Gemeenteraad

donderdag 7 juni 2018 18:00 - 22:14
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer en mededelingen van de voorzitter.


  Besluit
  Trekking stemmingnummer 14: Wim Maassen. Er zijn afmeldingen van Jos de Kunder en wethouder Angely Waajen.

  00:00:00 - 00:00:10 - Rianne Donders-de Leest
  00:00:11 - 00:00:51 - Turgut Celebi
  00:00:52 - 00:01:47 - Rianne Donders-de Leest
  00:03:01 - 00:03:05 - Gerard Nizet
  00:03:06 - 00:03:27 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen.  Besluit
  De raad stelt de agenda vast.

  00:03:28 - 00:03:59 - Rianne Donders-de Leest
 • 2.1


  Besluit
  De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit de heren Celebi, Trines en Zwijnenberg. De commissie voert haar onderzoek uit tijdens een schorsing van de raadsvergadering. Na de schorsing vertelt Turgut Celebi dat de commissie heeft geconstateerd dat Gerard Nizet aan alle voorwaarden voldoet en adviseert de raad om tot zijn toelating over te gaan. De raad besluit aldus waarna Gerard Nizet in handen van de raadsvoorzitter de eed aflegt. Vervolgens feliciteert de voorzitter Gerard Nizet met zijn benoeming tot raadslid.
 • 3

  De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 24 mei 2018.  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst vast.

  00:04:19 - 00:04:28 - Rianne Donders-de Leest
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.  Besluit
  De behandelwijze van de ingekomen stukken wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

  00:04:29 - 00:04:36 - Rianne Donders-de Leest
 • 4.1

  00:04:37 - 00:04:41 - Carla de Groot
 • 5


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad stemt in met: 1. de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 2. de eerste begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 3. de conceptbegroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.


  Besluit
  Woordvoerders van diverse fracties maken complimenten aan het adres van Omnibuzz maar er worden ook enkele kritische opmerkingen gemaakt o.a. over de ICT en te maken (extra) kosten. Wethouder Smitsmans dankt voor de positieve woorden aan het adres van Omnibuzz en het vertrouwen dat daaruit spreekt. Maar we zijn er nog niet, de transformatie is nog in volle gang. Zo zijn ook de kosten nog niet stabiel. De wethouder zegt toe dat de raad de te maken notitie over de beheersmaatregelen voorgelegd zal krijgen Op welke termijn dit zal zijn, is nog niet geheel duidelijk (eind 2018 of begin2019). Afgesproken wordt om in de zienswijzebrief een passage toe te voegen specifiek over de ICT. De gemeenteraad stemt in met: 1. de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 2. de eerste begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 3. de conceptbegroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Michael Kalthoff (D66) is ook op andere wijze bij Omnibuzz betrokken en neemt daarom niet deel aan discussie en stemming over dit onderwerp.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Beheersmaatregelen.

  00:04:42 - 00:05:16 - Rianne Donders-de Leest
  00:05:17 - 00:06:06 - Mijntje van Beers
  00:06:07 - 00:06:13 - Rianne Donders-de Leest
  00:06:14 - 00:06:51 - Wilbert Dekker
  00:06:55 - 00:09:30 - Vincent Zwijnenberg
  00:09:36 - 00:13:12 - Marij Cox-Sevenich
  00:13:16 - 00:17:59 - Lieke van Hal
  00:18:00 - 00:18:16 - Rianne Donders-de Leest
  00:18:17 - 00:22:14 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:22:15 - 00:22:39 - Vincent Zwijnenberg
  00:22:40 - 00:28:46 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:28:47 - 00:28:55 - Rianne Donders-de Leest
  00:28:56 - 00:29:09 - Mijntje van Beers
  00:29:13 - 00:29:30 - Vincent Zwijnenberg
  00:29:31 - 00:29:38 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:29:39 - 00:30:23 - Marij Cox-Sevenich
  00:30:25 - 00:33:30 - Lieke van Hal
  00:33:31 - 00:33:46 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:33:47 - 00:33:53 - Rianne Donders-de Leest
  00:33:54 - 00:34:45 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:34:46 - 00:35:19 - Marij Cox-Sevenich
  00:35:20 - 00:36:02 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:36:03 - 00:36:29 - Marc Breugelmans
  00:36:30 - 00:37:08 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:37:09 - 00:37:15 - Lieke van Hal
  00:37:16 - 00:37:29 - Rianne Donders-de Leest
  00:37:30 - 00:37:40 - Michael Kalthof
  00:37:41 - 00:37:48 - Rianne Donders-de Leest
 • 6


  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de GR Westrom; 2. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze op de conceptbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de GR Westrom.


