00:13:13 - Jos Vervuurt
  00:13:15 - 00:13:48 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:50 - 00:14:19 - Selami Coşkun
  00:14:20 - 00:15:03 - Rianne Donders-de Leest
 • 17


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Tot de uitvoering van de wijkrenovaties Swalmen, fasen 1 - Stationsbuurt en 2 – Groenkruisbuurt conform de ontwerpen in het voorstel. 2. Tot het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet groot € 7.150.000 excl. BTW voor de uitvoering van de wijkrenovaties Swalmen, fasen 1 - Stationsbuurt en 2 – Groenkruisbuurt. 3. De begroting te wijzigen conform de toelichting onder de paragraaf ‘Financiële gevolgen’.

  00:15:05 - 00:16:45 - Wim Kemp
  00:16:51 - 00:17:25 - Anouk Dolmans
  00:17:26 - 00:20:46 - Jos Tobben
  00:20:48 - 00:21:16 - Leon Coenen
  00:21:18 - 00:23:15 - Aijiththan Loganathan
  00:23:19 - 00:29:59 - Rens Evers
  00:30:06 - 00:31:20 - Jos Tobben
  00:31:22 - 00:32:27 - Leon Coenen
  00:32:32 - 00:33:16 - Aijiththan Loganathan
  00:33:22 - 00:35:27 - Rens Evers
 • 19

  Tijdens de vergadering van de commissie BM van 26 november jl. is gevraagd de opdracht voor vervolgonderzoek door de raad te laten vaststellen. Daartoe dient dit raadsvoorstel.  Besluit
  In eerste termijn vragen woordvoerders van CDA, GL, DS, D66, SP, VVD en LVR met name aandacht voor de vestigingscriteria, de mogelijke handhaving van het I-criterium en het belang van de bewoners in de omgeving van de coffeeshops. LVR dient een amendement in waarin wordt voorgesteld aan het raadsbesluit toe te voegen: "de resultaten van het vervolgonderzoek in de commissie BM van juni 2019 te bespreken". Burgemeester Donders zegt toe: 1. enkele gevraagde punten aan de onderzoeksopdracht toe te voegen, o.a. onderzoek naar mogelijk tijdelijke locaties; 2. in het eerste kwartaal van 2019 zal overleg in de commissie BM plaatsvinden over handhaving van het I-criterium. Burgemeester Donders zegt dat het niet haalbaar is het onderzoek eerder op te leveren dan in het derde kwartaal van 2019. Hiermee zegt de burgemeester impliciet dat het amendement van de LVR door het college ontraden wordt. Het amendement van de LVR wordt verworpen met 10 - 14 stemmen. Voor 10: LVR 7, VVD 1, SPR 1, DENK 1 Tegen 14: GL 5, CDA 4, DS 2, D66 2, SP 1 De raad besluit in meerderheid (16 - 8 stemmen): 1. in te stemmen met de onderzoeksvragen voor het onderzoek naar de verplaatsing van de coffeeshops en de vestgingscriteria; 2. de begroting te wijzigen en de kosten van 50.000 euro te dekken uit het begrotingssaldo. Voor 16: GL 5, CDA 4, DS 2, D66 2, VVD 1, SP 1, DENK 1 Tegen 8: LVR 7, SPR 1

  Amendementen
  Onderwerp
  18A13 Opdracht vervolgonderzoek straathandel/coffeeshopbeleid
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Enkele punten aan de onderzoeksopdracht toevoegen
  Overleg over handhaving van het I-criterium

