Cie BM

maandag 18 maart 2019 19:00 - 23:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers
Toelichting:

Mede-aanwezig:
Jac Rooijmans, VRLN, (punt 5);
Peter Castenmiller, PBLQ, (punt 6);
Peter Schrijvers, RKC, (punt 6).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Bij het begin van de vergadering staan zowel commissievoorzitter Mijntje van Beers als burgemeester Donders stil bij de verschrikkelijke gebeurtenis die zich vandaag in Utrecht heeft afgespeeld. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun nabestaanden en alle hulpverleners. In Roermond heeft vandaag, conform landelijke richtlijnen, verscherpte bewaking plaatsgevonden bij moskeeën; inmiddels (de dader in Utrecht is opgepakt) is weer afgeschaald.


  00:11:02 - 00:11:56 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  Een voorstel van de LVR om de agendapunten 10 en 11 naar voren te halen en te plaatsen ná punt 8 wordt door een meerderheid ( 6 - 12 stemmen) van de commissie verworpen. De commissie stelt de agenda vast zoals deze was voorgelegd.  00:11:57 - 00:12:22 - Bert Achten
  00:12:23 - 00:12:47 - Marc Breugelmans
  00:12:48 - 00:13:02 - Mijntje van Beers
  00:13:03 - 00:13:13 - Bert Achten
  00:13:14 - 00:13:24 - Mijntje van Beers
  00:13:25 - 00:13:33 - Bert Achten
  00:13:34 - 00:14:44 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  De commissie stemt in met de voorraadagenda.


 • 3


  00:14:45 - 00:17:19 - Rianne Donders-de Leest
  00:17:20 - 00:17:47 - Mijntje van Beers
 • 4.1

  De commissie stelt de besluitenlijsten van 28 en 31 januari en 20 februari 2019 vast.
  N.a.v. de discussie op 20 februari jl. over het vragenrecht spreekt de LVR uit het te betreuren dat de bestuurlijke driehoek heeft besloten vooralsnog geen "quick wins" te nemen en vragen van de LVR hierover door te verwijzen naar de in te stellen werkgroep. Hiermee wordt volgens de LVR de indruk gewekt dat alles op de lange baan wordt geschoven.  00:17:48 - 00:19:10 - Bert Achten
  00:19:11 - 00:19:30 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  VVD vraagt wanneer de beantwoording komt van de vragen over de Tawhied-moskee? Burgemeester Donders zegt dat dit op korte termijn zal zijn, zeer waarschijnlijk nog deze week.


  00:19:31 - 00:20:06 - Vincent Zwijnenberg
  00:20:07 - 00:20:19 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:20 - 00:21:04 - Mijntje van Beers
 • 5

