Gemeenteraad

donderdag 24 oktober 2019 18:00 - 21:12
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Franssen en de heer Sogukcesme. De heer Trines wordt in het bijzonder welkom geheten.

  00:01:19 - 00:14:52 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda wordt vastgesteld.  Besluit
  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Onder agendapunt 12 komen de ingediende vragen van de LVR aan de orde (coffeeshops en Dutch Metals).
 • 3
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad.  Besluit
  Op verzoek van GL: C128 naar commissie Ruimte in december. GL zal ook nog specifieke vragen aandragen voor de behandeling. Op verzoek van CDA: C129: indien nodig antwoord terug te koppelen naar de commissie BS. Op verzoek LVR: C128 naar commissie Ruimte en A108 eveneens naar commissie Ruimte.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Brief A 108 Bruno Schadeherstel zwarte aanslag gevelsnaar commissie Ruimte
  Brief C128 inz laden en lossen Luifelstraat naar commissie RU
  Brief C129: Nationale Ombudsman inz Problematiek Wmo hulpmiddelen.
 • 5.a
 • 6
 • 7

  Voorstel aan de raad om: 1. de bestuursrapportage 2019 vast te stellen; 2. de begroting te wijzigen zoals opgenomen in bijlagen 1, 2 en 3 van de bestuursrapportage 2019; 3. kennis te nemen van het Dasboard 3D Gemeente Roermond 2e kwartaal 2019.  Besluit
  Woordvoering door VVD, LVR, GL, SPR, SP, DENK. In de woordvoeringen wordt onder meer ingegaan op de stijging van personeelskosten en personeelsbeleid c.q. wervingsbeleid. VVD, DENK en LVR dienen een motie in die de Rekenkamercommissie verzoekt een onderzoek uit te voeren. Wethouder Schreurs gaat in op de opmerkingen over personeelskosten en wijst op recent aangeleverde cijfers die het beeld (in de tijd) nuanceren. M.b.t. de motie geeft de wethouder aan dat BMC een second opinion onderzoek uitvoert. Een RKC onderzoek lijkt hem niet opportuun. Wethouder Schreurs geeft aan dat m.b.t. gestelde specifieke (detail)vragen in verband met personeelsbeleid, dat hij op dat item (waaronder ook ziekteverzuim) nog terug zal komen, dat was in de commissie BM ook al aangegeven. Dan kunnen die specifieke vragen aan de ode gesteld worden. Wethouder Waajen geeft op het verzoek van de LVR aan dat de groene flap getoetst zal worden of de toelichting i.r.t. verkeersveiligheid adequaat en juist was. Wethouder Waajen zegt toe dat een notitie opgesteld zal worden i.r.t. het bestemmingsplan huis&tuinboulevard (ter bespreking in de commissie Ruimte op verzoek van de LVR). Voorstel wordt aangenomen. Tegen 10: :LVR(7), VVD(2), DENK (1). VVD en LVR met de opmerking wel in te kunnen stemmen met het Dashboard 3D. Voor 19: GL(7), CDA(5), DS(3), D66(2), SPR(1), SP(1). De motie inzake onderzoek personeelsbeleid wordt verworpen. Voor 12: VVD(2) LVR(7), SPR(1), DENK(1), SP (1). Tegen 17: GL (7), CDA(5), DS(3), D66(2).

  Moties
  Onderwerp
  19M36 Motie onderzoek Personeelsbeleid
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Groene flap commissie RU (verkeersveiligheid)
  Notitie i.r.t. het bestemmingsplan huis&tuinboulevard.
 • 8

  In de commissie-informatiebrief BM van 11 oktober 2019 geeft wethouder Waajen in overweging om het onderwerp The Passion op te nemen op de agenda voor de raadsvergadering van 24 oktober a.s., zodat dan de meest actuele informatie met de raad kan worden gedeeld.  Besluit
  Wethouder Waajen geeft een toelichting en geeft aan dat er een raadsvoorstel voor behandeling in de raadsvergadering van 7 november komt. Woordvoering vindt plaats door LVR, CDA, GL, VVD, SPR, SP, DENK, D66, DS. Verzocht wordt dat het raadsvoorstel tijdig voor de begrotingsbehandeling wordt aangeleverd. Wethouder Waajen doet de toezegging dat de eerder gestelde schriftelijke vragen zoveel mogelijk worden meegenomen in het raadsvoorstel.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel inzake de Passion.
 • 9

  Deze motie werd op 19 september jl. tijdens de raadsvergadering in stemming gebracht en de uitslag was 15 voor en 15 tegen. Deze uitslag betekent dat de motie de volgende vergadering opnieuw in stemming zou moeten worden gebracht. In afwachting hiervan heeft de raad aan de wethouder gevraagd opnieuw met de exploitant van de botenloods overleg te voeren.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door de VVD. De VVD reageert op de gegeven schriftelijke reactie van de wethouder. M.b.t. de vraag of bekend is wat de ontwikkelaar gaat doen in de genoemde periode met hal 6 antwoordt wethouder Waajen dat het aan de ontwikkelaar is of er iets gaat gebeuren. De (opnieuw in stemming gebrachte) motie openhouden boten-winterstalling wordt verworpen. Voor 11: VVD(2), SPR(1), SP (1) LVR(7). Tegen 18: GL(7), CDA(5), D66(2), DS (3), Denk(1)

  Moties
  Onderwerp
  19M29 Openhouden boten-winterstalling
 • 10

  Op verzoek van de LVR en onder verwijzing naar art. 43.6 RvO is "beantwoording art. 43 vragen LVR inzake Joekskapel" ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.  Besluit
  De LVR stelt nadere vragen. De Burgemeester geeft antwoord op de achtergrond van de wijze van beantwoording en reageert nog op een aanvullende vraag van de VVD.
 • 11

