Gemeenteraad

donderdag 28 mei 2020 18:00 - 18:15
Locatie:
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Burgemeester Donders deelt mede dat in een overleg van fractievoorzitters is afgesproken: 1\. dat raad en commissies in elk geval tot aan het zomerreces digitaal vergaderen; 2\. een extra \(besloten\) vergadering te plannen van de commissie Ruimte op donderdag 4 juni 2020 over de aanvullende stukken voor Steelhaven\. Trekking stemmingnummer 22: Ger Julicher.
 • 2


  Besluit
  De raad stelt de agenda vast.

  00:15:23 - 00:15:46 - Dirk Franssen
  00:15:47 - 00:17:19 - Rianne Donders-de Leest
 • 3.a


  Besluit
  Namens het college van B&W begint wethouder Smitsmans met een inleiding. Daarna volgt woordvoering vanuit de raad door DS, VVD, D66, SP, SPR, DENK, LVR, GL en CDA. Tijdens de woordvoering in eerste termijn worden drie amendementen en vijf moties ingediend. Zie daarover verder hieronder. Na de woordvoering door de fracties vindt een schorsing plaats. De vergadering wordt hervat om 22.00 uur waarbij burgemeester Donders als eerste van het college reageert op de bijdragen van de fracties, met name op zaken die een relatie hebben met algehele crisissituatie en de Veiligheidsregio. Wethouder Schreurs zegt dat het college een saldo op de jaarrekening 2019 verwacht van 1,3 mln. euro waarvan 1 mln. wordt toegevoegd aan het Coronafonds en 3 ton aan de algemene reserve. Er is nog geen zicht op de verdeling over provincies en gemeenten van het door het Rijk toegezegde bedrag van een half miljard euro. Wethouder Smitsmans is verheugd dat alle sprekers zich -in meer of mindere mate- enthousiast tonen over de instelling van het Coronafonds. Natuurlijk is er begrip voor het feit dat elke fractie zijn eigen accenten legt. Het college zal zeker kijken naar de door fracties uitgesproken wensen voor tekstuele aanpassingen van de verordening en verzoekt de uitgesproken suggesties per mail te overleggen. Er zal twee- tot drie maandelijks gerapporteerd worden over de uitvoering van het Coronafonds. Eind van het jaar lijkt een goed moment voor de evaluatie maar er zal vóór de begrotingsbehandeling worden bezien of er al eerder iets in evaluatieve zin kan worden gezegd. Het college houdt in de gaten hoe de aantallen zich ontwikkelen van huisuitzettingen, aanvragen om bijstandsuitkeringen, gelden voor armoede etc. Er wordt gezocht naar een optimaal evenwicht tussen gezondheid en economie. Of in plaats van een gift ook een lening kan worden gegeven wordt nog uitgezocht. Bij het afhandelen van de aanvragen voor het Coronafonds zal er naast snelheid ook empathie aan de dag gelegd dienen te worden. Er is veel aandacht besteed om zo goed als mogelijk te communiceren. We kijken waar we collectief kunnen opereren maar zullen ook maatwerk leveren. Er wordt niet alleen gekeken naar de binnenstad maar ook naar wijken en buurten. Oproep vanuit de raad om geen misbruik te maken wordt door het college van harte ondersteund. Hiermee is de eerste termijn afgesloten. Om 23.20 uur vindt overleg plaats over hoe met de discussie verder te gaan. Afgesproken wordt op dinsdag 2 juni om 18.00 uur verder te gaan met de tweede termijn van en de besluitvorming over dit onderwerp. Op zaterdag 30 mei 2020 heeft het college een aangepaste verordening aan de raad doen toekomen. Hieraan voorafgaande heeft op 29 mei 2020 overleg met VVD plaatsgevonden, indiener van de amendementen. Op 2 juni 2020 om 18.00 uur wordt de vergadering hervat. In tweede termijn komen opnieuw alle negen fracties aan het woord: DS, VVD, D66, SP, SPR, DENK, LVR, GL en CDA. Gezien de door het college verstrekte aangepaste verordening, die na goed overleg tot stand is gekomen, trekt VVD de drie amendementen in. Alle woordvoerders maken complimenten voor de doorgevoerde aanpassingen; de VVD wordt bedankt voor het getoonde initiatief. Elke fractie legt vervolgens nog zijn eigen accenten. Na de woordvoeringen van de fracties komt in tweede termijn het college van B&W aan het woord: burgemeester Donders en wethouder Smitsmans. Enkele zaken die hierbij aan de orde komen: veiligheidsregio, overleg met ondernemers, situatie in de horeca, het DOC, de spoedwet die eraan staat te komen in plaats van de noodverordeningen, monitoren van ontwikkelingen, zorgen voor perspectief, er komt zeker een evaluatie van de Corona-crisis los