Gemeenteraad

donderdag 5 juli 2018 09:00 - 18:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer 5, Ben Peters. Afmeldingen: Leon Coenen en Marc Breugelmans. Leon Guffens heeft aangegeven rond 12.30 uur ter vergadering te zullen komen. De VVD heeft drie commissieleden aangewezen. Dat zijn Arjan Meuwissen, Bas Kivit van Haaften en Eric Versteegen. Op voorstel van de Auditcommissie stelt de voorzitter voor om de accountants Nicole Silverentand en Steef Dijkman bij agendapunt 12 toe te laten tot de vergadering. De raad stemt hiermee in, met uitzondering van de LVR die geen behoefte heeft aan een toelichting door de accountant. Het ongenoegen bij de LVR fractie over het nieuwe zitplaatsenplan is groot. Het verzoek van de LVR aan de voorzitter van de raad is om dit te heroverwegen. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat het zitplaatsenplan vanmorgen in het presidium is besproken. Daar was de LVR niet bij. De voorzitter ziet geen aanleiding om terug te komen op het vastgestelde zitplaatsenplan. Op verzoek deelt de LVR mede geen aanleiding te zien om terug te komen op gisteren over de voorzitter uitgesproken kwalificaties.


  00:02:06 - 00:04:09 - Rianne Donders-de Leest
  00:17:00 - 00:17:39 - Angela Sanders-Meuter
  00:17:40 - 00:17:46 - Rianne Donders-de Leest
 • 1.a

  Instellen commissie geloofsbrieven: Angela Sanders, Lieke van Hal en Wim Kemp. Na een positief advies van de commissie voor de geloofsbrieven besluit de raad tot toelating van de heer Oele, waarna deze in handen van de voorzitter de verklaring en belofte aflegt.  00:18:00 - 00:18:51 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. Het onderwerp Bestemmingsplan Veestraat is toegevoegd aan de hamerstukken onder 10a. Rekening houdend met deze aanpassing stelt de raad de agenda vast.  00:20:06 - 00:20:33 - Dirk Franssen
  00:20:34 - 00:20:59 - Rianne Donders-de Leest
  00:21:00 - 00:22:23 - Bert Achten
  00:22:25 - 00:22:33 - Rianne Donders-de Leest
  00:22:34 - 00:22:39 - Bert Achten
  00:22:40 - 00:23:02 - Rianne Donders-de Leest
  00:23:03 - 00:23:53 - Bert Achten
  00:23:55 - 00:23:56 - Rianne Donders-de Leest
  00:23:57 - 00:24:08 - Wim Maassen
  00:24:11 - 00:24:19 - Bert Achten
  00:24:20 - 00:24:46 - Wim Maassen
  00:24:48 - 00:25:27 - Dré Peters
  00:25:31 - 00:27:10 - Rianne Donders-de Leest
  00:27:11 - 00:27:13 - Bert Achten
  00:27:14 - 00:27:19 - Rianne Donders-de Leest
  00:27:20 - 00:27:37 - Bert Achten
  00:27:38 - 00:28:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:28:13 - 00:28:14 - Bert Achten
  00:28:15 - 00:28:56 - Rianne Donders-de Leest
  00:28:57 - 00:29:02 - Dré Peters
  00:29:03 - 00:29:22 - Wim Maassen
  00:29:23 - 00:30:22 - Dré Peters
  00:30:23 - 00:30:32 - Wim Maassen
  00:30:33 - 00:30:44 - Dré Peters
  00:30:45 - 00:30:49 - Wim Maassen
  00:30:51 - 00:31:01 - Dirk Franssen
  00:31:02 - 00:34:11 - Rianne Donders-de Leest
  00:34:12 - 00:34:28 - Jos Vervuurt
  00:34:30 - 00:35:32 - G. M. Julicher
  00:35:35 - 00:36:12 - Dirk Franssen
  00:36:13 - 00:36:45 - Rianne Donders-de Leest
 • 3

  Besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juni 2018.  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst vast.
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.  Besluit
  GL: s.v.p. brieven 51, 52 en 66 naar de commissie. Zijn er bij de brieven 51 en 52 van te voren ontwikkelingen, dan graag de raad hierover informeren vóór de commissievergadering. LVR: brieven 51, 52 en 55 s.v.p. naar de commissie. VVD: brieven 54, 55 en 66 s.v.p. naar de commissie. Akkoord.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Ingekomen brieven
  Ingekomen brieven
  Ingekomen brieven

  00:36:46 - 00:37:14 - Wim Maassen
  00:37:15 - 00:37:19 - Dirk Franssen
  00:37:20 - 00:37:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:37:46 - 00:38:31 - Wim Maassen
  00:38:32 - 00:38:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:38:38 - 00:38:48 - Bert Achten
  00:38:52 - 00:39:32 - Dirk Franssen
  00:39:33 - 00:39:38 - Rianne Donders-de Leest
  00:39:39 - 00:40:03 - Ernest Oele
  00:40:05 - 00:40:32 - Rianne Donders-de Leest
 • 5.a
 • 6
 • 7

  Voorgesteld wordt het krediet voor de aanschaf en vervanging Wmo hulpmiddelen 2018 op te hogen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 400.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanschaf van Wmo hulpmiddelen. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 400.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanschaf van Wmo hulpmiddelen. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.
 • 8

  Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van de subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.  Voorgesteld besluit

  de raad van de gemeente Roermond, besluit: de bevoegdheid tot het vaststellen van de subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.


  Besluit
  de raad van de gemeente Roermond, besluit: de bevoegdheid tot het vaststellen van de subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
 • 9

  Voorgesteld wordt de Motie schoolzwemmen (17M20) uit te werken door Swim2Play uit te voeren voor vier basisscholen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. In de periode 22 oktober tot medio juni 2019 uit te voeren de motie ‘schoolzwemmen’ door het concept Swim2Play uit te voeren voor vier basisscholen. 2. Swim2Play te evalueren op basis waarvan een voorstel over al dan niet structurele voortzetting vanaf schooljaar 2019-2020 aan de raad wordt voorgelegd. 3. De kosten van de pilot te dekken uit de begrotingspost ‘Vervoer gymonderwijs bijzonder basisonderwijs’ en de reserve Sociaal Verbindend onderdeel cultuur- sportzorgarrangementen zoals opgenomen in de herijking bestemmingsreserves die is opgenomen in de kadernota 2019.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. In de periode 22 oktober 2018 tot medio juni 2019 uit te voeren de motie ‘schoolzwemmen’ door het concept Swim2Play uit te voeren voor vier basisscholen. 2. Swim2Play te evalueren op basis waarvan een voorstel over al dan niet structurele voortzetting vanaf schooljaar 2019-2020 aan de raad wordt voorgelegd. 3. De kosten van de pilot te dekken uit de begrotingspost ‘Vervoer gymonderwijs bijzonder basisonderwijs’ en de reserve Sociaal Verbindend onderdeel cultuur- sportzorgarrangementen zoals opgenomen in de herijking bestemmingsreserves die is opgenomen in de kadernota 2019.
 • 10

