Cie BM

maandag 17 juni 2019 19:00 - 23:05
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:00 - 00:00:33 - Mijntje van Beers
 • 2.1


  Besluit
  De commissie stemt in met de agenda. LVR heeft mededeling van de burgemeester gekregen dat technische vragen, die tijdig van te voren waren gesteld, niet zoals afgesproken afgelopen vrijdag zijn beantwoord maar dat de burgemeester ervoor kiest de vragen vanavond ter vergadering te beantwoorden. LVR is van mening dat dit niet strookt met regels die we samen hebben afgesproken.

  00:00:34 - 00:01:41 - Bert Achten
  00:01:42 - 00:02:24 - Mijntje van Beers
  00:02:25 - 00:02:37 - Bert Achten
  00:02:38 - 00:03:07 - Mijntje van Beers
 • 2.2


  Besluit
  De commissie stemt in met de voorraadagenda.
 • 3

  Burgemeester Donders deelt mede dat zij niet bij de raadsvergadering van 6 juni jl. was omdat ze aanwezig was bij de herdenking van D-Day in Normandië, hetgeen een enorm indrukwekkende gebeurtenis was.


  00:03:08 - 00:03:11 - Bert Achten
  00:03:13 - 00:03:31 - Mijntje van Beers
  00:03:32 - 00:05:18 - Rianne Donders-de Leest
  00:05:19 - 00:06:31 - Mijntje van Beers
 • 4.1
 • 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Hierdoor kunnen raads- en commissieleden op elk moment de stand van zaken raadplegen. Conform afspraak wordt geen separaat overzicht van de afspraken en toezeggingen aan de stukken toegevoegd. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ blijft als vast punt op de agenda van de commissies staan voor eventuele vragen en opmerkingen.


