B&W vergadering publicatie

dinsdag 16 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het 2de wijzigingsbesluit Bevoegdhedenregister 2019 Gemeente Roermond vast te stellen en het besluit op de gebruikelijke wijze te publiceren.


  Besluit
  Het college heeft besloten het 2de wijzigingsbesluit Bevoegdhedenregister 2019 Gemeente Roermond vast te stellen en het besluit op de gebruikelijke wijze te publiceren.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het verzoek om opheffing van de geheimhouding op de grondprijs, genoemd in de anterieure grondexploitatieovereenkomst Roerdelta fase 2, af te wijzen;
  2. het verzoek om openbaarmaking van de grondprijs, genoemd in de anterieure grondexploitatieovereenkomst Roerdelta fase 2, af te wijzen;
  verzoeker te informeren over de genomen besluiten conform bijgevoegde concept beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het verzoek om opheffing van de geheimhouding op de grondprijs, genoemd in de anterieure grondexploitatieovereenkomst Roerdelta fase 2, af te wijzen; 2. het verzoek om openbaarmaking van de grondprijs, genoemd in de anterieure grondexploitatieovereenkomst Roerdelta fase 2, af te wijzen; 3. verzoeker te informeren over de genomen besluiten conform bijgevoegde concept beschikking.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten om Q-park middels bijgevoegde concept-brief te verwijzen naar BsGW voor het verzoeken van een betalingsregeling op het gebied van de gemeentelijke belastingen.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten om Q-park middels bijgevoegde concept-brief te verwijzen naar BsGW voor het verzoeken van een betalingsregeling op het gebied van de gemeentelijke belastingen.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. akkoord te gaan met het meerjarig evenement 11VANDE11E in Roermond;
  2. akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie van € 40.000 gedurende de eerste twee edities waarna een afbouw met 20% per jaar;
  3. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van dit budget uit het reguliere evenementenbudget.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. akkoord te gaan met het meerjarig evenement 11VANDE11E in Roermond; 2\. akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie van € 40\.000 gedurende de eerste twee edities waarna een afbouw met 20% per jaar; 3\. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van dit budget uit het reguliere evenementenbudget\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W van Roermond heeft voor het project herinrichting Kapellerlaan inclusief de verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en aanpassing kruisvlak Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat, besloten tot:
  • het vaststellen van het definitief plan voor de herinrichting Kapellerlaan, de verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en aanpassing van het kruisvlak Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat.
  • Het vaststellen van de bijhorende verkeersbesluiten 8079-2017-kd en 8079-2017-hd
  • De beantwoording van de inspraakreacties en zienswijze ontwerpverkeersbesluiten.
  • Welke uitgangspunten en gunningcriteria te gebruiken bij de aanbesteding van het werk
  • Een nadere uitwerking hoe de uitvoering van motie 19M09 mogelijk in te vullen.
   Een en ander zoals opgenomen in het collegevoorstel.


  Besluit
  Het college van B&W van Roermond heeft voor het project herinrichting Kapellerlaan inclusief de verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en aanpassing kruisvlak Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat, besloten tot: • het vaststellen van het definitief plan voor de herinrichting Kapellerlaan, de verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg en aanpassing van het kruisvlak Koninginnelaan - Prins Bernhardstraat. • Het vaststellen van de bijhorende verkeersbesluiten 8079-2017-kd en 8079-2017-hd • De beantwoording van de inspraakreacties en zienswijze ontwerpverkeersbesluiten. • Welke uitgangspunten en gunningcriteria te gebruiken bij de aanbesteding van het werk • Een nadere uitwerking hoe de uitvoering van motie 19M09 mogelijk in te vullen.  Een en ander zoals opgenomen in het collegevoorstel.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de leden van de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de moties 19M44 en 19M45.


  Besluit
  Het college heeft besloten 1. de leden van de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de uitvoering van de moties 19M44 en 19M45; 2. de portefeuillehouder te mandateren voor verwerking van de gemaakte opmerkingen in de te verzenden raadsinformatiebrief.
 • 2.7  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om de aanvraag voor een eenmalige investeringssubsidie ten behoeve van een kaarsenkapel van Stichting Kaarsenkapel Camillus te weigeren op basis van artikel 12, lid 1, onder c omdat subsidieverlening niet past binnen het gevoerde gemeentelijk beleid dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende prioriteit hebben;
  2. om de Stichting Kaarsenkapel Camillus hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om de aanvraag voor een eenmalige investeringssubsidie ten behoeve van een kaarsenkapel van Stichting Kaarsenkapel Camillus te weigeren op basis van artikel 12, lid 1, onder c omdat subsidieverlening niet past binnen het gevoerde gemeentelijk beleid dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende prioriteit hebben; 2. om de Stichting Kaarsenkapel Camillus hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking. Wethouder Smitsmans heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging gelet op haar lidmaatschap van het comité van aanbeveling
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. In te stemmen met de aanpak van het vervolgproces over het onderzoek naar een toekomstige invulling van Godsweerdersingel 10 (waarbij een mogelijke invulling nadrukkelijk vergeleken wordt met het sloopscenario) en de Locomotievenloods;
  2. In te stemmen met het voorstel van ProRail (mede namens NS) om binnen 3 jaar op de locatie Godsweerdersingel 10 een onbewaakte fietsenstalling te realiseren en dat als uitgangspunt binnen dat onderzoek mee te geven.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1.  In te stemmen met de aanpak van het vervolgproces over het onderzoek naar een toekomstige invulling van Godsweerdersingel 10 (waarbij een mogelijke invulling nadrukkelijk vergeleken wordt met het sloopscenario) en de Locomotievenloods; 2.  In te stemmen met het voorstel van ProRail (mede namens NS) om binnen 3 jaar op de locatie Godsweerdersingel 10 een onbewaakte fietsenstalling te realiseren en dat als uitgangspunt binnen dat onderzoek mee te geven.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het ‘Verantwoordingdocument externe veiligheid behorende bij bestemmingsplan Neeldervelt gemeente Roermond’;
  2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Neeldervelt’ gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het ‘Verantwoordingdocument externe veiligheid behorende bij bestemmingsplan Neeldervelt gemeente Roermond’ vast te stellen; 2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Neeldervelt’ gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten:
  1. de verleende subsidie aan Stichting BIZ Binnenstad Roermond ad € 75.000,- ten behoeve van het Winterevenement 2019-2020 op grond van artikel 28 van de Asv vast te stellen;
  2. Stichting BIZ Binnenstad middels bijgevoegde concept-vaststelling te informeren.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1\. de verleende subsidie aan Stichting BIZ Binnenstad Roermond ad € 75\.000\,\- ten behoeve van het Winterevenement 2019\-2020 op grond van artikel 28 van de Asv vast te stellen; 2\. Stichting BIZ Binnenstad middels bijgevoegde concept\-vaststelling te informeren\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 25 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 25 / 2020.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het herziene Uitvoeringsbeleid kamerverhuur en ministudio's als beleidsregel vast te stellen


  Besluit
  Het college heeft besloten het herziene Uitvoeringsbeleid kamerverhuur en ministudio's als beleidsregel vast te stellen
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het accountantsverslag 2019 ter kennisname aan te nemen.


  Besluit
  Het college heeft kennis genomen van het accountantsverslag 2019.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de subsidie aan EHBO vereniging Maasniel voor het verzorgen van reanimatie opleidingen in 2019 vast te stellen op
  € 725,68;
  2. een bedrag ad € 6.047,32 terug te vorderen van EHBO vereniging Maasniel.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de subsidie aan EHBO vereniging Maasniel voor het verzorgen van reanimatie opleidingen in 2019 vast te stellen op € 725,68; 2. een bedrag ad € 6.047,32 terug te vorderen van EHBO vereniging Maasniel.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op grond van artikel 20 van de Asv de verleende budgetsubsidie aan Stichting Starterscentrum Limburg definitief vast te stellen op € 24.856,15,-.


  Besluit
  Het college heeft besloten op grond van artikel 20 van de Asv de verleende budgetsubsidie aan Stichting Starterscentrum Limburg definitief vast te stellen op € 24.856,15,-.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het bericht van CITAVERDE College dat zij voornemens is om per 1 januari 2021 te fuseren met Helicon Opleidingen en Wellantcollege (hierna: de voorgenomen fusie);
  2. niet in te stemmen met het verzoek van CITAVERDE College een steunbetuiging te ondertekenen aangaande de voorgenomen fusie en in plaats daarvan kenbaar te maken geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie, onder voorwaarde dat deze geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs en de samenwerking met partners in de regio;
  3. onder 1 en 2 kenbaar te maken aan CITAVERDE College door middel van bijgevoegde brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het bericht van CITAVERDE College dat zij voornemens is om per 1 januari 2021 te fuseren met Helicon Opleidingen en Wellantcollege (hierna: de voorgenomen fusie); 2. niet in te stemmen met het verzoek van CITAVERDE College een steunbetuiging te ondertekenen aangaande de voorgenomen fusie en in plaats daarvan kenbaar te maken geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie, onder voorwaarde dat deze geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs en de samenwerking met partners in de regio; 3. de besluiten onder 1 en 2 kenbaar te maken aan CITAVERDE College door middel van bijgevoegde brief.
 • A
 • A.1
 • A.2
 • A.3
 • A.4
 • A.5
 • A.6