  Op verzoek van de LVR en onder verwijzing naar art. 43.6 RvO is "beantwoording art. 43 vragen LVR inzake Controles New York Pizza" ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.  Besluit
  LVR stelt nadere vragen ter vergadering. De Burgemeester geeft antwoord op de nadere vragen en beantwoord aanvullende vragen van de VVD. LVR acht de reactie teleurstellend en geeft aan in de raad van 7 november met een motie te zullen komen..
 • 11.a

  Motie vreemd aan de orde van de dag van de SP: Fysiek loket voor analfabeten en digibeten Roermond  Besluit
  SP licht de motie toe en verzoekt om een onderzoek voor een fysiek (mobiel) loket voor analfabeten en digibeten. Wethouder Pleyte geeft een eerste reactie. Het gaat om een complex probleem inzake laaggeletterdheid en het om kunnen gaan met digitale wereld. Dat is niet zo maar op te lossen. De gemeente communiceert op vele wijzen met de burger en 1-loket is niet altijd een oplossing. Er wordt beleid gevoerd, deels gebeurt het bieden van een concreet aanspreekpunt voor een burger ook al (o.a. in de wijken en bij de sociaal dienst). Dé oplossing is er niet, we kunnen wel kijken naar nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan de oplossing van het probleem. Zal echter tijd kosten. Zowel m.b.t .de migranten als de overige burgers die het betreft. De wethouder ontraadt de motie. Woordvoering vindt plaats door LVR, GL, VVD. SPR, DENK en D66. Er wordt veel sympathie uitgesproken voor de motie, maar (deels) wordt ook opgemerkt dat er al veel gebeurt. CDA geeft aan in de begrotingsbehandeling terug te komen op de idee voor een spreekuur en het gestructureerd aanpakken van de problematiek van bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen. SP benadrukt dat het haar gaat om de aandacht voor de doelgroep. Wethouder Pleyte doet naar aanleiding van het verzoek van de LVR (i.c. het verzoek voor een analyse welke blinde vlekken er zijn in het communicatiepallet, zowel m.b.t analfabeten als digibeten) de toezegging daar een keer keer op terug te zullen komen. De motie wordt verworpen. Voor 5: SP(1), DENK(1), VVD(2), SPR(1). Tegen 24: LVR(7), GL (7), CDA(5), DS(3), D66(2).

  Moties
  Onderwerp
  19M37 Fysiek loket voor analfabeten en digibeten Roermond
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Analyse communicatiepallet analfabeten/digibeten.
 • 11.b

  Motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD: Paraplubestemmingsplan  Besluit
  VVD licht de achtergrond van de motie toe en stelt ook enkele vragen inzake de processturing op dit dossier. Het bestemmingsplan dient te worden gerepareerd m.b.t. de "geschorste onderdelen". Woordvoering vindt eveneens plaats door LVR, CDA, GL, SP, DS, D66. Er wordt gesproken over o.a. de urgentie van het probleem, de processturing en de mogelijke oplossing. Wethouder Waajen kijkt terug op de gekozen innovatieve aanpak van de problematiek, waarvan het risico bekend was. Er wordt nu qua oplossing gekeken naar een nieuw ruimtelijk instrument. Reparatie wordt niet kansrijk geacht. De motie wordt overbodig geacht: het college is al aan het werk en de urgentie is evident. Er volgt een raadsinformatiebrief met een procesvoorstel. In commissieverband kunnen dan de specifieke aan het college gerichte vragen aan de orde komen. De burgemeester geeft aan dat het item geagendeerd kan worden in bijvoorbeeld commissieverband. VVD: handhaaft de motie en vindt de opdracht relevant voor het college. Wethouder Waajen geeft aan dat er een Raadsinformatiebrief verschijnt (als het lukt voor 7 november, maar wellicht is er meer tijd nodig). De motie wordt verworpen. Voor 11: VVD(2), LVR(7), SP(1), DENK(1) Tegen 18: GL(7), CDA(5), DS(3), D66(2), SPR(1)

  Moties
  Onderwerp
  19M38 Paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief i.r.t. Paraplubestemmingsplan
 • 11.c


  Besluit
  LVR licht de achtergrond van de motie toe. Er wordt verwezen naar het bestaande toewijzingsbeleid, het proces en het acteren van de wethouder na het aannemen van de vorige motie. De oproep wordt gedaan aan de wethouder om het nu zelf op te pakken en op te lossen met de twee betrokken verenigingen (Tigers en HERO). Woordvoering vindt eveneens plaats door het CDA, GL, VVD, SPR, SP, DENK, DS en D66. Wethouder Schreurs geeft aan, aan de slag te zijn gegaan met de opdracht uit de motie en ging ervan uit -op basis van aangegeven informatie- dat er een afspraak lag. Dat bleek later toch anders te liggen. De wethouder wil de oproep opvolgen om in gesprek te gaan om te kijken of er een oplossing kan komen. De vergadering wordt geschorst. Na de hervatting leest de VVD een nieuw geformuleerde motie voor. Wordt mede ingediend door GL (naast LVR, DENK, VVD). De wethouder geeft aan ook nog eens kritisch te willen kijken naar het toewijzingsbeleid. De vraag c.q het verzoek in de motie zal opgepakt worden en er zal terugkoppeling plaatsvinden. De motie wordt unaniem aangenomen (28 stemmen).

  Moties
  Onderwerp
  19M39 Motie Tigers
 • 12

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid. 1. LVR, Bert Achten: coffeeshops 2. LVR, Jos van Rey: Dutch Metals Afgesproken wordt deze vragen schriftelijk af te doen.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vragen LVR Coffeeshops
  Vragen LVR inzake Dutch Metals
 • 13

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.