  Directeur Jac Rooijmans geeft een beeld van de veiligheidsregio, met ontwikkelingen binnen brandweer, GGD en crisisbeheersing. Een aantal ontwikkelingen wordt al beschreven in de Kadernota 2020 van de VRLN. Voor de middellange termijn werkt de VRLN aan een beleidsplan 2020-2024. De directeur gaat in op de risicotypes en met name de risico`s die de individuele gemeente kunnen treffen zodat hierover nader gesproken kan worden. Aan de hand van de gespreksresultaten en de inbreng van experts zal een schets worden gemaakt van de belangrijkste items voor het beleidsplan: de contourennota, welke als inbreng kan dienen voor een webinar dat de VRLN op 17 april a.s. organiseert voor alle raadsleden. De resultaten daarvan worden verwerkt in het definitieve risicoprofiel dat eind mei bestuurlijk zal worden vastgesteld. Daarna wordt het beleidsplan in ontwerp geschreven. Het ontwerp-beleidsplan zal in juli aan de gemeenteraden worden voorgelegd om hun zienswijze daarover kenbaar te maken. Vaststelling van het beleidsplan 2020-2024 is gepland in december 2019.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door vertegenwoordigers van VVD, SPR, SP, GL, CDA en LVR. De woordvoerders complimenteren de heer Rooijmans met zijn presentatie en stellen vervolgens enkele vragen over zowel het Beleidsplan 2020 - 2024 als de Kadernota 2020. Naar aanleiding van de gestelde vragen deelt de heer Rooijmans o.a. mede: 1. de VRLN kijkt voor samenwerking naar alle omliggende regio's, niet alleen naar Zuid-Limburg; 2. de bijeenkomsten van 15 en 16 april zijn bedoeld om te praten over problemen die ontstaan door een oplopend tekort aan vrijwilligers bij de brandweer. Hierbij kan ook de specifieke situatie van Roermond aan de orde komen. Roermond heeft op dit moment geen specifiek veiligheidsprobleem maar kijken we naar de lange termijn, dan maken we ons wel zorgen over de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers; 3. vorig jaar is binnen de VRLN het besluit genomen om in vier jaar tijd toe te groeien naar een weerstandsvermogen van 1,2 miljoen. Er is hiervoor geen benchmark; 4. de VRLN is eerder gekomen met de kadernota (21 december 2018) omdat daarom gevraagd werd vanuit de gemeenten. Helaas neemt hierdoor ook de onzekerheid toe. Dat de kadernota nu pas op tafel ligt bij de commissie komt door procedures bij de gemeente intern; 5. projecten op het gebied van de GGD kiest de gemeente zelf. Na gemaakte keuzes is het de VRLN die faciliteert; 6. de regio NML zit op een vaccinatiegraad van 91%, dat is erg hoog en daar zijn we trots op. Het percentage bij baarmoederhalskanker is 65%, ook dat is vrij hoog. We grijpen elke gelegenheid aan om dit verder te promoten; 7. er is veel aandacht voor dat er bij de VRLN niet teveel overhead is, maar we kunnen helaas niet zonder; 8. de inspectie kijkt regelmatig naar het presteren van de GGD. We moeten een fysiek meldpunt in te richten op middelbare scholen; 9. forensische zorg (arrestantenzorg en lijkschouwing) moet door de politie worden aanbesteed. VRLN gaat bekijken of daarop ingeschreven wordt; 10. loon- en prijscompensatie ontkomt de VRLN niet aan; 11. van de tweedaagse burgemeestersbijeenkomst is geen verslag; 12. het DOC in Roermond is voor de VRLN een geprioriteerd item. Onlangs is in het DOC nog een grote oefening gehouden.

  00:21:05 - 00:28:43 - Jac Rooijmans
  00:51:09 - 00:51:34 - Mijntje van Beers
  00:51:35 - 01:00:32 - Vincent Zwijnenberg
  01:00:33 - 01:06:10 - Leon Coenen
  01:06:11 - 01:09:40 - Gerard Nizet
  01:09:41 - 01:14:27 - Andreas Meijers
  01:14:28 - 01:21:01 - Marc Breugelmans
  01:21:02 - 01:26:20 - Bert Achten
  01:26:21 - 01:26:57 - Mijntje van Beers
  01:26:58 - 01:31:00 - Jac Rooijmans
  01:31:01 - 01:31:19 - Bert Achten
  01:31:20 - 01:31:34 - Mijntje van Beers
  01:31:35 - 01:34:56 - Rianne Donders-de Leest
  01:34:57 - 01:35:01 - Mijntje van Beers
  01:35:02 - 01:35:27 - Bert Achten
  01:35:28 - 01:36:15 - Rianne Donders-de Leest
  01:36:16 - 01:36:24 - Vincent Zwijnenberg
  01:36:25 - 01:36:42 - Rianne Donders-de Leest
  01:36:43 - 01:42:20 - Jac Rooijmans
  01:42:21 - 01:42:23 - Vincent Zwijnenberg
  01:42:24 - 01:42:33 - Mijntje van Beers
  01:42:34 - 01:43:05 - Rianne Donders-de Leest
  01:43:06 - 01:48:53 - Jac Rooijmans
  01:48:54 - 01:49:16 - Andreas Meijers
  01:49:17 - 01:50:17 - Jac Rooijmans
  01:50:18 - 01:50:51 - Andreas Meijers
  01:50:52 - 01:50:54 - Mijntje van Beers
  01:50:55 - 02:01:59 - Jac Rooijmans
  02:02:00 - 02:03:12 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:13 - 02:03:23 - Bert Achten
  02:03:24 - 02:03:30 - Jac Rooijmans
  02:03:31 - 02:03:59 - Bert Achten
  02:04:00 - 02:04:39 - Jac Rooijmans
  02:04:40 - 02:05:20 - Rianne Donders-de Leest
  02:05:21 - 02:05:41 - Jac Rooijmans
  02:05:42 - 02:05:45 - Marc Breugelmans
  02:05:46 - 02:06:12 - Jac Rooijmans
  02:06:13 - 02:06:28 - Mijntje van Beers
  02:06:29 - 02:06:37 - Rianne Donders-de Leest
  02:06:38 - 02:06:43 - Mijntje van Beers
  02:06:44 - 02:07:55 - Wim Kemp
  02:07:56 - 02:08:44 - Rianne Donders-de Leest
  02:08:45 - 02:09:07 - Vincent Zwijnenberg
  02:09:08 - 02:09:16 - Mijntje van Beers
  02:09:17 - 02:09:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:09:51 - 02:10:31 - Mijntje van Beers
 • 6