  Voorgesteld wordt de Parkeerverordening 2018 en de Verordening parkeerbelastingen 2018 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. vast te stellen de Parkeerverordening 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Parkeerverordening 2014, raadsvoorstelnummer 2013/073/1, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2013, bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad op 12 november 2018; 2. vast te stellen de Verordening parkeerbelastingen 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening parkeerbelastingen 2016, vastgesteld bij raadsbesluit 17 december 2015, raadsvoorstelnummer 2013/073/1, bekengemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad op 22 december 2015 en laatstelijk gewijzigd op 21 december 2017.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. vast te stellen de Parkeerverordening 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Parkeerverordening 2014, raadsvoorstelnummer 2013/073/1, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2013, bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad op 12 november 2018; 2. vast te stellen de Verordening parkeerbelastingen 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening parkeerbelastingen 2016, vastgesteld bij raadsbesluit 17 december 2015, raadsvoorstelnummer 2013/073/1, bekengemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad op 22 december 2015 en laatstelijk gewijzigd op 21 december 2017.
 • 10.a

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Veestraat 12 Swalmen vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. in te stemmen met de nota van zienswijzen; 2. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Veestraat 12 Swalmen’ vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 3. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Veestraat 12 Swalmen’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000293-VG01) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. in te stemmen met de nota van zienswijzen; 2. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Veestraat 12 Swalmen’ vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 3. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Veestraat 12 Swalmen’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000293-VG01) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.
 • 11.a

  00:40:33 - 00:40:44 - Turgut Celebi
  00:45:54 - 00:46:00 - Rianne Donders-de Leest
  00:46:01 - 00:50:01 - Turgut Celebi
  00:50:05 - 00:50:28 - Dirk Franssen
  00:50:29 - 00:50:43 - Rianne Donders-de Leest
  00:50:44 - 00:52:10 - Jos Vervuurt
  00:52:11 - 00:52:23 - Bert Achten
  00:52:24 - 00:52:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:52:38 - 00:55:14 - Jos Vervuurt
  00:55:17 - 00:55:46 - Bert Achten
  00:55:47 - 00:56:25 - Jos Vervuurt
  00:56:26 - 00:56:37 - Wim Maassen
  00:56:38 - 00:57:29 - Jos Vervuurt
  00:57:30 - 00:57:50 - Dirk Franssen
  00:57:51 - 00:57:54 - Rianne Donders-de Leest
  00:57:55 - 00:58:16 - Bert Achten
  00:58:17 - 00:59:06 - Rianne Donders-de Leest
  00:59:07 - 00:59:32 - Bert Achten
  00:59:33 - 00:59:56 - Frans Schreurs
  00:59:57 - 01:00:04 - Bert Achten
  01:00:05 - 01:00:10 - Frans Schreurs
  01:00:11 - 01:00:52 - Dirk Franssen
  01:00:56 - 01:01:10 - Jos Vervuurt
  01:01:11 - 01:01:20 - Dirk Franssen
  01:01:24 - 01:01:40 - Rianne Donders-de Leest
  01:01:41 - 01:01:51 - Frans Schreurs
  01:01:52 - 01:02:03 - Rianne Donders-de Leest
  01:02:04 - 01:02:19 - Dré Peters
  01:02:20 - 01:02:26 - Rianne Donders-de Leest
  01:10:06 - 01:10:46 - Jos Vervuurt
  01:10:47 - 01:11:01 - Turgut Celebi
  01:11:02 - 01:11:06 - Rianne Donders-de Leest
  01:11:07 - 01:11:27 - Dirk Franssen
  01:11:28 - 01:11:35 - Rianne Donders-de Leest
  01:11:37 - 01:17:32 - Inspreker
  01:17:33 - 01:17:44 - Rianne Donders-de Leest
  01:17:45 - 01:18:56 - Wim Kemp
  01:18:59 - 01:19:10 - Wilbert Dekker
  01:19:15 - 01:19:35 - Vincent Zwijnenberg
  01:19:37 - 01:19:42 - Rianne Donders-de Leest
  01:19:54 - 01:23:19 - Inspreker
  01:23:26 - 01:23:34 - Ernest Oele
  01:23:36 - 01:24:01 - Inspreker
  01:24:04 - 01:24:34 - Rianne Donders-de Leest
 • 12

  Voorgesteld wordt de jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Met betrekking tot de kredietrapportage 2017, opgenomen in bijlage 11 van de jaarrekening 2017: De kredietrapportage 2017 bij de jaarstukken 2017 vast te stellen; De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten. De gewijzigde investeringsplanning 2018-2021 vast te stellen. Aanvullende kredieten beschikbaar stellen van WMO hulpmiddelen van € 306.900, nieuwbouw/renovatie Synergieschool van € 164.000 en cameratoezicht van € 33.600. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2018/047/1 en De raad van de gemeente Roermond Besluit: 1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen; 2. Het financiële saldo ad € 2.706.000 van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 3. Een bedrag van € 2.147.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten (claim Godsweerdersingel) ten laste van de Algemene Reserve; 4. Met betrekking tot de grondexploitaties: • de looptijd van de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg te verlengen tot 31 december 2018, de exploitatieberekening van deze grondexploitatie conform de berekening uit bijlage 8 Grondexploitaties vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; • De volgende parameters vast te stellen: o rente: 1,25% o disconteringsvoet: 2% o kostenstijging: 2% o opbrengstenstijging: 0% • de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te handhaven op € 4.250.000.


  Besluit
  Turgut Celebi, voorzitter van het Auditcomité, begint met het afleggen van een verklaring. Kern van deze verklaring is dat het nieuwe Auditcomié pas in zijn eerste vergadering op 19 juni 2018 is betrokken in het proces van de jaarrekening 2018, een proces dat toen al in volle gang was. Vervolgens geven de twee vertegenwoordigers van accountant EY een toelichting op het doorlopen proces en de daarin opgetreden vertragingen. Diverse vragen vanuit de raad worden door de accountants beantwoord. Hierna verlaten de vertegenwoordigers van EY de vergadering en de begint de eerste termijn van de inhoudelijke behandeling, waarbij woordvoering plaatsvindt door de fracties LVR, CDA, GL, DS, D66, SP, DENK en VVD. Er worden veel inhoudelijke vragen gesteld. De VVD dient een motie in die oproept tot een onderzoek door de Rekenkamercommissie naar de opgetreden vertraging van het accountantsverslag. Na een schorsing deelt de voorzitter mede dat tijdens de schorsing overleg heeft plaatsgevonden met de provincie Limburg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op basis hiervan worden drie opties voor vaststelling van de jaarrekening voorgelegd. Tijdens de middagpauze zal hierover overleg plaatsvinden in de diverse fracties. Wethouder Schreurs zegt dat het college de motie van de VVD kan overnemen. Reagerend op vragen vanuit de raad zegt wethouder Schreurs dat: 1. wet- en regelgeving op het punt van inkoop en aanbesteding ingewikkelder is geworden; 2. voor een volgend jaar beter kan worden gekozen om alleen de Europese aanbestedingen door de accountant te laten controleren en de andere aanbestedingen door de gemeentecontroller; 3. verschonen is een administratieve procedure; 4. kredietoverschrijdingen zijn benoemd en hebben geen relatie, zoals gevraagd, met heisessies, 5. de rapportage over beleidsindicatoren is pas op het laatste moment gekomen omdat dit ons was ontschoten; 6. de door de LVR toegekende rapportcijfers voor kennisgeving worden aangenomen; 7. enkele zaken die voor 2017 waren voorgenomen niet tot uitvoering zijn gekomen o.a. vanwege gebrek aan capaciteit binnen de organisatie. Het ambitieniveau van de gemeente stijgt ver uit boven hetgeen je op basis van het inwoneraantal van Roermond zou mogen verwachten; 8. de provincie positief is over het plan om de tekorten op het sociaal domein binnen drie jaar terug te brengen en deze tekorten in de tussentijd op te vangen vanuit de gevormde reserves; 9. de beschikking van GS voor vitale stad kwam half december 2017 binnen, besluitvorming door de raad kon daardoor pas in februari 2018. Het is vervolgens een heel karwei om dit tijdig tot uitvoering te brengen; 10. dank voor alle uitgesproken complimenten; 11. inkomsten van het rijk zijn inderdaad van grote invloed zijn op de gemeentefinanciën; 12. het bedrag van 2,1 mln. dat op dit moment is weggezet voor het pand Godsweersingel 10 kan maar één keer worden uitgegeven, de raad beslist daarover; 13. de raad heeft via de burgerbegroting Swalmen opdracht gegeven aan burgerinitiatief Swalmen waarbij het college slechts marginaal toetst. De vergadering wordt om 12.30 uur geschorst voor de lunch. Na de pauze beantwoorden de wethouders Schreurs en Waajen nog enkele openstaande vragen uit de eerste termijn over evenementen. Vervolgens begint de tweede termijn, waarin woordvoering plaatsvindt door LVR, CDA , GL, DS, D66, DENK, SP en VVD. Alle partijen geven aan de motie van de VVD voor een onderzoek door de rekenkamercommissie te steunen. Het is ook nodig hiervoor budget aan de RKC beschikbaar te stellen. Dat zou kunnen gebeuren nadat de onderzoeksvraag is geformuleerd en hierop offertes zijn aangevraagd. De meningen over het vaststellen van de jaarrekening lopen nog uiteen. Sommige fracties willen dat vandaag doen, andere fracties stellen voor om een extra raadsvergadering te plannen op 12 juli 2018. Reagerend op de bijdragen van de fracties in tweede termijn zegt wethouder Schreurs dat: 1. veel wordt verwacht van het plan om de tekorten op de 3 D's terug te dringen; 2. de uitkomst van het rekenkameronderzoek wordt met belangstelling tegemoet gezien omdat van hieruit kan worden verder gebouwd; 3. we niet alleen oog zouden moeten hebben voor alle zaken die niet goed gaan maar dat zeker ook heel veel zaken wél goed gaan maar dat daarvoor soms alleen wat weinig aandacht is. Dit laat onverlet dat het vragenrecht van raadsleden recht overeind blijft staan ; 4. 45.000 euro voor evenementen worden conform het besluit uit 2016 (evenementenbeleid) besteed aan professionalisering van het evenementenbeleid; 5. de stuurgroep vitale stad wordt geleid door wethouder Waajen; 6. in de eerstvolgende commissie Ruimte komt een tussenrapportage van het project vitale stad; 7. inhuur van personeel bedraagt 16%, gelijk aan het landelijk gemiddelde. De vraag komt aan de orde of vandaag besluitvorming over de jaarrekening zal plaatsvinden of dat dit wordt uitgesteld tot een extra vergadering op 12 juli. LVR en VVD zijn ertegen om dit vandaag te doen en stellen voor te focussen op 12 juli. Wethouder Schreurs is er ook voorstander van om op 12 juli bij elkaar te komen, al is het maar een kwartier. De portefeuillehouder is tot deze overtuiging gekomen na overleg met de provincie als toezichthouder gemeentefinanciën. Na een korte schorsing deelt de voorzitter mede dat 12 juli de beste optie lijkt. Afgesproken wordt een extra raadsvergadering te plannen voor donderdag 12 juli 2018 om 18.00 uur. De motie van de VVD wordt unaniem aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  18M07 Accountantscontrole jaarrekening
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vitale Stad tussenrapportage

  01:24:36 - 01:24:44 - Dirk Franssen
  01:25:59 - 01:26:04 - Mijntje van Beers
  01:26:05 - 01:26:34 - Wim Maassen
  01:26:35 - 01:26:39 - Dirk Franssen
  01:26:40 - 01:26:43 - Wim Maassen
  01:26:44 - 01:26:48 - Rianne Donders-de Leest
  01:26:49 - 01:55:19 - Dirk Franssen
  01:55:20 - 01:55:44 - Rianne Donders-de Leest
  01:55:45 - 02:05:05 - Wim Kemp
  02:05:06 - 02:05:09 - Rianne Donders-de Leest
  02:05:10 - 02:12:00 - Wim Maassen
  02:12:01 - 02:12:08 - Dré Peters
  02:12:09 - 02:12:17 - Wim Maassen
  02:12:18 - 02:12:22 - Dré Peters
  02:12:26 - 02:12:29 - Rianne Donders-de Leest
  02:12:31 - 02:17:32 - G. M. Julicher
  02:17:36 - 02:22:08 - Wilbert Dekker
  02:22:11 - 02:22:15 - Rianne Donders-de Leest
  02:22:22 - 02:27:02 - Gerard Nizet
  02:27:03 - 02:27:13 - Rianne Donders-de Leest
  02:27:27 - 02:35:42 - Ernest Oele
  02:35:43 - 02:36:05 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:08 - 03:05:28 - Bert Achten
  03:05:29 - 03:05:40 - Rianne Donders-de Leest
  03:05:45 - 03:05:52 - Bert Achten
  03:05:54 - 03:06:51 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:52 - 03:07:22 - Dirk Franssen
  03:07:23 - 03:07:54 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:55 - 03:08:46 - Frans Schreurs
  03:08:47 - 03:08:53 - Dré Peters
  03:08:55 - 03:24:03 - Frans Schreurs
  03:24:04 - 03:24:09 - Dirk Franssen
  03:24:12 - 03:30:40 - Frans Schreurs
  03:30:41 - 03:31:08 - Rianne Donders-de Leest
  04:33:19 - 04:33:42 - Dirk Franssen
  04:33:43 - 04:33:54 - Frans Schreurs
  04:33:55 - 04:34:01 - Dirk Franssen
  04:34:02 - 04:34:06 - Rianne Donders-de Leest
  04:34:07 - 04:35:06 - Frans Schreurs
  04:35:07 - 04:35:12 - Dirk Franssen
  04:35:17 - 04:35:22 - Frans Schreurs
  04:35:23 - 04:35:34 - Angely Waajen-Crins
  04:35:41 - 04:36:02 - Rianne Donders-de Leest
  04:36:06 - 04:56:25 - Dirk Franssen
  04:56:29 - 04:56:51 - Rianne Donders-de Leest
  04:56:54 - 04:57:06 - Wim Kemp
  04:57:07 - 04:57:13 - Dirk Franssen
  04:57:14 - 04:58:58 - Wim Kemp
  04:59:00 - 04:59:43 - Ernest Oele
  04:59:44 - 05:00:33 - Wim Kemp
  05:00:34 - 05:00:59 - Rianne Donders-de Leest
  05:01:00 - 05:01:04 - Wim Kemp
  05:01:05 - 05:01:24 - Dirk Franssen
  05:01:25 - 05:01:38 - Rianne Donders-de Leest
  05:01:39 - 05:02:27 - Wim Kemp
  05:02:28 - 05:02:35 - Rianne Donders-de Leest
  05:02:36 - 05:05:10 - Wim Maassen
  05:05:11 - 05:05:12 - Rianne Donders-de Leest
  05:05:13 - 05:05:28 - G. M. Julicher
  05:05:29 - 05:05:39 - Wilbert Dekker
  05:05:40 - 05:05:44 - Rianne Donders-de Leest
  05:05:45 - 05:06:24 - Selami Coşkun
  05:06:25 - 05:06:26 - Rianne Donders-de Leest
  05:06:27 - 05:06:33 - Gerard Nizet
  05:06:34 - 05:06:37 - Rianne Donders-de Leest
  05:06:38 - 05:08:12 - Ernest Oele
  05:08:13 - 05:09:13 - Dirk Franssen
  05:09:14 - 05:09:17 - Rianne Donders-de Leest
  05:09:29 - 05:17:11 - Frans Schreurs
  05:17:12 - 05:17:16 - Rianne Donders-de Leest
  05:17:17 - 05:17:56 - Angely Waajen-Crins
  05:17:57 - 05:20:31 - Frans Schreurs
  05:20:32 - 05:20:36 - Dirk Franssen
  05:20:37 - 05:20:50 - Frans Schreurs
  05:20:51 - 05:20:53 - Dirk Franssen
  05:20:54 - 05:20:56 - Frans Schreurs
  05:20:57 - 05:21:09 - Wilbert Dekker
  05:21:12 - 05:23:20 - Frans Schreurs
  05:23:21 - 05:23:46 - Rianne Donders-de Leest
  05:23:47 - 05:23:50 - Wim Maassen
  05:23:51 - 05:24:09 - Rianne Donders-de Leest
  05:24:10 - 05:24:14 - Dirk Franssen
  05:24:15 - 05:24:38 - Rianne Donders-de Leest
  05:24:39 - 05:24:52 - Dirk Franssen
  05:24:53 - 05:24:58 - Rianne Donders-de Leest
  05:24:59 - 05:25:17 - Ernest Oele
  05:25:18 - 05:25:38 - Rianne Donders-de Leest
  05:25:39 - 05:26:11 - Frans Schreurs
  05:26:12 - 05:26:36 - Wim Kemp
  05:26:37 - 05:26:53 - Dirk Franssen
  05:26:54 - 05:27:01 - Bert Achten
  05:27:02 - 05:27:07 - Wim Kemp
  05:27:08 - 05:27:39 - Bert Achten
  05:27:40 - 05:27:52 - Frans Schreurs
  05:27:53 - 05:27:56 - Bert Achten
  05:27:57 - 05:28:06 - Dré Peters
  05:28:07 - 05:28:29 - Frans Schreurs
  05:28:30 - 05:30:38 - Rianne Donders-de Leest
  05:40:42 - 05:40:58 - Ben Peters
  05:40:59 - 05:41:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:41:07 - 05:41:43 - Wim Maassen
  05:41:44 - 05:41:49 - Rianne Donders-de Leest
  05:41:50 - 05:41:52 - Wim Maassen
  05:41:53 - 05:42:07 - Rianne Donders-de Leest
  05:42:08 - 05:42:52 - Bert Achten
  05:42:53 - 05:44:03 - Rianne Donders-de Leest
 • 13

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de resultaatbestemming 2017.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2017. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee wordt voor een totaalbedrag van € 524.026, beschikt over reserves.


  Besluit
  LVR dient drie amendementen in: A1 met betrekking tot personeelskosten en SPP en A2 en A3 met betrekking tot de Lambertuskerk in Swalmen. Wethouder Schreurs zegt dat voor het bedrag van 73.000 euro verplichtingen zijn aangegaan en ontraadt de amendementen A1 en A2. Wethouder Pleyte brengt de eerdere discussie over de Lambertuskerk Swalmen in herinnering en ontraadt het amendement A3. A1 wordt verworpen met 9 stemmen voor (LVR) en 20 (rest) tegen. A2 wordt via hoofdelijke stemming verworpen met 9 stemmen voor (LVR) en 20 (rest) tegen. A3 wordt verworpen met 13 stemmen voor (LVR 9, VVD 2, DS 1 (Tobben), DENK 1) en 16 tegen (GL 7, CDA 4, DS 2 (Julicher en Sanders), D66 2 en SP 1. LVR is tegen onderdeel 4 van de resultaatbestemming maar steunt de rest van het voorstel. Rekening houdend met deze opmerking besluit de raad: 1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2017. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee wordt voor een totaalbedrag van € 524.026, beschikt over reserves.

  Amendementen
  Onderwerp
  18A04 Personeelskosten en strategisch personeelsplan
  18A05 Renovatie Lambertuskerk Swalmen
  18A06 Renovatie Lambertuskerk Swalmen

  05:44:04 - 05:47:18 - Dirk Franssen
  05:47:19 - 05:47:27 - Rianne Donders-de Leest
  05:47:28 - 05:47:34 - Dirk Franssen
  05:47:35 - 05:47:38 - Rianne Donders-de Leest
  05:47:39 - 05:47:46 - Wim Maassen
  05:47:47 - 05:48:02 - Rianne Donders-de Leest
  05:48:05 - 05:49:05 - Wim Maassen
  05:49:06 - 05:50:11 - Dirk Franssen
  05:50:12 - 05:50:42 - Wim Maassen
  05:50:43 - 05:50:54 - Dirk Franssen
  05:50:55 - 05:51:04 - Wim Maassen
  05:51:05 - 05:51:39 - Dirk Franssen
  05:51:40 - 05:51:47 - Wim Maassen
  05:51:48 - 05:52:24 - Dirk Franssen
  05:52:25 - 05:52:46 - Wim Maassen
  05:52:47 - 05:53:10 - Dirk Franssen
  05:53:11 - 05:53:18 - Rianne Donders-de Leest
  05:53:19 - 05:53:49 - Ernest Oele
  05:53:50 - 05:54:52 - Frans Schreurs
  05:54:53 - 05:54:55 - Rianne Donders-de Leest
  05:54:56 - 05:55:23 - Ernest Oele
  05:55:24 - 05:55:29 - Rianne Donders-de Leest
  05:55:30 - 05:56:25 - Frans Schreurs
  05:56:26 - 05:58:00 - Ferdinand Pleyte
  05:58:01 - 05:58:06 - Rianne Donders-de Leest
  05:58:07 - 06:00:01 - Dirk Franssen
  06:00:02 - 06:00:29 - Wim Maassen
  06:00:30 - 06:00:35 - Rianne Donders-de Leest
  06:00:36 - 06:00:44 - Dirk Franssen
  06:00:45 - 06:01:21 - Rianne Donders-de Leest
  06:01:24 - 06:01:33 - Selami Coşkun
  06:01:35 - 06:01:39 - Dirk Franssen
  06:01:44 - 06:03:05 - Jos Vervuurt
  06:03:06 - 06:03:15 - Rianne Donders-de Leest
  06:03:16 - 06:05:11 - Jos Vervuurt
  06:05:12 - 06:05:45 - Rianne Donders-de Leest
  06:05:46 - 06:06:00 - Dirk Franssen
  06:06:01 - 06:06:44 - Rianne Donders-de Leest
 • 14

  Voorgesteld wordt de kadernota 2019 (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De kadernota 2019 (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen.


  Besluit
  LVR heeft enkele inhoudelijke opmerkingen en vragen en dient drie moties in: M1 m.b.t. personeelskosten en SPP, M2 m.b.t. verplaatsing coffeeshops en M3 m.b.t. tot overlast van hangjeugd bij sportparken. Vervolgens vindt woordvoering plaats door CDA, GL, DS, D66, SP, DENK en VVD. Alle woordvoerders maken opmerkingen, stellen vragen en zeggen waaraan volgens hun in 2019 en volgende jaren vooral aandacht moet worden besteed. Reagerend op de bijdragen in eerste termijn zegt wethouder Schreurs dat: 1. op dinsdag 11 september 2018 vanaf 19.00 uur in de tuinzaal een sessie voor raad en college over de begroting 2019 plaatsvindt, deze datum wordt opgenomen op de raadsactiviteitenkalender; 2. alle bijdragen van fracties zijn genoteerd en worden meegenomen in het vervolgtraject (september en november); 3. de wethouder geeft een nadere specificatie van cijfers uit de Mei-circulaire; 4. de wethouder geeft een specificatie van cijfers met betrekking tot de Westrom; 5. de pachtovereenkomst Rijmar is inderdaad met ingang van 1 januari 2020 door het college opgezegd; 6. er wordt gekeken naar de geplande vervangingsinvesteringen van media-installatie en vloerbedekking, nadere informatie hierover volgt; 7. bij uitstappen uit verbonden partijen krijgen we altijd te maken met desintegratiekosten. Burgemeester Donders gaat in op de ingediende moties M2 en M3. De burgemeester is het niet eens met de stelling dat er al anderhalf jaar niets gebeurd op het gebied van coffeeshops, daar wordt zeer intensief aandacht aan besteed. Raad en commissie BM zijn op de hoogte van zes varianten die worden onderzocht. Maar er zitten zeer veel haken en ogen aan het evt. verplaatsen van coffeeshops. De burgemeester roept op om te stoppen met suggereren dat het verplaatsen van coffeeshops gemakkelijk zou zijn, hierdoor worden bij inwoners valse verwachtingen gewekt. Begin oktober zullen enkele zaken duidelijker zijn, bijv. conclusies op het onderzoek naar straathandel. Ten aanzien van de overlast op sportparken is in het college afgesproken dat er anders tegen jeugdgroepen aangekeken zal worden. In de tweede helft van het jaar krijgt de raad hier meer van te horen. De afdeling Stadstoezicht is op dit moment niet in staat om veel intensiever te gaan patrouilleren. Er zijn gevoelens van onveiligheid, dat is zo. Het is een bredere discussie, die gaan we voeren. Vanuit de LVR wordt een dringend beroep gedaan om te handhaven, er gebeuren dingen die niet zouden moeten kunnen op sportparken. Als Stadstoezicht het niet aankan, dan misschien via particuliere beveiliging? De burgemeester ontraadt de moties M2 en M3. VVD amendeert de motie M3 van de LVR als volgt: 1. "extra maatregelen te nemen" om de overlast ...... 2. niet eenzijdig te opereren maar met de sportverenigingen "en de jongeren " overleg te voeren ... 3. punt uit de LVR-motie te schrappen. Na enkele schorsingen en overleg wordt de motie M3 omgevormd en ingediend door zes partijen: LVR, VVD, CDA, D66, SP en DENK. Deze motie wordt unaniem aangenomen. LVR roept op tot overleg met eigenaar Rijmar en vraagt om een overgangsperiode. Wethouder Schreurs zegt dat er al overleg is met deze ondernemer en zegt dat dit overleg welwillend zal worden voort gezet. Vraag van LVR of een eerder aangenomen amendement van LVR en CDA tot uitbreiding van gelden voor groenonderhoud autonoom is meegenomen wordt uitgezocht. De wethouder zal hierover nog rapporteren. DS vraagt het college om majeure projecten te toetsen aan de huidige marktsituatie. Bovendien vraagt DS om betere budgetbewaking toe te passen. Wethouder Schreurs zegt dat hier al aan gewerkt wordt. Over toepassing van het I-criterium verschillen de meningen tussen partijen maar LVR, VVD en DENK zijn voorstander van de motie M2. Het college acht de motie M1 overbodig. LVR verklaart deze motie aan te houden. De motie M2 wordt met 12 stemmen (LVR 9, VVD 2, DENK 1) voor en 17 stemmen tegen (GL 7, CDA 4, DS 3, D66 2, SP 1) verworpen. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De kadernota 2019 (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen.

  Moties
  Onderwerp
  18M08 Personeelskosten en strategisch personeelsplan
  18M09 Verplaatsing coffeeshops uit het centrum
  18M10 Terugdringing overlast hangjeugd bij sportparken
  18M11 Terugdringing overlast hangjeugd bij sportparken
  18M12 Terugdringing overlast hangjeugd bij sportparken
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Kadernota 2019
  Overlast op sportparken
  Vervangingsinvesteringen

  06:06:50 - 06:17:56 - Dirk Franssen
  06:17:57 - 06:18:08 - Wim Maassen
  06:18:09 - 06:19:00 - Dirk Franssen
  06:19:01 - 06:19:41 - Wim Maassen
  06:19:42 - 06:21:14 - Dirk Franssen
  06:21:15 - 06:21:18 - Rianne Donders-de Leest
  06:21:19 - 06:30:48 - Wim Kemp
  06:30:49 - 06:31:09 - Selami Coşkun
  06:31:10 - 06:32:56 - Wim Kemp
  06:32:57 - 06:32:59 - Rianne Donders-de Leest
  06:33:01 - 06:40:24 - Wim Maassen
  06:40:25 - 06:40:27 - Rianne Donders-de Leest
  06:40:28 - 06:48:44 - G. M. Julicher
  06:48:45 - 06:48:52 - Dirk Franssen
  06:48:53 - 06:51:05 - G. M. Julicher
  06:51:06 - 06:51:09 - Rianne Donders-de Leest
  06:51:10 - 06:56:33 - Wilbert Dekker
  06:56:34 - 06:56:53 - Dré Peters
  06:56:54 - 06:59:04 - Wilbert Dekker
  06:59:05 - 06:59:25 - Dirk Franssen
  06:59:26 - 06:59:30 - Wilbert Dekker
  06:59:31 - 06:59:33 - Rianne Donders-de Leest
  06:59:34 - 07:03:03 - Gerard Nizet
  07:03:04 - 07:03:05 - Rianne Donders-de Leest
  07:03:13 - 07:19:50 - Selami Coşkun
  07:19:51 - 07:19:55 - Rianne Donders-de Leest
  07:19:56 - 07:24:33 - Vincent Zwijnenberg
  07:24:34 - 07:24:48 - Rianne Donders-de Leest
  07:24:49 - 07:25:16 - Dré Peters
  07:25:17 - 07:25:35 - Rianne Donders-de Leest
  07:42:03 - 07:52:19 - Frans Schreurs
  07:52:20 - 07:52:30 - Rianne Donders-de Leest
  07:52:31 - 07:53:02 - Frans Schreurs
  07:53:03 - 07:53:19 - Dirk Franssen
  07:53:20 - 07:58:39 - Frans Schreurs
  07:58:40 - 07:58:48 - Rianne Donders-de Leest
  07:59:02 - 07:59:05 - Wim Kemp
  07:59:06 - 08:04:38 - Rianne Donders-de Leest
  08:04:39 - 08:04:47 - Wim Kemp
  08:04:48 - 08:05:18 - Bert Achten
  08:05:19 - 08:05:53 - Rianne Donders-de Leest
  08:05:54 - 08:05:56 - Bert Achten
  08:05:57 - 08:07:13 - Rianne Donders-de Leest
  08:07:14 - 08:07:19 - Bert Achten
  08:07:20 - 08:11:00 - Rianne Donders-de Leest
  08:11:01 - 08:12:08 - Bert Achten
  08:12:09 - 08:13:13 - Rianne Donders-de Leest
  08:13:14 - 08:13:52 - Bert Achten
  08:13:53 - 08:14:27 - Rianne Donders-de Leest
  08:14:28 - 08:16:04 - Dré Peters
  08:16:06 - 08:17:59 - Rianne Donders-de Leest
  08:18:00 - 08:19:45 - Bert Achten
  08:19:46 - 08:20:02 - Wim Kemp
  08:20:03 - 08:20:37 - Rianne Donders-de Leest
  08:20:38 - 08:21:47 - Dré Peters
  08:21:48 - 08:22:37 - Rianne Donders-de Leest
  08:22:38 - 08:22:49 - Wim Kemp
  08:22:50 - 08:25:12 - Selami Coşkun
  08:25:13 - 08:27:13 - Dré Peters
  08:27:14 - 08:27:28 - Wim Kemp
  08:27:29 - 08:28:28 - Selami Coşkun
  08:28:30 - 08:29:30 - Vincent Zwijnenberg
  08:29:31 - 08:29:41 - Wim Kemp
  08:29:42 - 08:29:59 - Bert Achten
  08:30:00 - 08:30:20 - Wim Maassen
  08:30:21 - 08:30:44 - Bert Achten
  08:30:51 - 08:30:57 - Marij Cox-Sevenich
  08:30:59 - 08:31:15 - Vincent Zwijnenberg
  08:31:16 - 08:31:30 - Bert Achten
  08:31:31 - 08:31:33 - Wim Kemp
  08:31:34 - 08:31:35 - Bert Achten
  08:31:36 - 08:31:40 - Wim Maassen
  08:31:41 - 08:31:42 - Bert Achten
  08:31:43 - 08:32:09 - Wim Kemp
  08:32:10 - 08:32:21 - Bert Achten
  08:32:22 - 08:32:30 - Wim Kemp
  08:32:31 - 08:33:48 - G. M. Julicher
  08:33:49 - 08:34:14 - Mijntje van Beers
  08:50:36 - 08:50:50 - Wim Kemp
  08:50:51 - 08:52:02 - Bert Achten
  08:52:03 - 08:52:15 - Wim Kemp
  08:52:16 - 08:52:44 - Bert Achten
  08:52:45 - 08:52:50 - Wim Kemp
  08:52:51 - 08:53:22 - Vincent Zwijnenberg
  08:53:23 - 08:53:33 - Bert Achten
  08:53:34 - 08:53:46 - Wim Kemp
  08:53:47 - 08:54:08 - Dré Peters
  08:54:09 - 08:54:11 - Wim Kemp
  08:54:12 - 08:55:46 - Rianne Donders-de Leest
  08:55:47 - 08:56:08 - Wim Kemp
  08:56:09 - 08:56:16 - Selami Coşkun
  08:56:17 - 08:56:20 - Wim Kemp
  08:56:21 - 08:56:39 - Wim Maassen
  08:56:40 - 08:56:44 - Wim Kemp
  08:56:45 - 08:56:57 - G. M. Julicher
  08:56:58 - 08:57:39 - Wim Kemp
  08:57:40 - 08:57:43 - Dirk Franssen
  08:57:54 - 08:58:09 - Wim Maassen
  08:58:10 - 08:58:37 - Rianne Donders-de Leest
 • 15
 • 16

  08:58:38 - 09:04:15 - Dirk Franssen
  09:04:16 - 09:04:20 - Rianne Donders-de Leest
  09:04:21 - 09:07:02 - Jos Tobben
  09:07:03 - 09:07:04 - Rianne Donders-de Leest
  09:07:05 - 09:08:20 - Selami Coşkun
  09:08:21 - 09:08:32 - Wim Maassen
  09:08:33 - 09:08:34 - Rianne Donders-de Leest
  09:08:35 - 09:09:35 - Vincent Zwijnenberg
  09:09:36 - 09:09:42 - Rianne Donders-de Leest
  09:09:43 - 09:12:11 - Frans Schreurs
  09:12:12 - 09:12:50 - Dirk Franssen
  09:12:51 - 09:14:26 - Frans Schreurs
  09:14:27 - 09:15:04 - Jos Tobben
  09:15:05 - 09:15:25 - Frans Schreurs
  09:15:26 - 09:15:40 - Rianne Donders-de Leest
  09:15:41 - 09:15:43 - Dirk Franssen
  09:15:44 - 09:16:21 - Rianne Donders-de Leest
  09:16:22 - 09:16:40 - Frans Schreurs
  09:16:41 - 09:16:42 - Rianne Donders-de Leest
  09:16:43 - 09:16:49 - Dirk Franssen
  09:16:50 - 09:17:37 - Rianne Donders-de Leest
 • 17
 • 18

  Voorgesteld wordt zes raadsleden te benoemen tot lid van de commissie die klankbordgesprekken met de burgemeester houdt.  Besluit
  Er zijn zeven kandidaten voor zes plekken. Omdat het over personen gaat zal schriftelijke stemming plaatsvinden. In de eerste ronde worden gekozen Dirk Franssen (22 stemmen), Chris Trines (25 stemmen), Marij Cox (24 stemmen) en Ger Julicher (20 stemmen). De overige drie kandidaten (Vincent Zwijnenberg, Wilbert Dekker en Leon Coenen) scoren alle drie 19 stemmen. In een tweede stemronde behalen Vincent Zwijnenberg en Leon Coenen elk 17 stemmen, waardoor zij gekozen zijn. Wilbert Dekker krijgt in die tweede ronde 16 stemmen en valt af. Dit betekent dat de volgende zes raadsleden zijn gekozen: Dirk Franssen, Chris Trines, Marij Cox, Ger Julicher, Vincent Zwijnenberg en Leon Coenen.

  10:05:13 - 10:05:38 - Dirk Franssen
  10:05:39 - 10:05:54 - Rianne Donders-de Leest
  10:05:55 - 10:05:59 - Dirk Franssen
  10:06:00 - 10:06:22 - Rianne Donders-de Leest
  10:27:07 - 10:27:28 - Wim Kemp
  10:27:29 - 10:27:52 - Rianne Donders-de Leest
  10:27:53 - 10:28:14 - Dirk Franssen
  10:28:15 - 10:28:38 - Rianne Donders-de Leest
  10:28:39 - 10:28:52 - Dirk Franssen
  10:28:55 - 10:32:15 - Rianne Donders-de Leest
 • 19

  Voorgesteld wordt negen (één per fractie) raadsleden te benoemen tot lid van de klankbordgroep Participatiewet.  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de volgende negen raadsleden (één per fractie) te benoemen tot lid van de klankbordgroep Participatiewet: Ben Peters, Wim Maassen, Marc Breugelmans, Jos Tobben, Raja Fick (Ernest Oele), Michael Kalthoff, Selami Coskun, Leon Coenen en Gerard Nizet.


  Besluit
  De raad besluit de volgende negen raadsleden (één per fractie) te benoemen tot lid van de klankbordgroep Participatiewet: Ben Peters, Wim Maassen, Marc Breugelmans, Jos Tobben, Raja Fick (Ernest Oele), Michael Kalthoff, Selami Coskun, Leon Coenen en Gerard Nizet.
 • 20

  Voorgesteld wordt door te gaan met de pilot ‘grip op samenwerking’ en twee raadsleden te benoemen tot lid van de regiegroep Regionale samenwerking.  Voorgesteld besluit

  De raad besluit : 1. door te gaan met de pilot ‘grip op samenwerking’; 2. de volgende twee raadsleden te benoemen tot lid van de regiegroep Regionale samenwerking:


  Besluit
  De raad besluit : 1. door te gaan met de pilot ‘grip op samenwerking’; 2. de volgende twee raadsleden te benoemen tot lid van de regiegroep Regionale samenwerking: Wim Kemp en Dré Peters.
 • 21

  Voorgesteld wordt de Verordening tegemoetkoming raadsfracties Roermond 2018 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de Verordening tegemoetkoming raadsfracties Roermond 2018 vast te stellen.


  Besluit
  De raad besluit de Verordening tegemoetkoming raadsfracties Roermond 2018 vast te stellen.
 • 22
 • 23

  In het raadsvoorstel wordt ingegaan op het verzoek van de Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland om in het plan van scholen op te nemen een school voor primair onderwijs. Na bespreking van dit onderwerp in de commissie BS op 19 juni 2018 heeft het college van B&W zich opnieuw over deze zaak gebogen en wordt een nieuw raadsvoorstel aangeboden met een gewijzigd conceptbesluit.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: Het Plan van Nieuwe Scholen 2019-2022 vast te stellen en in dit plan op te nemen: een islamitische basisschool in de gemeente Roermond, uitgaande van de Stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland te Eindhoven, te starten per 1 augustus 2019.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, besluit: Het Plan van Nieuwe Scholen 2019-2022 vast te stellen en in dit plan op te nemen: een islamitische basisschool in de gemeente Roermond, uitgaande van de Stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland te Eindhoven, te starten per 1 augustus 2019.

  10:32:16 - 10:34:39 - Ben Peters
  10:34:40 - 10:35:15 - Wim Kemp
  10:35:17 - 10:35:44 - Mijntje van Beers
  10:35:45 - 10:37:16 - Selami Coşkun
  10:37:18 - 10:40:06 - Ernest Oele
  10:40:07 - 10:40:11 - Rianne Donders-de Leest
  10:40:12 - 10:43:23 - Ferdinand Pleyte
  10:43:24 - 10:44:19 - Rianne Donders-de Leest
 • 24

  Voorgesteld wordt het Verbeterplan stationstunnel in zijn geheel uit te voeren, waarmee een krediet van € 704.000,00 gemoeid is.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Het Verbeterplan stationstunnel in zijn geheel uit te voeren. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 704.000,00 gemoeid.


  Besluit
  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Het Verbeterplan stationstunnel in zijn geheel uit te voeren. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 704.000,00 gemoeid.

  10:44:20 - 10:50:17 - Dirk Franssen
  10:50:19 - 10:53:12 - Leon Guffens
  10:53:13 - 10:58:35 - Wim Maassen
  10:58:37 - 10:59:48 - Jos Tobben
  10:59:49 - 11:00:56 - Vincent Zwijnenberg
  11:00:57 - 11:01:02 - Rianne Donders-de Leest
  11:01:17 - 11:05:07 - Rens Evers
  11:05:08 - 11:05:29 - Dirk Franssen
  11:05:30 - 11:06:34 - Rens Evers
  11:06:35 - 11:06:48 - Vincent Zwijnenberg
  11:06:49 - 11:07:28 - Rens Evers
  11:07:29 - 11:08:11 - Vincent Zwijnenberg
  11:08:12 - 11:11:13 - Rens Evers
  11:11:14 - 11:11:24 - Dirk Franssen
  11:11:25 - 11:20:23 - Rens Evers
  11:20:24 - 11:20:33 - Rianne Donders-de Leest
  11:20:34 - 11:21:34 - Dirk Franssen
  11:21:35 - 11:22:22 - Wim Maassen
  11:22:23 - 11:26:26 - Mijntje van Beers
  11:26:27 - 11:27:01 - Leon Guffens
  11:27:02 - 11:27:47 - Wim Maassen
  11:27:48 - 11:31:42 - Leon Guffens
  11:31:43 - 11:32:23 - Wim Maassen
  11:32:24 - 11:32:37 - Leon Guffens
  11:32:38 - 11:33:49 - Wim Maassen
  11:33:50 - 11:34:20 - Dirk Franssen
  11:34:21 - 11:34:48 - Wim Maassen
  11:34:49 - 11:35:59 - Jos Tobben
  11:36:00 - 11:36:15 - Rianne Donders-de Leest
  11:36:30 - 11:41:47 - Rens Evers
  11:41:48 - 11:42:16 - Dirk Franssen
  11:42:17 - 11:43:04 - Rens Evers
  11:43:05 - 11:43:08 - Dirk Franssen
  11:43:09 - 11:44:06 - Rens Evers
  11:44:07 - 11:44:19 - Rianne Donders-de Leest
  11:44:20 - 11:44:24 - Frans Schreurs
  11:44:25 - 11:44:32 - Rianne Donders-de Leest
  11:52:10 - 11:52:18 - Dirk Franssen
  11:52:19 - 11:52:22 - Rianne Donders-de Leest
  11:52:23 - 11:52:56 - Dirk Franssen
  11:52:57 - 11:53:34 - Rianne Donders-de Leest
 • 25

  De motie van 21 december 2017 wordt opnieuw geagendeerd.  Besluit
  De raad besluit unaniem om de motie aan te nemen.

  Moties
  Onderwerp
  18M13 Aansluiten bij Statiegeldalliantie

  11:53:35 - 11:53:39 - Wim Maassen
  11:53:40 - 11:54:34 - Wilbert Dekker
  11:54:35 - 11:54:44 - Rianne Donders-de Leest
  11:54:45 - 11:56:02 - Dirk Franssen
  11:56:03 - 11:56:08 - Rianne Donders-de Leest
  11:56:21 - 11:57:38 - Rens Evers
  11:57:39 - 11:58:00 - Rianne Donders-de Leest
 • 26

  In de door alle raadsfracties ingediende motie wordt het college opgeroepen om in een brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid te vragen de politiesterkte te vergroten.  Besluit
  De raad besluit unaniem om de motie aan te nemen.

  Moties
  Onderwerp
  18M14 Motie Politiesterkte
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Politiesterkte

  11:58:06 - 11:58:53 - Bert Achten
  11:58:54 - 12:00:55 - Rianne Donders-de Leest
 • 27

  Voorgesteld wordt wethouder Schreurs aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling BsGW.  Besluit
  De raad besluit wethouder Schreurs te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van de BsGW.
 • 28

  Er zijn geen vragen aangemeld.

 • 29