  Besluit
  Geen opmerkingen.
 • 5

  Stemt de raad in met de door het college voorgelegde zienswijze t.a.v. de begroting 2020 van de VRLN? De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, CDA, GL, D66, SP en VVD. Hierbij worden zaken aangestipt als buitendienststellingen van brandweerkazernes, onrechtmatigheden met inhuur van personeel, strategisch opleidings- en personeelsplan, de zienswijze, het nieuwe beleidsplan, het weerstandsvermogen, beheersmaatregelen, kostenefficiency, personeel stimuleren om lid te worden van de vrijwillige brandweer en een benchmark. Naar aanleiding van de door de fracties gemaakte opmerkingen deelt burgemeester Donders mede dat: 1. zo snel als mogelijk is gehandeld nadat in het najaar van 2018 de eerste signalen kwamen dat er zaken bij de brandweer niet goed liepen. Het bestuur van de VRLN heeft toen opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen en de resultaten van dit onderzoek zijn in mei gedeeld met de gemeenteraden. De financiële gevolgen van het onderzoek zijn verwerkt in de kadernota; 2. benchmarken van veiligheidsregio’s is lastig vanwege de enorme verschillen die er tussen de regio’s bestaan; 3. de regels met betrekking tot inhuur zijn in 2019 aangescherpt en daardoor komt de VRLN over 2018 in de problemen. Is het anders, dan wordt dit medegedeeld op het commissieadvies; 4. de regelgeving op het gebied van aanbesteding is enorm complex; 5. de begrippen sober en doelmatig zijn natuurlijk belangrijk maar er is ook de zorg voor veiligheid en die weegt toch net iets zwaarder; 6. burgemeester Donders zegt toe te zullen bezien of de zienswijze hier en daar nog iets kan worden aangescherpt maar zegt wel reëel te willen blijven; 7. op het commissie-advies zal nog iets worden gezegd over het accountantsverslag. Wethouder Schreurs zegt dat er nog geen bedragen kunnen worden gekoppeld aan de in de kadernota opgenomen pm-posten, dat is juist het typerende van pm-posten. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  00:06:33 - 00:06:44 - Turgut Celebi
  00:06:45 - 00:06:46 - Mijntje van Beers
  00:06:52 - 00:12:47 - Bert Achten
  00:12:48 - 00:12:50 - Mijntje van Beers
  00:12:51 - 00:14:31 - Turgut Celebi
  00:14:34 - 00:14:37 - Mijntje van Beers
  00:14:38 - 00:19:44 - Wim Kemp
  00:19:45 - 00:19:47 - Mijntje van Beers
  00:19:48 - 00:20:11 - Tim van Dijk
  00:20:12 - 00:20:18 - Mijntje van Beers
  00:20:19 - 00:23:42 - Michael Kalthoff
  00:23:43 - 00:23:47 - Mijntje van Beers
  00:23:48 - 00:26:06 - Gerard Nizet
  00:26:07 - 00:26:10 - Mijntje van Beers
  00:26:16 - 00:29:43 - Ernest Oele
  00:29:46 - 00:29:51 - Mijntje van Beers
  00:29:52 - 00:31:22 - Rianne Donders-de Leest
  00:31:23 - 00:31:36 - Gerard Nizet
  00:31:37 - 00:32:49 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:50 - 00:33:07 - Bert Achten
  00:33:08 - 00:40:40 - Rianne Donders-de Leest
  00:40:41 - 00:40:57 - Mijntje van Beers
  00:40:58 - 00:42:04 - Bert Achten
  00:42:07 - 00:42:10 - Mijntje van Beers
  00:42:11 - 00:44:51 - Wim Kemp
  00:44:53 - 00:44:55 - Mijntje van Beers
  00:44:56 - 00:45:50 - Tim van Dijk
  00:45:53 - 00:45:57 - Mijntje van Beers
  00:45:58 - 00:47:44 - Michael Kalthoff
  00:47:46 - 00:47:48 - Mijntje van Beers
  00:47:50 - 00:51:18 - Ernest Oele
  00:51:21 - 00:51:24 - Mijntje van Beers
  00:51:25 - 00:57:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:57:29 - 00:57:33 - Mijntje van Beers
  00:57:34 - 00:59:59 - Frans Schreurs
  01:00:00 - 01:00:01 - Mijntje van Beers
  01:00:02 - 01:00:19 - Wim Maassen
  01:00:20 - 01:00:21 - Mijntje van Beers
  01:00:22 - 01:00:51 - Bert Achten
  01:00:53 - 01:00:54 - Mijntje van Beers
  01:00:55 - 01:01:26 - Frans Schreurs
  01:01:27 - 01:01:38 - Bert Achten
  01:01:39 - 01:01:40 - Mijntje van Beers
  01:01:41 - 01:02:20 - Jos de Kunder
  01:02:21 - 01:02:34 - Mijntje van Beers
  01:02:35 - 01:02:53 - Ernest Oele
  01:02:54 - 01:03:09 - Mijntje van Beers
  01:03:10 - 01:03:21 - Ernest Oele
  01:03:22 - 01:03:23 - Mijntje van Beers
  01:03:24 - 01:04:26 - Rianne Donders-de Leest
  01:04:27 - 01:04:54 - Ernest Oele
  01:04:55 - 01:04:57 - Rianne Donders-de Leest
  01:04:58 - 01:05:06 - Ernest Oele
  01:05:07 - 01:05:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:05:17 - 01:05:27 - Ernest Oele
  01:05:28 - 01:06:27 - Rianne Donders-de Leest
  01:06:28 - 01:07:28 - Mijntje van Beers
 • 6

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Diverse woordvoerders complimenteren de werkgroep met het verrichte werk. De verordening wordt rijp geacht voor behandeling in de raad en kan voor de raadsvergadering als hamerstuk worden geagendeerd. Minder enthousiast zijn enkele woordvoerders over de link die in het raadsvoorstel wordt gelegd naar de hoogte van de fractievergoedingen. Diverse sprekers geven aan deze voorgestelde verhoging niet gewenst te vinden. LVR en VVD zijn wel voorstander van verhoging. CDA doet de suggestie om te onderzoeken of het mogelijk is aan commissieleden ook presentiegeld te verstrekken bij andere bijeenkomsten dan de reguliere commissievergadering. Deze suggestie wordt overgenomen.

