B&W vergadering publicatie

dinsdag 19 mei 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met het informeren van de raad over de in ontwikkeling zijnde post-Corona aanpak door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met het informeren van de raad over de in ontwikkeling zijnde post-Corona aanpak door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek naar het beschikbaar stellen van dakoppervlak in gemeentelijke eigendom voor een collectief zonne-energie project.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek naar het beschikbaar stellen van dakoppervlak in gemeentelijke eigendom voor een collectief zonne-energie project.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de bijgevoegde concept Intentieovereenkomst met de Roermondse watersportvereniging Nautilus aan te gaan.


  Besluit
  Het college heeft besloten de bijgevoegde concept Intentieovereenkomst met de Roermondse watersportvereniging Nautilus aan te gaan en de gemeenteraad hierover door middel van een RIB te informeren (spoedprocedure).
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met de vorming van een corona fonds en de gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel het volgende voor te stellen:
  1. Akkoord te gaan met de vorming van een corona fonds ter hoogte van 5 miljoen euro conform de in het voorstel genoemde beleidsuitgangspunten.
  2.Akkoord te gaan met de voeding van deze reserve vanuit:
  • het jaarrekeningsaldo € 1,0 miljoen (onder voorbehoud van mogelijke correctie vanuit de accountantscontrole en ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening in de raadsvergadering van juli 2020);
  • de vrijval van reserves € 1 miljoen;
  • de reserve sociaal domein € 3 miljoen .
  3. Het College van burgemeester en wethouders, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening, te machtigen voor het doen van uitgaven uit het fonds.
  4. De verordening Coronafonds vast te stellen ter uitvoering van de doelstellingen van het fonds en deze te publiceren.
  5. Conform voorstel de verhoging van de toeristenbelasting 2020 en de verhoging van de parkeermaatregelen niet door te voeren en de kosten hiervan ten laste te brengen van het coronafonds.


  Besluit
  1. Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met de vorming van een corona fonds en de gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel het volgende voor te stellen: a. Akkoord te gaan met de vorming van een corona fonds ter hoogte van 5 miljoen euro conform de in het voorstel genoemde beleidsuitgangspunten. b.Akkoord te gaan met de voeding van deze reserve vanuit: • het jaarrekeningsaldo € 1,0 miljoen (onder voorbehoud van mogelijke correctie vanuit de accountantscontrole en ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening in de raadsvergadering van juli 2020); • de vrijval van reserves € 1 miljoen; • de reserve sociaal domein € 3 miljoen . c. Het College van burgemeester en wethouders, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening, te machtigen voor het doen van uitgaven uit het fonds. d. De verordening Coronafonds vast te stellen ter uitvoering van de doelstellingen van het fonds en deze te publiceren. e. akkoord te gaan met het toevoegen van 2.2 miljoen euro sociaal domein gerelateerde bestemmingsreserves aan het programma ‘Beter met Minder’. 2. De portefeuillehouder mandaat te verlenen tot het verwerken van de ter vergadering gemaakte opmerkingen.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft het geactualiseerde projectplan project N280 Roermond vastgesteld.


  Besluit
  Het college heeft het geactualiseerde projectplan project N280 Roermond vastgesteld.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de concept-inspraakreactie op het ontwerp voor de 61e wijziging van het bestemmingsplan ‘Militärgelände Elmpt’ in Niederkrüchten;
  2. de inspraakreactie aan de gemeente Niederkrüchten te versturen.


  Besluit
  Het college heeft besloten:  1. met inachtneming van een tekstuele aanpassing zoals besproken, in te stemmen met de concept-inspraakreactie op het ontwerp voor de 61e wijziging van het bestemmingsplan ‘Militärgelände Elmpt’ in Niederkrüchten;  2. de inspraakreactie aan de gemeente Niederkrüchten te versturen.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  1.Het college heeft besloten de over het jaar 2019 aan Stichting De Duup verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van De Duup definitief vast te stellen op € 33.784,30;
  2.Het college heeft besloten om bijgaande brief sturen aan Stichting De Duup.


  Besluit
  1. Het college heeft besloten de over het jaar 2019 aan Stichting De Duup verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van De Duup definitief vast te stellen op € 33.784,30; 2. Het college heeft besloten om bijgaande brief sturen aan Stichting De Duup.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van € 76.877 voor 2020 voor de beleidsregels Wijkorganisaties en Volksfeesten, het specifieke subsidieplafond van € 4.000 voor Oranjeactiviteiten vrij te laten vallen ten gunste van het totaal beschikbaar gestelde budget en deze wijziging te publiceren in het Elektronisch Gemeenteblad.


  Besluit
  Het college heeft besloten binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget van € 76.877 voor 2020 voor de beleidsregels Wijkorganisaties en Volksfeesten, het specifieke subsidieplafond van € 4.000 voor Oranjeactiviteiten vrij te laten vallen ten gunste van het totaal beschikbaar gestelde budget en deze wijziging te publiceren in het Elektronisch Gemeenteblad.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het legaliseren van vier appartementen op het adres Venloseweg 73 in Roermond, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.


