B&W vergadering publicatie

dinsdag 14 april 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om onderbouwd af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de opdrachten ‘Programmamanagement Roermond Bereikbaar’ en ‘Productontwikkeling Roermond Bereikbaar’ als aangenomen werk te gunnen aan Raadhuis Advies uit Helmond tot het einde van de samenwerkingsovereenkomst op 31-12-2021.


  Besluit
  Het college heeft besloten : 1\. onderbouwd af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de opdrachten ‘Programmamanagement Roermond Bereikbaar’ en ‘Productontwikkeling Roermond Bereikbaar’ als aangenomen werk te gunnen aan Raadhuis Advies uit Helmond tot het einde van de samenwerkingsovereenkomst op 31\-12\-2021; 2\. in overleg te treden met de projectpartners over de effecten van de coronacrisis en wat de kansen zijn om via 'Roermond Bereikbaar' de effecten van deze crisis positief te keren\.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage voor het Centrum voor Seksueel Geweld Limburg (CSG) voor het jaar 2020 van € 0,11 naar € 0,15 cent per inwoner.


  Besluit
  Het college heeft besloten akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage voor het Centrum voor Seksueel Geweld Limburg (CSG) voor het jaar 2020 van € 0,11 naar € 0,15 cent per inwoner.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het uurtarief voor de inzet van een vakleerkracht, met ingang van het schooljaar 2020-2021, vast te stellen op €37,50.


  Besluit
  Het college heeft besloten : 1. het uurtarief voor de inzet van een vakleerkracht, met ingang van het schooljaar 2020-2021, vast te stellen op €37,50; 2\. dit onderwerp mee te nemen bij het onderzoek naar verzakelijken\, verzelfstandigen en vervreemden met de vraag of dit nog wel een kerntaak van de gemeente is\.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.


  Besluit
  Het college heeft besloten de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten een gedeelte van het pand Godsweerdersingel 10 te Roermond tot en met uiterlijk 1 januari 2021 ter beschikking te stellen aan aannemer Den Ouden op basis van een bruikleenovereenkomst.


  Besluit
  Het college heeft besloten een gedeelte van het pand Godsweerdersingel 10 te Roermond tot en met uiterlijk 1 januari 2021 ter beschikking te stellen aan aannemer Den Ouden op basis van een bruikleenovereenkomst.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de ingekomen brief over Wonen Zuid te beantwoorden met bijgaande brief;
  2. de brief na verzending, via de griffie, ter informatie sturen naar de leden van de gemeenteraad.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de ingekomen brief over Wonen Zuid te beantwoorden via bijgaande brief; 2. de brief na verzending, via de griffie, ter informatie te sturen naar de leden van de gemeenteraad.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten om het concept raadsvoorstel en daarbij behorend raadsbesluit ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en om de portefeuillehouder Financiën machtigen eventuele tekstuele aanpassingen door te voeren.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten het concept raadsvoorstel en daarbij behorend raadsbesluit ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en de portefeuillehouder Financiën machtigen eventuele tekstuele aanpassingen door te voeren.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. tot het afsluiten van een convenant met Rijkswaterstaat voor de samenwerking in de verschillende dossiers met betrekking tot de infrastructuur A73;
  2. wethouder Evers te mandateren om het convenant te ondertekenen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. tot het afsluiten van een convenant met Rijkswaterstaat voor de samenwerking in de verschillende dossiers met betrekking tot de infrastructuur A73; 2. wethouder Evers te mandateren om het convenant te ondertekenen.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het handhavingsverzoek van de omwonenden van Thuserhof terzake de buitenopslag bij Ponyhof Femke af te wijzen;
  2. verzoekers te informeren middels bijgaande conceptbeslissing;
  3. Ponyhof Femke te informeren middels bijgaande kennisgeving.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het handhavingsverzoek van de omwonenden van Thuserhof terzake de buitenopslag bij Ponyhof Femke af te wijzen; 2\. verzoekers te informeren via bijgaande conceptbeslissing; 3\. Ponyhof Femke te informeren via bijgaande kennisgeving\.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. krediet van € 355.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 7 pick-up bussen;
  2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen;
  3. een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de aankoop van 7 pick-up bussen waarin de aspecten duurzaamheid en social return als eis dan wel sub-gunningscriterium worden meegenomen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. krediet van € 355.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 7 pick-up bussen; 2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen; 3. een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de aankoop van 7 pick-up bussen waarin de aspecten duurzaamheid en social return als eis dan wel sub-gunningscriterium worden meegenomen.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bezwaarschrift tegen het besluit van 4 april 2019 waarbij wij besloten het verzoek om handhaving deels af te wijzen (zaaknummer 32935-2018) gegrond te verklaren;
  2. het verzoek om handhaving in te willigen en de eigenaar een last onder dwangsom op te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het bezwaarschrift tegen het besluit van 4 april 2019 waarbij is besloten het verzoek om handhaving deels af te wijzen \(zaaknummer 32935\-2018\) gegrond te verklaren; 2\. het verzoek om handhaving in te willigen en de eigenaar een last onder dwangsom op te leggen\.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. dat de gemeente Roermond voor de taken MO, BW, BMZ en OGGz onderdeel uit blijft maken van de huidige regio Noord- en Midden-Limburg en het eerder genomen besluit ‘Regionale taken per 1 januari 2020’ d.d. 29 november 2016 hiermee komt te vervallen;
  2. de in het voorstel omschreven koers om te komen tot (verbeterde) samenwerking tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van MO, BW, BMZ en OGGz vanaf 1 januari 2022 vast te stellen;
  3. de uitgangspunten (zoals opgenomen in bijlage 1) die de basis vormen voor de (verbeterde) samenwerking tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten vast te stellen;
  4. de Noord-Limburgse gemeenten te informeren over dit besluit middels de brief in bijlage 2 en mandaat en machtiging te verlenen aan de portefeuillehouder Marianne Smitmans, om de brief mede namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond te ondertekenen;
  5. de voorbereiding van de inrichting van de samenwerking per 1 januari 2022  op basis van de uitgangspunten te starten;