van de evaluatie over het Coronafonds, het college van B&W opereert als eenheid, het college van B&W is verheugd dat alle fracties het Corona-fonds steunen, elke fractie legt zijn eigen accenten, alle aspecten (gezondheid, zorg, welzijn, economie, arbeidsmarkt etc.) zijn belangrijk, elk kwartaal komt er een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van uitvoering van het Corona-fonds, de eerste brief komt zeker voor het begin van het zomerreces op 10 juli 2020, gemeente gaat geen zaken uit het Corona-fonds betalen waarvoor landelijk al iets is geregeld, suggesties van alle fracties worden meegenomen en op hun merites beoordeeld, het college zal helder en duidelijk communiceren en vraagt de raad om hierbij te ondersteunen, noodfonds is voor de nood in Roermond, het actuele werkloosheidspercentage zal nog worden verstrekt, Jongerenraad en Wel.kom zullen zeker worden betrokken, initiatief voor herdenkingsboom zou volgens het college van onderop moeten komen, er moet collectief aandacht zijn voor de mensen zonder stem, er zal aandacht zijn voor aanvragen vanuit de wijken, reserves zijn zeer zorgvuldig bekeken, college blijft bij het ingenomen standpunt ten aanzien van de moties, worden de moties ingetrokken dan zegt het college toe de oproep in de moties serieus mee te nemen, college ziet city-management zeker als een basisstructuur. Wethouder Smitsmans zegt namens het college coördinerend wethouder te zijn voor het Corona-fonds en stelt voor zaken omtrent het Corona-fonds te bespreken in de commissie BS,  waarbij dan desgewenst ook andere portefeuillehouders kunnen aanschuiven. LVR, VVD en SP vragen nadrukkelijk om woordvoering in de raad door ook de overige portefeuillehouders. Wethouder Smitsmans zegt toe dat de raad over de volle breedte geïnformeerd zal worden over het Corona-fonds. LVR zegt de moties M1, M2 en M3 aan te houden tot de eerste raadsinformatiebrief over het Corona-fonds, VVD houdt de moties M4 en M5 eveneens aan. Mogelijk worden de moties daarna terug op de agenda geplaatst. Het college zal nog reageren op het discussiepunt over bespreking van het Corona-fonds in de commissie(s). ++Amendementen en moties++ A1 VVD Amendement Budgetrecht gemeenteraad Advies college: ontraden. Vanwege het budgetrecht wordt de raad gevraagd 5 mln. beschikbaar te stellen. Daarna gaat het college aan de slag met de uitvoering en zal daarover rapporteren. In tweede termijn is A1 door indiener VVD ingetrokken. A2 VVD Amendement Uitbreiding kring belanghebbende ondernemers Advies college: college wil niemand uitsluiten en stelt een alternatieve formulering voor. Stemt de indiener hiermee in, dan kan het college dit overnemen. In tweede termijn is A2 door indiener VVD ingetrokken. A3 VVD Amendement (Voortgangs-)rapportage Advies college: gaat dit over de voortgangsrapportage van het coronafonds, dan komt een rapportage binnen twee tot drie maanden. Maar gaat het over een bredere evaluatie dan is dat lastiger. Het college acht A3 overbodig. In tweede termijn is A3 door indiener VVD ingetrokken. M1 LVR/VVD/SP Motie ondersteuning (horeca-) ondernemers in het kader van coronafonds (plus bijlage) Advies college: is overbodig, er vindt al volop overleg met horeca-ondernemers en de branches plaats. Na de tweede termijn is M1 door (eerste) indiener LVR aangehouden. M2 LVR/VVD/SPR Motie inzet coronafonds voor speeltuin Kitskensberg Advies college: ontraden. De speeltuin kan, net als alle anderen, een aanvraag indienen bij het coronafonds. Na de tweede termijn is M2 door (eerste) indiener LVR aangehouden. M3 LVR/VVD/SP Motie mogelijke inzet coronafonds voor kwijtschelding huurpenningen verenigingen  stichtingen en meldpunt Advies college: overbodig. Besluit is al genomen om huurpenningen kwijt te stellen. Na de tweede termijn is M3 door (eerste) indiener LVR aangehouden. M4 VVD/SPR Motie evaluatie aanpak corona-crisis Advies college: ontraden. Is veel breder dan het voorliggende voorstel. Na de tweede termijn is M4 door (eerste) indiener VVD aangehouden. M5 VVD/LVR Motie inzet coronafonds voor biz-zen Advies college: ontraden. Zijn er Biz-zen in de problemen, dan kunnen zij een aanvraag doen voor een bijdrage uit het fonds. Na de tweede termijn is M5 door (eerste) indiener VVD aangehouden. Het voorstel van B&W wordt door de raad unaniem aangenomen (31 - 0 stemmen).

