Vergadering commissie RU

Voortzetting vergadering 20 maart 2019

donderdag 28 maart 2019 18:00 - 23:10
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter
Vincent Zwijnenberg
Toelichting:
De vergadering van de commissie Ruimte van 20 maart 2019 is geschorst en zal op 28 maart 2019 worden heropend.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De vergadering van de commissie Ruimte van 20 maart 2019 is geschorst en wordt op 28 maart 2019 heropend.


  Besluit
  De heer Zwijnenberg, vice voorzitter van de commissie Ruimte, heropent de vergadering van de commissie Ruimte van 20 maart jl. Hij wenst mevrouw Cox-Sevenich van harte beterschap.
  Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Lickfeld, de heer Van der Broek, de heer Sogukcesme, de heer de heer Nizet, de heer Wolters Gregorio en de heer Özturk. De heer Zwijnenberg deelt mede dat bij de voortzetting van de behandeling van agendapunt 8 (Roerdelta fase 2) woordvoering wil doen en bij de bespreking van agendapunt 9 (Kapellerlaan) de zaal zal verlaten omdat hij lid is van de bewonersvereniging Kapellerlaan. Bij de bespreking van deze punten zal mevrouw Van Beers het voorzitterschap op zich nemen.

  00:05:26 - 00:07:19 - Vincent Zwijnenberg
 • 8

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Voorgesteld besluit

  1. het bijgevoegd raadsvoorstel ‘Programma van Eisen Roerdelta fase 2’ ter vaststelling aan de raad voor te leggen;


  Besluit
  LVR en VVD achten het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66 en SPR. Wethouder Waajen geeft eerst een algemene beantwoording en gaat daarna in op de vragen en opmerkingen per woordvoerder. Zij gaat tevens in op het gesprek dat recent met Nautilus heeft plaatsgevonden. Wethouder Waajen deelt mede dat het streven is om fase 2 en fase 3 zo parallel mogelijk te laten lopen. Zij merkt op nog te gaan studeren op de vraag of een bestemmingsplan-procedure voor fase 2 en fase 3 in gezamenlijkheid kan worden voorgelegd. In de Structuurvisie staat vermeld dat 48 % in de regio in de zeer lage inkomenscategorie zit. Op de groene flap wordt vermeld hoe het percentage exact voor Roermond is. Tevens wordt op de groene flap ingegaan op de positie van de raad betreffende de deelplannen. Wethouder Waajen zegt toe op de groene flap de vraag te beantwoorden of de gemeente Roermond heeft ingestemd met het feit dat de projectontwikkelaar de heer Palmboom heeft ingeschakeld voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. In het geval er nog geen positie is ingenomen, wordt tevens vermeld hoe het college hier tegenaan kijkt. Momenteel wordt het dossier inzake de aanbesteding van de haven Nautilus nader onderzocht (bijvoorbeeld waar is het idee van de aanbesteding ontstaan, wie heeft daarvoor opdracht gegeven, wat zijn de juridische consequenties). Tevens wordt momenteel nagegaan hoe de eigendomssituatie is van de Steelhaven. Zodra er meer duidelijkheid is over deze zaken, zal wethouder Waajen de commissie daarover informeren. Op de groene flap wordt ingegaan op de vraag of in het programma van eisen een maximum percentage kan worden opgenomen voor de bebouwing. Wethouder Waajen beantwoordt separaat de vraag over de kosten van de extern juridische deskundige in het kader van een rechtszaak die nu loopt met één van de partijen waarvan de erfpachtovereenkomst is beëindigd. Wethouder Waajen deelt mede een wijzigingsvoorstel betreffende het Plan van eisen aan de raad voor te leggen. Daarin wordt onder andere voorgesteld om paragraaf 2.4 deels te schrappen. De heer Nouwen gaat onder andere in op het beeldkwaliteitsplan, het stedenbouwkundig plan en artikel 8 en artikel 14 van de grondexploitatieovereenkomst. Alle fracties gehoord hebbende, adviseert wethouder Waajen om het voorliggende voorstel niet in de komende raadsvergadering maar op een later tijdstip te behandelen. Wat dit voor het proces betekent, gaat zij nader bekijken. Wethouder Waajen spreekt haar dank uit voor de betrokkenheid en bevlogenheid.