   6. de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 3) te verzenden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. dat de gemeente Roermond voor de taken MO\, BW\, BMZ en OGGz onderdeel uit blijft maken van de huidige regio Noord\- en Midden\-Limburg en het eerder genomen besluit ‘Regionale taken per 1 januari 2020’ d\.d\. 29 november 2016 hiermee komt te vervallen;  2. de in het voorstel omschreven koers om te komen tot (verbeterde) samenwerking tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van MO, BW, BMZ en OGGz vanaf 1 januari 2022 vast te stellen;  3. de uitgangspunten (zoals opgenomen in bijlage 1) die de basis vormen voor de (verbeterde) samenwerking tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten vast te stellen;  4. de Noord-Limburgse gemeenten te informeren over dit besluit middels de brief in bijlage 2 en mandaat en machtiging te verlenen aan de portefeuillehouder, mevrouw M. Smitmans-Burhenne, om de brief mede namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond te ondertekenen;  5. de voorbereiding van de inrichting van de samenwerking per 1 januari 2022  op basis van de uitgangspunten te starten;  6. de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 3) te verzenden.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college:
  • heeft ingestemd met het vaststellen van het uitvoeringskrediet, zie bijlage a.
  • verzoekt de raad om de overblijvende middelen bij de aanleg van het snelfietspad langs de Slachthuisstraat toe te voegen aan het uitvoeringskrediet, zie bijlage b.


  Besluit
  Het college: heeft besloten: 1\. in te stemmen met het vaststellen van het uitvoeringskrediet\, conform bijlage a; 2. de gemeenteraad te verzoeken de overblijvende middelen bij de aanleg van het snelfietspad langs de Slachthuisstraat toe te voegen aan het uitvoeringskrediet, conform het in bijlage b1 en b2 opgenomen raadsvoorstel en - besluit.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft:
  1. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2019’;
  2. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2019’;
  3. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Ondergrond (BRO) 2019’;
  4. besloten de horizontale verantwoording naar de Raad te laten plaatsvinden in het Jaarverslag 2019;
  5. besloten voor de verticale verantwoording de verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BGT 2019, Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BAG 2019 en Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BRO 2019 aan te bieden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  6. vastgesteld het ‘Format nalevering bestuurlijke verantwoording ENSIA BGT 2018’ en deze aan te bieden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


  Besluit
  Het college heeft: 1. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2019’; 2. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2019’; 3. kennis genomen van en vastgesteld de ‘Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Ondergrond (BRO) 2019’; 4. besloten de horizontale verantwoording naar de Raad te laten plaatsvinden in het Jaarverslag 2019; 5. besloten voor de verticale verantwoording de verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BGT 2019, Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BAG 2019 en Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur BRO 2019 aan te bieden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 6. vastgesteld het ‘Format nalevering bestuurlijke verantwoording ENSIA BGT 2018’ en deze aan te bieden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • 3.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. vast te houden aan zijn besluit van 17 december 2019;
  2. geen principemedewerking verleent aan het winterterras in de huidige vorm.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. vast te houden aan zijn besluit van 17 december 2019; 2\. geen principemedewerking verleent aan het winterterras in de huidige vorm\.
 • 3.11