  Amendementen
  Onderwerp
  20A02 VVD Amendement Budgetrecht gemeenteraad
  20A03 VVD Amendement Uitbreiding kring belanghebbende ondernemers
  20A04 VVD Amendement (Voortgangs-)rapportage
  Moties
  Onderwerp
  20M10 motie ondersteuning (horeca-) ondernemers in het kader van coronafonds
  20M11 motie inzet coronafonds voor speeltuin kitskensberg
  20M12 motie mogelijke inzet coronafonds voor kwijtschelding huurpenningen verenigingen stichtingen en meldpunt
  20M13 Motie evaluatie aanpak corona-crisis2
  20M14 motie inzet coronafonds voor biz-zen
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Discussiepunt Corona-fonds in de commissies
  Evaluatie Corona crisis
  Raadsinformatiebrief elk kwartaal

  00:17:22 - 00:21:56 - Ger Julicher
  00:21:57 - 00:22:52 - Rianne Donders-de Leest
  00:22:56 - 00:23:18 - Dirk Franssen
  00:23:19 - 00:25:58 - Rianne Donders-de Leest
  00:25:59 - 00:40:29 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:40:37 - 00:46:21 - Ger Julicher
  00:46:36 - 01:05:26 - Vincent Zwijnenberg
  01:05:28 - 01:06:00 - Wim Maassen
  01:06:01 - 01:13:51 - Vincent Zwijnenberg
  01:13:52 - 01:22:09 - Rianne Donders-de Leest
  01:22:16 - 01:38:36 - Michael Kalthoff
  01:38:44 - 01:51:04 - Gerard Nizet
  01:51:13 - 02:02:55 - Leon Coenen
  02:02:56 - 02:03:18 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:19 - 02:03:46 - Leon Coenen
  02:04:03 - 02:11:22 - Selami Coşkun
  02:11:23 - 02:11:41 - Rianne Donders-de Leest
  02:11:46 - 02:12:33 - Oele
  02:12:36 - 02:17:23 - Selami Coşkun
  02:17:35 - 02:53:17 - Dirk Franssen
  02:53:18 - 02:59:47 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:02 - 03:16:36 - Wim Maassen
  03:16:46 - 03:17:28 - Dirk Franssen
  03:17:29 - 03:17:46 - Bert Achten
  03:17:47 - 03:18:21 - Wim Maassen
  03:18:23 - 03:35:32 - Marc Breugelmans
  03:35:33 - 03:36:06 - Rianne Donders-de Leest
  04:02:07 - 04:02:23 - Vincent Zwijnenberg
  04:02:24 - 04:27:58 - Rianne Donders-de Leest
  04:28:16 - 04:31:59 - Frans Schreurs
  04:32:03 - 05:02:12 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  05:02:13 - 05:02:54 - Dirk Franssen
  05:03:04 - 05:16:56 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  05:16:57 - 05:18:21 - Rianne Donders-de Leest
  05:18:22 - 05:19:44 - Dirk Franssen
  05:21:56 - 05:22:29 - Wim Maassen
  05:22:36 - 05:23:38 - Vincent Zwijnenberg
  05:23:39 - 05:24:26 - Rianne Donders-de Leest
  05:24:27 - 05:25:06 - Leon Coenen
  05:25:29 - 05:26:02 - Dré Peters
  05:26:03 - 05:26:41 - Rianne Donders-de Leest
 • 3.b

 • 4

  Motie vreemd aan de orde van de dag:  Revitalisatie theater De Oranjerie  Besluit
  De motie wordt toegelicht door initiatiefnemer LVR. DENK geeft aan de motie alsnog mee te willen indienen waarmee dit een raadsbrede motie is geworden die unaniem wordt aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  20M09 Revitalisatie theater De Oranjerie

  05:26:42 - 05:27:04 - Selami Coşkun
  05:27:05 - 05:27:18 - Rianne Donders-de Leest
  05:27:19 - 05:27:34 - Dirk Franssen
  05:28:01 - 05:29:25 - Lieke van Hal
  05:29:26 - 05:31:19 - Rianne Donders-de Leest
  05:31:21 - 05:31:36 - Ferdinand Pleyte
  05:31:37 - 05:32:13 - Selami Coşkun
  05:32:14 - 05:32:51 - Rianne Donders-de Leest
  05:32:52 - 05:33:01 - Marc Breugelmans
  05:33:02 - 05:33:34 - Rianne Donders-de Leest
 • 5

  Er zijn geen aanmeldingen voor gebruikmaking van het vragenuurtje ontvangen.

 • 6

  De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur. De vergadering wordt voortgezet op dinsdag 2 juni 2020 om 18.00 uur.