Cie BM

maandag 28 januari 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers
Toelichting:

Mede-aanwezig bij punt 5 en 5a: voorzitter Peter Schrijvers van de RKC en onderzoeker Frank Galesloot.
Mede-aanwezig bij punt 9: Scott Dautzenberg (politie) en de onderzoekers Mennes en Bieleman.
De vergadering is op maandag 28 januari 2019 om 23.10 uur geschorst en wordt voortgezet op donderdag 31 januari 2019 vanaf 19.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 01

  LVR doet zijn beklag over het feit dat vragen over het onderwerp coffeeshops/straathandel, gesteld in de aanloop naar deze vergadering toe , onbeantwoord zijn gebleven. Die vragen gingen over: 1. lijst van 50 locaties, 2. OM wel of niet aanwezig, 3. brief van omwonenden coffeeshops, 4. aanwezigheid van een statisticus.
  Burgemeester Donders zegt dat:

  1. de vraag over de 50 locaties vanavond kan worden voorgelegd aan de onderzoekers aangezien de gemeente niet over deze lijst beschikt;
  2. het OM op dit moment geen rol heeft in de politieke discussie en daarom niet aanwezig is. Mocht er een voorstel tot verplaatsing van de coffeeshops voorliggen, dan zal het OM wél verschijnen;
  3. de brief van de bewoners is een reactie op het rapport en wordt betrokken bij de voortgang van dit dossier. Of er een reactie op de brief komt, wordt nog bezien;
  4. vragen over de onderzoeksmethode kunnen vanavond worden gesteld aan de onderzoekers.
   Op voorstel van de LVR wordt afgesproken het onderwerp coffeeshops/straathandel voor de vergadering van 18 maart 2018 opnieuw te agenderen.


  00:03:17 - 00:03:57 - Mijntje van Beers
 • 02.1

  Het is DENK niet duidelijk wat wordt beoogd met agendering van de vragen omtrent evaluatie van het project Sensing. Besproken wordt dat het nu niet gaat over de evaluatie zelf maar over het proces van evaluatie. De commissie wenst dit punt op de agenda te handhaven.

  De VVD stelt voor om de bijvangstbrief, oorspronkelijk geagendeerd als bijlage bij punt 5, afzonderlijk aan de agenda toe te voegen als punt 5a. GL verzoekt om deze brief afzonderlijk te behandelen, maar wel pas in BM van 18 maart 2019. LVR vindt dat de brief onlosmakelijk is verbonden aan het onderwerp van punt 5 en is daarom van mening dat de brief vanavond aan de orde dient te komen. Volgens LVR behoren ook de twee raadsinformatiebrieven van afgelopen vrijdag + de raadsinformatiebrief uit november (inkooprapportage) bij het onderwerp van punt 5. De commissie besluit de bijvangstbrief vanavond te behandelen als punt 5a.