  00:07:20 - 00:07:50 - Mijntje van Beers
  00:07:51 - 00:09:04 - Dirk Franssen
  00:09:05 - 00:09:09 - Mijntje van Beers
  00:09:10 - 00:10:54 - Jos Tobben
  00:10:55 - 00:11:00 - Mijntje van Beers
  00:11:01 - 00:11:32 - Dirk Franssen
  00:11:33 - 00:11:45 - Mijntje van Beers
  00:11:46 - 00:11:56 - Wilbert Dekker
  00:11:57 - 00:12:56 - Angely Waajen-Crins
  00:12:57 - 00:13:24 - Vincent Zwijnenberg
  00:13:25 - 00:13:54 - Dirk Franssen
  00:13:55 - 00:14:36 - Mijntje van Beers
  00:14:37 - 00:21:17 - Anouk Dolmans
  00:21:18 - 00:35:41 - Vincent Zwijnenberg
  00:35:42 - 00:35:54 - Mijntje van Beers
  00:35:55 - 00:38:12 - Petra Beeren-Adriaans
  00:38:13 - 00:40:07 - Wilbert Dekker
  00:40:08 - 00:42:37 - Jos Tobben
  00:42:38 - 00:45:46 - Wim Kemp
  00:45:47 - 00:46:20 - Vincent Zwijnenberg
  00:46:21 - 00:46:40 - Wim Kemp
  00:46:41 - 00:46:44 - Vincent Zwijnenberg
  00:46:45 - 00:46:55 - Wim Kemp
  00:46:56 - 00:47:32 - Vincent Zwijnenberg
  00:47:33 - 00:49:40 - Wim Kemp
  00:49:41 - 00:49:57 - Vincent Zwijnenberg
  00:49:58 - 00:53:35 - Wim Kemp
  00:53:36 - 00:55:59 - Jos van Rey
  00:56:00 - 00:56:17 - Wilbert Dekker
  00:56:18 - 00:57:22 - Jos van Rey
  00:57:23 - 00:57:43 - Wim Kemp
  00:57:44 - 01:07:56 - Jos van Rey
  01:07:57 - 01:08:32 - Mijntje van Beers
  01:08:33 - 01:10:47 - Angely Waajen-Crins
  01:10:48 - 01:11:12 - Jos van Rey
  01:11:13 - 01:12:43 - Angely Waajen-Crins
  01:12:44 - 01:12:58 - Jos van Rey
  01:12:59 - 01:13:05 - Mijntje van Beers
  01:13:06 - 01:13:25 - Jos van Rey
  01:13:26 - 01:13:32 - Angely Waajen-Crins
  01:13:33 - 01:13:44 - Jos van Rey
  01:13:45 - 01:13:55 - Angely Waajen-Crins
  01:13:56 - 01:14:07 - Mijntje van Beers
  01:14:08 - 01:14:12 - Jos van Rey
  01:14:13 - 01:14:19 - Mijntje van Beers
  01:14:20 - 01:14:30 - Jos van Rey
  01:14:31 - 01:16:37 - Angely Waajen-Crins
  01:16:38 - 01:16:52 - Anouk Dolmans
  01:16:53 - 01:17:13 - Angely Waajen-Crins
  01:17:14 - 01:17:50 - Vincent Zwijnenberg
  01:17:51 - 01:18:11 - Angely Waajen-Crins
  01:18:12 - 01:18:30 - Anouk Dolmans
  01:18:31 - 01:19:08 - Angely Waajen-Crins
  01:19:09 - 01:19:43 - Vincent Zwijnenberg
  01:19:44 - 01:20:23 - Wim Kemp
  01:20:24 - 01:20:44 - Anouk Dolmans
  01:20:45 - 01:21:33 - Angely Waajen-Crins
  01:21:34 - 01:21:45 - Jos van Rey
  01:21:46 - 01:24:53 - Angely Waajen-Crins
  01:24:54 - 01:25:32 - Vincent Zwijnenberg
  01:25:33 - 01:25:51 - Angely Waajen-Crins
  01:25:52 - 01:26:15 - Vincent Zwijnenberg
  01:26:16 - 01:27:26 - Angely Waajen-Crins
  01:27:27 - 01:27:34 - Vincent Zwijnenberg
  01:27:35 - 01:28:04 - Angely Waajen-Crins
  01:28:05 - 01:28:19 - Vincent Zwijnenberg
  01:28:20 - 01:29:36 - Angely Waajen-Crins
  01:29:37 - 01:29:51 - Wim Kemp
  01:29:52 - 01:30:44 - Angely Waajen-Crins
  01:30:45 - 01:31:34 - Vincent Zwijnenberg
