Gemeenteraad

donderdag 24 september 2020 18:00 - 21:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Deze raadsvergadering is openbaar. Toehoorders zijn welkom. Vanwege Corona is de capaciteit op de publieke tribune echter beperkt en dienen toehoorders zich van te voren aan te melden via griffie@roermond.nl

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Burgemeester Donders deelt mede dat in het presidium is besproken dat bij aanvang van de commissie BM van 12 oktober 2020 een voorstel wordt behandeld dat in plaats komt van de bestuursrapportage 2020. Hierbij kunnen alle raads- en collegeleden aanwezig zijn. Het voorstel zal dan niet meer in de commissies BS en RU worden behandeld, zoals normaal gesproken met de bestuursrapportage gebeurd zou zijn.

  00:00:04 - 00:05:40 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  Besluit
  Toespraak door burgemeester Donders en Wilbert Dekker, voorzitter van de werkgeverscommissie Griffie, in verband met het feit dat op 1 oktober 2020 raadsgriffier Jos Vervuurt 40 jaar in dienst is van de gemeente Roermond.

  00:05:48 - 00:13:25 - Wilbert Dekker
  00:14:36 - 00:15:10 - Rianne Donders-de Leest
 • 3

  Voorstel om de agenda vast te stellen.  Besluit
  De raad stelt de agenda vast.

  00:17:46 - 00:17:55 - Dré Peters
  00:17:55 - 00:19:01 - Rianne Donders-de Leest
  00:19:01 - 00:19:19 - Dirk Franssen
  00:19:19 - 00:19:26 - Rianne Donders-de Leest
  00:19:26 - 00:19:48 - Dirk Franssen
  00:19:48 - 00:20:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:28 - 00:20:41 - Dirk Franssen
  00:20:41 - 00:21:34 - Frans Schreurs
  00:21:34 - 00:22:13 - Rianne Donders-de Leest
 • 4
 • 5

  Voorstel tot vaststelling van de behandelwijze van ingekomen brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.  Besluit
  SPR: 152 + brieven "herontwikkeling Min Bongaertsstraat" s.v.p. behandelen in commissie VVD: 158 + 159: complimenten voor iedereen die betrokken is bij het paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's VVD: 187: verzoek om handhaving s.v.p. agenderen voor de commissie BM LVR: 152, 186, 187 en 188 + brieven "herontwikkeling Min. Bongaertsstraat"s.v.p. agenderen in commissie DENK: 143 + 148 bespreken in commissie

  00:22:13 - 00:22:42 - Leon Coenen
  00:22:42 - 00:22:50 - Rianne Donders-de Leest
  00:22:50 - 00:24:08 - Vincent Zwijnenberg
  00:24:08 - 00:24:17 - Rianne Donders-de Leest
  00:24:17 - 00:24:47 - Aijiththan Loganathan
  00:24:52 - 00:25:12 - Angely Waajen-Crins
  00:25:15 - 00:25:39 - Selami Coşkun
  00:25:39 - 00:26:30 - Rianne Donders-de Leest
 • 6

  Voorstel aan de raad om:

  1. in te stemmen met de uitvoering van de businesscase (scenario 2) en het plan voor de inrichting van een werkmaatschappij voor de uitvoering van gemeentelijke groenonderhoud en reiniging;
  2. in te stemmen met de in dit voorstel opgenomen begrotingswijziging voor de bekostiging van de incidentele op- en inrichtingskosten in 2020, 2021 en 2022 voor de op te richten overheidsvennootschap.  Besluit
  De woordvoerders van D66 (mede namens CDA en DS), SPR, SP, GL en LVR zijn positief over het collegevoorstel om te kiezen voor scenario 2. VVD is geen voorstander van scenario 2 en is van mening gegronde redenen te hebben om de functies groenonderhoud en reiniging onder te brengen bij de Westrom. Namens het college van B&W reageert wethouder Smitsmans. Zij roept de raad op achter het collegevoorstel te gaan staan. De raad stemt unaniem in met het voorstel.