  Besluit
  Woordvoerders van de diverse fracties zeggen dit het dossier Westrom nog steeds zeer zorgelijk is, zowel organisatorisch als financieel. Het positief resultaat van 125.000 euro over 2017 kon slechts bereikt worden door een meevaller in de rijksinkomsten. Was deze meevaller er niet geweest, dan was er een stevig verlies geweest. Het ziektepercentage bij de Westrom is hoger dan het landelijk gemiddelde. De verdeling van de huisvestingskosten over de deelnemende gemeenten is veranderd, maar in het nadeel van onze gemeente Roermond. Normaal gesproken geldt de regel "wie betaalt, bepaalt". Maar dat gaat in dit dossier (stemverhouding) blijkbaar niet op. Er wordt vanuit de raad een oproep gedaan aan de vertegenwoordigers van Roermond in de Westrom om de hartekreet vanuit de raad over te brengen in het DB en AB van de Westrom. Deze zienswijze zou op onderdelen kritischer mogen. Als we nu niets meer doen, is 2018 zo meteen voorbij. Vraag daarom aan de Westrom om halfjaarcijfers en bespreek die met de raad. Er is discussie over het solidariteitsprincipe. Wethouder Smitsmans zegt dat de Westrom niet alleen het zorgenkindje is van de raad maar ook van het college. We zitten samen in een traject en we kunnen niet anders dan daarmee doorgaan. In die zin is het college blij dat de klankbordgroep vanuit de raad wordt doorgezet. Het saldo van 2017 is 125.000 euro positief maar niet omdat er extra geld is gekomen van het Rijk maar omdat de korting van het Rijk met één miljoen euro is teruggebracht. Wethouder Smitsmans roept de raad op concreet te maken op welke punten de zienswijze aangepast zou moeten worden In tweede termijn geeft de raad aan dat er meer daadkracht getoond moet worden. Vanuit de VVD worden zes concrete voorstellen gedaan om de zienswijze aan te passen. Wethouder Smitsmans zegt de stevige taal vanuit de raad mee te nemen naar het AB en DB van de Westrom. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de GR Westrom; 2. het college op te roepen om de concept zienswijze op enkele punten aan te scherpen, gehoord hebbende de kritische opmerkingen die door de raad gemaakt zijn; 3. de gemeenteraad een afschrift te doen toekomen van de aangepaste zienswijze.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Concept zienswijze