  Besluit
  Het college heeft besloten overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het legaliseren van vier appartementen op het adres Venloseweg 73 in Roermond, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen het besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen voor niet (op tijd) verwijderde uitstallingen op de openbare weg en een knipperlicht bij het adres Kazerneplein 5 in Roermond, ontvankelijk en de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.


  Besluit
  Het college heeft besloten overeenkomstig het advies van de Commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen het besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen voor niet (op tijd) verwijderde uitstallingen op de openbare weg en een knipperlicht bij het adres Kazerneplein 5 in Roermond, ontvankelijk en de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Beheer Herteheym verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van Herteheym definitief vast te stellen op € 64.200,--;
  2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Beheer Herteheym.


  Besluit
  Het college heeft besloten 1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Beheer Herteheym verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van Herteheym definitief vast te stellen op € 64.200,--; 2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Beheer Herteheym.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties De Velderie, De Vlonder, ’t Trefpunt en De Donderie in het subsidiejaar 2019 definitief vast te stellen op € 390.000,--;
  2. om bijgaande brief sturen aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de over het jaar 2019 aan de Stichting Gemeenschapshuizen Swalmen verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van De Robijn definitief vast te stellen op € 143\.800\,\-\-; 2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Gemeenschapshuizen Swalmen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties De Velderie, De Vlonder, ’t Trefpunt en De Donderie in het subsidiejaar 2019 definitief vast te stellen op € 390.000,--;
  2. om bijgaande brief sturen aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de over het jaar 2019 aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties De Velderie\, De Vlonder\, ’t Trefpunt en De Donderie in het subsidiejaar 2019 definitief vast te stellen op € 390\.000\,\-\-; 2. om bijgaande brief sturen aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. een bijdrage van € 250,- te verlenen aan het Bike2Honour project van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het Gilde Instituut voor Veiligheid;
  2. de directie van Gilde Opleidingen te informeren via bijgaande concept-brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. een bijdrage van € 250\,\- te verlenen aan het Bike2Honour project van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap van het Gilde Instituut voor Veiligheid; 2\. de directie van Gilde Opleidingen te informeren via bijgaande concept\-brief\.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten;
  1.kennis te nemen van het voorstel met betrekking tot de inkoop van externe begeleiding met kennis en expertise van crowd management in relatie tot de inrichting van de binnenstad Roermond;
  2.in te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de begeleiding baar de reguleerde (1,5 metersamenleving) binnenstad Roermond enkelvoudig onderhandse te gunnen;
  3.om bovenvermelde opdracht conform offerte CP-00551-517-001 d.d. 8 mei te gunnen aan Crowd Professionals BV te Rotterdam.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten; 1. kennis te nemen van het voorstel met betrekking tot de inkoop van externe begeleiding met kennis en expertise van crowd management in relatie tot de inrichting van de binnenstad Roermond; 2. in te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de begeleiding baar de reguleerde (1,5 metersamenleving) binnenstad Roermond enkelvoudig onderhandse te gunnen; 3. om bovenvermelde opdracht conform offerte CP-00551-517-001 d.d. 8 mei te gunnen aan Crowd Professionals BV te Rotterdam.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft het Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Roermond schooljaar 2018-2019 vastgesteld en ter kennisname doorgeleid naar de commissie BS.


  Besluit
  Het college heeft het Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Roermond schooljaar 2018-2019 vastgesteld en ter kennisname doorgeleid naar de commissie BS.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de overeenkomst inzameling en afzet van oud papier en karton 2020-2022;
  2. akkoord te gaan met deze overeenkomst en deze vervolgens ter ondertekening aan te bieden aan de partijen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van de overeenkomst inzameling en afzet  van oud papier en karton 2020-2022; 2. akkoord te gaan met deze overeenkomst en deze vervolgens ter ondertekening aan te bieden aan de partijen.
 • 3.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het aanpassen van de samenwerkingsoverkomst Cultuurregio Noord-Limburg, Roermond en Weert, waarmee de gemeenten Leudal, Maasgouw en Nederweert tot de samenwerking toetreden;
  2. de portefeuillehouder Cultuur te mandateren om de verklaring tot instemming te ondertekenen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met het aanpassen van de samenwerkingsoverkomst Cultuurregio Noord\-Limburg\, Roermond en Weert\, waarmee de gemeenten Leudal\, Maasgouw en Nederweert tot de samenwerking toetreden; 2\. de portefeuillehouder Cultuur te mandateren om de verklaring tot instemming te ondertekenen\.
 • 3.11


  Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld:
  1. te beslissen op het Wob-verzoek en de gevraagde documenten te verstrekken voor zover er geen uitzonderingsgronden uit de Wob van toepassing zijn;
  2. verzoeker te informeren conform bijgevoegde concept-beslissing.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de in het Wob-verzoek gevraagde documenten te verstrekken voor zover er geen uitzonderingsgronden uit de Wob van toepassing zijn; 2. verzoeker te informeren conform bijgevoegde concept-beslissing.