  00:26:52 - 00:30:05 - Michael Kalthoff
  00:30:06 - 00:31:01 - Leon Coenen
  00:31:05 - 00:32:07 - Gerard Nizet
  00:32:11 - 00:40:09 - Oele
  00:40:11 - 00:40:50 - Michael Kalthoff
  00:40:50 - 00:42:42 - Oele
  00:42:46 - 00:43:29 - Ger Julicher
  00:43:32 - 00:43:40 - Oele
  00:43:46 - 00:44:29 - Mijntje van Beers
  00:44:33 - 00:47:20 - Dré Peters
  00:47:26 - 00:47:54 - Oele
  00:47:55 - 00:48:23 - Dré Peters
  00:48:28 - 00:52:27 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:52:27 - 00:52:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:52:45 - 00:54:40 - Oele
  00:54:40 - 00:55:18 - Rianne Donders-de Leest
  00:55:18 - 00:55:42 - Oele
  00:55:42 - 00:56:04 - Rianne Donders-de Leest
  00:56:04 - 00:56:42 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:56:42 - 00:58:12 - Rianne Donders-de Leest
 • 7

  Voorstel aan de raad om:
  1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van de
   jachthaven met 110 ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen aan de Kop van Hatenboer, op het
   adres Hatenboer (ong.) te Roermond, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerpomgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen
   zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door zowel LVR, GL, VVD, SP als SPR. Alle fracties geven aan akkoord te zijn met het voorstel. Wel worden enkele opmerkingen gemaakt. LVR is van mening dat het college niet goed heeft gereageerd op de vraag wanneer wel of niet een planschadeovereenkomst nodig is. Wethouder Evers erkent dit en belooft beterschap. De raad stemt unaniem in met het voorstel.

  00:58:12 - 01:00:11 - Jos van Rey
  01:00:13 - 01:00:38 - Jos de Kunder
  01:00:40 - 01:00:52 - Vincent Zwijnenberg
  01:00:57 - 01:01:36 - Gerard Nizet
  01:01:36 - 01:01:52 - Leon Coenen
  01:01:57 - 01:02:58 - Rens Evers
  01:02:58 - 01:03:39 - Rianne Donders-de Leest
 • 8

  Voorstel aan de raad om:
  1. Het definitief plan, tekeningen 201909023-020-TEK 1 tot en met 11, vast te stellen voor het onderhoud van de Kastelenbuurt.
  2. Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen, groot € 4.774.000,00 excl. BTW, voor de uitvoering van het onderhoud Kastelenbuurt..
  3. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 4.774.000 gemoeid.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, VVD, SP, SPR, DS. Sprekers zijn tevreden met het voorstel maar maken wel enkele opmerkingen. LVR stelt bij mondeling amendement voor om niet 4,7 maar 5 miljoen euro beschikbaar te stellen. DS wijst op enkele financiële onzekerheden die in de uitvoering zitten. Wethouder Evers reageert namens het college. Wethouder Schreurs merkt op geen voorstander te zijn van ophoging van het krediet. Het amendement van de LVR wordt met de stemmen van de LVR (9) voor en de overige 21 stemmen (GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1 en DENK 1) tegen verworpen. Het voorstel van het college van B&W wordt unaniem aangenomen.

  01:03:39 - 01:07:16 - Dirk Franssen
  01:07:20 - 01:08:58 - Vincent Zwijnenberg
  01:08:59 - 01:10:23 - Gerard Nizet
  01:10:25 - 01:11:19 - Leon Coenen
  01:11:23 - 01:12:05 - Jos Tobben
  01:12:10 - 01:14:25 - Rens Evers
  01:14:32 - 01:15:00 - Dirk Franssen
  01:15:00 - 01:15:34 - Vincent Zwijnenberg
  01:15:34 - 01:16:40 - Dirk Franssen
  01:16:49 - 01:17:13 - Vincent Zwijnenberg
  01:17:13 - 01:18:34 - Dirk Franssen
  01:18:44 - 01:20:12 - Jos Tobben
  01:20:15 - 01:20:27 - Dirk Franssen
  01:20:27 - 01:20:48 - Jos Tobben
  01:20:57 - 01:22:21 - Rens Evers
  01:22:26 - 01:23:31 - Frans Schreurs
  01:23:31 - 01:23:41 - Dirk Franssen
  01:23:50 - 01:24:19 - Rens Evers
  01:24:19 - 01:25:13 - Rianne Donders-de Leest
  01:25:13 - 01:25:18 - Dirk Franssen
  01:25:18 - 01:26:22 - Rianne Donders-de Leest
 • 9

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Een frisse en eerlijke start.
  Deze motie stond oorspronkelijk gepland voor de raadsvergadering van 13 juli jl.  maar werd door tijdsgebrek niet behandeld.  Besluit
  DENK licht de motie toe. Wethouder Smitsmans vindt de inhoud van de motie geen gemeentelijke taak maar toont zich bereid in de geest van de motie te handelen: zijn er mensen met (financiële) problemen dan kunnen die zich altijd bij de gemeente melden. LVR deelt mede dat is gebleken dat de getroffen inwoners in 13 gemeenten wonen, waartoe Roermond niet behoort. DENK trekt hierop de motie in. Woordvoering vindt nog plaats door CDA, SP, SPR en D66. Alle woordvoerders roepen op alert te blijven.

