B&W vergadering publicatie

dinsdag 2 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  1. Het college heeft kennis genomen van het verslag van de interne audit 2019 over het proces inkopen/aanbesteden;
  2. Het college stuurt het verslag door naar de auditcommissie.


  Besluit
  1. Het college heeft kennis genomen van het verslag van de interne audit 2019 over het proces inkopen/aanbesteden; 2. Portefeuillehouder heeft mandaat voor het doorvoeren van enkele verduidelijkende wijzigingen in verslag. 3. Het college stuurt het verslag door naar de auditcommissie.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om de Beleidsregel subsidie Voorschoolse educatie Roermond 2020, augustus-december vast te stellen conform bijgevoegd concept-besluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten om de Beleidsregel subsidie Voorschoolse educatie Roermond 2020, augustus-december vast te stellen conform bijgevoegd concept-besluit.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen:
  1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouw bestaande uit outletfuncties, een hotel met bijbehorende leisure- en horecafuncties en 41 appartementen in het gebied Jazz City (kadastraal o.a. bekend als Roermond, sectie K, nummer 307);
  2. te besluiten dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 1\. een ontwerp\-verklaring van geen bedenkingen \(VVGB\) af te geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor een gebouw bestaande uit outletfuncties\, een hotel met bijbehorende leisure\- en horecafuncties en 41 appartementen in het gebied Jazz City \(kadastraal o\.a\. bekend als Roermond\, sectie K\, nummer 307\); 2\. te besluiten dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp\- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp\-omgevingsvergunning\, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de planlijst woningbouw per 1 januari 2020 vast te stellen;
  2. de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot
  3. de planvoorraad woningbouw per 1 januari 2020


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de planlijst woningbouw per 1 januari 2020 vast te stellen; 2. de raad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de planvoorraad woningbouw per 1 januari 2020
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  Onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad op 4 juni 2020, bijgevoegde brief inclusief de bijlagen aan de provincie Limburg te sturen ter aanvulling op het eerder verstuurde Investeringsplan ‘Greujts op Remunj'.
  De portefeuillehouder Cultuur te mandateren voor het aanpassen van de brief in het geval dat het raadsbesluit op 4 juni 2020 daartoe aanleiding geeft.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad op 4 juni 2020, bijgevoegde brief inclusief de bijlagen aan de provincie Limburg te sturen ter aanvulling op het eerder verstuurde Investeringsplan ‘Greujts op Remunj'. 2. De portefeuillehouder Cultuur te mandateren voor het aanpassen van de brief in het geval dat het raadsbesluit op 4 juni 2020 daartoe aanleiding geeft.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Regio Midden-Limburg Oost 2020-2024.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Regio Midden-Limburg Oost 2020-2024.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de verleende subsidie van € 123.079,- voor de organisatie en uitvoering van de expositie DNA van Limburg – editie Roermond op grond van artikel 4.46 van de Algemene Wet Bestuursrecht lager vast stellen op € 93.748,73;
  2. uw besluit zoals geformuleerd onder punt 1 middels bijgevoegde concept beschikking aan het Limburgs Museum kenbaar te maken;
  3. het terug te vorderen bedrag van € 29.330,27 terug te laten vloeien naar de algemene middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de verleende subsidie van € 123\.079\,\- voor de organisatie en uitvoering van de expositie DNA van Limburg – editie Roermond op grond van artikel 4\.46 van de Algemene Wet Bestuursrecht lager vast stellen op € 93\.748\,73; 2\. uw besluit zoals geformuleerd onder punt 1 middels bijgevoegde concept beschikking aan het Limburgs Museum kenbaar te maken; 3\. het terug te vorderen bedrag van € 29\.330\,27 in mindering te brengen op de taakstelling bovenregionale expositiefunctie 2020\.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om:
  kennis te nemen van de advisering van de Cie. Bk. van 18 mei 2020 voor de realisatie van een particuliere zorgvilla aan de Oudeborgstraat 12 te Herten;
  voor onderhavig planvoornemen zoals ingediend op 10 april 2020 af te wijken van het advies van de Cie. Bk. voor wat betreft het aspect welstand op basis van artikel 2.10, lid 1, sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
  conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit de gemeenteraad voorstellen om te besluiten:
  a) een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het realiseren van een particuliere zorgvilla ‘Oudeborg’ met 32 eenheden op het adres Oudeborgstraat 12 te Herten, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  b) dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend;
  de bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp-VVGB van de gemeenteraad conform artikel 3.12 Wabo gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  een realiseringsovereenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept met verzoeker, inzake de realisatie van een particuliere zorgvilla aan de Oudeborgstraat 12 te Herten.


