B&W vergadering publicatie

dinsdag 18 augustus 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de beantwoordingsbrief artikel 43 vragen inzake Melding Openbare Ruimte door te geleiden naar de raad.


  Besluit
  Het college heeft besloten de beantwoordingsbrief artikel 43 vragen inzake Melding Openbare Ruimte door te geleiden naar de raad met dien verstande dat de portefeuillehouder mandaat heeft voor het aanpassen van de brief conform het ter vergadering besprokene.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennis genomen van de artikel 43 vragen van de LVR-fractie inzake kermis Swalmen en gaat akkoord met verzending van bijgevoegde concept antwoordbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de artikel 43 vragen van de LVR\-fractie inzake kermis Swalmen te beantwoorden; 2\. de portefeuillehouder te mandateren om de antwoordbrief te wijzigen conform het ter vergadering besprokene\.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennis genomen van de e-mail van de Nederlandse Kermisbond en gaat akkoord met verzending van bijgevoegde concept antwoordbrief.


  Besluit
  1. Het college heeft kennis genomen van de e-mail van de Nederlandse Kermisbond over de kermis in Swalmen en heeft besloten hier door middel van bijgevoegde antwoordbrief op te reageren. 2. de portefeuillehouder te mandateren om de antwoordbrief te wijzigen conform het ter vergadering besprokene.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43 vragen van de LVR over Nieuwsuur-rapportage coronaboetes te beantwoorden conform bijgevoegd concept-brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de artikel 43 vragen van de LVR over Nieuwsuur\-rapportage coronaboetes te beantwoorden conform bijgevoegd concept\-brief; 2\. de portefeuillehouder te mandateren tot het doorvoeren van de wijzigingen in de concept\-brief zoals besproken\.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  1. te besluiten conform bijgevoegde concept-besluit inzake het in het voorstel genoemde verzoek om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief/


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. conform bijgevoegd concept\-besluit inzake het in het voorstel genoemde verzoek om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2\. de aanvrager hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brief\.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de inzameling kringloopgoederen, textiel, AEEA en grof huishoudelijk afval te gunnen aan Het Goed voor een half jaar; van 1 september 2020 tot 1 maart 2021
  2. kennis te nemen van de risicoparagraaf en de hierin beschreven gedeeltelijke dekking die voorhanden is in 2020 voor het aangaan van dit nieuwe contract. Een verwachte overschrijding van ci. € 30.000 in 2020 zal gemeld gaan worden in de tussentijdse rapportage 2020.
  3. akkoord te gaan met het opstarten van een Europese Aanbesteding inzameling kringloopgoederen, textiel, AEEA en grof huishoudelijk afval vanaf 1 maart 2021
  4. middels bijgevoegde brief Het Goed op de hoogte brengen van het besluit voor gunning door het college van B&W


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de inzameling kringloopgoederen\, textiel\, AEEA en grof huishoudelijk afval te gunnen aan Het Goed voor een half jaar; van 1 september 2020 tot 1 maart 2021 2\. kennis te nemen van de risicoparagraaf en de hierin beschreven gedeeltelijke dekking die voorhanden is in 2020 voor het aangaan van dit nieuwe contract\. Een verwachte overschrijding van ci\. € 30\.000 in 2020 zal gemeld gaan worden in de tussentijdse rapportage 2020\. 3\. akkoord te gaan met het opstarten van een Europese Aanbesteding inzameling kringloopgoederen\, textiel\, AEEA en grof huishoudelijk afval vanaf 1 maart 2021 4\. middels bijgevoegde brief Het Goed op de hoogte brengen van het besluit voor gunning door het college van B&W
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het onderzoek nautische bedrijvigheid Midden-Limburg;
  2. in te stemmen met het uitwerken van een nautisch actieplan voor Midden-Limburg;
  3. de gemeenteraad middels bijgevoegde RIB te infomeren over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van het onderzoek nautische bedrijvigheid Midden\-Limburg; 2\. in te stemmen met het uitwerken van een nautisch actieplan voor Midden\-Limburg; 3\. de gemeenteraad middels bijgevoegde RIB te infomeren over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de brieven van Eerlijk over Straling en Stop5GNL;
  2. deze brieven te beantwoorden door middel van bijgevoegde reactiebrief;
  3. soortgelijke brieven die in de toekomst worden ontvangen op overeenkomstige wijze te beantwoorden (namens college door clustermanager op basis van mandaatregeling).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van de brieven van Eerlijk over Straling en Stop5GNL; 2\. deze brieven te beantwoorden door middel van bijgevoegde reactiebrief; 3\. soortgelijke brieven die in de toekomst worden ontvangen op overeenkomstige wijze te beantwoorden \(namens college door clustermanager op basis van mandaatregeling\)\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 30 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 30 / 2020.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 32 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 32 / 2020.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de concept zienswijze op de provinciale omgevingsvisie te bespreken met de raadscommissie ruimte op 9 september a.s. op basis van de bijlage 1 en 2 opgenomen concept zienswijze en commissievoorstel
  2. in te stemmen met de vervolgprocedure zoals weergeven in de toelichting
  3. kennis te nemen van het concept verslag van het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de Midden-Limburgse gemeenten van 29 april jl.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de concept zienswijze op de provinciale omgevingsvisie te bespreken met de raadscommissie ruimte op 9 september a.s. op basis van de bijlage 1 en 2 opgenomen concept zienswijze en commissievoorstel 2\. in te stemmen met de vervolgprocedure zoals weergeven in de toelichting 3\. kennis te nemen van het concept verslag van het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de Midden\-Limburgse gemeenten van 29 april jl\.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten een bruikleenovereenkomst aan te gaan aangaande het pand aan de Kloosterwandstraat 1 ten behoeve van het Retail Interventie Team.


  Besluit
  Het college heeft besloten een bruikleenovereenkomst aan te gaan aangaande het pand aan de Kloosterwandstraat 1 ten behoeve van het Retail Interventie Team.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in beginsel de straatnaam Urbanusweg toe te kennen aan de nieuwe weg en de commissie  Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren


  Besluit
  Het college heeft besloten in beginsel de straatnaam Urbanusweg toe te kennen aan de nieuwe weg en de commissie  Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de aan de Stichting Maximina over 2019 verleende waarderingssubsidie definitief vast te stellen op € 80.000,-;
  2. de Stichting Maximina over het besluit onder 1 te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking (bijlage 3).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de aan de Stichting Maximina over 2019 verleende waarderingssubsidie definitief vast te stellen op € 80\.000\,\-; 2\. de Stichting Maximina over het besluit onder 1 te informeren conform bijgevoegde concept\-beschikking \(bijlage 3\)\.
 • A
 • A.1