  00:38:16 - 00:38:44 - Rianne Donders-de Leest
  00:38:45 - 00:44:00 - Wim Maassen
  00:44:06 - 00:51:05 - Dré Peters
  00:51:08 - 00:55:51 - Marij Cox-Sevenich
  00:55:54 - 01:01:09 - Leon Coenen
  01:01:10 - 01:01:26 - Rianne Donders-de Leest
  01:01:27 - 01:04:58 - Ger Julicher
  01:05:01 - 01:09:16 - Vincent Zwijnenberg
  01:09:21 - 01:14:18 - Michael Kalthof
  01:14:19 - 01:14:25 - Rianne Donders-de Leest
  01:14:26 - 01:17:46 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:17:47 - 01:19:17 - Marc Breugelmans
  01:19:18 - 01:19:22 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:19:23 - 01:19:25 - Dré Peters
  01:19:26 - 01:19:35 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:19:36 - 01:20:02 - Marc Breugelmans
  01:20:03 - 01:23:54 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:23:55 - 01:24:04 - Michael Kalthof
  01:24:05 - 01:24:08 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:24:09 - 01:24:22 - Frans Schreurs
  01:24:23 - 01:24:44 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:24:49 - 01:25:29 - Wim Maassen
  01:25:32 - 01:31:17 - Dré Peters
  01:31:21 - 01:32:19 - Marij Cox-Sevenich
  01:32:20 - 01:33:19 - Marc Breugelmans
  01:33:20 - 01:33:25 - Marij Cox-Sevenich
  01:33:28 - 01:35:11 - Leon Coenen
  01:35:14 - 01:35:56 - Ger Julicher
  01:36:00 - 01:39:10 - Vincent Zwijnenberg
  01:39:13 - 01:40:47 - Michael Kalthof
  01:40:48 - 01:40:56 - Rianne Donders-de Leest
  01:40:57 - 01:42:00 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:42:01 - 01:42:24 - Rianne Donders-de Leest
  01:42:25 - 01:42:35 - Dré Peters
  01:42:36 - 01:42:51 - Rianne Donders-de Leest
  01:42:52 - 01:44:09 - Dré Peters
  01:44:10 - 01:44:19 - Rianne Donders-de Leest
  01:44:20 - 01:44:49 - Dré Peters
  01:44:50 - 01:45:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:45:24 - 01:45:40 - Dré Peters
  01:45:41 - 01:46:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:13 - 01:58:24 - Dré Peters
  01:58:25 - 01:58:33 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:34 - 01:59:10 - Dré Peters
  01:59:11 - 01:59:24 - Rianne Donders-de Leest
  01:59:25 - 01:59:53 - Marc Breugelmans
  01:59:54 - 02:00:42 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:43 - 02:00:48 - Dré Peters
  02:00:49 - 02:01:25 - Carla de Groot
  02:01:26 - 02:01:29 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:30 - 02:01:42 - Wim Maassen
  02:01:43 - 02:01:56 - Dré Peters
  02:01:57 - 02:02:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:02:01 - 02:02:05 - Vincent Zwijnenberg
  02:02:06 - 02:02:33 - Rianne Donders-de Leest
 • 7


  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit in te stemmen met : 1. De ontwerpbegroting ICT NML 2019 en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML.


  Besluit
  Dirk Franssen zegt vanuit zijn beroep betrokkenheid te hebben met ICT NML en neemt daarom niet deel aan woordvoering en besluitvorming over dit onderwerp. Verschillende woordvoerders stellen vragen over de ontwikkeling van de kosten bij ICT NML, hoe zijn de kosten voor de raad in de hand te houden? Andere vragen die vanuit de raad worden gesteld hebben betrekking op de AVG (privacy). Wethouder Schreurs legt uit dat ICT NML geen taak heeft op het gebied van privacy, het is aan de afzonderlijke gemeenten om de privacy van de gegevens waar zij mee omgaan te waarborgen. Wat de kosten betreft zegt de wethouder dat we met ICT NML eigenlijk nog in de opstart zitten. De bestuurders zijn hier zeer bij betrokken en zullen ook de doorontwikkeling nauwlettend in de gaten houden. Een toename van het aantal deelnemers zal ertoe leiden dat de overheadkosten over meerderen verdeeld kunnen worden, dat zal voordelig zijn voor Roermond. Of de migratie zal leiden tot extra kosten, is niet de verwachting maar voor alle zekerheid wordt dit nog eens nagevraagd. Wethouder Schreurs suggereert een werkbezoek aan ICT NML voor de raad of commissie BM te organiseren, waarbij meer inzicht kan worden gegeven. De raad van de gemeente Roermond, besluit in te stemmen met de ontwerpbegroting ICT NML 2019 en besluit dit middels een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Werkbezoek aan ICT NML

  02:02:34 - 02:02:35 - Rianne Donders-de Leest
  02:02:36 - 02:03:01 - Dirk Franssen
  02:03:02 - 02:03:27 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:28 - 02:06:48 - Turgut Celebi
  02:06:49 - 02:07:27 - Rianne Donders-de Leest
  02:07:28 - 02:09:12 - Wim Kemp
  02:09:19 - 02:11:43 - Michael Kalthof
  02:11:49 - 02:13:41 - Anouk Dolmans
  02:13:42 - 02:13:53 - Rianne Donders-de Leest
  02:13:54 - 02:16:07 - Frans Schreurs
  02:20:07 - 02:20:17 - Rianne Donders-de Leest
  02:20:18 - 02:21:29 - Wim Kemp
  02:21:32 - 02:22:10 - Michael Kalthof
  02:22:14 - 02:22:40 - Carla de Groot
  02:22:45 - 02:24:17 - Frans Schreurs
  02:24:18 - 02:24:29 - Wim Kemp
  02:24:30 - 02:26:10 - Frans Schreurs
  02:26:11 - 02:26:31 - Turgut Celebi
  02:26:32 - 02:26:39 - Rianne Donders-de Leest
  02:26:40 - 02:26:51 - Dré Peters
  02:26:52 - 02:27:17 - Rianne Donders-de Leest
  02:27:18 - 02:27:54 - Frans Schreurs
  02:27:55 - 02:27:58 - Turgut Celebi
  02:27:59 - 02:28:00 - Frans Schreurs
  02:28:01 - 02:28:09 - Rianne Donders-de Leest
 • 8


  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De zienswijze ten aanzien van de ontwerp begroting 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2019 – 2023 van BsGW met bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur van BsGW kenbaar te maken. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee wordt een totaalbedrag van € 17.000 , ten laste van een regulier budget gebracht. 3. Kennis te nemen van het (voorlopig) Bestuursverslag 2017 van BsGW


  Besluit
  Er klinkt bezorgdheid uit de woordvoeringen van de verschillende fracties over met name de hoge proceskosten bij de BsGW. Is het college van plan om de in de zienswijze aan BsGW gevraagde adequate rapportage aan de raad beschikbaar te stellen? Zijn de vergaderingen van het AB van BsGW openbaar en is de wethouder bereid om deze vergaderdata aan de raad bekend te maken? Is er een managementletter van de accountant? Wethouder Schreurs erkent dat er hoge proceskosten bij BsGW zijn. In de stukken is uitgelegd wat hier de oorzaken van zijn. Wethouder Schreurs zegt dat de overige gestelde vragen zo gedetailleerd zijn dat die beter schriftelijk kunnen worden beantwoord. Dat zal gebeuren. De door de gemeente Roermond te betalen bijdrage is naar beneden gegaan, dat is positief. De wethouder is van mening dat de dienstverlening van BsGW niet minimaal gelijk zou moeten blijven maar verbeterd zou moeten worden. De vier miljoen zal in een afzonderlijke bijlage worden verantwoord. Afgesproken wordt dat de wethouder de gestelde vragen schriftelijk zal beantwoorden en dat deze antwoorden worden toegevoegd aan de agenda van de commissie BM van 18juni a.s. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De zienswijze ten aanzien van de ontwerp begroting 2019 en de ontwerp meerjarenbegroting 2019 – 2023 van BsGW met bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur van BsGW kenbaar te maken. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee wordt een totaalbedrag van € 17.000 , ten laste van een regulier budget gebracht. 3. Kennis te nemen van het (voorlopig) Bestuursverslag 2017 van BsGW

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen BsGW

  02:28:10 - 02:28:42 - Rianne Donders-de Leest
  02:28:43 - 02:29:16 - Erwin Leenheer
  02:29:17 - 02:29:19 - Rianne Donders-de Leest
  02:29:20 - 02:30:48 - Wim Kemp
  02:30:50 - 02:31:58 - Leon Coenen
  02:31:59 - 02:32:02 - Rianne Donders-de Leest
  02:32:03 - 02:33:04 - Wilbert Dekker
  02:33:05 - 02:33:08 - Rianne Donders-de Leest
  02:33:09 - 02:36:17 - Ben Peters
  02:36:18 - 02:36:21 - Rianne Donders-de Leest
  02:36:22 - 02:42:00 - Frans Schreurs
  02:42:01 - 02:42:12 - Ben Peters
  02:42:13 - 02:42:19 - Frans Schreurs
  02:42:20 - 02:42:21 - Ben Peters
  02:42:22 - 02:42:47 - Rianne Donders-de Leest
  02:42:48 - 02:43:14 - Ben Peters
  02:43:15 - 02:43:53 - Frans Schreurs
  02:43:54 - 02:44:00 - Ben Peters
  02:44:01 - 02:44:08 - Frans Schreurs
  02:44:09 - 02:44:57 - Ben Peters
  02:44:58 - 02:46:19 - Frans Schreurs
  02:46:20 - 02:46:26 - Ben Peters
  02:46:27 - 02:46:45 - Frans Schreurs
  02:46:46 - 02:46:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:46:51 - 02:47:57 - Leon Coenen
  02:47:58 - 02:48:24 - Frans Schreurs
  02:48:25 - 02:48:39 - Leon Coenen
  02:48:40 - 02:48:42 - Frans Schreurs
  02:48:45 - 02:48:59 - Dirk Franssen
  02:49:00 - 02:49:03 - Carla de Groot
  02:49:04 - 02:49:16 - Dirk Franssen
  02:49:17 - 02:49:39 - Rianne Donders-de Leest
  02:49:40 - 02:49:46 - Mijntje van Beers
  02:49:47 - 02:50:08 - Rianne Donders-de Leest
 • 9