  Voor het overige stemt de commissie in met de agenda zoals voorgelegd.  00:03:58 - 00:04:05 - Mijntje van Beers
  00:04:06 - 00:06:22 - Bert Achten
  00:06:23 - 00:06:26 - Mijntje van Beers
  00:06:27 - 00:06:58 - Bert Achten
  00:06:59 - 00:07:06 - Mijntje van Beers
  00:07:07 - 00:07:36 - Selami Coşkun
  00:07:37 - 00:08:12 - Gerard Nizet
  00:08:13 - 00:08:25 - Vincent Zwijnenberg
  00:08:26 - 00:08:33 - Bert Achten
  00:08:34 - 00:09:14 - Wim Maassen
  00:09:15 - 00:09:21 - Mijntje van Beers
  00:09:22 - 00:09:58 - Rianne Donders-de Leest
  00:09:59 - 00:10:01 - Bert Achten
  00:10:02 - 00:10:51 - Rianne Donders-de Leest
  00:10:52 - 00:12:46 - Bert Achten
  00:12:47 - 00:13:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:13 - 00:13:29 - Mijntje van Beers
  00:13:30 - 00:14:09 - Selami Coşkun
  00:14:10 - 00:14:35 - Jos Vervuurt
  00:14:36 - 00:14:48 - Mijntje van Beers
  00:14:49 - 00:15:24 - Selami Coşkun
  00:15:25 - 00:15:35 - Mijntje van Beers
  00:15:36 - 00:16:12 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:13 - 00:16:30 - Mijntje van Beers
  00:16:44 - 00:17:35 - Selami Coşkun
  00:17:36 - 00:17:44 - Mijntje van Beers
  00:17:45 - 00:18:06 - Bert Achten
  00:18:07 - 00:18:15 - Mijntje van Beers
  00:18:16 - 00:18:47 - Wim Maassen
  00:18:48 - 00:18:56 - Mijntje van Beers
  00:18:57 - 00:19:16 - Bert Achten
  00:19:33 - 00:19:40 - Mijntje van Beers
  00:19:41 - 00:20:22 - Selami Coşkun
  00:20:23 - 00:21:08 - Marc Breugelmans
  00:21:09 - 00:21:28 - Mijntje van Beers
  00:21:29 - 00:21:59 - Selami Coşkun
  00:22:00 - 00:22:39 - Mijntje van Beers
  00:22:40 - 00:23:40 - Vincent Zwijnenberg
  00:23:41 - 00:23:44 - Mijntje van Beers
  00:23:45 - 00:24:06 - Wim Maassen
  00:24:07 - 00:25:10 - Jos van Rey
  00:25:11 - 00:25:31 - Mijntje van Beers
  00:25:32 - 00:25:37 - Jos van Rey
  00:25:38 - 00:25:42 - Mijntje van Beers
  00:25:43 - 00:25:58 - Jos van Rey
  00:25:59 - 00:26:45 - Wim Maassen
  00:26:46 - 00:27:56 - Mijntje van Beers
 • 02.2

  LVR informeert naar de opzet en bedoeling van de commissievergadering BM van 20 februari 2019. De voorzitter zegt dat er een commissievoorstel "vragenrecht van raadsleden" ligt, aangeleverd door het college. Dat voorstel wordt in de vergadering van 20 februari 2019 in twee termijnen besproken. Wat erna gebeurt, is afhankelijk van het verloop van de vergadering en de afspraken die dan worden gemaakt.
  Op voorstel van de VVD wordt de voorraadagenda aangepast: integraal veiligheidsplan komt in 2e kwartaal 2019 en integraal handhavingsbeleid in 3e kwartaal 2019.
  Voor het overige stemt de commissie in met de voorraadagenda.  00:27:57 - 00:28:01 - Mijntje van Beers
  00:28:02 - 00:28:58 - Bert Achten
  00:28:59 - 00:29:14 - Mijntje van Beers
  00:29:30 - 00:29:38 - Bert Achten
  00:29:39 - 00:30:21 - Mijntje van Beers
  00:30:22 - 00:30:24 - Bert Achten
  00:30:25 - 00:30:43 - Mijntje van Beers
  00:30:44 - 00:31:05 - Bert Achten
  00:31:06 - 00:31:21 - Mijntje van Beers
  00:31:22 - 00:31:36 - Bert Achten
  00:31:37 - 00:32:10 - Arjan Meuwissen
  00:32:11 - 00:32:19 - Mijntje van Beers
  00:32:20 - 00:32:32 - Arjan Meuwissen
  00:32:33 - 00:32:46 - Mijntje van Beers
  00:32:54 - 00:33:02 - Jos van Rey
  00:33:09 - 00:33:25 - Jos Vervuurt
  00:33:26 - 00:33:37 - Jos van Rey
  00:33:38 - 00:33:43 - Jos Vervuurt
  00:33:44 - 00:33:52 - Jos van Rey
  00:33:53 - 00:34:22 - Selami Coşkun
 • 03

  Er zijn geen mondelinge mededelingen van de portefeuillehouders.


  00:34:23 - 00:34:37 - Mijntje van Beers
 • 04.1

  De commissie stelt de besluitenlijst BM van 26 november 2018 vast.  00:34:38 - 00:34:47 - Mijntje van Beers
  00:34:48 - 00:35:13 - Bert Achten
  00:35:14 - 00:35:52 - Jos Vervuurt
  00:35:56 - 00:36:23 - Bert Achten
  00:36:24 - 00:36:38 - Mijntje van Beers
 • 04.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Hierdoor kunnen raads- en commissieleden op elk moment de stand van zaken raadplegen. Conform afspraak wordt geen separaat overzicht van de afspraken en toezeggingen meer aan de stukken toegevoegd. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ blijft wel als vast punt op de agenda van de commissies staan voor eventuele vragen en opmerkingen.
  LVR vraagt om alsnog een overzicht van afspraken en toezeggingen op papier te krijgen. De voorzitter zal zich beraden op deze vraag.


  00:36:39 - 00:36:43 - Mijntje van Beers
 • 05

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen. Daaraan voorafgaand vindt een toelichting plaats door de voorzitter van de RKC, Peter Schrijvers, en onderzoeker Frank Galesloot.  Besluit
  Onderzoeker Frank Galesloot zegt nog vóór de raadsvergadering schriftelijk te zullen reageren op de brief van de accountant. Voorzitter Peter Schrijvers van de RKC zegt dat een vraag van de VVD wordt meegenomen in deze schriftelijke beantwoording. Ook andere openstaande vragen aan het adres van de RKC worden in deze brief opgenomen. Voorzitter Ernest Oele van het Auditcomité zegt dat ernaar wordt gestreefd nog vóór de raad van 14 februari 2019 vanuit het Auditcomité een raadsinformatiebrief over het rapport te sturen. Mogelijk dat het Auditcomité ook nog vóór de raad van 14 februari 2019 met de accountant zal praten. Wethouder Schreurs zegt dat de inkooprapportage, net zoals het sociaal jaarverslag, in de toekomst vóór behandeling van het gemeentelijk jaarverslag (raadsvergadering juli) zal worden behandeld, maar in 2019 gaat dit waarschijnlijk nog niet lukken. Wethouder Schreurs zegt er geen bezwaar tegen te hebben om de Managementletter ter informatie aan de raad te verstrekken mits wordt afgesproken dat discussie in de raad plaats vindt op het niveau van de Boardletter en niet op het niveau van de meer gedetailleerde Managementletter. Opmerking: volgende keer in overweging nemen om bij een RKC-rapport eerst een schriftelijke vragenronde te houden, waardoor de commissievergadering efficiënter kan verlopen. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

  00:36:44 - 00:37:24 - Mijntje van Beers
  00:37:25 - 00:37:50 - Jos van Rey
  00:37:51 - 00:37:59 - Mijntje van Beers
  00:38:18 - 00:38:26 - Jos van Rey
  00:38:27 - 00:38:44 - Mijntje van Beers
  00:38:45 - 00:41:39 - Inspreker
  00:54:19 - 00:54:46 - Mijntje van Beers
  00:54:47 - 00:55:47 - Marc Breugelmans
  00:55:48 - 00:56:21 - Wim Maassen
  00:56:22 - 00:56:38 - Jos van Rey
  00:56:39 - 00:57:29 - Wim Maassen
  00:57:30 - 00:57:41 - Jos van Rey
  00:57:56 - 00:58:13 - Mijntje van Beers
  00:58:14 - 00:58:27 - Wim Maassen
  00:58:28 - 00:59:33 - Jos Vervuurt
  00:59:34 - 00:59:43 - Jos van Rey
  01:00:03 - 01:02:00 - Wim Maassen
  01:02:01 - 01:03:19 - Vincent Zwijnenberg
  01:03:20 - 01:03:29 - Mijntje van Beers
  01:03:30 - 01:04:49 - Ger Julicher
  01:04:50 - 01:05:16 - Wilbert Dekker
  01:05:17 - 01:15:56 - Jos van Rey
  01:15:57 - 01:16:45 - Marij Pilz-van Elven
  01:16:46 - 01:16:54 - Mijntje van Beers
  01:16:55 - 01:23:47 - Inspreker
  01:23:48 - 01:23:58 - Mijntje van Beers
  01:23:59 - 01:27:46 - Inspreker
  01:27:47 - 01:28:11 - Jos van Rey
  01:28:12 - 01:28:18 - Inspreker
  01:28:19 - 01:28:40 - Jos van Rey
  01:28:41 - 01:29:11 - Inspreker
  01:29:12 - 01:29:37 - Jos van Rey
  01:29:38 - 01:30:35 - Inspreker
  01:30:36 - 01:31:01 - Jos van Rey
  01:31:02 - 01:31:28 - Inspreker
  01:31:29 - 01:31:34 - Jos van Rey
  01:31:35 - 01:31:41 - Mijntje van Beers
  01:31:42 - 01:31:55 - Inspreker
  01:31:56 - 01:32:00 - Mijntje van Beers
  01:32:01 - 01:32:17 - Jos van Rey
  01:32:18 - 01:32:54 - Inspreker
  01:32:55 - 01:33:06 - Mijntje van Beers
  01:33:07 - 01:34:16 - Inspreker
  01:34:17 - 01:34:28 - Jos van Rey
  01:34:29 - 01:36:06 - Inspreker
  01:36:07 - 01:36:11 - Mijntje van Beers
  01:36:12 - 01:37:50 - Inspreker
  01:37:51 - 01:38:28 - Mijntje van Beers
  01:38:29 - 01:40:22 - Jos van Rey
  01:40:23 - 01:41:03 - Ernest Oele
  01:41:04 - 01:57:10 - Jos van Rey
  01:57:11 - 02:00:18 - Marc Breugelmans
  02:00:19 - 02:04:17 - Wim Maassen
  02:04:18 - 02:04:36 - Marc Breugelmans
  02:04:37 - 02:08:06 - Ger Julicher
  02:08:07 - 02:08:48 - Jos van Rey
  02:08:49 - 02:10:53 - Vincent Zwijnenberg
  02:10:54 - 02:11:10 - Wim Maassen
  02:11:11 - 02:13:32 - Vincent Zwijnenberg
  02:13:33 - 02:13:38 - Jos van Rey
  02:13:39 - 02:13:56 - Mijntje van Beers
  02:13:57 - 02:14:32 - Jos van Rey
  02:14:52 - 02:27:05 - Vincent Zwijnenberg
  02:27:06 - 02:27:16 - Mijntje van Beers
  02:27:17 - 02:27:34 - Inspreker
  02:27:35 - 02:27:53 - Mijntje van Beers
  02:34:43 - 02:36:34 - Frans Schreurs
  02:36:35 - 02:36:44 - Jos van Rey
  02:36:45 - 02:36:50 - Frans Schreurs
  02:36:51 - 02:36:55 - Jos van Rey
  02:36:56 - 02:37:01 - Mijntje van Beers
  02:37:02 - 02:37:36 - Jos van Rey
  02:37:37 - 02:38:05 - Frans Schreurs
  02:38:06 - 02:38:13 - Jos van Rey
  02:38:14 - 02:39:21 - Frans Schreurs
  02:39:22 - 02:39:29 - Jos van Rey
  02:39:30 - 02:39:35 - Frans Schreurs
  02:39:36 - 02:39:48 - Jos van Rey
  02:39:49 - 02:39:58 - Frans Schreurs
  02:39:59 - 02:40:05 - Jos van Rey
  02:40:06 - 02:40:16 - Mijntje van Beers
  02:40:17 - 02:40:55 - Frans Schreurs
  02:40:56 - 02:41:11 - Jos van Rey
  02:41:12 - 02:45:19 - Frans Schreurs
  02:45:20 - 02:45:42 - Jos van Rey
  02:45:43 - 02:49:01 - Frans Schreurs
  02:49:02 - 02:49:14 - Jos van Rey
  02:49:15 - 02:49:45 - Frans Schreurs
  02:49:46 - 02:50:13 - Jos van Rey
  02:50:14 - 02:50:24 - Frans Schreurs
  02:50:25 - 02:50:36 - Jos van Rey
  02:50:37 - 02:50:55 - Mijntje van Beers
  02:50:56 - 02:51:14 - Frans Schreurs
  02:51:15 - 02:51:26 - Jos van Rey
  02:51:27 - 02:51:38 - Frans Schreurs
  02:51:39 - 02:52:04 - Jos van Rey
  02:52:05 - 02:52:29 - Frans Schreurs
  02:52:30 - 02:52:41 - Jos van Rey
  02:52:42 - 02:52:43 - Frans Schreurs
  02:52:44 - 02:53:09 - Jos van Rey
  02:53:10 - 02:53:41 - Frans Schreurs
  02:53:42 - 02:53:50 - Mijntje van Beers
  02:53:51 - 02:54:08 - Ernest Oele
  02:54:09 - 02:54:19 - Mijntje van Beers
  02:54:20 - 03:02:25 - Frans Schreurs
  03:02:26 - 03:02:58 - Vincent Zwijnenberg
  03:02:59 - 03:03:39 - Frans Schreurs
  03:03:40 - 03:03:51 - Mijntje van Beers
  03:03:52 - 03:04:05 - Inspreker
  03:04:06 - 03:04:41 - Mijntje van Beers
  03:04:42 - 03:07:01 - Jos van Rey
  03:07:02 - 03:07:28 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:29 - 03:07:53 - Jos van Rey
  03:11:45 - 03:16:57 - Marc Breugelmans
  03:16:58 - 03:18:27 - Wim Maassen
  03:18:28 - 03:22:02 - Vincent Zwijnenberg
  03:22:03 - 03:23:13 - Frans Schreurs
  03:23:14 - 03:23:17 - Jos van Rey
  03:23:18 - 03:23:25 - Mijntje van Beers
  03:23:26 - 03:23:50 - Jos van Rey
  03:23:51 - 03:24:05 - Frans Schreurs
  03:24:06 - 03:24:29 - Jos van Rey
  03:24:30 - 03:25:27 - Frans Schreurs
  03:25:28 - 03:26:18 - Jos van Rey
  03:26:43 - 03:27:55 - Frans Schreurs
  03:27:56 - 03:27:59 - Mijntje van Beers
  03:28:00 - 03:28:05 - Jos van Rey
  03:28:06 - 03:28:20 - Mijntje van Beers
  03:28:21 - 03:31:31 - Frans Schreurs
  03:31:32 - 03:32:19 - Mijntje van Beers
  03:32:56 - 03:33:07 - Vincent Zwijnenberg
  03:33:08 - 03:33:30 - Inspreker
  03:33:31 - 03:34:11 - Mijntje van Beers
  03:34:12 - 03:34:13 - Wim Kemp
  03:34:14 - 03:34:19 - Leon Coenen
  03:34:20 - 03:34:45 - Mijntje van Beers
  03:34:46 - 03:34:58 - Bert Achten
  03:34:59 - 03:35:14 - Mijntje van Beers
  03:35:15 - 03:35:18 - Bert Achten
  03:35:19 - 03:35:33 - Dirk Franssen
  03:35:34 - 03:35:57 - Selami Coşkun
  03:36:11 - 03:36:28 - Bert Achten
  03:36:29 - 03:37:27 - Mijntje van Beers
  03:37:28 - 03:37:33 - Selami Coşkun
  03:37:34 - 03:37:40 - Mijntje van Beers
  03:37:41 - 03:37:43 - Wim Maassen
  03:37:44 - 03:39:46 - Mijntje van Beers
  03:39:47 - 03:46:42 - Vincent Zwijnenberg
  03:46:43 - 03:47:06 - Mijntje van Beers
  03:47:07 - 03:47:13 - Bert Achten
  03:47:14 - 03:47:24 - Mijntje van Beers
  03:47:25 - 03:49:30 - Vincent Zwijnenberg
  03:49:31 - 03:49:33 - Mijntje van Beers
  03:49:34 - 03:51:32 - Gerard Nizet
  03:51:33 - 03:51:38 - Mijntje van Beers
  03:51:39 - 03:53:16 - Wim Maassen
  03:53:17 - 03:55:31 - Marc Breugelmans
  03:55:32 - 03:57:09 - Selami Coşkun
  03:57:10 - 04:00:08 - Bert Achten
  04:00:09 - 04:00:20 - Mijntje van Beers
  04:00:21 - 04:00:29 - Bert Achten
  04:00:30 - 04:01:13 - Mijntje van Beers
  04:01:18 - 04:01:35 - Inspreker
  04:01:36 - 04:01:38 - Mijntje van Beers
 • 05a

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.

 • 06

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond,
  besluit:
  Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming uit het gemeentefonds ter hoogte van 70% in de gemaakte kosten ad. € 242532,32
  excl. BTW voor het onderzoek naar, het benaderen van en het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

 • 07

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 08

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2018 algemene uitkering Gemeentefonds.

  2. In te stemmen met de volgende beslispunten omtrent de financiële effecten boekjaar 2018 uit de decembercirculaire 2018 conform in het raadsvoorstel genoemd onder ‘toelichting op de middelen’:

  2.1 Het effect van 2018 van de decembercirculaire 2018 omtrent de mutatie in het begrotingssaldo
  voor -/- € 132.571 te verwerken middels de jaarverantwoording 2018

  2.2 De mutatie specifieke uitkering “voorziening knelpunten Sociaal Domein” ad € 853.447 toe te voegen aan de egalisatiereserve cluster Sociaal Domein.

  2.3 Vooruitlopend op de resultaatbestemming bij de jaarverantwoording 2018 de middelen “specifieke uitkeringen 2018” (€ 1.504.475) m.u.v. de voorziening knelpunten Sociaal Domein (€ 853.447: zie beslispunt 2.2) ad € 651.028 over te hevelen naar boekjaar 2019.

  1. In te stemmen met de meerjarige begrotingswijziging 2019 – 2022 decembercirculaire 2018 conform in het raadsvoorstel genoemd onder ‘toelichting op de middelen’

 • 09

  Op 26 november 2018 is het rapport Straathandel in eerste aanleg door de commissie BM besproken. In de veronderstelling dat dit zou leiden tot (politieke) vervolgvragen is daarbij toen afgesproken het rapport in de commissie BM van 28 januari 2019 opnieuw te agenderen.

  Vanwege tijdgebrek wordt afgesproken de commissievergadering voort te zetten op donderdag 31 januari 2019 om 19.00 uur. De onderzoekers Mennes en Bieleman zijn er vanavond bij maar kunnen donderdag niet aanwezig zijn. Vandaar dat de commissie besluit vanavond vragen te stellen aan de onderzoekers om vervolgens komende donderdag de discussie voort te zetten over de inhoud van het rapport. De onderzoekers streven ernaar om de aan hen gestelde vragen vóór de vergadering van 31 januari 2019 schriftelijk te beantwoorden.


 • 10

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 11

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 12

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 13
 • 14

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 15

  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet in de commissie BM van 28 januari 2019 behandeld maar doorgeschoven naar het vervolg van deze vergadering op donderdag 31 januari 2019.


 • 16

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.

 • 17

  04:01:39 - 04:01:49 - Mijntje van Beers