  PBLQ heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie, werkwijze en functioneren van de Rekenkamercommissie. Onderzoeker Peter Castenmiller licht de onderzoeksresultaten (kort) toe. Tevens is gelegenheid voor vragen aan PBLQ. De voorzitter van de Rekenkamercommissie de heer Peter Schrijvers en RKC-lid Nico Op de Laak zijn ook aanwezig, voor het geval er vragen zijn aan de Rekenkamercommissie. Er worden immers aanbevelingen gedaan door PBLQ met name gericht aan de RKC.
  De commissie bepaalt of dit onderwerp rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of dit is als hamerstuk of als bespreekstuk.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, CDA, GL en VVD. Peter Castenmiller (onderzoeker) en Peter Schrijvers (voorzitter RKC) reageren op de gemaakte opmerkingen. De RKC onderschrijft het rapport en zal, als de raad instemt met het besluit, vóór de zomer aan de raad rapporteren over de wijze waarop de RKC de aanbevelingen uit het rapport oppakt. Afgesproken wordt het concept-raadsbesluit aan te passen op twee punten: in punt 2 "raad" toevoegen en in punt 3 aanbeveling 6 en 7 combineren. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk, ervan uitgaande dat de afgesproken aanpassing van het raadsbesluit naar tevredenheid wordt verwerkt.

  02:10:32 - 02:19:04 - Peter Castenmiller
  02:19:05 - 02:19:36 - Bert Achten
  02:19:37 - 02:20:11 - Mijntje van Beers
  02:20:12 - 02:20:23 - Bert Achten
  02:20:24 - 02:21:15 - Peter Castenmiller
  02:21:16 - 02:21:44 - Bert Achten
  02:21:45 - 02:22:24 - Mijntje van Beers
  02:22:25 - 02:22:42 - Bert Achten
  02:22:43 - 02:23:06 - Mijntje van Beers
  02:23:07 - 02:23:17 - Bert Achten
  02:23:18 - 02:23:22 - Mijntje van Beers
  02:23:23 - 02:29:40 - Wim Kemp
  02:29:41 - 02:32:43 - Wim Maassen
  02:32:44 - 02:33:44 - Arjan Meeuwissen
  02:33:45 - 02:33:49 - Mijntje van Beers
  02:33:50 - 02:40:02 - Peter Castenmiller
  02:40:03 - 02:40:07 - Mijntje van Beers
  02:40:08 - 02:41:11 - P. M. B. Schrijvers
  02:41:12 - 02:41:21 - Bert Achten
  02:41:22 - 02:41:50 - P. M. B. Schrijvers
  02:41:51 - 02:41:55 - Mijntje van Beers
  02:41:56 - 02:42:09 - Bert Achten
  02:42:10 - 02:42:30 - P. M. B. Schrijvers
  02:42:31 - 02:43:10 - Wim Maassen
  02:43:11 - 02:43:44 - P. M. B. Schrijvers
  02:43:45 - 02:44:10 - Mijntje van Beers
  02:44:11 - 02:44:46 - Bert Achten
  02:44:47 - 02:46:34 - Wim Kemp
  02:46:35 - 02:48:35 - Wim Maassen
  02:48:36 - 02:49:23 - Arjan Meeuwissen
  02:49:24 - 02:50:07 - P. M. B. Schrijvers
  02:50:15 - 02:50:19 - Mijntje van Beers
  02:50:20 - 02:51:22 - Jos Vervuurt
  02:51:23 - 02:51:37 - Wim Kemp
  02:51:38 - 02:52:05 - P. M. B. Schrijvers
  02:52:06 - 02:52:11 - Mijntje van Beers
  02:52:12 - 02:52:30 - P. M. B. Schrijvers
  02:52:31 - 02:52:36 - Mijntje van Beers
  02:52:37 - 02:52:48 - Wim Maassen
  02:52:49 - 02:53:00 - Mijntje van Beers
  02:53:01 - 02:53:50 - Peter Castenmiller
  02:53:51 - 02:54:10 - Wim Maassen
  02:54:11 - 02:54:18 - Mijntje van Beers
  02:54:19 - 02:54:54 - Jos Vervuurt
  02:54:55 - 02:55:00 - Arjan Meeuwissen
  02:55:01 - 02:56:25 - Mijntje van Beers
 • 7