  Besluit
  Het college heeft besloten om: 1. kennis te nemen van de advisering van de Cie. Bk. van 18 mei 2020 voor de realisatie van een particuliere zorgvilla aan de Oudeborgstraat 12 te Herten; 2. voor onderhavig planvoornemen zoals ingediend op 10 april 2020 af te wijken van het advies van de Cie. Bk. voor wat betreft het aspect welstand op basis van artikel 2.10, lid 1, sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 3. conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit de gemeenteraad voorstellen om te besluiten: a) een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het realiseren van een particuliere zorgvilla ‘Oudeborg’ met 32 eenheden op het adres Oudeborgstraat 12 te Herten, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; b) dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend; 4. de bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp-VVGB van de gemeenteraad conform artikel 3.12 Wabo gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 5. een realiseringsovereenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept met verzoeker, inzake de realisatie van een particuliere zorgvilla aan de Oudeborgstraat 12 te Herten.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de wijzigingen op de verordening ter behandeling in de raad op 2 juni 2020.


  Besluit
  Akkoord te gaan met de wijzigingen op de concept-verordening Coronafonds ter behandeling in de raadsvergadering op 2 juni 2020.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om het Sociaal Jaarverslag vast te stellen en deze in te brengen in het overleg commissie BM van 22 juni 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten om: 1\. het Sociaal Jaarverslag vast te stellen en deze door middel van een RIB aan de Raad aan te bieden; 2\. de portefeuillehouder mandaat te verlenen voor het vast stellen van de RIB\.’
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  1. het college heeft kennisgenomen van de adviezen RU6, RU7, RU9 en RU10 van de raadscommissie RU van 20 mei 2020;
  2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.


  Besluit
  1. Het college heeft kennisgenomen van de adviezen RU6, RU7, RU9 en RU10 van de raadscommissie RU van 20 mei 2020; 2. Het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van grondstroken benodigd voor de herinrichting van de Slachthuisstraat.


  Besluit
  Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van grondstroken benodigd voor de herinrichting van de Slachthuisstraat.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om in te stemmen met de CAO Wsw 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten om in te stemmen met de CAO Wsw 2020.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om geen amendementen in te dienen ten behoeve van de ledenraadpleging VNG 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten om geen amendementen in te dienen ten behoeve van de ledenraadpleging VNG 2020.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2021-2024 opdracht te verlenen voor beheer en onderhoud van de fietsknooppuntennetwerken op basis van het businessplan 2021-2024;
  2. routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2021-2024 opdracht te verlenen voor het beheer en onderhoud van het wandelknooppuntennetwerk, het ruiter- en men-knooppuntennetwerk en WWW Schwalmbruch.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. routebureau Noord\- en Midden\-Limburg voor de periode 2021\-2024 opdracht te verlenen voor beheer en onderhoud van de fietsknooppuntennetwerken op basis van het businessplan 2021\-2024; 2\. routebureau Noord\- en Midden\-Limburg voor de periode 2021\-2024 opdracht te verlenen voor het beheer en onderhoud van het wandelknooppuntennetwerk\, het ruiter\- en men\-knooppuntennetwerk en WWW Schwalmbruch\.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad verzoeken om aan het Commissariaat voor de Media op grond van artikel 2.61 lid 3 van de Mediawet 2008 te verklaren dat RTV Roermond als lokale media-instelling voldoet aan de eisen die daaraan op grond van de Mediawet worden gesteld;
  2. daartoe bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit in procedure te brengen.


  Besluit
  Het college heeft besloten 1. de gemeenteraad te verzoeken om aan het Commissariaat voor de Media op grond van artikel 2.61 lid 3 van de Mediawet 2008 te verklaren dat RTV Roermond als lokale media-instelling voldoet aan de eisen die daaraan op grond van de Mediawet worden gesteld; 2. daartoe bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit  in procedure te brengen.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om met toepassing van art. 20 van de Asv 2008 de budgetsubsidie van 2019 vast te stellen op € 5268,42--.
  2. het besluit onder 1 kenbaar te maken door verzending van bijgevoegde brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. om met toepassing van art\. 20 van de Asv 2008 de budgetsubsidie van 2019 vast te stellen op € 5268\,42\-\-\. 2\. het besluit onder 1 kenbaar te maken door verzending van bijgevoegde brief\.
 • A
 • A.1