  01:07:29 - 01:07:36 - Bert Achten
  01:07:37 - 01:07:44 - Mijntje van Beers
  01:07:45 - 01:07:47 - Bert Achten
  01:07:48 - 01:08:27 - Mijntje van Beers
  01:08:28 - 01:09:52 - Gerard Nizet
  01:09:53 - 01:09:56 - Mijntje van Beers
  01:09:57 - 01:11:11 - Michael Kalthoff
  01:11:12 - 01:11:17 - Mijntje van Beers
  01:11:18 - 01:14:06 - Wim Maassen
  01:14:07 - 01:14:10 - Mijntje van Beers
  01:14:11 - 01:17:44 - Marc Breugelmans
  01:17:45 - 01:17:46 - Mijntje van Beers
  01:17:47 - 01:17:56 - Turgut Celebi
  01:17:57 - 01:18:46 - Mijntje van Beers
  01:18:47 - 01:19:14 - Wim Maassen
  01:19:16 - 01:19:18 - Mijntje van Beers
  01:19:19 - 01:21:09 - Marc Breugelmans
  01:21:10 - 01:21:13 - Mijntje van Beers
  01:21:14 - 01:21:44 - Gerard Nizet
  01:21:45 - 01:21:46 - Mijntje van Beers
  01:21:47 - 01:23:57 - Ger Julicher
  01:23:58 - 01:24:02 - Mijntje van Beers
  01:24:03 - 01:25:39 - Ernest Oele
  01:25:41 - 01:25:43 - Mijntje van Beers
  01:25:44 - 01:27:21 - Michael Kalthoff
  01:27:22 - 01:27:29 - Mijntje van Beers
  01:27:34 - 01:29:16 - Marc Breugelmans
  01:29:17 - 01:29:19 - Mijntje van Beers
  01:29:20 - 01:29:33 - Ernest Oele
  01:29:34 - 01:29:35 - Mijntje van Beers
  01:29:36 - 01:29:37 - Marc Breugelmans
  01:29:38 - 01:29:39 - Ernest Oele
  01:29:40 - 01:29:46 - Marc Breugelmans
  01:29:47 - 01:29:56 - Mijntje van Beers
  01:29:57 - 01:30:27 - Marc Breugelmans
  01:30:28 - 01:30:54 - Mijntje van Beers
  01:30:55 - 01:31:13 - Jos Vervuurt
  01:31:14 - 01:31:15 - Mijntje van Beers
  01:31:16 - 01:32:06 - Marc Breugelmans
  01:32:10 - 01:32:54 - Mijntje van Beers
 • 7

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  LVR en GL zeggen wel te willen instemmen maar wel pas nadat kennis is genomen van de regels. Burgemeester Donders zegt de regeling te zullen toesturen, dat moet vrij snel kunnen. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk op verzoek van de LVR, in afwachting van de toegezegde regeling.

  01:32:56 - 01:33:46 - Sabrina Keuren-de Wit
  01:33:47 - 01:33:49 - Mijntje van Beers
  01:33:50 - 01:34:20 - Andreas Meijers
  01:34:21 - 01:34:23 - Mijntje van Beers
  01:34:24 - 01:34:50 - Michael Kalthoff
  01:34:51 - 01:34:56 - Mijntje van Beers
  01:34:57 - 01:35:00 - Michael Kalthoff
  01:35:01 - 01:35:07 - Mijntje van Beers
  01:35:08 - 01:36:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:36:17 - 01:37:16 - Mijntje van Beers
 • 8