  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze, zoals beschreven in de bijgevoegde brief gericht aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, ten aanzien van de begroting 2019 en de jaarverantwoording 2017.


  Besluit
  Diverse woordvoerders uiten zich kritisch over de riskfactory, die niet blijkt opgenomen in de begroting. Er wordt opgemerkt dat er fouten staan in de paragraaf "weerstandsvermogen en risicobeheering", hier zou kritisch naar gekeken moeten worden. De Veiligheidsregio is van ver gekomen en is nu weer terug op een aanvaardbaar niveau, maar de kosten moeten natuurlijk in de hand worden gehouden. Burgemeester Donders zegt in het AB van 18 mei 2018 is besloten tot het verder ontwikkelen van de riskfactory. In december komt een uitgewerkt voorstel terug naar het AB. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat een deel van de kosten wordt gedragen door externe partners als verzekeraars en bedrijfsleven. Burgemeester Donders zegt de paragraaf weerstandsvermogen nog eens te laten bekijken. Zorgen vanuit de raad over de brandweercontroles worden gedeeld, hier wordt verder over gesproken. Er zijn geen signalen dat er met de verstrekking van jodiumtabletten in Roermond iets zou zijn misgegaan, maar voor alle zekerheid wordt dit nog nagevraagd. De problematiek met betrekking tot de meldkamer (112) baart inderdaad zorgen. Er is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Hierbij is iedereen welkom, waarbij uitgangspunt is dat diversiteitsbeleid onderdeel is van het personeelswerk. De stemverhouding binnen de Veiligheidsregio blijft onderwerp van gesprek. Wethouder Smitsmans zegt dat de risico's met betrekking tot het rijksvaccinatieprogramma beheersbaar zijn maar stelt voor de zienswijze aan te passen met een vraag over de aanpak van vaccinaties. Burgemeester Donders zegt in DB en AB te zullen vragen naar de voortgang van het rekenkameronderzoek uit 2017. CDA stelt voor de griffie opdracht te geven om in overleg te treden met Noord Limburg om de vorderingen van de VRLN ten aanzien van het Rekenkameronderzoek in kaart te brengen. Dit voorstel wordt meegenomen naar de regiegroep Grip op Samenwerking. De raad van de gemeente Roermond besluit: 1. in te stemmen met de nog te wijzen zienswijze, gericht aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, ten aanzien van de begroting 2019 en de jaarverantwoording 2017.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  In overleg treden met Noord Limburg
  Jodiumtabletten
  Voortgang rekenkameronderzoek
  Weerstandsvermogen

  02:50:09 - 02:50:16 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:17 - 02:50:27 - Chris Trines
  02:50:28 - 02:50:54 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:55 - 02:50:59 - Dré Peters
  02:51:24 - 02:52:12 - Carla de Groot
  02:52:13 - 02:52:16 - Dré Peters
  02:52:17 - 02:52:43 - Wilbert Dekker
  02:53:06 - 02:55:54 - Vincent Zwijnenberg
  02:55:57 - 02:58:10 - Leon Coenen
  02:58:15 - 03:05:42 - Marc Breugelmans
  03:05:45 - 03:11:41 - Bert Achten
  03:11:42 - 03:12:00 - Dré Peters
  03:12:01 - 03:13:04 - Rianne Donders-de Leest
  03:22:49 - 03:23:12 - Bert Achten
  03:23:13 - 03:23:41 - Rianne Donders-de Leest
  03:23:42 - 03:24:08 - Bert Achten
  03:24:09 - 03:24:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:24:40 - 03:24:47 - Bert Achten
  03:24:48 - 03:25:09 - Rianne Donders-de Leest
  03:25:10 - 03:25:15 - Dré Peters
  03:25:16 - 03:25:52 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:25:53 - 03:25:57 - Bert Achten
  03:26:01 - 03:26:04 - Dré Peters
  03:26:05 - 03:26:29 - Bert Achten
  03:26:30 - 03:26:35 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:27:49 - 03:27:52 - Bert Achten
  03:27:53 - 03:28:58 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:28:59 - 03:29:36 - Bert Achten
  03:29:37 - 03:30:13 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:30:14 - 03:31:02 - Marc Breugelmans
  03:31:03 - 03:31:06 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:31:07 - 03:31:23 - Bert Achten
  03:31:24 - 03:31:36 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:31:37 - 03:31:42 - Dré Peters
  03:31:43 - 03:32:31 - Selami Coşkun
  03:32:33 - 03:32:46 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:32:47 - 03:32:56 - Dré Peters
  03:32:57 - 03:33:06 - Bert Achten
  03:33:09 - 03:33:20 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:33:21 - 03:33:30 - Dré Peters
  03:33:31 - 03:33:50 - Rianne Donders-de Leest
  03:33:51 - 03:33:53 - Dré Peters
  03:33:54 - 03:33:55 - Rianne Donders-de Leest
  03:33:56 - 03:34:03 - Dré Peters
  03:34:04 - 03:35:51 - Marc Breugelmans
  03:35:52 - 03:36:03 - Dré Peters
  03:36:04 - 03:36:29 - Marc Breugelmans
  03:36:30 - 03:36:43 - Dré Peters
  03:36:44 - 03:38:38 - Bert Achten
  03:38:41 - 03:39:12 - Rianne Donders-de Leest
  03:39:13 - 03:39:23 - Bert Achten
  03:39:24 - 03:40:07 - Rianne Donders-de Leest
  03:40:08 - 03:40:11 - Bert Achten
  03:40:12 - 03:40:16 - Dré Peters
  03:40:17 - 03:40:40 - Rianne Donders-de Leest
  03:40:41 - 03:41:29 - Marc Breugelmans
  03:41:30 - 03:42:27 - Jos Vervuurt
  03:42:28 - 03:43:03 - Marc Breugelmans
  03:43:04 - 03:43:28 - Bert Achten
  03:43:29 - 03:44:18 - Dré Peters
  03:44:19 - 03:44:46 - Wilbert Dekker
  03:44:47 - 03:44:53 - Dré Peters
  03:44:54 - 03:45:09 - Bert Achten
  03:45:10 - 03:45:16 - Dré Peters
  03:45:17 - 03:45:28 - Mijntje van Beers
  03:45:29 - 03:45:44 - Dré Peters
  03:45:45 - 03:46:28 - Rianne Donders-de Leest
 • 10


  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. kennis te nemen van de begroting 2018-2021, Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord en af te zien van een zienswijze met betrekking tot de ontwerp-begroting 2019.


  Besluit
  Enkele vragen van LVR en SPR worden door wethouder Evers beantwoord. De structuur van de RUD is per 1-1-2018 aangepast. De kosten van de RUD zoals opgenomen in de begroting 2019 sluiten aan bij de eerder door de RUD voorgelegde kadernota. Een financiële vertaling voor het programma energiebesparing kan nu nog niet gemaakt worden, maar zodra dat wel het geval is zal dit via begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. LVR houdt twijfels bij de meerwaarde van de RUD voor Roermond. De raad van de gemeente Roermond besluit: kennis te nemen van de begroting 2018-2021, Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord en af te zien van een zienswijze met betrekking tot de ontwerp-begroting 2019.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Energiebesparing