  Voorstel van het college van B&W tot vaststelling van de kredietrapportage 2018. De commissie bepaalt of dit onderwerp rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of dit is als hamerstuk of als bespreekstuk. De commissie wordt gevraagd te adviseren over de onderdelen in relatie tot het vakgebied van de commissie BM.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door DS, GL, CDA en LVR. Reagerend op de inbreng vanuit de commissie deelt wethouder Schreurs mede dat: 1. met voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten soms meerdere jaren zijn gemoeid waardoor grote verschillen in bedragen kunnen ontstaan. In het college is zeer recent een rapport behandeld dat gaat over deze problematiek. Dat rapport, uitgevoerd als 213a-onderzoek, komt binnenkort beschikbaar voor de raad; 2. nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden dat de raad de grens voor de algemene reserve heeft bepaald op minimaal 10 miljoen euro. Door de maatregelen die worden genomen, onder andere ten aanzien van de Maastrichterweg, zakken we nu even onder die grens. Maar het college gaat aan de slag om dat weer aan te vullen en komt hierop terug bij de "Begroting in Transitie" en de Kadernota 2020. De beginstand van de algemene reserve (tabel op blz. 6 raadsvoorstel) zal op de groene flap worden uitgesplitst in de verschillende componenten waaruit dit bedrag bestaat; 3. de vragen van Wim Kemp en de daarbij behorende antwoorden worden op de groene flap vermeld; 4. de inkooprapportage 2018 wordt tijdig vóór de jaarrekening behandeld; 5. vraag van de LVR wordt op de groene flap beantwoord: klopt het dat de kosten van natuurcompensatie Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone (pag. 3 raadsvoorstel) voor rekening komen van de projectontwikkelaar en krijgt de projectontwikkelaar een vordering op de gemeente nu wij hier middelen laten vrijvallen? De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van de LVR.

  02:56:26 - 02:57:30 - Ger Julicher
  02:57:31 - 02:57:39 - Mijntje van Beers
  02:57:40 - 02:58:01 - Ger Julicher
  02:58:02 - 02:59:56 - Wim Maassen
  02:59:57 - 03:01:01 - Wim Kemp
  03:01:02 - 03:02:28 - Turgut Celebi
  03:02:29 - 03:02:40 - Mijntje van Beers
  03:02:41 - 03:08:47 - Frans Schreurs
  03:08:48 - 03:09:07 - Wim Maassen
  03:09:08 - 03:11:08 - Frans Schreurs
  03:11:09 - 03:11:57 - Ernest Oele
  03:11:58 - 03:15:30 - Frans Schreurs
  03:15:31 - 03:16:37 - Mijntje van Beers
 • 8

  Voorstel van het college van B&W over afwaardering gronden voormalige sportvelden Maastrichterweg:

