B&W vergadering publicatie

dinsdag 10 maart 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. het strategisch kader en plan van aanpak door middel van bijgevoegd commissievoorstel door te geleiden naar de raadscommissie BM, met de vraag kennis te nemen en haar opvattingen kenbaar te maken;

  2. met inachtneming van de opvattingen van de raadscommissie BM, opdracht te geven voor het uitvoeren van het hetgeen beschreven staat in het document “Strategische uitgangspunten en plan van aanpak integrale toezicht en handhaving”.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het strategisch kader en plan van aanpak door middel van bijgevoegd commissievoorstel door te geleiden naar de raadscommissie BM, met de vraag kennis te nemen en haar opvattingen kenbaar te maken; 2\. met inachtneming van de opvattingen van de raadscommissie BM\, opdracht te geven voor het uitvoeren van het hetgeen beschreven staat in het document “Strategische uitgangspunten en plan van aanpak integrale toezicht en handhaving”\.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de portefeuillehouder Sport te mandateren voor het ondertekenen van het sociaal convenant Cruyff court


  Besluit
  Het college heeft besloten de portefeuillehouder Sport te mandateren voor het ondertekenen van het sociaal convenant Cruyff Court.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs Roermond 2020-2040 vast te stellen;
  2.in te stemmen met het uitvoeringsprogramma IHP voor de eerste 5 jaar, met als uitgangspunt energieneutraal (ENG) en het gewenst kwaliteitsniveau, en met wijziging van de meerjarenbegroting tot en met 2023, zoals vermeld in de financiële paragraaf in het bijbehorende voorstel;
  3.de investeringsbijdragen ad €5.000.000,- zoals gereserveerd in de begroting 2020, toe te wijzen voor de uitvoering van het IHP;
  4.de investeringsbijdragen ad €5.000.000,- (lid 2) met afschrijving in 25 jaar om te vormen naar afschrijving in 40 jaar ((ver)nieuwbouw);
  5.in te stemmen met een extra investeringsbijdrage ad €2.000.000, met inachtneming lid 3, met extra vraag naar middelen/kapitaallasten in 2024 ad €85.000,-;
  6.de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond af te wachten alvorens besluitvorming over het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde investeringsbijdrage.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs Roermond 2020-2040 vast te stellen; 2. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma IHP voor de eerste 5 jaar, met als uitgangspunt energieneutraal (ENG) en het gewenst kwaliteitsniveau, en met wijziging van de meerjarenbegroting tot en met 2023, zoals vermeld in de financiële paragraaf in het bijbehorende voorstel; 3. de investeringsbijdragen ad €5.000.000,- zoals gereserveerd in de begroting 2020, toe te wijzen voor de uitvoering van het IHP; 4. de investeringsbijdragen ad €5.000.000,- (lid 2) met afschrijving in 25 jaar om te vormen naar afschrijving in 40 jaar ((ver)nieuwbouw); 5. in te stemmen met een extra investeringsbijdrage ad €2.000.000, met inachtneming lid 3, met extra vraag naar middelen/kapitaallasten in 2024 ad €85.000,-; 6. de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond af te wachten alvorens besluitvorming over het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde investeringsbijdrage. Voor zover extra budget moet worden vrijgemaakt om projecten in uitvoering te nemen deze projecten onderdeel te laten zijn van de te maken integrale afweging in de Kadernota 2021* (* in mandaat is besloten om punt 6 te wijzigen in “Het extra benodigd structurele budget (ad €75.000 ,- in 2022, oplopend naar €413.000,- in 2024) benodigd om projecten in uitvoering te nemen, zal onderdeel zijn van de integrale afweging in de Kadernota 2021”)
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt in te stemmen met:

  •Het opheffen van de skatebaan aan de Peelveldlaan in Swalmen.


  Besluit
  Voorgesteld wordt in te stemmen met: - Het opheffen van de skatebaan aan de Peelveldlaan in Swalmen.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten:

  1. in te stemmen met het document Leidend Kader Roerdelta;

  2. het document Leidend Kader Roerdelta aan de raad aan te bieden met het verzoek dit document vast te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1\. in te stemmen met het document Leidend Kader Roerdelta; 2. het document Leidend Kader Roerdelta aan de raad aan te bieden met het verzoek dit document vast te stellen.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Een bedrag van € 50.000,00 uit het budget Stedelijke Maasplassen ter beschikking te stellen om het proces omtrent het verlagen van de dam Lateraalkanaal uit te werken en te komen tot een plan dat gereed is voor de uitvoeringsfase.


