Cie BM

maandag 7 oktober 2019 19:00 - 23:08
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom, met name de heer Trines die terugkeert na een lange ziekteperiode en de heer Meijers, nieuw commissielid voor GL.


  00:05:18 - 00:05:56 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  Nadat enkele vragen van LVR en VVD zijn beantwoord stemt de commissie in met de agenda.  00:05:57 - 00:07:37 - Bert Achten
  00:07:39 - 00:08:22 - Mijntje van Beers
  00:08:23 - 00:08:54 - Jos Vervuurt
  00:10:02 - 00:10:46 - Bert Achten
  00:10:47 - 00:12:23 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:24 - 00:13:26 - Vincent Zwijnenberg
  00:13:34 - 00:13:49 - Bert Achten
  00:13:50 - 00:15:01 - Mijntje van Beers
  00:15:02 - 00:16:44 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:45 - 00:17:34 - Vincent Zwijnenberg
  00:17:36 - 00:19:20 - Rianne Donders-de Leest
  00:19:26 - 00:19:45 - Mijntje van Beers
  00:19:49 - 00:20:32 - Wim Maassen
  00:20:33 - 00:21:23 - Mijntje van Beers
 • 2.2


  Besluit
  LVR licht toe waarom het voorstel is gedaan om de bedrijfsarts in de commissie BM uit te nodigen, nl. om "in algemene zin" met de commissie te overleggen over ziekteverzuim en stelt voor dat de commissie een uitspraak over dit voorstel doet. Het voorstel blijkt niet op een meerderheid van de commissie te kunnen rekenen. VVD stelt voor om niet de bedrijfsarts uit te nodigen maar een medewerker van de afdeling personeelszaken die is belast met verzuimbeleid. Ook hiervan blijkt wethouder Schreurs geen voorstander, vragen over personeelsbeleid kunnen gesteld worden aan de politiek verantwoordelijke, de wethouder personeelszaken. VVD past het voorstel aan in die zin dat wordt voorgesteld om de betreffende medewerker een presentatie te laten houden op het Sprekersplein. Wethouder Schreurs stelt voor dat hij met een notitie komt waarin wordt uitgelegd wat college en organisatie doen om ziekteverzuim terug te dringen. De commissie stemt met dit voorstel van de wethouder in. De commissie stemt in met de voorraadagenda.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Notitie personeel / ziekteverzuim

  00:21:46 - 00:23:15 - Bert Achten
  00:23:36 - 00:25:22 - Selami Coşkun
  00:25:25 - 00:26:02 - Wim Maassen
  00:26:06 - 00:26:42 - Wilbert Dekker
  00:26:49 - 00:27:23 - Gerard Nizet
  00:27:26 - 00:29:23 - Leon Coenen
  00:29:26 - 00:32:29 - Vincent Zwijnenberg
  00:33:13 - 00:35:38 - Frans Schreurs
  00:35:41 - 00:36:43 - Selami Coşkun
  00:36:45 - 00:37:33 - Frans Schreurs
  00:37:35 - 00:37:54 - Wilbert Dekker
  00:38:00 - 00:39:04 - Marc Breugelmans
  00:39:07 - 00:39:26 - Mijntje van Beers
  00:39:29 - 00:39:53 - Vincent Zwijnenberg
  00:39:56 - 00:40:41 - Selami Coşkun
  00:41:17 - 00:41:36 - Leon Coenen
  00:41:40 - 00:42:05 - Gerard Nizet
  00:42:06 - 00:43:00 - Bert Achten
  00:43:04 - 00:44:06 - Frans Schreurs
  00:44:07 - 00:44:43 - Mijntje van Beers
 • 3

  Er zijn geen mondelinge mededelingen van de portefeuillehouders.

 • 4.1


  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijsten vast. LVR stelt, als vervolg op discussie in de commissie BM van 9 september, wederom de controles bij New York Pizza aan de orde. Burgemeester Donders zegt dat het geen undercoveractie was maar een controle "in burger", dat is een wezenlijk verschil. De burgemeester zegt dat de antwoorden op gestelde aanvullende vragen binnen nu en een week worden verwacht.

  00:44:44 - 00:45:51 - Bert Achten
  00:45:56 - 00:46:32 - Rianne Donders-de Leest
  00:46:41 - 00:47:25 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  Op dit punt vindt geen woordvoering plaats.

 • 5


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  N.a.v. gestelde vragen door de woordvoerders van VVD, SPR, SP, D66, DS, GL, CDA, DENK en LVR deelt wethouder Schreurs mede dat: 1. bedragen moeten allemaal in dezelfde orde van grootte (x 1000 euro) in het stuk staan; 2. jammer dat er taalfouten in het stuk staan (GL geeft deze nog door); 3. grote rol in het negatieve resultaat van deze Burap is de daling van de algemene uitkering; 4. het is inderdaad een zorg om de algemene reserve minimaal op het niveau van 9 miljoen euro te houden; 5. druk op loonkosten ontstaat door het hoge ambitieniveau van deze gemeente. College streeft ernaar om meer met vast personeel en minder met tijdelijk personeel te gaan werken. Inderdaad is er al een jaar of vier een overschrijding op personeelskosten van ongeveer 1,5 miljoen. Vanaf 2022 wil het college per jaar 2 miljoen besparing realiseren op personeel; 6. kosten van regisseur ondermijning kunnen binnen het budget veiligheid worden opgevangen; 7. post onvoorzien is wettelijk verplicht, in Roermond ramen wij hiervoor jaarlijks een (fictief) bedrag van 1.000 euro; 8. het integraal huisvestingsplan onderwijs wordt aan de raad voorgelegd in het eerste halfjaar van 2020; 9. er wordt intern gewerkt aan voorbereiding op de Omgevingswet onder leiding van een projectleider; 10. fijn dat parkeergarages nu inderdaad zwarte cijfers draaien; 11. het nieuwe E-HRM programma wordt gebruikt vanaf 1-1-2020 en het begrippenkader wordt aangepast conform VNG zodat vergelijking met andere gemeenten mogelijk wordt; 12. het blijft een uitdaging voor de organisatie om mensen met de juiste kwalificaties voor de openstaande vacatures aan te trekken; 13. de Burap komt in alle drie de commissies aan de orde, vragen op de vakgebieden BS en RU dienen in deze commissies worden gesteld. In tweede termijn worden verdiepende vragen gesteld door VVD, SPR, D66, DS, GL en DENK. Algemene trend in de woordvoering in tweede termijn: de gebezigde volzinnen over personeelskosten moeten zo langzamerhand eens geconcretiseerd gaan worden. Ook wethouder Schreurs geeft aan te worstelen met de vraag hoe de raad van de juiste informatie op het gebied van personeel kan worden voorzien. Veel wordt in dit kader verwacht van het programma E-HRM en van de in gang gezette organisatie-ontwikkeling. Er zal nog wel een jaar of twee tot drie nodig zijn om de basis op orde te krijgen. We moeten toe naar een toekomstbestendige organisatie. De wethouder denkt nog vóór de begrotingsbehandeling met een tussenstand naar de raad te komen inzake de vorderingen die worden gemaakt n.a.v. de bijvangstnotitie uit het RKC-rapport. Wethouder Schreurs zal bezien of op de groene flap nog een nadere toelichting op het onderwerp personeel gegeven kan worden. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Burap
  Niet factureren van huur en pacht
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Notitie voor de raad: vorderingen bijvangstnotitie RKC-rapport

  00:47:26 - 00:56:06 - Vincent Zwijnenberg
  00:56:10 - 00:58:01 - Leon Coenen
  00:58:06 - 01:00:50 - Gerard Nizet
  01:00:53 - 01:02:03 - Wilbert Dekker
  01:02:43 - 01:07:03 - Wim Maassen
  01:07:11 - 01:08:54 - Selami Coşkun
  01:09:05 - 01:11:23 - Turgut Celebi
  01:11:36 - 01:27:56 - Frans Schreurs
  01:28:00 - 01:28:18 - Turgut Celebi
  01:28:19 - 01:28:34 - Frans Schreurs
  01:28:42 - 01:31:08 - Vincent Zwijnenberg
  01:31:12 - 01:32:02 - Leon Coenen
  01:32:06 - 01:32:24 - Gerard Nizet
  01:32:32 - 01:32:45 - Wilbert Dekker
  01:33:10 - 01:34:57 - Wim Maassen
  01:35:00 - 01:37:33 - Selami Coşkun
  01:37:46 - 01:43:17 - Frans Schreurs
  01:43:18 - 01:44:51 - Vincent Zwijnenberg
  01:44:52 - 01:45:25 - Frans Schreurs
  01:45:26 - 01:46:21 - Mijntje van Beers
 • 6


  Besluit
  Woordvoering door DENK, LVR, GL, D66 en VVD, waarbij met name VVD zich kritisch toont ten opzichte van het voorstel. Naar aanleiding van gestelde vragen deelt wethouder Schreurs mede graag van de commissie een duidelijk signaal over de gewenste richting te willen vernemen, de discussies uit de commissies van mei en juni gaven nog niet echt duidelijkheid. De voorzitter geeft in overweging een tuinzaalsessie over dit onderwerp te houden, met deskundigen erbij. De vergadering vindt dit een goede suggestie. Wethouder Schreurs zegt toe met een procedurevoorstel te zullen komen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Moties herschikking grondslag rioolheffing

  01:46:25 - 01:46:52 - Selami Coşkun
  01:46:58 - 01:47:27 - Turgut Celebi
  01:47:33 - 01:48:46 - Wim Maassen
  01:48:51 - 01:48:59 - Wilbert Dekker
  01:49:04 - 01:51:18 - Vincent Zwijnenberg
  01:51:22 - 01:53:39 - Frans Schreurs
  01:53:40 - 01:53:51 - Wim Maassen
  01:54:56 - 01:55:49 - Frans Schreurs
  01:55:51 - 01:56:56 - Vincent Zwijnenberg
  01:56:59 - 01:57:16 - Mijntje van Beers
  01:57:17 - 01:57:34 - Wim Maassen
  01:57:36 - 01:57:54 - Frans Schreurs
  01:57:56 - 01:58:35 - Mijntje van Beers
 • 7


  Besluit
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van SPR, die de mogelijkheden van dit amendement graag onderzocht wil zien. LVR maant tot voorzichtigheid: niet elke gemeente zou op eigen houtje hiermee moeten experimenten, zal de VNG met een model komen? CDA onderschrijft de oproep tot zorgvuldigheid maar wil dit soort mogelijkheden ook niet op de lange baan schuiven. DENK ondersteunt de woorden van LVR en CDA en zegt graag bereid te zijn om mee te denken in de uitwerking. GL wil goed in kaart hebben gebracht welke gevolgen dit voorstel voor onze gemeente heeft. Wethouder Schreurs is het met de sprekers eens. SPR denkt dat het indienen van een motie tijdens de begrotingsbehandeling een optie kan zijn.

  01:58:46 - 01:59:37 - Leon Coenen
  02:00:00 - 02:01:18 - Turgut Celebi
  02:01:22 - 02:02:19 - Marc Breugelmans
  02:02:22 - 02:03:06 - Selami Coşkun
  02:03:12 - 02:03:46 - Chris Trines
  02:03:52 - 02:04:26 - Leon Coenen
  02:04:29 - 02:06:11 - Frans Schreurs
  02:06:12 - 02:06:26 - Leon Coenen
  02:06:28 - 02:06:36 - Frans Schreurs
  02:06:39 - 02:07:05 - Mijntje van Beers
 • 8


  Besluit
  N.a.v. van vragen door D66, GL, DENK en LVR deelt burgemeester Donders mede: 1. de melding over snelheidsovertredingen en mogelijke autoraces op de Bredeweg (tussen Julianalaan en Koninginnelaan) wordt doorgegeven aan wethouders Evers (handhaving); 2. dat er nog niet veel duidelijk is over het fenomeen "controlegemeente" in het kader van het coffeeshopbeleid maar dat het in elk geval geen voorwaarde is dat wij als controlegemeente aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als gemeenten die deelnemen aan de pilot, zoals het I-criterium; 3. niet bekend te zijn met een toename van autoinbraken in Heuvel / Maasniel maar gaat ervan uit dat er adequaat wordt gereageerd als er meldingen hierover zijn; 4. kan geen uitspraak doen over een vermeende relatie tussen het ontbreken van politiecapaciteit voor het opnemen van aangifte over een winkeldiefstal in het centrum en de politie-inzet in het DOC; 5. beantwoording van de vragen over hangjeugd Donderberg is inderdaad genuanceerder dan het artikel dat daarover in de krant heeft gestaan; 6. de vandaag binnengekomen mail van de klankbordgroep coffeeshops zeer te betreuren en geen heil te zien in zaken die worden voorgesteld. Het kan dat niet alle vragen tot in detail zijn beantwoord maar er is wel degelijk een reactie uit gegaan. Burgemeester is geen voorzitter van de klankbordgroep maar schuift af en toe aan.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Snelheidsovertredingen en mogelijke autoraces op Bredeweg

  02:07:07 - 02:07:26 - Wilbert Dekker
  02:07:32 - 02:08:02 - Wim Maassen
  02:08:05 - 02:09:08 - Selami Coşkun
  02:09:11 - 02:11:39 - Bert Achten
  02:11:46 - 02:21:26 - Rianne Donders-de Leest
  02:21:28 - 02:22:51 - Mijntje van Beers
 • 9

  Gezien de commissie-informatiebrief van burgemeester Donders stelt de voorzitter voor dit agendapunt achter gesloten deuren te behandelen. De commissie stemt hiermee in. Dit betekent dat het aanwezige publiek is verzocht de vergadering te verlaten en de uitzending van de vergadering via internet is stopgezet. De vergadering vindt verder plaats in beslotenheid.


 • 10

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  5G antennes en glasvezelnetwerk
  Winkeldiefstal Posno Sport Roermond
 • 11

  Commissievragen
  Onderwerp
  SML