  1. in te stemmen met de afwaardering ad € 2.127.566,- van de gronden voormalige Sportvelden Maastrichterweg.
  2. ter dekking van deze extra last eenzelfde bedrag te onttrekken aan de claim voor de opvang van financiële tegenvallers binnen de grondexploitaties in de Algemene Reserve en dit te verantwoorden in de jaarrekening 2018.
   De commissie bepaalt of dit onderwerp rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of dit is als hamerstuk of als bespreekstuk.  Besluit
  N.a.v. vragen door CDA , D66 en VVD deelt wethouder Schreurs mede: 1. bestemming van de gronden is op dit moment Leisure, hiertoe behoort ook sport; 2. op grond van boekhoudvoorschriften moet 2,1 miljoen euro worden afgewaardeerd vóór 1 januari 2020; 3. het is aan de raad om t.z.t. een afweging te maken over een (nieuwe) bestemming van de gronden. Overleg daarover kan plaatsvinden bij de commissie Ruimte. De commissie acht het stuk rijp voor de raad, agendering als hamerstuk. De VVD maakt hierbij een voorbehoud: mogelijk dat straks alsnog wordt gevraagd om er een bespreekstuk van te maken.

  03:16:38 - 03:17:24 - Joep Niessen
  03:17:25 - 03:18:10 - Wilbert Dekker
  03:18:11 - 03:18:25 - Frans Schreurs
  03:18:26 - 03:18:42 - Mijntje van Beers
  03:18:43 - 03:19:27 - Ernest Oele
  03:19:28 - 03:21:55 - Frans Schreurs
  03:21:56 - 03:22:08 - Mijntje van Beers
  03:22:09 - 03:22:33 - Ernest Oele
  03:22:34 - 03:22:58 - Frans Schreurs
  03:22:59 - 03:23:15 - Mijntje van Beers
  03:23:16 - 03:23:40 - Frans Schreurs
  03:23:41 - 03:24:05 - Mijntje van Beers
  03:24:06 - 03:24:18 - Ernest Oele
  03:24:19 - 03:25:04 - Mijntje van Beers
 • 9

  De gemeenteraad heeft twee moties 17M37 en 18M12 aangenomen die vragen om een aanpak die de overlast van jongeren terugdringt. De burgemeester heeft toegezegd in maart 2019 met een plan van aanpak te komen en deze voor te leggen aan de commissie Bestuur en Middelen. In de bijlage treft u het plan van aanpak jongerenoverlast aan.  Besluit
  Woordvoering door VVD, SPR, GL, CDA, DENK en LVR. Enkele opmerkingen vanuit de fracties: fijn dat het stuk er ligt maar het heeft wel lang geduurd, het stuk komt niet tegemoet aan de twee moties, een breder perspectief ontbreekt, in het verleden zijn al afspraken gemaakt die nu worden gepresenteerd als nieuw beleid (integraal handhavingsbeleid met ketenaanpak), problemen worden opnieuw vooruit geschoven, de voorgestelde maatregelen bij sportpark Kitskensberg komen onvoldoende tegemoet aan de problemen die daar spelen, jongeren horen bij de maatschappij, zijn alternatieven als gesuggereerd door EMS bekeken?, treedt met verenigingen in overleg, laat burgers inspreken. Burgemeester Donders zegt niet alleen concrete maatregelen te hebben beloofd, als dat de verwachting was dan kan het inderdaad zijn dat er teleurstelling heerst. Straathandel in combinatie met sportparken is onacceptabel, daar ligt een opdracht voor de politie. Maar het gaat niet alleen om repressie, er wordt ook ingezet op preventie. De problematiek behoort overigens niet alleen tot de portefeuille van de burgemeester, ook andere wethouders zijn betrokken. Er zijn twee sporen: korte en lange termijn. Er zal zeker met verenigingen en andere partijen gesproken gaan worden maar dit vraagt even tijd. LVR stelt voor dit onderwerp in de volgende BM-vergadering opnieuw te agenderen en daarbij dan ook de wethouders Evers en Smitsmans uit te nodigen. Dit voorstel wordt met 11 - 10 stemmen aangenomen.