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Naar aanleiding van uit de commissie gestelde vragen deelt burgemeester Donders mede dat de VRLN geen wettelijke taak heeft als het gaat om het in stand houden van de Reddingsbrigade. Toch zijn er voor de gemeente redenen om de Reddingsbrigade overeind te houden. Met dit voorstel leggen we ons met drie gemeenten (Roermond, Venlo en Maasgouw) vast voor 10 jaar. Burgemeester Donders zal ook andere gemeenten blijven aanspreken. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdragen in de komende 10 jaar

  01:37:17 - 01:38:57 - Arjan Meuwissen
  01:38:58 - 01:39:00 - Mijntje van Beers
  01:39:01 - 01:40:24 - Gerard Nizet
  01:40:25 - 01:40:26 - Mijntje van Beers
  01:40:27 - 01:43:23 - Michael Kalthoff
  01:43:24 - 01:43:27 - Mijntje van Beers
  01:43:28 - 01:43:48 - Ger Julicher
  01:43:49 - 01:43:51 - Mijntje van Beers
  01:43:52 - 01:46:44 - Andreas Meijers
  01:46:45 - 01:46:47 - Mijntje van Beers
  01:46:48 - 01:47:08 - Joep Niessen
  01:47:09 - 01:47:11 - Mijntje van Beers
  01:47:12 - 01:47:57 - Sabrina Keuren-de Wit
  01:47:58 - 01:48:00 - Mijntje van Beers
  01:48:01 - 01:52:09 - Rianne Donders-de Leest
  01:52:10 - 01:52:28 - Mijntje van Beers
  01:52:29 - 01:53:16 - Arjan Meuwissen
  01:53:17 - 01:53:18 - Mijntje van Beers
  01:53:19 - 01:53:45 - Andreas Meijers
  01:53:46 - 01:53:47 - Mijntje van Beers
  01:53:48 - 01:54:44 - Rianne Donders-de Leest
  01:54:45 - 01:54:47 - Ernest Oele
  01:54:48 - 01:55:17 - Rianne Donders-de Leest
  01:55:18 - 01:55:35 - Andreas Meijers
  01:55:36 - 01:55:57 - Rianne Donders-de Leest
  01:55:58 - 01:57:04 - Mijntje van Beers
 • 9

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.


  Besluit
  Burgemeester Donders zegt in september aan de commissie voorstellen te zullen aanbieden voor voorbereiding van het nieuwe integraal veiligheidsplan en evaluatie beleidskader cameratoezicht. Burgemeester Donders zegt dat per 1 juli een nieuwe manager integrale veiligheid zal beginnen. De huidige functionaris, Jules Litjens, zal nog enkele maanden blijven om de nieuwe medewerker in te werken en tevens te voorkomen dat vertraging ontstaat in de aanlevering van toegezegde stukken. Zodra meer gezegd kan worden over de helikopter die al twee dagen boven onze stad vliegt, zal de burgemeester dit per mail laten weten.

  01:57:05 - 01:58:43 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:44 - 01:59:00 - Mijntje van Beers
  01:59:01 - 01:59:07 - Bert Achten
  01:59:08 - 02:00:21 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:22 - 02:00:27 - Mijntje van Beers
  02:00:28 - 02:01:08 - Bert Achten
  02:01:09 - 02:01:14 - Mijntje van Beers
  02:01:15 - 02:03:36 - Wilbert Dekker
  02:03:37 - 02:03:39 - Mijntje van Beers
  02:03:40 - 02:05:00 - Ger Julicher
  02:05:02 - 02:05:05 - Mijntje van Beers
  02:05:06 - 02:05:35 - Rianne Donders-de Leest
  02:05:36 - 02:05:41 - Wim Maassen
  02:05:43 - 02:05:57 - Bert Achten
  02:05:58 - 02:08:25 - Rianne Donders-de Leest
  02:08:26 - 02:08:28 - Joep Niessen
  02:08:29 - 02:08:30 - Rianne Donders-de Leest
  02:08:31 - 02:08:40 - Mijntje van Beers
  02:08:41 - 02:10:06 - Rianne Donders-de Leest
  02:10:07 - 02:10:09 - Bert Achten
  02:10:10 - 02:10:19 - Mijntje van Beers
  02:10:20 - 02:10:34 - Bert Achten
  02:10:35 - 02:11:44 - Rianne Donders-de Leest
  02:11:45 - 02:12:21 - Mijntje van Beers
 • 10

  Volgens afspraak vindt overleg plaats over de aanmelding van Roermond voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Besluit
  De zeven woordvoerders maken diverse opmerkingen over de aanmelding voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Naar aanleiding hiervan deelt burgemeester Donders mede: 1. dat het besluit om wel of niet aan te melden een bevoegdheid is van de burgemeester, uiteraard daarbij zoveel mogelijk rekening houdende met de wensen die er leven binnen de gemeenteraad; 2. de minister duidelijk heeft gemaakt dat het Venloos model van handhaving van het I-criterium in strijd is met Europese regelgeving en daarom zeer waarschijnlijk niet toelaatbaar; 3. graag te willen meedoen aan het experiment maar er zijn ook veel vragen, die ook vanavond zijn benoemd, en daarover zal overleg plaatsvinden. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen wordt uiteindelijk besloten of de aanmelding definitief wordt; 4. er vindt overleg plaats met andere Limburgse coffeeshopgemeenten; 5. ook met de coffeeshophouder wordt gesproken; 6. de APV moet zeker worden aangepast, maar het is nog niet duidelijk op welke punten; 7. vanaf 10 juli komen er zes belangrijke weken, daarna is er wellicht meer te zeggen maar pas in januari 2020 zal duidelijk zijn welke gemeenten aan het experiment gaan meedoen.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Aanmelding experiment gesloten coffeeshopketen

  02:12:23 - 02:14:41 - Ernest Oele
  02:14:42 - 02:14:46 - Mijntje van Beers
  02:14:47 - 02:17:10 - Gerard Nizet
  02:17:11 - 02:17:16 - Mijntje van Beers
  02:17:17 - 02:24:11 - Wilbert Dekker
  02:24:12 - 02:24:15 - Mijntje van Beers
  02:24:16 - 02:26:13 - Ger Julicher
  02:26:14 - 02:26:16 - Mijntje van Beers
  02:26:17 - 02:32:28 - Wim Maassen
  02:32:29 - 02:32:37 - Bert Achten
  02:32:38 - 02:32:39 - Mijntje van Beers
  02:32:40 - 02:33:44 - Wim Maassen
  02:33:45 - 02:33:47 - Mijntje van Beers
  02:33:48 - 02:38:20 - Marc Breugelmans
  02:38:21 - 02:38:22 - Mijntje van Beers
  02:38:23 - 02:41:16 - Bert Achten
  02:41:17 - 02:41:18 - Mijntje van Beers
  02:41:19 - 02:41:28 - Wim Maassen
  02:41:29 - 02:41:40 - Bert Achten
  02:41:41 - 02:41:45 - Mijntje van Beers
  02:41:46 - 02:42:03 - Bert Achten
  02:42:04 - 02:42:05 - Mijntje van Beers
  02:42:06 - 02:42:12 - Wim Maassen
  02:42:13 - 02:42:24 - Bert Achten
  02:42:25 - 02:43:13 - Marc Breugelmans
  02:43:14 - 02:45:14 - Bert Achten
  02:45:15 - 02:45:36 - Wim Maassen
  02:45:37 - 02:46:52 - Bert Achten
  02:46:53 - 02:46:59 - Mijntje van Beers
  02:47:00 - 02:47:03 - Rianne Donders-de Leest
  02:47:04 - 02:47:09 - Bert Achten
  02:47:10 - 02:47:11 - Rianne Donders-de Leest
  02:47:12 - 02:47:15 - Ernest Oele
  02:47:16 - 02:48:57 - Rianne Donders-de Leest
  02:48:58 - 02:49:15 - Mijntje van Beers
  02:49:16 - 02:57:22 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:23 - 02:57:29 - Mijntje van Beers
  02:57:30 - 03:00:42 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:43 - 03:01:36 - Inspreker
  03:01:37 - 03:02:36 - Rianne Donders-de Leest
  03:02:37 - 03:03:18 - Mijntje van Beers
  03:03:19 - 03:03:42 - Wilbert Dekker
  03:03:43 - 03:03:44 - Mijntje van Beers
  03:03:45 - 03:04:14 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:17 - 03:04:18 - Mijntje van Beers
  03:04:19 - 03:04:50 - Wim Maassen
  03:04:52 - 03:05:37 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:38 - 03:05:40 - Mijntje van Beers
  03:05:41 - 03:07:44 - Bert Achten
  03:07:45 - 03:07:46 - Mijntje van Beers
  03:07:47 - 03:08:55 - Rianne Donders-de Leest
  03:08:56 - 03:08:59 - Bert Achten
  03:09:00 - 03:09:24 - Rianne Donders-de Leest
  03:09:25 - 03:09:32 - Bert Achten
  03:09:33 - 03:09:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:09:40 - 03:09:41 - Mijntje van Beers
  03:09:42 - 03:11:00 - Marc Breugelmans
  03:11:01 - 03:11:02 - Mijntje van Beers
  03:11:03 - 03:11:16 - Bert Achten
  03:11:17 - 03:13:18 - Rianne Donders-de Leest
  03:13:19 - 03:13:20 - Mijntje van Beers
  03:13:21 - 03:13:34 - Marc Breugelmans
  03:13:35 - 03:13:36 - Mijntje van Beers
  03:13:37 - 03:13:38 - Rianne Donders-de Leest
  03:13:39 - 03:13:41 - Mijntje van Beers
  03:13:42 - 03:13:49 - Rianne Donders-de Leest
  03:13:50 - 03:13:51 - Mijntje van Beers
  03:13:52 - 03:14:19 - Ernest Oele
  03:14:20 - 03:14:55 - Rianne Donders-de Leest
  03:14:56 - 03:15:00 - Mijntje van Beers
  03:15:01 - 03:15:29 - Frans Schreurs
  03:15:30 - 03:15:31 - Mijntje van Beers
  03:15:32 - 03:15:34 - Bert Achten
  03:15:35 - 03:15:37 - Frans Schreurs
  03:15:38 - 03:15:39 - Bert Achten
  03:15:40 - 03:16:49 - Mijntje van Beers
 • 11

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over het Jaarverslag klachten 2018. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, CDA, GL en VVD. Burgemeester Donders dankt voor de uitgesproken complimenten en geeft vervolgens nog een reactie op enkele gemaakte opmerkingen.

  03:16:51 - 03:19:20 - Bert Achten
  03:19:21 - 03:19:23 - Mijntje van Beers
  03:19:24 - 03:22:22 - Marc Breugelmans
  03:22:23 - 03:22:25 - Mijntje van Beers
  03:22:26 - 03:25:23 - Andreas Meijers
  03:25:24 - 03:25:25 - Mijntje van Beers
  03:25:26 - 03:25:41 - Bert Achten
  03:25:42 - 03:26:00 - Jos de Kunder
  03:26:01 - 03:26:02 - Mijntje van Beers
  03:26:03 - 03:27:23 - Arjan Meuwissen
  03:27:24 - 03:27:41 - Mijntje van Beers
  03:27:42 - 03:30:14 - Rianne Donders-de Leest
  03:30:15 - 03:30:32 - Marc Breugelmans
  03:30:33 - 03:30:48 - Rianne Donders-de Leest
  03:30:49 - 03:33:02 - Arjan Meuwissen
  03:33:03 - 03:33:04 - Mijntje van Beers
  03:33:05 - 03:33:58 - Inspreker
  03:33:59 - 03:34:04 - Mijntje van Beers
  03:34:05 - 03:34:37 - Andreas Meijers
  03:34:38 - 03:34:41 - Mijntje van Beers
  03:34:42 - 03:35:04 - Bert Achten
  03:35:05 - 03:35:07 - Mijntje van Beers
  03:35:08 - 03:35:40 - Rianne Donders-de Leest
  03:35:41 - 03:35:49 - Bert Achten
  03:35:50 - 03:36:19 - Rianne Donders-de Leest
  03:36:20 - 03:36:23 - Mijntje van Beers
  03:36:24 - 03:36:28 - Rianne Donders-de Leest
  03:36:29 - 03:36:36 - Arjan Meuwissen
  03:36:37 - 03:37:23 - Mijntje van Beers
 • 12

