Cie BM

Voortzetting vergadering 2 december

maandag 9 december 2019 19:00 - 22:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Wilbert Dekker

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heropent de vergadering die op 2 december 2019 is geschorst en stelt voor vanavond de agendapunten 13, 14 en 15 te behandelen, allen handelende over het coffeeshopbeleid. De voorzitter deelt mede dat er afmeldingen voor de vergadering van vanavond zijn van wethouder Schreurs en Chris Trines. De burgemeester wordt vanavond ambtelijk ondersteund door Karin Schepers, Paul van Wersch en Jules Litjens.
  LVR en VVD stellen de status van de stukken ter discussie, nu in het stuk staat dat de burgemeester al besloten heeft is de vraag wat de commissie vanavond nog moet doen? Zowel de voorzitter als burgemeester Donders geven hierop een reactie.

 • 13


  Besluit
  LVR wil het verslag graag op twee puntjes aangevuld zien en zal daarvoor een tekst aanleveren bij de griffier. De commissie stemt in met het beknopt verslag.
 • 14


  Besluit
  De commissie besluit de door het college opgelegde geheimhouding op een deel van het rapport Breuer & Intraval te bekrachtigen. Woordvoering vindt vervolgens plaats door LVR, CDA, GL, D66, SP en VVD. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen deelt burgemeester Donders o.a. mede: 1. het I-criterium kan op elk gewenst moment van stal worden gehaald, de burgemeester overweegt het I-criterium in te zetten als de situatie daartoe aanleiding geeft bijvoorbeeld op het moment dat er acuut gevaar dreigt. Dat is altijd maatwerk en als het gebeurt zal er overleg zijn met politie en OM. De situatie in Sittard-Geleen en Maastricht is niet vergelijkbaar met die in Roermond. De burgemeester overlegt op dit vlak met de burgemeesters van de andere coffeeshopgemeenten in Limburg, o.a. Venray; 2. kleinere gemeenten in de regio zijn niet echt genegen om op hun grondgebied een coffeeshop toe te laten; 3. er is een meerderheid vóór verplaatsing van de huidige twee coffeeshops. Met de gestelde vergunningtermijn van 5 jaar wordt -in combinatie met de nieuwe vestigingscriteria- bereikt dat er over 5 jaar een einde komt aan de vestiging van de twee coffeeshops op de huidige locaties. Dat is misschien niet zo snel maar -na jaren van overlast- wel duidelijk. Om de coffeeshophouder, die de verplaatsing zal moeten doorvoeren, perspectief te geven moeten we daarom toe naar twee nieuwe locaties; 4. er is bij de nieuwe locaties geen voorkeur voor het systeem van loting (vanwege willekeur) maar voor toekenning op basis van de criteria; 5. door handhaving van het I-criterium zou de verkeersoverlast op de Venloseweg nauwelijks afnemen; 6. er zijn geen primaire redenen die op dit moment aanleiding zouden zijn om te handhaven op het I-criterium; 7. zou het I-criterium worden gehandhaafd, dan komt er gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie maanden, extra politiecapaciteit. Daarna moeten we het weer zelf zien te rooien. Structurele uitbreiding van de beschikbare politiecapaciteit zit er niet in. Burgemeester zal de teamchef van politie vragen om met de commissie te overleggen over de inzet van politiecapaciteit in relatie tot handhaving op het I-criterium en nagaan of in Sittard nu nog structurele politiecapaciteit wordt ingezet voor handhaving van het i-criterium. 8. burgemeester maakt zich over andere plekken in de gemeente veel meer zorgen dan over de plekken waar de coffeeshops zijn gevestigd. Meer inzet op de ene plek zal leiden tot minder inzet op de andere plek. Daarom moet de gemeente een aanvang maken met datagedreven werken; 9. de coffeeshophouder deelt de zorg voor de omgeving maar de burgemeester vindt het ondenkbaar dat de coffeeshophouder zou bijdragen aan de kosten van publiek toezicht, bijv. door de inzet van extra stadswachten, wetende dat een coffeeshophouder zijn geld verdient met zaken die zich deels afspelen in het criminele circuit; 10. de suggestie vanuit de commissie om te werken aan het beperken van overlast in de omgeving van de coffeeshops, bijvoorbeeld door de inzet van verkeersregelaars en het opruimen van afval, is gehoord. Hierover kan waarschijnlijk worden gesproken in de commissie BM van 23 maart 2020; 11. de klankbordgroep is er gekomen om zo snel mogelijk te kunnen reageren op klachten uit de omgeving met betrekking tot overlast; 12. er zijn ongeveer 30 bezwaren ingediend tegen de opnieuw verleende vergunningen voor de twee coffeeshops. De burgemeester moet uiterlijk 18 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een beslissing op de bezwaren nemen. Dat is ergens in maart 2020; 13. er is nog geen jurisprudentie over schaarse vergunningen. Over de Roermondse aanpak is overleg gevoerd met externe deskundigen, o.a. met Annemarie Drahmann (universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden); 14. het onderwerp coffeeshopbeleid zal nog vaak terugkomen op de politieke agenda; 15. de lokale driehoek is zeker bij de problematiek aangehaakt; 16. sluiting van de coffeeshops zou een enorme explosie van straathandel betekenen. Elke gemeente heeft zijn eigen dynamiek, gezien de situatie in Roermond kiest de burgemeester voor verplaatsing. 17. er wordt in het rapport niet gesproken over de mogelijkheden voor tijdelijke verplaatsing omdat daarvoor precies dezelfde voorwaarden gelden als voor een definitieve verplaatsing. Vervolgens praat de commissie in beslotenheid verder over het geheime deel van het rapport, de vijf locaties.
 • 15

  Agendaverzoek van de VVD voor het houden van een openbare hoorzitting over problematiek coffeeshops.  Besluit
  VVD licht het voorstel voor het houden van een hoorzitting toe. Vervolgens reageren daarop diverse woordvoerders en burgemeester Donders. De burgemeester verwacht van een hoorzitting geen toegevoegde waarde maar zegt, ook onder verwijzing naar het vorige agendapunt, toe: 1. voor de commissie in maart 2020 een stuk te leveren waarin zal worden aangegeven op welke wijze tegemoet gekomen zou kunnen worden aan de grieven van de bewoners; 2. de teamchef van politie uit te nodigen om met de commissie, wellicht ook in maart 2020, te overleggen over de inzet van politiecapaciteit in relatie tot handhaving van het I-criterium en nagaan of in Sittard nu nog structurele politiecapaciteit wordt ingezet voor handhaving van het i-criterium. Vóór het voorstel van de VVD tot het houden van een hoorzitting stemmen LVR (4) en VVD (2), de rest van de commissie is tegen waarmee het voorstel is verworpen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Coffeeshopbeleid
 • 16