  Moties
  Onderwerp
  20M26 Motie Een frisse en eerlijke start

  01:26:22 - 01:30:17 - Selami Coşkun
  01:30:25 - 01:32:22 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:32:28 - 01:32:48 - Selami Coşkun
  01:32:52 - 01:33:17 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:33:21 - 01:34:11 - Selami Coşkun
  01:34:15 - 01:34:39 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  01:34:39 - 01:35:02 - Rianne Donders-de Leest
  01:35:02 - 01:36:44 - Lieke van der Stelt
  01:36:49 - 01:37:39 - Selami Coşkun
  01:37:41 - 01:37:53 - Lieke van der Stelt
  01:37:53 - 01:38:29 - Selami Coşkun
  01:38:29 - 01:38:50 - Rianne Donders-de Leest
  01:38:50 - 01:39:06 - Marc Breugelmans
  01:39:09 - 01:40:41 - Gerard Nizet
  01:40:43 - 01:42:23 - Leon Coenen
  01:42:27 - 01:42:58 - Michael Kalthoff
  01:42:58 - 01:43:20 - Rianne Donders-de Leest
 • 9.a

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Opheffen flitsparkeerplekken op de Markt.  Besluit
  GL licht de motie toe. Wethouder Evers zegt dat het college bereid is met deze motie aan de slag te gaan, het college neemt de motie dus over. LVR is positief over de motie op zich maar vraagt of de terrassen kunnen worden uitgebreid als tijdens de zaterdagmarkt blijkt dat de beschikbare ruimte niet geheel benodigd is voor de marktondernemers. DENK vindt dat de parkeerplaatsen in een behoefte voorzien en steunt de motie daarom niet. VVD merkt op dat de initiatiefnemers van deze motie geen overleg hebben gehad met Citymanagement en BIZ en roept op dit overleg eerst te voeren en de motie aan te houden totdat dit overleg heeft plaatsgevonden. SP kan zich wel iets voorstellen bij de inhoud van de motie maar vindt het ook belangrijk om eerst overleg te voeren met alle betrokkenen. SP vraagt bovendien om ook oog te hebben voor gehandicapten. SPR vindt dat eerst overleg gevoerd moet worden om pas daarna een besluit te nemen, niet andersom. D66 wijst erop dat in de "constateringen" is opgemerkt dat de BIZ al vanaf 2014 vraagt om het autovrij maken van de Markt. CDA licht toe dat in de motie juist wordt gevraagd om overleg met horeca, winkels en betrokkenen. Wethouder Waajen zegt dat de ruimte op de Markt zo goed mogelijk moet worden benut, hiervoor wordt al veel creativiteit aan de dag gelegd. De motie wordt met 26 - 4 stemmen aangenomen. Voor: LVR (9), GL (6), CDA (5), DS (3), D66 (2), SP (1). Tegen: VVD (2), SPR (1), DENK (1)