  03:25:05 - 03:32:15 - Vincent Zwijnenberg
  03:32:16 - 03:34:37 - Leon Coenen
  03:34:38 - 03:36:58 - Wim Maassen
  03:36:59 - 03:37:39 - Vincent Zwijnenberg
  03:37:40 - 03:39:03 - Wim Maassen
  03:39:04 - 03:44:03 - Marc Breugelmans
  03:44:04 - 03:50:50 - Selami Coşkun
  03:50:51 - 03:53:36 - Bert Achten
  03:53:37 - 03:53:42 - Mijntje van Beers
  03:53:43 - 03:54:05 - Selami Coşkun
  03:54:06 - 03:56:59 - Bert Achten
  03:57:00 - 03:57:13 - Mijntje van Beers
  03:57:14 - 03:57:26 - Bert Achten
  03:57:27 - 03:57:58 - Mijntje van Beers
  03:57:59 - 04:07:38 - Rianne Donders-de Leest
  04:07:39 - 04:08:32 - Bert Achten
  04:08:33 - 04:08:53 - Mijntje van Beers
  04:08:54 - 04:09:19 - Bert Achten
  04:09:20 - 04:09:44 - Leon Coenen
  04:09:45 - 04:09:54 - Mijntje van Beers
  04:09:55 - 04:10:18 - Leon Coenen
  04:10:19 - 04:12:52 - Rianne Donders-de Leest
  04:12:53 - 04:14:05 - Vincent Zwijnenberg
  04:14:06 - 04:14:57 - Mijntje van Beers
  04:14:58 - 04:16:31 - Marc Breugelmans
  04:16:32 - 04:16:54 - Mijntje van Beers
  04:16:55 - 04:17:57 - Rianne Donders-de Leest
  04:17:58 - 04:18:12 - Mijntje van Beers
  04:18:13 - 04:18:51 - Vincent Zwijnenberg
  04:18:52 - 04:20:35 - Mijntje van Beers
  04:20:36 - 04:21:03 - Bert Achten
  04:21:04 - 04:21:20 - Mijntje van Beers
  04:21:21 - 04:21:27 - Vincent Zwijnenberg
  04:21:28 - 04:21:35 - Mijntje van Beers
  04:21:36 - 04:21:45 - Leon Coenen
  04:21:46 - 04:22:17 - Selami Coşkun
  04:22:18 - 04:22:59 - Mijntje van Beers
  04:23:00 - 04:23:34 - Selami Coşkun
  04:23:35 - 04:23:51 - Mijntje van Beers
 • 10

  Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018, voortgezet op 18 december 2018 zegde de burgemeester, bij de bespreking van de opdracht vervolgonderzoek straathandel toe in het eerste kwartaal van 2019 met de commissie Bestuur en Middelen in overleg te gaan over handhaving van het Ingezetenen-criterium coffeeshops.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.
 • 11

  N.a.v. het onderzoek coffeeshops-straathandel is op 1 februari 2109 een brief gestuurd door omwonenden. Op verzoek van de LVR is deze brief geagendeerd voor de commissie BM.


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.
 • 12

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over Uitvoeringsplan implementatie aanbevelingen onderzoek Proces Jaarstukken 2017. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.
 • 13
 • 14


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.
 • 15

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.
 • 16

  Op 28 februari 2019 heeft de LVR vragen gesteld over inhuur van personeel. Op 1 maart 2019 zijn deze vragen beantwoord. Op 1 maart 2019 verscheen ook een commissie-informatiebrief over de inhuur van personeel. Naar aanleiding van deze stukken, die zijn opgenomen in het bijgevoegde bestand, denkt de LVR aan een motie voor de raadsvergadering van 4 april 2019. Ter voorbereiding op deze motie wil de LVR graag enkele vragen aan het college stellen. Vandaar dat de LVR heeft verzocht het onderwerp, met de genoemde stukken, voor de commissie BM te agenderen.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 18 maart 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op maandag 25 maart 2019.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Regels bij inhuur van personeel
 • 17

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Actie Hart voor Roermond
  AED-netwerk
  Brandweer – Veiligheidsregio – rapportage
  Diefstal en vernielingen op begraafplaats Brummeberg Herten
  Extern onderzoek naar coördinator SML
  Handhaving bij parkerende vrachtauto's
  Parkeren vrachtauto's
 • 18

  De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur. Afgesproken wordt de vergadering voort te zetten op maandag 25 maart 2019 om 19.00 uur.