B&W vergadering publicatie

dinsdag 9 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het bijgevoegd concept burgemeestersvoorstel met de daarbij behorende beleidsregel alsmede het voornemen van de burgemeester om de beleidsregel getiteld ‘Beleidsregel houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops gemeente Roermond’ vast te stellen;
  2. kennis te nemen van het commissievoorstel dat ter bespreking in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 22 juni 2020 aan de commissie wordt aangereikt.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het bijgevoegd concept burgemeestersvoorstel met de daarbij behorende beleidsregel alsmede het voornemen van de burgemeester om de beleidsregel getiteld ‘Beleidsregel houdende bepalingen inzake de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops gemeente Roermond’ vast te stellen; 2. kennis te nemen van het commissievoorstel dat ter bespreking in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 22 juni 2020 aan de commissie wordt aangereikt.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de verleende budgetsubsidie 2019 aan stichting zwembad de Bosberg definitief vast te stellen op € 95.827,20 en de stichting te informeren conform de bijgevoegde concept-vaststellingsbeschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten de verleende budgetsubsidie 2019 aan stichting zwembad de Bosberg definitief vast te stellen op € 95.827,20 en de stichting te informeren conform de bijgevoegde concept-vaststellingsbeschikking.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op grond van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 en de Beleidsregel toeristische en  culturele activiteiten en evenementen een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Roermond City Triathlon van € 10.000,- voor het gelijknamige evenement.


  Besluit
  Het college heeft besloten op grond van artikel 27 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 en de Beleidsregel toeristische en  culturele activiteiten en evenementen een eenmalige subsidie te verlenen aan Stichting Roermond City Triathlon van € 10.000,- voor het gelijknamige evenement.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de jaarverantwoording 2019;
  2. Instemmen met het concept raadsvoorstel en –besluit jaarverantwoording 2019;
  3. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2019;
  4. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019, deze wordt op maandag 8 juni nagezonden;
  5. Portefeuillehouder Financiën te mandateren wijzigingen door te voeren;.


  Besluit
  Het college heeft besloten 1. de jaarverantwoording 2019 vast te stellen; 2. het bijbehorend concept raadsvoorstel en –besluit jaarverantwoording 2019 vast te stellen; 3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2019; 4. de portefeuillehouder Financiën te mandateren de besproken wijzigingen door te voeren.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de midterm review Beter met Minder door te geleiden naar de commissie Burgers en Samenleving.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de midterm review Beter met Minder door te geleiden naar de commissie Burgers en Samenleving; 2. de portefeuillehouder te mandateren tot het doorvoeren van tekstuele wijzigingen zoals besproken.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de Coöperatie Regionaal Kennis en Expertise Centrum KEC U.A en de Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg te berichten overeenkomstig bijgevoegde conceptbrieven;
  2. bij het Kadaster de bijgevoegde brieven in de openbare registers (Kadaster) in te laten schrijven;
  3. te besluiten dat de bijlagen bij dit voorstel (ingevolge art 10 lid 2 onder b en g WOB) niet openbaar zijn.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de Coöperatie Regionaal Kennis en Expertise Centrum KEC U.A en de Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg te berichten overeenkomstig bijgevoegde conceptbrieven; 2. bij het Kadaster de bijgevoegde brieven in de openbare registers (Kadaster) in te laten schrijven; 3. te besluiten dat de bijlagen bij dit voorstel (ingevolge art 10 lid 2 onder b en g WOB) niet openbaar zijn.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. deel te nemen aan het consortium RAAK Circulaire Bedrijventerreinen: Kansen voor de Publieke Professional;
  2. portefeuillehouder Economische Zaken te mandateren hiervoor voor akkoord te tekenen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. deel te nemen aan het consortium RAAK Circulaire Bedrijventerreinen: Kansen voor de Publieke Professional; 2. portefeuillehouder Economische Zaken te mandateren het aanvraagformulier te ondertekenen.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het commissievoorstel evaluatie kindervragenuur door te geleiden naar de commissie burgers en samenleving.


  Besluit
  Het college heeft besloten het commissievoorstel evaluatie kindervragenuur door te geleiden naar de commissie burgers en samenleving.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van maximaal € 394.850,-- voor het jaar 2021 ten behoeve van het facilitair beheer en de exploitatie van de wijkaccommodaties De Velderie, De Vlonder, ’t Trefpunt en De Donderie, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2021 daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt;
  2. om de Stichting Wijk Accommodaties Roermond hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking;
  3. om de raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om aan de Stichting Wijk Accommodaties Roermond een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van maximaal € 394.850,-- voor het jaar 2021 ten behoeve van het facilitair beheer en de exploitatie van de wijkaccommodaties De Velderie, De Vlonder, ’t Trefpunt en De Donderie, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2021 daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt; 2. om de Stichting Wijk Accommodaties Roermond hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking; 3. om de raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de motie verhuurdersheffing (20M04).
  2. de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de motie verhuurdersheffing ter kennis te brengen van de raad (door middel van de in bijlage 4 vermelde concept brief) en de in Roermond werkzame woningcorporaties (door middel van de in bijlage 5 vermelde concept brief).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de motie verhuurdersheffing \(20M04\)\. 2\. de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de motie verhuurdersheffing ter kennis te brengen van de raad \(door middel van de in bijlage 4 vermelde concept brief\) en de in Roermond werkzame woningcorporaties \(door middel van de in bijlage 5 vermelde concept brief\)\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten
  1. de definitieve bijdrage JeugdzorgPlus over 2019 voor de gemeente Roermond vast te stellen op € 604.389;
  2. in te stemmen met de ontvangen verantwoordingsdocumenten.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\.  in te stemmen met de ontvangen verantwoordingsdocumenten; 2\. de definitieve bijdrage JeugdzorgPlus over 2019 voor de gemeente Roermond vast te stellen op € 604\.389\.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de Voortgangsrapportage projecten/voorraad grond Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2020 vast te stellen;
  2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de Voortgangsrapportage projecten/voorraad grond Nota Grondbeleid 1e kwartaal 2020 vast te stellen; 2. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het verzoek van overtreder om de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom van 24 maart 2020 ten aanzien van de percelen Schouwberg 2B en Zandstraat 2D te verlengen toe te wijzen;
  2. overtreder te informeren conform bijgevoegd wijzigingsbesluit;
  3. verzoeker om handhaving te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het verzoek van overtreder om de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom van 24 maart 2020 ten aanzien van de percelen Schouwberg 2B en Zandstraat 2D te verlengen toe te wijzen; 2\. overtreder te informeren conform bijgevoegd wijzigingsbesluit; 3\. verzoeker om handhaving te informeren conform bijgevoegde conceptbrief\.