  03:46:29 - 03:47:02 - Rianne Donders-de Leest
  03:47:03 - 03:48:13 - Chris Trines
  03:48:14 - 03:48:22 - Rianne Donders-de Leest
  03:48:23 - 03:51:31 - Dirk Franssen
  03:51:36 - 03:53:11 - Leon Coenen
  03:53:12 - 03:53:18 - Rianne Donders-de Leest
  03:53:19 - 03:57:09 - Rens Evers
  03:57:10 - 03:57:17 - Rianne Donders-de Leest
  03:57:18 - 04:00:22 - Dirk Franssen
  04:00:23 - 04:01:31 - Marc Breugelmans
  04:01:32 - 04:02:40 - Dirk Franssen
  04:02:41 - 04:02:50 - Marc Breugelmans
  04:02:51 - 04:02:56 - Rianne Donders-de Leest
  04:02:57 - 04:03:46 - Leon Coenen
  04:03:47 - 04:03:52 - Rianne Donders-de Leest
  04:03:53 - 04:07:10 - Rens Evers
  04:07:14 - 04:07:19 - Leon Coenen
  04:07:35 - 04:07:38 - Rens Evers
  04:07:39 - 04:08:13 - Leon Coenen
  04:08:14 - 04:09:03 - Rens Evers
  04:09:04 - 04:09:06 - Rianne Donders-de Leest
 • 11


  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het Ondernemingsplan 2018-2021 OML en in te stemmen met het standpunt van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Ondernemingsplan 2018-2021 OML.


  Besluiten
  LVR betoogt dat de raad het ondernemingsplan al enkele maanden in het stadhuis is, maar de raad kreeg het pas een week geleden en heeft dus maar 4 werkdagen tijd gehad om dit stuk te bestuderen. OML is door dit college omgevormd tot een grondbedrijf. Maar in Roermond wordt maar weinig grond verkocht. Oosttangent is een zorgenkindje. Portefeuillehouder en college zouden meer ambitie moeten tonen. OML moet terug naar een ontwikkelingsbedrijf. CDA stelt enkele vragen over hoe door OML en het college wordt omgegaan met gronden. Er is behoefte aan kavels voor grootschalige activiteiten maar OML kan die niet leveren. Dat is zorgelijk en daarom de oproep om dit tot een speerpunt te maken. VVD vindt het standpunt van het college m.b.t. financial engineering ongelukkig geformuleerd en verzoekt dit anders -positiever- te formuleren. Het college zegt nee, VVD zegt ja mits. College zou moeten zorgen dat er een gelijk speelveld voor OML is ten opzichte van ontwikkelingsbedrijven in andere regio's. CDA kan dit steunen. Wethouder Schreurs zegt dat de visie het college op het ondernemingsplan OML is neergelegd. De vraag aan de raad vanavond is om desgewenst accenten mee te geven die komende maandag in de AvA kunnen worden ingebracht. De vragen van het CDA zijn erg gedetailleerd en kunnen nu niet worden beantwoord. Ten aanzien van de vraag van de VVD informeert wethouder Schreurs naar de mening van de raad. Wethouder Schreurs neemt de informatie van vanavond mee naar de vergadering komende maandag en zegt toe dat daarna een raadsinformatiebrief zal volgen. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan 2018-2021 OML en in te stemmen met het standpunt van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Ondernemingsplan 2018-2021 OML.
  Kennis te nemen van het Ondernemingsplan 2018-2021 OML en in te stemmen met het standpunt van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Ondernemingsplan 2018-2021 OML.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  AVA OML BV

  04:09:15 - 04:09:43 - Rianne Donders-de Leest
  04:09:44 - 04:20:03 - Jos van Rey
  04:20:04 - 04:20:15 - Rianne Donders-de Leest
  04:20:16 - 04:20:30 - Jos van Rey
  04:20:31 - 04:20:55 - Rianne Donders-de Leest
  04:20:56 - 04:21:04 - Jos van Rey
  04:21:05 - 04:21:25 - Rianne Donders-de Leest
  04:21:26 - 04:21:29 - Jos van Rey
  04:21:30 - 04:21:43 - Rianne Donders-de Leest
  04:21:44 - 04:26:03 - Wim Kemp
  04:26:04 - 04:26:08 - Rianne Donders-de Leest
  04:26:09 - 04:29:13 - Vincent Zwijnenberg
  04:29:14 - 04:29:18 - Rianne Donders-de Leest
  04:29:19 - 04:34:13 - Frans Schreurs
  04:34:14 - 04:35:00 - Vincent Zwijnenberg
  04:35:01 - 04:35:18 - Frans Schreurs
  04:35:19 - 04:35:25 - Vincent Zwijnenberg
  04:35:26 - 04:35:39 - Frans Schreurs
  04:35:40 - 04:35:42 - Rianne Donders-de Leest
  04:35:43 - 04:39:26 - Jos van Rey
  04:39:27 - 04:39:31 - Rianne Donders-de Leest
  04:39:32 - 04:42:13 - Wim Kemp
  04:42:14 - 04:42:58 - Vincent Zwijnenberg
  04:42:59 - 04:43:16 - Wim Maassen
  04:43:17 - 04:43:27 - Vincent Zwijnenberg
  04:43:28 - 04:44:38 - Wim Kemp
  04:44:39 - 04:44:45 - Rianne Donders-de Leest
  04:44:46 - 04:45:31 - Frans Schreurs
  04:45:32 - 04:45:40 - Leon Coenen
  04:45:41 - 04:45:45 - Rianne Donders-de Leest
  04:45:46 - 04:46:09 - Leon Coenen
  04:46:10 - 04:46:47 - Rianne Donders-de Leest
  04:46:48 - 04:47:26 - Dirk Franssen
  04:47:27 - 04:47:31 - Rianne Donders-de Leest
  04:47:32 - 04:47:36 - Dirk Franssen
  04:47:37 - 04:47:51 - Rianne Donders-de Leest
  04:47:52 - 04:48:12 - Dirk Franssen
  04:48:13 - 04:48:18 - Rianne Donders-de Leest
 • 12


  Besluit
  Burgemeester Donders zegt dat de raad (in meerderheid) op 24 mei jl. heeft besloten om per fractie drie niet-raadsleden toe te staan. De invulling van de niet-raadsleden per fractie is tot nu toe als volgt: LVR : Sabrina Keuren (BM), Claudia Polman (BS) en Jim Schuman (RU) GL: Tim van Dijk (BM), André Meijers (BS), vac. (RU) CDA: Jan-Nick van der Broek (BM), Marieke Wijnbeld (BS), Joep Niessen (RU) DS: Vic Mostart (BM), Bernadette Smeets (BS), Niek Geraedts (RU) VVD: vac. (BM), Ernest Oele (BS), vac. (RU) D66: Kitty Bruinsma (BM), Shene Baban (BS), Bart Lickfeld (RU) SP vac.(BM), Marij Goertz (BS), Jorge Wolters Gergorio (RU) SPR: Marij Pilz (BM), Resi Coumans (BS), Petra Beeren (RU) DENK: Achraf Chouhabi (BM), Jeffrey Abdoel (BS), Fatih Öztürk (RU). Vanwege tijdgebrek wordt de inhoudelijke behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2018.

  04:48:19 - 04:49:43 - Rianne Donders-de Leest
 • 13
 • 14


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de volgende negen (één per fractie) raadsleden te benoemen tot lid van de klankbordgroep Participatiewet.


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 15


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit : 1. door te gaan met de pilot ‘grip op samenwerking’; 2. de volgende twee raadsleden te benoemen tot lid van de regiegroep Regionale samenwerking:


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 16


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de bijgaande Verordening tegemoetkoming raadsfracties Roermond 2018 vast te stellen.


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 17

  Motie vreemd aan de orde van de dag over aansluiting bij Statiegeldalliantie. De aangehouden motie wordt opnieuw geagendeerd door GroenLinks en D66. Partijen die mee willen indienen, worden daartoe van harte uitgenodigd.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 18

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.


  Besluit
  Er zijn geen vragen ingediend.
 • 19

  04:49:44 - 04:49:59 - Rianne Donders-de Leest