  01:31:35 - 01:31:47 - Angely Waajen-Crins
  01:32:04 - 01:32:30 - Jos van Rey
  01:32:31 - 01:33:24 - Angely Waajen-Crins
  01:33:25 - 01:33:38 - Jos van Rey
  01:33:39 - 01:34:05 - Angely Waajen-Crins
  01:34:06 - 01:34:28 - Jos van Rey
  01:34:29 - 01:34:40 - Angely Waajen-Crins
  01:34:41 - 01:34:58 - Jos van Rey
  01:34:59 - 01:35:43 - Angely Waajen-Crins
  01:35:44 - 01:35:51 - Jos van Rey
  01:35:52 - 01:37:45 - Angely Waajen-Crins
  01:37:46 - 01:38:20 - Vincent Zwijnenberg
  01:38:21 - 01:38:45 - Angely Waajen-Crins
  01:38:46 - 01:38:58 - Wim Kemp
  01:38:59 - 01:39:31 - Angely Waajen-Crins
  01:39:32 - 01:39:43 - Vincent Zwijnenberg
  01:39:44 - 01:40:45 - Angely Waajen-Crins
  01:40:46 - 01:41:09 - Vincent Zwijnenberg
  01:41:10 - 01:41:16 - Angely Waajen-Crins
  01:41:17 - 01:41:41 - Ambtelijke ondersteuning
  01:41:42 - 01:42:17 - Vincent Zwijnenberg
  01:42:18 - 01:44:37 - Angely Waajen-Crins
  01:44:38 - 01:44:43 - Jos van Rey
  01:44:44 - 01:45:05 - Angely Waajen-Crins
  01:45:06 - 01:45:22 - Jos van Rey
  01:45:23 - 01:45:39 - Angely Waajen-Crins
  01:51:47 - 01:52:03 - Wim Kemp
  01:52:04 - 01:53:17 - Angely Waajen-Crins
  01:53:18 - 01:53:28 - Jos van Rey
  01:53:29 - 01:54:13 - Ambtelijke ondersteuning
  01:54:14 - 01:54:18 - Vincent Zwijnenberg
  01:54:19 - 01:54:41 - Ambtelijke ondersteuning
  01:54:42 - 01:59:36 - Angely Waajen-Crins
  01:59:37 - 02:02:01 - Ambtelijke ondersteuning
  02:02:02 - 02:02:32 - Vincent Zwijnenberg
  02:02:33 - 02:02:43 - Ambtelijke ondersteuning
  02:02:44 - 02:03:08 - Wim Kemp
  02:03:09 - 02:04:05 - Jos van Rey
  02:04:06 - 02:04:09 - Mijntje van Beers
  02:04:10 - 02:04:38 - Jos van Rey
  02:04:39 - 02:05:04 - Angely Waajen-Crins
  02:05:05 - 02:05:16 - Jos van Rey
  02:05:17 - 02:05:35 - Angely Waajen-Crins
  02:05:36 - 02:05:59 - Jos van Rey
  02:06:00 - 02:06:52 - Angely Waajen-Crins
  02:06:53 - 02:07:15 - Jos van Rey
  02:07:16 - 02:07:24 - Angely Waajen-Crins
  02:07:25 - 02:07:50 - Anouk Dolmans
  02:07:51 - 02:08:06 - Angely Waajen-Crins
  02:08:07 - 02:08:30 - Anouk Dolmans
  02:08:31 - 02:08:38 - Angely Waajen-Crins
  02:08:39 - 02:09:22 - Vincent Zwijnenberg
  02:09:23 - 02:09:30 - Angely Waajen-Crins
  02:09:31 - 02:09:59 - Wim Kemp
  02:10:00 - 02:10:38 - Anouk Dolmans
  02:10:39 - 02:11:39 - Angely Waajen-Crins
  02:11:40 - 02:12:49 - Mijntje van Beers
  02:12:50 - 02:13:02 - Vincent Zwijnenberg
  02:13:03 - 02:13:41 - Jos van Rey
  02:13:42 - 02:13:50 - Mijntje van Beers
  02:13:51 - 02:13:56 - Anouk Dolmans
  02:13:57 - 02:14:23 - Mijntje van Beers
  02:14:24 - 02:15:02 - Jos van Rey
  02:15:03 - 02:15:31 - Mijntje van Beers
  02:15:32 - 02:15:37 - Anouk Dolmans
  02:15:38 - 02:15:50 - Mijntje van Beers
  02:21:16 - 02:22:06 - Angely Waajen-Crins
  02:22:07 - 02:22:10 - Mijntje van Beers
 • 9

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Voorgesteld besluit

  1. het bijgevoegd raadsvoorstel ‘Vervolg project herinrichting Kapellerlaan' ter vaststelling aan de raad voor te leggen.


  Besluit
  De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van alle fracties.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66 en SPR. De heer Zwijnenberg verlaat de vergadering en is bij de behandeling van dit agendapunt niet aanwezig. Wethouder Evers geeft een toelichting op de kosten van de herinrichting van de Kapellerlaan en gaat tevens onder andere in op de kap en het terugplaatsen van bomen, ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen, ontsluiting Kapellerpoort, buurtconsultatie, voorgenomen aanpassingen van de Heinsbergerweg, consequenties van de voorgenomen maatregelen voor de omliggende wegen, instellen van een 30 km-zone en de keuze van de inrichting zoals bijvoorbeeld het asfalteren van het fietspad. Wethouder Evers deelt mede dat de keuze voor bomen met omvang van 30 à 35 centimeter een keuze is voor kwaliteit en voor de toekomst. Hij merkt op dat aandacht is gevraagd voor de oversteeklocatie voor fietsers bij de Spoorlaan en dat nagegaan wordt of, en zo ja welke, verbeteringen daar nodig zijn. Indien er goede ideeën zijn voor het hergebruik van de bomen, verneemt wethouder Evers deze graag. Wethouder Evers zegt ten eerste toe dat de leden van de commissie het verkeersonderzoek en de boomeffectanalyse zullen ontvangen. Ten tweede wordt de mogelijkheid geboden om de raming van het project in te zien met het percentage onvoorzien. De heer Fraters gaat in op de oversteekbaarheid van de Maria Teuwenstraat en de bushalte bij ’t Kepels winkelke. Hij deelt mede dat opnieuw aandacht zal worden besteed aan de zichtlijnen bij deze bushalte. Wethouder Evers deelt mede dat de planonderdelen A, B en C niet in het voorstel zijn opgenomen. Indien de raad van mening is dat de planonderdelen A, B en/of C aan de herinrichting van de Kapellerlaan dienen te worden toegevoegd, dient de raad het besluit te amenderen. Wethouder Evers deelt mede dat voor de kosten voor de uitvoering van deze planonderdelen reeds dekking is.

  02:22:11 - 02:22:43 - Mijntje van Beers
  02:23:36 - 02:36:32 - Dirk Franssen
  02:36:33 - 02:43:23 - Leon Guffens
  02:43:24 - 02:46:28 - Eric Versteegen
  02:46:29 - 02:49:53 - Selami Coşkun
  02:49:54 - 02:51:24 - Niek Geraedts
  02:51:25 - 02:59:30 - Wilbert Dekker
  02:59:31 - 03:00:13 - Petra Beeren-Adriaans
  03:00:14 - 03:03:16 - Rens Evers
  03:03:17 - 03:03:39 - Dirk Franssen
  03:03:40 - 03:05:34 - Rens Evers
  03:05:35 - 03:05:39 - Dirk Franssen
  03:05:40 - 03:08:16 - Rens Evers
  03:08:17 - 03:08:21 - Dirk Franssen
  03:08:22 - 03:09:10 - Rens Evers
  03:09:11 - 03:09:15 - Leon Guffens
  03:09:16 - 03:11:08 - Rens Evers
  03:11:09 - 03:11:26 - Dirk Franssen
  03:11:27 - 03:13:41 - Rens Evers
  03:13:42 - 03:14:08 - Dirk Franssen
  03:14:09 - 03:15:04 - Rens Evers
  03:25:26 - 03:26:49 - Wilbert Dekker
  03:26:50 - 03:27:08 - Dirk Franssen
  03:27:09 - 03:27:44 - Rens Evers
  03:27:45 - 03:28:42 - Ambtelijke ondersteuning
  03:28:43 - 03:28:53 - Mijntje van Beers
  03:28:54 - 03:31:05 - Dirk Franssen
  03:31:06 - 03:31:31 - Aijiththan Loganathan
  03:31:32 - 03:37:29 - Dirk Franssen
  03:37:30 - 03:37:34 - Leon Guffens
  03:37:35 - 03:37:40 - Dirk Franssen
  03:37:56 - 03:41:27 - Leon Guffens
  03:41:28 - 03:41:41 - Dirk Franssen
  03:41:42 - 03:42:26 - Leon Guffens
  03:42:27 - 03:42:44 - Dirk Franssen
  03:42:45 - 03:44:44 - Eric Versteegen
  03:44:45 - 03:46:38 - Jos de Kunder
  03:46:39 - 03:47:01 - Dirk Franssen
  03:47:02 - 03:47:25 - Leon Guffens
  03:47:26 - 03:47:40 - Jos de Kunder
  03:47:41 - 03:50:28 - Wilbert Dekker
  03:50:29 - 03:50:38 - Mijntje van Beers
  03:50:39 - 03:51:14 - Rens Evers
  03:51:15 - 03:51:22 - Dirk Franssen
  03:51:23 - 03:55:52 - Rens Evers
  03:55:53 - 03:56:07 - Dirk Franssen
  03:56:08 - 03:57:47 - Rens Evers
  03:57:48 - 03:58:00 - Dirk Franssen
  03:58:01 - 03:58:41 - Rens Evers
  03:58:42 - 03:59:33 - Mijntje van Beers
  03:59:34 - 04:00:34 - Dirk Franssen
 • 10

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Voorgesteld besluit

  De Raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de uitbreiding van de jachthaven met 40 ligplaatsen, op het adres Hatenboer 54 te Roermond, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; 2. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.


  Besluit
  De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van LVR.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL en VVD. Wethouder Evers stelt vast dat er geen vragen zijn gesteld over het voorstel en spreekt zijn dank uit voor de brede steun. Hij heeft kennis genomen van de suggestie van de LVR om ook aandacht aan plannen van ondernemers van buitenaf te besteden.

  04:00:35 - 04:01:16 - Vincent Zwijnenberg
  04:01:17 - 04:02:06 - Jos de Kunder
  04:02:07 - 04:02:26 - Eric Versteegen
  04:02:27 - 04:03:47 - Aijiththan Loganathan
  04:03:48 - 04:04:04 - Rens Evers
  04:04:05 - 04:04:20 - Vincent Zwijnenberg
 • 11

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Voorgesteld besluit

  1. het bijgevoegd raadsvoorstel 'Verordening Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Roermond 2019' ter vaststelling aan de raad voor te leggen;


  Besluit
  De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD en SPR. Wethouder Evers gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Hij gaat onder andere in op de risicoparagraaf, de wijze waarop deze regeling onder de aandacht gebracht gaat worden en de afhandelingstermijn van 10 weken. Tevens deelt hij mede dat op 23 januari jl. een informatiebrief is verzonden aan de leden van de commissie BM inzake de stand van zaken van beide moties met betrekking tot grondslag van de rioolheffing.

  04:04:21 - 04:04:43 - Vincent Zwijnenberg
  04:04:44 - 04:06:27 - Dirk Franssen
  04:06:28 - 04:07:42 - Eric Versteegen
  04:07:43 - 04:08:32 - Jos de Kunder
  04:08:33 - 04:08:50 - Petra Beeren-Adriaans
  04:08:51 - 04:09:25 - Leon Guffens
  04:09:26 - 04:11:15 - Jos Tobben
  04:11:16 - 04:12:12 - Rens Evers
  04:12:13 - 04:12:16 - Dirk Franssen
  04:12:17 - 04:15:27 - Rens Evers
  04:15:28 - 04:15:38 - Vincent Zwijnenberg
  04:15:39 - 04:16:41 - Dirk Franssen
  04:16:42 - 04:17:12 - Jos de Kunder
  04:17:13 - 04:17:28 - Wilbert Dekker
  04:17:29 - 04:19:56 - Rens Evers
  04:19:57 - 04:20:25 - Dirk Franssen
  04:20:26 - 04:21:13 - Rens Evers
  04:21:14 - 04:21:31 - Vincent Zwijnenberg
 • 12

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. De commissie wordt gevraagd te adviseren over de onderdelen in relatie tot het vakgebied van de commissie RU. De fysieke stukken treft u aan bij de stukken van de commissie BM.  Besluit
  De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR en D66. Wethouder Evers gaat in op de door D66 gestelde vraag inzake het gedeeltelijk vrijvallen van de voorziening Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone.

  04:21:32 - 04:22:04 - Vincent Zwijnenberg
  04:22:05 - 04:22:36 - Wilbert Dekker
  04:22:37 - 04:22:56 - Aijiththan Loganathan
  04:22:57 - 04:23:51 - Rens Evers
  04:23:52 - 04:24:11 - Vincent Zwijnenberg
  04:24:12 - 04:24:18 - Dirk Franssen
  04:24:19 - 04:24:24 - Vincent Zwijnenberg
 • 13

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over de ontwerp Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Voorgesteld besluit

  Het commissievoorstel ontwerp Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 te bespreken in de commissie ruimte van 20 maart 2019.


  Besluit
  Op verzoek van het college is van gedachten gewisseld over de Ontwerp Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021.
  Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS, VVD en SPR. CDA deelt mede dat aansluiting gevonden moet worden op de behoefte. CDA merkt op dat de relatie met de zorg ontbreekt en dat dit nader onderzocht moet worden. CDA informeert naar de flexibiliteit indien er tekorten zijn in bepaalde sectoren en vraagt aandacht voor ruimte voor particuliere initiatieven en verduurzaming van woningen. VVD mist het kwalitatieve aspect in de structuurvisie. VVD is van mening dat nadrukkelijk gekeken moet worden of dit het document is waar we ons de komende vier jaar op vast willen leggen. VVD informeert op welke wijze de structuurvisie zich verhoudt tot bestemmingsplannen en wil graag een nadere toelichting op de Kwaliteitsenveloppe. GL informeert naar de gevoerde procedure gezien het feit dat de structuurvisie al ter inzage ligt. GL constateert dat het puur kwantitatief verhaal is, waarbij zorg en woonomgeving mist. GL informeert naar de mogelijkheid om op lokaal niveau een structuurvisie op maat te maken. LVR is van mening dat de structuurvisie niet functioneert, alles wordt namelijk dichtgetimmerd, en speekt de hoop uit dat de nieuwe coalitie in GS er een streep doorheen zet. In plaats van de Structuurvisie kan ieder jaar in de raad een debat over de bouwdoelstelling voor het volgende jaar plaatsvinden, waarbij tevens ruimte moet zijn voor maatwerk. SPR concludeert dat er veel woningen zijn die we niet nodig hebben, te veel koop en te weinig sociale huur. Het is van belang dat inwoners een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben. SPR informeert naar de wijze waarop jongeren worden gestimuleerd om in Roermond te blijven wonen. DS heeft moeite om de visie op de juiste waarde te schatten, het is een kwantitatieve visie die omgezet moet worden kwalitatieve visie. Daarvoor dient expertise van buiten naar binnen te worden gehaald, zoals van wooncorporaties, huurdersbelangenverenigingen, makelaars, ect. Wethouder Waajen gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Zij deelt onder andere mede dat de Structuurvisie een voortzetting is van de visie die in 2014 is goedgekeurd en een uitwerking is van de POL-afspraken. Tevens gaat ze in op het besluitvormingsproces betreffende de Structuurvisie, het kwantitatieve karakter van de visie, de relatie met de zorg, de afspraken over verduurzaming en de Kwaliteitsenveloppe. Wethouder Waajen merkt op dat als er geen Structuurvisie wordt vastgesteld, de provincie mogelijk ingrijpt. In de vorige vergadering heeft LVR gevraagd om een overzicht van de Etil-cijfers van de laatste 20 jaar en de daadwerkelijke cijfers. Wethouder Waajen deelt mede dat gewerkt wordt aan het overzicht en wordt verstrekt zodra deze gereed is.

  04:24:25 - 04:25:08 - Vincent Zwijnenberg
  04:25:09 - 04:33:13 - Leon Guffens
  04:33:14 - 04:36:45 - Eric Versteegen
  04:36:46 - 04:40:25 - Jos de Kunder
  04:40:26 - 04:45:20 - Jos van Rey
  04:45:21 - 04:47:33 - Petra Beeren-Adriaans
  04:47:34 - 04:50:39 - Jos Tobben
  04:50:40 - 04:52:06 - Angely Waajen-Crins
  04:52:07 - 04:52:23 - Jos van Rey
  04:52:24 - 04:52:29 - Angely Waajen-Crins
  04:52:30 - 04:52:42 - Jos van Rey
  04:52:43 - 04:52:50 - Jos de Kunder
  04:52:51 - 04:54:28 - Angely Waajen-Crins
  04:54:29 - 04:54:52 - Jos van Rey
  04:54:53 - 04:56:36 - Angely Waajen-Crins
  04:56:37 - 04:56:51 - Jos van Rey
  04:56:52 - 04:57:00 - Angely Waajen-Crins
  04:57:01 - 04:57:03 - Jos van Rey
  04:57:04 - 05:00:24 - Angely Waajen-Crins
  05:00:25 - 05:00:39 - Jos van Rey
  05:00:40 - 05:01:42 - Angely Waajen-Crins
  05:01:43 - 05:01:52 - Jos van Rey
  05:01:53 - 05:02:04 - Angely Waajen-Crins
  05:02:05 - 05:02:11 - Jos van Rey
  05:02:12 - 05:02:22 - Angely Waajen-Crins
  05:02:23 - 05:03:05 - Eric Versteegen
  05:03:06 - 05:09:22 - Angely Waajen-Crins
  05:09:23 - 05:09:30 - Jos van Rey
  05:09:31 - 05:09:35 - Angely Waajen-Crins
  05:09:36 - 05:09:42 - Jos van Rey
  05:09:43 - 05:10:28 - Angely Waajen-Crins
  05:10:29 - 05:10:32 - Jos van Rey
  05:10:33 - 05:13:49 - Angely Waajen-Crins
 • 14

  Verzoek van SPR om van gedachten te wisselen over de hondenuitlaatplaats Beemdenlaan. Behandeling vindt plaats in één termijn.  Besluit
  Op verzoek van de SPR is van gedachten gewisseld over de hondenuitlaatplaats Beemdenlaan.
  SPR merkt op dat het hier een bevoegdheid van de commissie betreft en dat deze naar de mening van de SPR niet is geraadpleegd. SPR merkt op dat sommige personen door omstandigheden niet goed kunnen bukken en derhalve moeite hebben met het oprapen van hondenpoep. Op welke wijze wordt voorkomen dat deze personen beboet worden. LVR merkt op het jammer te vinden dat het verkeerd gelopen is en dat het in de toekomst anders moet. Wethouder Evers merkt op dat het inderdaad niet gelopen is zoals met elkaar is afgesproken en dat te betreuren. Hij merkt op dat de argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit echter valide zijn en licht deze toe. Als laatste merkt wethouder Evers op dat er speciale schepjes te verkrijgen zijn waardoor het mogelijk is om zonder te bukken hondenpoep op te ruimen.
 • 15

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Besluit
  Er zijn inmiddels rondvragen gesteld door de heer Achten.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Actieplan Waterrecreatie
  Appartementen Stadhouder en Maashaven
  Bedrijventerrein Reubenberg
  Beplanting bij fiets- en wandelpad Roerdelta fase 1
  Initiatief aan oevers Oolderplas
  New York Pizza aan Minderbroederssingel
  Ruimtelijk kader Ool
  Vervolgvraag ruimtelijk kader Ool
  Visrecht Rosslag
  Yageo
  Zonnepanelen zonnedakpannen op gemeentelijke monumenten
  Zonnepark Solvay

  05:13:50 - 05:14:29 - Vincent Zwijnenberg
  05:14:30 - 05:17:16 - Petra Beeren-Adriaans
  05:17:17 - 05:17:29 - Jim Schuman
  05:17:30 - 05:21:23 - Rens Evers
  05:21:24 - 05:21:48 - Vincent Zwijnenberg
 • 16

  Besluit
  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23:10 uur.

  05:21:49 - 05:22:06 - Vincent Zwijnenberg