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Stationsvisie, waaronder de realisatie van het Busstation, als fase 1a van de Stationsvisie.
  2. In te stemmen met bijgevoegde afsprakenbrief met NS Stations over de realisatie van het Busstation, als fase 1a van de Stationsvisie.
  3. In verband met de realisatie van het nieuwe busstation voor de gemeente Roermond een recht van erfpacht te vestigen op grond van NS Vastgoed, zijnde het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie B, nummer 8060, groot circa 523 m², conform bijgevoegde erfpachtovereenkomst.
  4. In verband met de realisatie van het tijdelijke busstation en tijdelijke fietsenstalling een stuk grond van NS Vastgoed in gebruik te nemen, zijnde het perceel kadastraal gemeente Roermond sectie B, nummer(s) 8060, (“P+R Veeladingstraat”), ter grootte van ca. 3.500 m2, conform bijgevoegde bruikleenovereenkomst.

  5. De raad te informeren middels bijgevoegd brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Stationsvisie, waaronder de realisatie van het Busstation, als fase 1a van de Stationsvisie. 2. In te stemmen met bijgevoegde afsprakenbrief met NS Stations over de realisatie van het Busstation, als fase 1a van de Stationsvisie. 3. In verband met de realisatie van het nieuwe busstation voor de gemeente Roermond een recht van erfpacht te vestigen op grond van NS Vastgoed, zijnde het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie B, nummer 8060, groot circa 523 m², conform bijgevoegde erfpachtovereenkomst. 4. In verband met de realisatie van het tijdelijke busstation en tijdelijke fietsenstalling een stuk grond van NS Vastgoed in gebruik te nemen, zijnde het perceel kadastraal gemeente Roermond sectie B, nummer(s) 8060, (“P+R Veeladingstraat”), ter grootte van ca. 3.500 m2, conform bijgevoegde bruikleenovereenkomst. 5\. De raad te informeren middels bijgevoegd brief\.
 • 3.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten WoonGoed 2-Duizend te berichten dat er geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen verkoop van Markt 10 te Swalmen conform bijgevoegde concept-brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten WoonGoed 2-Duizend te berichten dat er geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen verkoop van Markt 10 te Swalmen, conform bijgevoegde concept-brief.
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de brief van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roermond te beantwoorden met een brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de brief van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roermond te beantwoorden met een brief.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  1.Akkoord gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan gecontracteerde vervoerder De Vier Gewesten B.V. betreffende perceel 1 t/m 5 in het leerlingenvervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk;
  2.Akkoord gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan gecontracteerde vervoerder Wolters Taxi- en Touringcar B.V. betreffende perceel 6 t/m 8 in het leerlingenvervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk;
  3.Akkoord gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan vervoerder Munckhof Regie B.V. betreffende opdrachten in het kader van Jeugd-GGZ-vervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk.
  4.De tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder punten 1, 2 en 3 met terugwerkende kracht in te laten gaan op 16 maart 2020 tot minimaal 1 juni 2020, danwel zolang de Corona-maatregelen van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn;
  5.Het hoofd van de afdeling Welzijn mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor het maken van aanvullende afspraken, o.a. berekeningswijze, met vervoerders op grond van beslispunten 1, 2 en 3.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Akkoord te gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan gecontracteerde vervoerder De Vier Gewesten B.V. betreffende perceel 1 t/m 5 in het leerlingenvervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk. 2. Akkoord te gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan gecontracteerde vervoerder Wolters Taxi- en Touringcar B.V. betreffende perceel 6 t/m 8 in het leerlingenvervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk. 3. Akkoord te gaan met de tijdelijke doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten aan vervoerder Munckhof Regie B.V. betreffende opdrachten in het kader van Jeugd-GGZ-vervoer en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk. 4. De tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder punten 1, 2 en 3 met terugwerkende kracht in te laten gaan op 16 maart 2020 tot minimaal 1 juni 2020, danwel zolang de Corona-maatregelen van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn. 5. Het hoofd van de afdeling Welzijn mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor het maken van aanvullende afspraken, o.a. berekeningswijze, met vervoerders op grond van beslispunten 1, 2 en 3.
 • A
 • A.1
 • A.2