  Besluit
  Het college heeft besloten een bedrag van € 50.000,00 uit het budget Stedelijke Maasplassen ter beschikking te stellen om het proces omtrent het verlagen van de dam Lateraalkanaal uit te werken en te komen tot een plan dat gereed is voor de uitvoeringsfase.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om vooralsnog in te stemmen met het concept addendum (bijlage 1), het addendum te ondertekenen (formaliseren toetreding Engie) en wethouder Evers te mandateren om wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in het concept-addendum op de Ontwikkelovereenkomst SER.


  Besluit
  Het college heeft besloten om vooralsnog in te stemmen met het concept addendum (bijlage 1), het addendum te ondertekenen (formaliseren toetreding Engie) en wethouder Evers te mandateren om wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in het concept-addendum op de Ontwikkelovereenkomst SER.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten de brief van het Stadslab Roermond van 27-1-2020 te beantwoorden en een afschrift van het antwoord te sturen aan de commissie RU.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten de brief van het Stadslab Roermond van 27-1-2020 te beantwoorden en een afschrift van het antwoord te sturen aan de commissie RU, met mandaat portefeuillehouder voor aanpassing als besproken.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de LVR inzake de winkeltijdenverordening te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de LVR inzake de winkeltijdenverordening te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft de inkooprapportage 2019 vastgesteld en heeft besloten deze te agenderen voor de commissie BM van 23 maart 2020.


  Besluit
  Het college heeft de inkooprapportage 2019 vastgesteld en heeft besloten deze te agenderen voor de commissie BM van 23 maart 2020. Daartoe raadsinformatiebrief ombouwen in commissievoorstel, mandaat portefeuillehouder.
 • 2.13


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten:

  1. definitief over te gaan tot het sluiten van een grondexploitatieovereenkomst over de ontwikkeling van de locatie Minister Bongaertsstraat / Doctor Philipslaan met Wonen Zuid.

  2. de begroting te wijzigen zoals beschreven in de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1. definitief over te gaan tot het sluiten van een grondexploitatieovereenkomst over de ontwikkeling van de locatie Minister Bongaertsstraat / Doctor Philipslaan met Wonen Zuid. 2. de begroting te wijzigen zoals beschreven in de financiële gevolgen.
 • 2.15


  Voorgesteld besluit

  het college heeft besloten:

  - met overneming en verwijzing van het advies van de SAOZ het verzoek om tegemoetkoming in planschade, dat namens Verbugt Beheer B.V. is ingediend, te honoreren;

  - aan verzoeker een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van € 817.020, - te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment dat het verzoek om tegemoetkoming in planschade is uitgekeerd;

  - aan verzoeker ingevolge artikel 6.4 Wro het recht van € 300, - te restitueren nu op het verzoek om tegemoetkoming positief is beslist;

  - aan verzoeker met overneming en verwijzing van het advies van de SAOZ met inachtneming van het bepaalde van artikel 6.5 Wro een bedrag van € 1.888, - toe te kennen als vergoeding voor gemaakte kosten van rechtsbijstand;

  - verzoeker het besluit middels bijgevoegde concept brief te doen toekomen;

  - verzoeker het schadebedrag inclusief wettelijke rente en de overige hiervoor genoemde bedragen binnen drie weken na besluitvorming uit te keren daar het schadebedrag door het indienen van een bezwaar en vervolgens beroepschrift nooit zal verminderen;

  - verzoeker binnen drie weken na besluitvorming de verbeurd verklaarde dwangsommen ter hoogte van €1.442, - uit te betalen;

  - af wijzend te reageren op het verzoek dat namens Verbugt Beheer BV middels brief d.d. 5 maart 2020 is ingediend om een derde supermarkt op de Huis en Tuin boulevard mogelijk te maken in het pand St. Wirosingel 194 en dit te betrekken bij de afhandeling van het verzoek om tegemoetkoming in plan-schade:

  - in te stemmen met concept Raadsinformatiebrief.


  Besluit
  het college heeft besloten: -  met overneming en verwijzing van het advies van de SAOZ het verzoek om tegemoetkoming in planschade, dat namens Verbugt Beheer B.V. is ingediend, te honoreren; - aan verzoeker een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van € 817.020, - te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment dat het verzoek om tegemoetkoming in planschade is uitgekeerd; - aan verzoeker ingevolge artikel 6.4 Wro het recht van € 300, - te restitueren nu op het verzoek om tegemoetkoming positief is beslist; - aan verzoeker met overneming en verwijzing van het advies van de SAOZ met inachtneming van het bepaalde van artikel 6.5 Wro een bedrag van € 1.888, - toe te kennen als vergoeding voor gemaakte kosten van rechtsbijstand; \-  verzoeker het besluit middels bijgevoegde concept brief te doen toekomen; - verzoeker het schadebedrag inclusief wettelijke rente en de overige hiervoor genoemde bedragen   binnen drie weken na besluitvorming uit te keren daar het schadebedrag door het indienen van een bezwaar en vervolgens beroepschrift nooit zal verminderen; -   verzoeker binnen drie weken na besluitvorming de verbeurd verklaarde dwangsommen ter hoogte van €1.442, - uit te betalen; \- af wijzend te reageren op het verzoek dat namens Verbugt Beheer BV middels brief d\.d\. 5 maart 2020     is ingediend om een derde supermarkt op de Huis en Tuin boulevard mogelijk te maken in het pand St\. Wirosingel 194 en dit te betrekken bij de afhandeling van het verzoek om tegemoetkoming in plan\-schade: \- in te stemmen met concept Raadsinformatiebrief\. \- een gecorrigeerde raadsinformatiebrief wordt verzonden omdat geconstateerd is dat een onvolledige raadsinformatiebrief is verstuurd\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de vragen op basis van art. 43 Rv) inzake toiletgelegenheden van raadslid Nizet te beantwoorden conform bijgevoegde brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen op basis van art. 43 reglement van orde gemeenteraad inzake toiletgelegenheden van raadslid Nizet te beantwoorden conform bijgevoegde brief.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. kennis te nemen van het concept beleidsplan politie 2020-2023 en van het voornemen van de burgemeester om dit ter consultatie voor te leggen aan de commissie/raad;

  2. kennis te nemen van de brief aan de regioburgemeester.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van het concept beleidsplan politie 2020\-2023 en van het voornemen van de burgemeester om dit ter consultatie voor te leggen aan de commissie/raad; 2\. kennis te nemen van de brief aan de regioburgemeester\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. het bezwaarschrift van bezwaarde tegen het afwijzende besluit van het college betreffende het handhavingsverzoek tegen woon- en geluidsoverlast van zijn bovenbuurman, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.

  2. het bestreden besluit in stand te laten;

  3. bezwaarde te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het bezwaarschrift van bezwaarde tegen het afwijzende besluit van het college betreffende het handhavingsverzoek tegen woon\- en geluidsoverlast van zijn bovenbuurman\, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie\, ongegrond te verklaren\. 2\. het bestreden besluit in stand te laten; 3\. bezwaarde te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar\.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Uw college wordt voorgesteld de raad te informeren over de wijze van afhandeling van de motie 17M56 Publiek toegankelijke toiletvoorzieningen via bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de wijze van afhandeling van de motie 17M56 Publiek toegankelijke toiletvoorzieningen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. de subsidie van € 60.000,- die wij hebben ontvangen van de provincie Limburg als subsidie te verlenen aan stichting ECI, namens stichting NH Next Level, voor het project Nieuwe Helden Next Level op grond van artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 (Asv).

  2. een bedrag van € 54.000,-, met toepassing van artikel 10, lid 4 van de Asv, direct betaalbaar te stellen.

  3. de begroting te wijzigen conform de paragraaf ‘Financiële Gevolgen’.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de subsidie van € 60\.000\,\- die wij hebben ontvangen van de provincie Limburg als subsidie te verlenen aan stichting ECI\, namens stichting NH Next Level\, voor het project Nieuwe Helden Next Level op grond van artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 \(Asv\); 2\. een bedrag van € 54\.000\,\-\, met toepassing van artikel 10\, lid 4 van de Asv\, direct betaalbaar te stellen; 3\. de begroting te wijzigen conform de paragraaf ‘Financiële Gevolgen’\.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  De opdracht voor de ondersteuning van de gemeente tijdens de toetsperiode en realisatiefase van de uitvoering van het Busstation (Stationsvisie), in afwijking van de hoofdregel van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid, niet meervoudig onderhands maar enkelvoudig onderhands te gunnen aan Arcadis.


  Besluit
  Het college heeft besloten de opdracht voor de ondersteuning van de gemeente tijdens de toetsperiode en realisatiefase van de uitvoering van het Busstation (Stationsvisie), in afwijking van de hoofdregel van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid, niet meervoudig onderhands maar enkelvoudig onderhands te gunnen aan Arcadis.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. om het Ruimtelijk (kwalitatief) kader “Studie energiepotentieel gemeente Roermond”, als opgenomen in bijlage 1, op 25 maart 2020 ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020;

  2. om de “Studie energiepotentieel gemeente Roermond” inclusief het bijhorende kaartmateriaal op 25 maart 2020, opgenomen in bijlagen 2 en 3, ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020;

  3. om de concept notitie “Niet ruimtelijke afwegingen in relatie tot duurzame energie initiatieven in de gemeente Roermond” (concept niet ruimtelijk afwegingskader wind en zon en als zodanig nog door te ontwikkelen), als opgenomen (bijlage 7) conform concept commissievoorstel (bijlage 6), op 25 maart 2020 ter sondering aan de commissie Ruimte aan te bieden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om het Ruimtelijk (kwalitatief) kader “Studie energiepotentieel gemeente Roermond”, als opgenomen in bijlage 1, op 25 maart 2020 ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020; 2. om de “Studie energiepotentieel gemeente Roermond” inclusief het bijhorende kaartmateriaal  op 25 maart 2020, opgenomen in bijlagen 2 en 3, ter bespreking aan de commissie Ruimte aan te bieden en ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020; 3. om de concept notitie “Niet ruimtelijke afwegingen in relatie tot duurzame energie initiatieven in de gemeente Roermond” (concept niet ruimtelijk afwegingskader wind en zon en als zodanig nog door te ontwikkelen), als opgenomen (bijlage 7) conform concept commissievoorstel (bijlage 6), op 25 maart 2020 ter sondering aan de commissie Ruimte aan te bieden.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  1. Aan watersportvereniging Maas en Roer, als vertegenwoordiger van de watersportverenigingen gelegen aan de Maasplassen, met gebruikmaking van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 (ASV), een subsidie van maximaal € 8.850,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van ‘Optimist on tour’ in 2020;

  2. De subsidie van € 8.850,- geheel als voorschot beschikbaar te stellen;

  3. De definitieve subsidie vast te stellen na ontvangst van een inhoudelijke en financiële verantwoording, door de aanvrager in te dienen vóór 1 september 2020;

  4. Het subsidiebedrag van maximaal € 8.850,- te dekken uit de begrotingspost ‘geactualiseerd sportbeleid’ (61989) die hiervoor voldoende ruimte biedt;

  5. In te stemmen met het versturen van bijgaande subsidiebeschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. aan watersportvereniging Maas en Roer, als vertegenwoordiger van de watersportverenigingen gelegen aan de Maasplassen, met gebruikmaking van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 (ASV), een subsidie van maximaal € 8.850,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van ‘Optimist on tour’ in 2020; 2. de subsidie van € 8.850,- geheel als voorschot beschikbaar te stellen; 3. de definitieve subsidie vast te stellen na ontvangst van een inhoudelijke en financiële verantwoording, door de aanvrager in te dienen vóór 1 september 2020; 4. het subsidiebedrag van maximaal € 8.850,- te dekken uit de begrotingspost ‘geactualiseerd sportbeleid’ (61989) die hiervoor voldoende ruimte biedt; 5. in te stemmen met het versturen van bijgaande subsidiebeschikking.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  heeft besloten het uitvoeringsplan implementatie aanbevelingen onderzoek RKC afhandeling klachten en bezwaren op 23 maart 2020 aan de commissie BM voor te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten het uitvoeringsplan implementatie aanbevelingen onderzoek RKC afhandeling klachten en bezwaren op 23 maart 2020 aan de commissie BM voor te leggen.