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over "Herschikking Rioolheffing". Behandeling vindt plaats in één termijn.
  Dit voorstel stond geagendeerd voor de commissievergadering van 20 mei, maar vanwege de aankondiging dat de VNG op korte termijn met een modelverordening komt, is besloten het door te schuiven naar deze commissievergadering.  Besluit
  Woordvoerders van VVD, SP, D66, GL, CDA en LVR geven diverse suggesties mee aan het college. Wethouder Schreurs constateert dat hieruit een heel wisselend beeld naar voren komt. Een meerderheid van de raad lijkt het in elk geval simpel te willen houden, geen bewerkelijke administratieve processen optuigen. Wethouder Schreurs denkt in september terug te komen met een voorstel in commissie en raad en zal overleg plegen met BsGW over de haalbaarheid van invoering per 1 januari 2020. Wellicht dat wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering met een vervolg op 1 januari 2021. Er wordt ook nog gekeken naar de kostendekkenheid van het systeem.

  03:37:24 - 03:41:49 - Ernest Oele
  03:41:50 - 03:41:52 - Mijntje van Beers
  03:41:53 - 03:43:00 - Gerard Nizet
  03:43:01 - 03:43:13 - Mijntje van Beers
  03:43:14 - 03:44:28 - Wilbert Dekker
  03:44:29 - 03:44:31 - Mijntje van Beers
  03:44:32 - 03:51:01 - Wim Maassen
  03:51:02 - 03:51:19 - Mijntje van Beers
  03:51:20 - 03:53:43 - Wim Kemp
  03:53:44 - 03:53:45 - Mijntje van Beers
  03:53:46 - 03:54:28 - Ernest Oele
  03:54:29 - 03:54:30 - Mijntje van Beers
  03:54:31 - 03:54:41 - Turgut Celebi
  03:54:42 - 03:54:52 - Ernest Oele
  03:54:53 - 03:54:55 - Mijntje van Beers
  03:54:56 - 03:55:07 - Wim Kemp
  03:55:08 - 03:55:09 - Mijntje van Beers
  03:55:10 - 03:56:04 - Turgut Celebi
  03:56:05 - 03:56:08 - Mijntje van Beers
  03:56:09 - 03:59:58 - Frans Schreurs
  03:59:59 - 04:00:00 - Mijntje van Beers
  04:00:01 - 04:00:38 - Wim Maassen
  04:00:39 - 04:01:05 - Frans Schreurs
  04:01:06 - 04:01:07 - Mijntje van Beers
  04:01:08 - 04:01:42 - Wim Kemp
  04:01:43 - 04:01:52 - Mijntje van Beers
  04:01:53 - 04:02:14 - Frans Schreurs
  04:02:15 - 04:02:16 - Mijntje van Beers
  04:02:17 - 04:02:56 - Wim Maassen
  04:02:57 - 04:02:58 - Mijntje van Beers
  04:02:59 - 04:03:52 - Frans Schreurs
  04:03:53 - 04:03:57 - Ernest Oele
  04:03:58 - 04:04:40 - Frans Schreurs
  04:04:41 - 04:04:54 - Mijntje van Beers
 • 13

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Jaarverslag klachten 2018
 • 14

  De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur.