B&W vergadering publicatie

dinsdag 18 februari 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.De raad voor te stellen:
  1.1. Een structureel, jaarlijks budget voor subsidie voor het cultureel programma van € 650.000 oplopend met prijsindexering (imoc) voor de jaren 2021 t/m 2024, gereserveerd in de begroting 2020, toe te wijzen aan theater De Oranjerie.
  1.2. De intentie uit te spreken om voor een periode van 25 jaar het cultureel programma van het Theater De Oranjerie financieel te blijven ondersteunen.
  1.3. Een investeringssubsidie van eenmalig € 2,5 miljoen (afschrijving in 25 jaar), gereserveerd in begroting 2020, toe te wijzen voor de revitalisatie van theater De Oranjerie.
  1.4. Deze toewijzing (lid 1 en 3) in de meerjarenbegroting te wijzigen zoals vermeld in de Financiële paragraaf in het bijbehorende raadsvoorstel.
  2.Het onder beslispunt 1.1 bedoelde budget jaarlijks, voor het eerst in 2022, te indexeren conform de prijsindexering overheidsconsumptie (imoc) en de dekking hiervan binnen de in de Begroting 2020 opgenomen p.m. posten, autonome ontwikkelingen, reparaties en vervangingen (pag. 11 begroting 2020) te zoeken.
  3.De Oranjerie middels bijgevoegde brief te informeren over de voortgang van de besluitvorming.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. De gemeenteraad voor te stellen: 1.1. Een structureel, jaarlijks budget voor subsidie voor het cultureel programma van € 650.000 oplopend met prijsindexering (imoc) voor de jaren 2021 t/m 2024, gereserveerd in de begroting 2020, toe te wijzen aan theater De Oranjerie. 1.2. De intentie uit te spreken om voor een periode van 25 jaar het cultureel programma van het Theater De Oranjerie financieel te blijven ondersteunen. 1.3. Een investeringssubsidie van eenmalig € 2,5 miljoen (afschrijving in 25 jaar), gereserveerd in begroting 2020, toe te wijzen voor de revitalisatie van theater De Oranjerie. 1.4. De gemeentelijke bijdragen ad 1.1 en 1.3 afhankelijk te stellen van de revitalisatie van de Oranjerie conform het Voorlopig Ontwerp d.d. 19 mei 2019. 1.5. Deze toewijzing (lid 1 en 3) in de meerjarenbegroting te wijzigen zoals vermeld in de Financiële paragraaf in het bijbehorende raadsvoorstel; 2. Het onder beslispunt 1.1 bedoelde budget jaarlijks, voor het eerst in 2022, te indexeren conform de prijsindexering overheidsconsumptie (imoc) en de dekking hiervan binnen de in de Begroting 2020 opgenomen p.m. posten, autonome ontwikkelingen, reparaties en vervangingen (pag. 11 begroting 2020) te zoeken. 3. Het raadsvoorstel en de bijgevoegde brief aan de Oranjerie waarin zij worden geïnformeerd over de voortgang van de besluitvorming aan te passen met in achtneming van beslispunt 1.4. Mandaat portefeuillehouder voor het aanbrengen van bedoelde wijzigingen.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het Investeringsplan Trots op Roermond/ Greujts op Remunj vast te stellen en aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.


  Besluit
  Het college heeft besloten het Investeringsplan Trots op Roermond/ Greujts op Remunj vast te stellen en aan te bieden aan Gedeputeerde Staten met mandaat aan de portefeuillehouder de aanbiedingsbrief aan te passen zoals besproken.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.In te stemmen met het aanbesteden, conform gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid,

  volgens de Nationale openbare aanbestedingsprocedure van de reconstructie van het

  Busstation;

  2.In te stemmen met het in het voorstel vermelde gunningcriteria en beoordelingswijze om de

  meest economische inschrijving te selecteren uit de aanbesteding van de reconstructie van

  het Busstation.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. In te stemmen met het aanbesteden, conform gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid, volgens de Nationale openbare aanbestedingsprocedure van de reconstructie van het Busstation; 2. In te stemmen met het in het voorstel vermelde gunningcriteria en beoordelingswijze om de meest economische inschrijving te selecteren uit de aanbesteding van de reconstructie van het Busstation.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  De vragen ex artikel 43 van de Demokraten Swalmen over het verkeersproblemen in het centrum van Swalmen te beantwoorden conform de bijgevoegde concept antwoordbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 van de Demokraten Swalmen over de verkeersproblemen in het centrum van Swalmen te beantwoorden, met mandaat aan de portefeuillehouder voor het doorvoeren van enkele aanpassingen.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  1.Het college heeft de 1ste wijziging van het Bevoegdhedenregister 2019 behorend bij het Mandaatbesluit Gemeente Roermond 2019 vastgesteld.

  2.Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.


  Besluit
  1. Het college heeft de 1ste wijziging van het Bevoegdhedenregister 2019 behorend bij het Mandaatbesluit Gemeente Roermond 2019 vastgesteld. 2. Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.krediet van € 334.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een tractor, oprijwagen, hoogwerker en versnipperaar;

  2.de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen;

  3.voor de hoogwerker gemotiveerd af te wijken van de geldende aanbestedingsvoorwaarden en de uitvraag te doen bij Collé Rental & Sales te Sittard;

  4.voor de versnipperaar gemotiveerd af te wijken van de geldende aanbestedingsvoorwaarden en de uitvraag te doen bij Ufkes Greentec te Drachten.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. een krediet van € 334.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een tractor, oprijwagen, hoogwerker en versnipperaar; 2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen; 3. voor de hoogwerker gemotiveerd af te wijken van de geldende aanbestedingsvoorwaarden en de uitvraag te doen bij Collé Rental & Sales te Sittard; 4. voor de versnipperaar gemotiveerd af te wijken van de geldende aanbestedingsvoorwaarden en de uitvraag te doen bij Ufkes Greentec te Drachten.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  1 aan Basisbibliotheek Bibliorura een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 1.715.726 voor het jaar 2020

  ten behoeve van de activiteiten zoals genoemd in de uitvoeringsovereenkomst 2018-2020.

  2 de subsidieaanvraag van Basisbibliotheek Bibliorura af te wijzen voor zover deze betrekking heeft op de kosten

  ad € 53.682,-- voor de uitvoering van het project Boekstartcoach.

  3 Basisbibliotheek Bibliorura over de genomen besluiten te informeren door middel van bijgevoegde concept-

  beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1 aan Basisbibliotheek Bibliorura een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 1.715.726 voor het jaar 2020 ten behoeve van de activiteiten zoals genoemd in de uitvoeringsovereenkomst 2018-2020; 2 de subsidieaanvraag van Basisbibliotheek Bibliorura af te wijzen voor zover deze betrekking heeft op de kosten ad € 53.682,-- voor de uitvoering van het project Boekstartcoach; 3. Basisbibliotheek Bibliorura over de genomen besluiten te informeren door middel van bijgevoegde concept-beschikking.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in beginsel:

  •de straatnamen Parallelbaan N280 Zuid en Parallelbaan N280 Noord toe te kennen aan de parallelwegen;

  •het hernoemen van een gedeelte van de Wilhelminasingel en de Hornerweg in de straatnaam N280 Roermond;

  •de gewijzigde begrenzing van de Hornerweg en de Wilhelminasingel vast te stellen en de commissie Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren.


  Besluit
  Het college heeft besloten in beginsel: - de straatnamen Parallelbaan N280 Zuid en Parallelbaan N280 Noord toe te kennen aan de parallelwegen; - het hernoemen van een gedeelte van de Wilhelminasingel en de Hornerweg in de straatnaam N280 Roermond; - de gewijzigde begrenzing van de Hornerweg en de Wilhelminasingel vast te stellen en de commissie Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten: De aanvraag ten behoeve van de waarderingssubsidie van Harmonie Amacitia betreffende het jaar 2020 niet in behandeling te nemen.


  Besluit
  Het college heeft besloten de aanvraag ten behoeve van de waarderingssubsidie van Harmonie Amacitia betreffende het jaar 2020 toe te kennen.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.het bezwaarschrift van bezwaarde tegen het besluit van het college om de gevraagde documenten betreffende het aanbestedingstraject en het Ruimtelijk Kader Ool niet openbaar te maken en te verstrekken, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, voor zover ontvankelijk, ongegrond te verklaren.

  2.het bestreden besluit in stand te laten;

  3.bezwaarde te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het bezwaarschrift van bezwaarde tegen het besluit van het college om de gevraagde documenten betreffende het aanbestedingstraject en het Ruimtelijk Kader Ool niet openbaar te maken en te verstrekken, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, voor zover ontvankelijk, ongegrond te verklaren. 2. het bestreden besluit in stand te laten; 3. bezwaarde te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de art. 43 vragen van de fractie CDA inzake vervallen extra subsidiegelden volksfeesten te beantwoorden middels bijgevoegde concept beantwoordingsbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de art. 43 vragen van de fractie CDA inzake vervallen extra subsidiegelden volksfeesten te beantwoorden middels bijgevoegde concept beantwoordingsbrief.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  1.Het college heeft besloten om bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit in routing te brengen ter agendering van de raadsvergadering van 16 april 2020


  Besluit
  Het college heeft besloten om bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit over kantplanken kunstgrasvelden vast te stellen en in routing te brengen ter agendering van de raadsvergadering van 16 april 2020
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  1.het college heeft kennisgenomen van het assessmentrapport gericht op duurzaamheid Senior Friendly Communities en besloten het rapport beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

  2.het college heeft besloten de gemeenteraadsleden te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief


  Besluit
  1. Het college heeft kennisgenomen van het assessmentrapport gericht op duurzaamheid Senior Friendly Communities en besloten het rapport beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. 2. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten het concept Ruimtelijk Kwaliteitskader Ool d.d. 7 oktober 2019 vast te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten het concept Ruimtelijk Kwaliteitskader Ool d.d. 7 oktober 2019 vast te stellen.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in beginsel de straatnaam Het Ham toe te kennen aan de nieuwe weg en de commissie Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren


  Besluit
  Het college heeft besloten in beginsel de straatnaam Het Ham toe te kennen aan de nieuwe weg en de commissie Burgers en Samenleving hieromtrent te consulteren
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om de Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg op 25 maart 2020 ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020.


  Besluit
  Het college heeft besloten om de Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg op 25 maart 2020 ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.het beroep op bevrijdende verjaring ten aanzien van de strook gemeentegrond zoals aangeduid op bijlage 2, gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6251 (gedeeltelijk), groot circa 60 vierkante meter, toe te wijzen en medewerking te verlenen aan de akte houdende de verklaring van verjaring en deze te doen inschrijven in de openbare registers;

  2.het aankoopverzoek toe te wijzen en derhalve over te gaan tot verkoop van de strook gemeentegrond zoals aangeduid op bijlage 3, gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6251 (gedeeltelijk), groot circa 16 vierkante meter, tegen een verkoopprijs van € 1.200 k.k. en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel;

  3.verzoeker te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het beroep op bevrijdende verjaring ten aanzien van de strook gemeentegrond zoals aangeduid op bijlage 2, gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6251 (gedeeltelijk), groot circa 60 vierkante meter, toe te wijzen en medewerking te verlenen aan de akte houdende de verklaring van verjaring en deze te doen inschrijven in de openbare registers; 2. het aankoopverzoek toe te wijzen en derhalve over te gaan tot verkoop van de strook gemeentegrond zoals aangeduid op bijlage 3, gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6251 (gedeeltelijk), groot circa 16 vierkante meter, tegen een verkoopprijs van € 1.200 k.k. en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel; 3. verzoeker te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1).
 • A
 • A.1
 • A.2
 • A.3
 • A.4