  00:35:33 - 00:35:59 - Rianne Donders-de Leest
  00:36:03 - 00:36:55 - Dré Peters
  00:37:04 - 00:42:51 - Wim Kemp
  00:42:56 - 00:49:49 - Wim Maassen
  00:49:57 - 00:51:59 - Ger Julicher
  00:52:03 - 00:55:24 - Wilbert Dekker
  00:55:29 - 00:58:13 - Gerard Nizet
  00:58:15 - 01:01:19 - Oele
  01:01:21 - 01:05:27 - Bert Achten
  01:05:37 - 01:06:19 - Dré Peters
  01:06:25 - 01:06:33 - Bert Achten
  01:06:35 - 01:06:56 - Dré Peters
  01:07:00 - 01:12:59 - Rianne Donders-de Leest
  01:13:07 - 01:13:27 - Bert Achten
  01:13:28 - 01:14:04 - Rianne Donders-de Leest
  01:14:08 - 01:14:09 - Bert Achten
  01:14:18 - 01:15:19 - Wim Maassen
  01:15:25 - 01:25:26 - Rianne Donders-de Leest
  01:25:29 - 01:26:56 - Dré Peters
  01:36:37 - 01:41:09 - Wim Kemp
  01:41:16 - 01:43:24 - Wim Maassen
  01:43:27 - 01:43:41 - Bert Achten
  01:43:43 - 01:45:03 - Wim Maassen
  01:45:04 - 01:45:39 - Ger Julicher
  01:45:41 - 01:46:16 - Wilbert Dekker
  01:46:18 - 01:46:24 - Leon Coenen
  01:46:24 - 01:46:33 - Dré Peters
  01:46:34 - 01:48:32 - Oele
  01:48:39 - 01:51:19 - Bert Achten
  01:51:23 - 01:51:47 - Wim Maassen
  01:51:53 - 01:52:45 - Bert Achten
  01:52:50 - 01:53:27 - Wim Maassen
  01:53:27 - 01:53:44 - Bert Achten
  01:53:47 - 02:02:57 - Rianne Donders-de Leest
  02:04:32 - 02:05:52 - Dré Peters
 • 19.a


  Besluit
  Wethouder Smitsmans zegt dat het college op een rijtje zal zetten wat de gemeente al doet aan het stimuleren van kinderen in relatie tot democratie. Het college is positief over de motie, zal contact opnemen met de scholen en de raad daarover informeren. De raad stemt in met de motie met 24 - 0 stemmen (unaniem).

  Moties
  Onderwerp
  18M40 Kindervragenuur

  02:06:05 - 02:06:39 - Rianne Donders-de Leest
  02:06:42 - 02:13:29 - Michael Kalthoff
  02:13:35 - 02:14:08 - Rianne Donders-de Leest
  02:14:15 - 02:15:27 - Leon Coenen
  02:15:29 - 02:16:04 - Gerard Nizet
  02:16:09 - 02:17:11 - Selami Coşkun
  02:17:23 - 02:20:53 - Oele
  02:20:58 - 02:21:26 - Michael Kalthoff
  02:21:31 - 02:22:25 - Oele
  02:22:26 - 02:25:13 - Marianne Smitsmans-Burhenne
 • 19.b


  Besluit
  Wethouder Evers erkent dat in de voorbereiding een en ander is misgegaan maar zegt a.s. donderdag een gesprek te hebben met alle betrokkenen. Hierbij zal worden gezocht naar een verkeerskundige maatregel die kan rekenen op draagvlak. Het college ontraadt daarom de motie. In tweede termijn volgt overleg waarbij de motie wordt geamendeerd: aan het dictum wordt toegevoegd ",mits voldoende draagvlak van omwonenden en belanghebbenden". Hier kan het college mee leven. Vervolgens wordt de geamendeerde motie unaniem aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  18M41 Verkeersmaatregel "de Ster""

  02:25:17 - 02:25:37 - Rianne Donders-de Leest
  02:25:40 - 02:27:24 - Jos van Rey
  02:27:27 - 02:27:43 - Rianne Donders-de Leest
  02:27:48 - 02:28:27 - Marc Breugelmans
  02:28:35 - 02:29:09 - Ger Julicher
  02:29:10 - 02:29:51 - Gerard Nizet
  02:29:58 - 02:31:59 - Rens Evers
  02:32:03 - 02:32:57 - Jos van Rey
  02:33:00 - 02:34:08 - Marc Breugelmans
  02:34:10 - 02:34:59 - Jos van Rey
  02:35:00 - 02:35:29 - Rianne Donders-de Leest
  02:35:31 - 02:35:59 - Marc Breugelmans
  02:36:01 - 02:36:52 - Rens Evers
 • 19.c


  Besluit
  Wethouder Smitsmans heeft toegezegd in januari 2019 een vertrouwelijk overleg te arrangeren voor de fractievoorzitters c.q. de woordvoerders met de directie van Rubicon. Het onderwerp Rubicon zal worden geagendeerd voor de commissie BS. Vanwege deze twee redenen besluit indiener Dré Peters de motie aan te houden.

  Moties
  Onderwerp
  18M42 Rubicon
  Toezeggingen
  Onderwerp
  vertrouwelijk overleg met fractievoorzitters

  02:36:54 - 02:37:55 - Rianne Donders-de Leest
  02:37:58 - 02:39:09 - Dré Peters
  02:39:12 - 02:39:43 - Marianne Smitsmans-Burhenne
 • 20

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.02 uur.


  02:39:45 - 02:40:59 - Rianne Donders-de Leest