  Moties
  Onderwerp
  20M27 Opheffen autoparkeren Markt

  01:43:20 - 01:44:32 - Jos de Kunder
  01:44:32 - 01:47:30 - Rianne Donders-de Leest
  01:47:37 - 01:50:56 - Rens Evers
  01:50:56 - 01:51:17 - Rianne Donders-de Leest
  01:51:17 - 01:54:43 - Dirk Franssen
  01:54:47 - 01:55:06 - Selami Coşkun
  01:55:06 - 01:55:29 - Dirk Franssen
  01:55:29 - 01:57:37 - Selami Coşkun
  01:57:40 - 02:01:07 - Vincent Zwijnenberg
  02:01:09 - 02:03:23 - Gerard Nizet
  02:03:26 - 02:04:33 - Selami Coşkun
  02:04:33 - 02:05:12 - Gerard Nizet
  02:05:16 - 02:08:02 - Leon Coenen
  02:08:02 - 02:08:38 - Selami Coşkun
  02:08:38 - 02:09:46 - Leon Coenen
  02:09:52 - 02:11:39 - Wilbert Dekker
  02:11:43 - 02:14:02 - Rens Evers
  02:14:03 - 02:14:14 - Selami Coşkun
  02:14:22 - 02:15:40 - Rens Evers
  02:15:43 - 02:16:31 - Vincent Zwijnenberg
  02:16:34 - 02:17:21 - Rens Evers
  02:17:21 - 02:17:58 - Vincent Zwijnenberg
  02:17:58 - 02:18:23 - Wilbert Dekker
  02:18:28 - 02:19:08 - Rens Evers
  02:19:08 - 02:19:32 - Vincent Zwijnenberg
  02:19:32 - 02:20:34 - Rens Evers
  02:20:48 - 02:24:53 - Dirk Franssen
  02:24:55 - 02:25:44 - Selami Coşkun
  02:25:47 - 02:25:59 - Dirk Franssen
  02:25:59 - 02:26:35 - Selami Coşkun
  02:26:36 - 02:27:36 - Jos de Kunder
  02:27:46 - 02:28:02 - Dirk Franssen
  02:28:02 - 02:28:18 - Jos de Kunder
  02:28:18 - 02:30:02 - Vincent Zwijnenberg
  02:30:04 - 02:30:13 - Jos de Kunder
  02:30:14 - 02:31:18 - Gerard Nizet
  02:31:32 - 02:33:11 - Marc Breugelmans
  02:33:12 - 02:33:38 - Vincent Zwijnenberg
  02:33:38 - 02:33:58 - Marc Breugelmans
  02:34:05 - 02:34:51 - Wilbert Dekker
  02:34:51 - 02:35:57 - Rianne Donders-de Leest
  02:35:57 - 02:37:40 - Angely Waajen-Crins
  02:37:42 - 02:38:17 - Dirk Franssen
  02:38:19 - 02:38:45 - Rens Evers
  02:38:50 - 02:39:25 - Jos Tobben
  02:39:25 - 02:39:59 - Rianne Donders-de Leest
  02:48:36 - 02:49:01 - Dirk Franssen
  02:49:03 - 02:49:32 - Vincent Zwijnenberg
  02:49:34 - 02:49:44 - Leon Coenen
  02:49:44 - 02:51:06 - Rianne Donders-de Leest
 • 9.b

  Motie motie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning actie Raden in Verzet  Besluit
  Indiener VVD licht de motie toe. Wethouder Smitsmans zegt toe dat het college de motie overneemt en de motie van Zoetermeer tijdens de VNG-vergadering zal steunen. Woordvoering vindt nog plaats door LVR, SPR en D66. De motie wordt unaniem aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  20M28 Ondersteuning actie Zoetermeer tekorten rijksmiddelen voor gemeenten

  02:51:07 - 02:52:45 - Oele
  02:52:55 - 02:55:21 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  02:55:21 - 02:55:58 - Rianne Donders-de Leest
  02:55:59 - 02:56:21 - Lieke van der Stelt
  02:56:23 - 02:56:50 - Leon Coenen
  02:56:52 - 02:57:07 - Dirk Franssen
  02:57:07 - 02:57:12 - Leon Coenen
  02:57:20 - 02:58:33 - Michael Kalthoff
  02:58:33 - 03:00:26 - Rianne Donders-de Leest
 • 9.c

  Motie vreemd aan de orde van de dag: garantstelling Covid-10 test capaciteit  Besluit
  SP licht de motie toe. Wethouder Smitsmans zegt dat de motie wordt ontraden omdat de inhoud ervan niet reëel is. Wethouder Pleyte zegt dat er over de problematiek contact is met de Roermondse scholen, daar zijn geen acute problemen. Woordvoering vindt nog plaats door LVR, VVD en SPR. Indiener SP trekt de motie in.

  Moties
  Onderwerp
  20M29 Garantstelling COVID-19 test-capaciteit

  03:00:28 - 03:02:13 - Gerard Nizet
  03:02:20 - 03:04:22 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:04:22 - 03:04:58 - Gerard Nizet
  03:05:06 - 03:05:25 - Ferdinand Pleyte
  03:05:39 - 03:06:32 - Lieke van der Stelt
  03:06:40 - 03:07:59 - Oele
  03:08:01 - 03:09:51 - Leon Coenen
  03:09:55 - 03:12:11 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:12:11 - 03:12:21 - Rianne Donders-de Leest
  03:12:21 - 03:12:40 - Gerard Nizet
  03:12:40 - 03:13:25 - Rianne Donders-de Leest
 • 10


  Besluit
  De burgemeester heeft, onder verwijzing naar het Reglement van Orde en na overleg in het presidium, besloten de door de VVD ingediende vragen vragen niet toe te laten.
 • 11

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur.