Gemeenteraad

donderdag 24 mei 2018 18:00 - 22:19
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer en mededelingen van de voorzitter


  Besluit
  Trekking stemmingnummer 14: Wim Maassen

  Moties
  Onderwerp
  18M04 Landelijke intocht Sinterklaas

  00:00:07 - 00:01:43 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen.


  Besluit
  LVR en VVD maken bezwaar tegen de onderwerpen die zijn geagendeerd voor deze raadsvergadering. In het Presidium zijn andere afspraken gemaakt: vanavond zouden de verbonden partijen aan de orde komen. Die afspraken zijn volgens LVR en VVD door de voorzitter van de raad eenzijdig (zonder overleg) aan de kant geschoven. De voorzitter heeft hiermee in de ogen van LVR en VVD gehandeld in strijd met het Reglement van Orde. Burgemeester Donders geeft de overwegingen die haar tot het genomen besluit hebben gebracht. Deze overwegingen waren ook al opgenomen in de mail die de burgemeester op 17 mei 2018 aan de raad heeft verstuurd. LVR en VVD zijn niet overtuigd. Zonder stemming stelt de raad (in meerderheid) de agenda vast.

  00:01:45 - 00:03:54 - Dirk Franssen
  00:03:59 - 00:05:02 - Vincent Zwijnenberg
  00:05:07 - 00:09:05 - Rianne Donders-de Leest
  00:09:09 - 00:10:46 - Dirk Franssen
  00:10:53 - 00:11:19 - Rianne Donders-de Leest
 • 3

  De besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 27 maart en van 29 maart 2018.  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van 27 en 29 maart 2018 vast.
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken, gericht aan de gemeenteraad.

  Behandelwijze A: voor kennisgeving aannemen, geen reactie noodzakelijk
  Behandelwijze B: ter afdoening naar het Presidium (conceptreactie te maken door griffier)
  Behandelwijze C: ter afdoening naar het college van B&W (conceptreactie te maken door de vakafdeling)
  Behandelwijze D: ter afdoening naar commissie/raad. In dit geval wordt tijdens de commissievergadering besloten hoe afhandeling plaatsvindt. Mogelijk dat het college hierbij wordt gevraagd op de gebruikelijke wijze een voorstel aan de raad te doen of - via de mededeling van ingekomen stukken - een ontwerpbrief aan adressant, door tussenkomst van de betreffende raadscommissie, ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.  Besluit
  LVR vraagt de dossiers behorende bij de brieven 35 en 36 te agenderen voor de commissie BM op 18 juni 2018.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Agendering brieven in de commissie BM

  00:11:20 - 00:11:59 - Bert Achten
  00:12:00 - 00:12:59 - Rianne Donders-de Leest
 • 4.1
 • 5


  Besluit
  Formateur Marianne Smitsmans geeft een toelichting op het proces van de coalitievorming. Er is een coalitie-akkoord gemaakt op hoofdlijnen. Uitwerking zal plaatsvinden in overleg met alle betrokkenen: burgers, verenigingen, organisaties, bedrijven, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie. LVR toont zich teleurgesteld dat geen reactie is verkregen op de op 17 april 2018 per mail bij de formateur ingeleverde inhoudelijke inbreng. LVR zal de betreffende mail bij de griffier aanleveren met het verzoek om deze als bijlage toe te voegen aan de besluitenlijst van deze raadsvergadering. Volgt er nog een (college- of coalitie)uitvoeringsprogramma? SPR is benieuwd naar concretisering van in het coalitie-akkoord benoemde algemeenheden. VVD betreurt de gekozen procedure voor behandeling van het coalitie-akkoord; dit had beter gekund en moet over vier jaar echt anders. Komt er nog een uitvoeringsprogramma? Welke motieven hebben de coalitiepartners gehad om de VVD uit te sluiten? Dat blijft vaag, graag duidelijkheid hierover. Verbond van LVR en GL als sterk motorblok van een nieuwe coalitie zou in de ogen van de VVD beter zijn geweest. Het is aan de coalitie van vier partijen om handreikingen te doen. VVD kiest voor een constructieve rol in de oppositie. Belangrijke items zijn voor de VVD: veiligheid, coffeeshops, zorgen voor een goede bereikbaarheid, digitalisering, het sociaal domein, een strategische organisatievisie, versterking van de binnenstad en goed bereikbare publieksdiensten. DENK heeft de door de formateur aangekondigde verbinding gemist en noemt dat arrogantie van de macht. Belangrijk is: wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen? DENK is blij met een wethouder diversiteit maar mist wat er gedaan gaat worden aan bijvoorbeeld verbinding tussen het DOC en de binnenstad, armoedebeleid of stagediscriminatie. Positief is de milieuparagraaf. Gaat er cultuur-sensitieve zorg aangeboden worden? SP is positief over de gevoerde procedure: er zijn goede gesprekken gevoerd en de informatievoorzienig was goed. Het programma ziet er redelijk uit maar moet vertaald worden naar concrete acties. Wat is het voordeel van het niet meer in de coalitie opnemen van de VVD. Het aantal banen is afgenomen, veel mensen kunnen niet rondkomen, veel kinderen leven in armoede. SP wil eerlijker delen en zet in op serieuze armoedebestrijding. SP is blij met het opnemen van basisbanen, maar vindt dit wel erg zwak geformuleerd. Het aantal sociale huurwoningen moet op niveau worden gebracht, hoe? Oproep om belastingen te verhogen, maar wel op een eerlijke manier: koppel de belastingen aan de ozb-waarde. SP mist in het coalitie-akkoord de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Intenties zijn goed, maar niet concreet genoeg. De formateur bedankt voor de geleverde inbreng. Er is geïnformeerd op momenten dat er iets te informeren viel. Het voorstel om het coalitie-akkoord toe te voegen aan de vergadering van vandaag had, vanuit de formateur bezien, een heel pragmatische insteek. Volgens de coalitievormende partijen is het niet meer van deze tijd om alles volledig dicht te timmeren, vandaar dat niet alles even concreet is. Er moet ook ruimte zijn om in overleg met betrokkenen tot uitvoering te komen waarna zaken vanzelf concreter zullen worden. Een goede coalitie is even belangrijk als een goede oppositie. Vragen over concrete zaken komen terug in de uitvoering. Er lag een opdracht om het compact te houden, dat hebben we gedaan. Tweede termijn: LVR: waarom is de LVR-inbreng van 17 april niet beantwoord? Graag meer daadkracht en concreetheid. Komt er een uitvoeringsprogramma? Bij bespreking van kadernota en begroting zullen wij de nieuwe coalitie beoordelen. Belangrijk: veiligheid en criminaliteit, dienstverlening, economie, bouwen naar behoefte, zo laag mogelijke belastingdruk. SPR zegt dat vaagheden uitgewerkt moeten worden. Zodra dat aan de orde is, zal de SPR daarop reageren. VVD is er voorstander van om de discussie over het coalitie-akkoord in de toekomst ná de benoeming van de wethouders te laten plaatsvinden zodat er een duaal debat kan plaatsvinden met degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. LVR sluit hierbij aan. VVD wenst de coalitie succes met de uitvoering van het coalitieprogramma. GL zegt, mede namens de overige coalitiepartijen, altijd open te staan voor goede voorstellen vanuit de andere partijen. DENK betreurt het in het (in-)formatieproces niet de gelegenheid te hebben gekregen om over de inhoud mee te praten. Het idee van VVD wordt door DENK positief beoordeeld. Ook de SP is positief over het idee van de VVD om het coalitie-akkoord in het vervolg ná de benoeming van de wethouders te behandelen. Formateur Marianne Smitsmans zegt dat de LVR op 24 april een antwoordmail heeft gehad. LVR erkent dat er een reactie is gekomen maar alleen op de procesvragen, niet op de inhoud. Raadsvoorzitter burgemeester Donders zegt dat het aan partijen zelf is om af te spreken op welke wijze het coalitie-akkoord wordt behandeld. Dit jaar is gekozen voor de volgorde zoals die op de agenda van vanavond staat. Over vier jaar kan de raad desgewenst tot een andere volgorde van behandeling besluiten. Formateur Marianne Smitsmans bedankt partijen voor hun bijdrage van vanavond, alle bijdragen worden als positief-kritisch beoordeeld.

  00:13:00 - 00:23:18 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:23:19 - 00:23:39 - Rianne Donders-de Leest
  00:23:42 - 00:26:31 - Dirk Franssen
  00:26:33 - 00:26:42 - Rianne Donders-de Leest
  00:26:44 - 00:27:06 - Selami Coşkun
  00:27:08 - 00:27:18 - Dirk Franssen
  00:27:20 - 00:27:41 - Rianne Donders-de Leest
  00:27:42 - 00:30:36 - Dirk Franssen
  00:30:38 - 00:30:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:30:47 - 00:31:55 - Leon Coenen
  00:31:55 - 00:32:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:34 - 00:48:13 - Vincent Zwijnenberg
  00:48:22 - 01:01:57 - Selami Coşkun
  01:01:58 - 01:02:15 - Rianne Donders-de Leest
  01:02:23 - 01:25:06 - Felix van Ballegooij
  01:25:16 - 01:34:31 - Dirk Franssen
  01:34:32 - 01:35:46 - Leon Coenen
  01:35:51 - 01:37:00 - Vincent Zwijnenberg
  01:37:09 - 01:37:31 - Dirk Franssen
  01:37:42 - 01:38:35 - Vincent Zwijnenberg
  01:38:45 - 01:40:47 - Wim Maassen
  01:40:55 - 01:41:48 - Vincent Zwijnenberg
  01:41:56 - 01:45:26 - Selami Coşkun
  01:49:00 - 01:49:58 - Rianne Donders-de Leest
  01:50:38 - 01:51:06 - Dirk Franssen
  01:51:28 - 01:53:05 - Rianne Donders-de Leest
 • 6


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit het aantal wethouders voor de periode 2018 - 2022 te bepalen op 5, waarvan 3 wethouders met een betrekkingsomvang van 100 % en 2 wethouders met een betrekkingsomvang van 80 %.


  Besluit
  LVR is altijd voorstander geweest van een compact college en is van mening dat dit voorstel daaraan voldoet, daarom zal de LVR het voorstel steunen. De raad besluit het aantal wethouders voor de periode 2018 - 2022 te bepalen op 5, waarvan 3 wethouders met een betrekkingsomvang van 100 % en 2 wethouders met een betrekkingsomvang van 80 %.

  01:53:06 - 01:53:40 - Dirk Franssen
  01:53:41 - 01:54:40 - Rianne Donders-de Leest
 • 7


  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt vijf wethouders te benoemen. De door bureau Berenschot uitgevoerde integriteitstoets is bijgevoegd.


  Besluit
  LVR is van mening dat het vorige college van B&W onvoldoende gepresteerd heeft en zal daarom tegen de kandidaten stemmen die nu worden voorgedragen en ook al deel uitmaakten van het vorige college. LVR voegt toe dat wethouder Smitsmans in de vorige periode wel aan de verwachtingen heeft voldaan maar is dermate teleurgesteld in het optreden van Marianne Smitsmans als (in)formateur dat ook zij een tegenstem van de LVR zal krijgen. LVR wil graag weten of Rens Evers na zijn benoeming als wethouder bereid is om naar Roermond te verhuizen. LVR verwacht dat Roermondse wethouders ook in Roermond komen wonen. VVD vraagt of Ferdinand Pleyte van plan is om het advies van Berenschot met betrekking tot zijn bedrijf op te volgen. Ferdinand Pleyte beantwoordt deze vraag bevestigend. VVD zou het niet verstandig vinden als Rens Evers, vanuit zijn positie als wethouder van Roermond, zou deelnemen aan de raadsverkiezingen in Beekdaelen, die in november 2018 zullen plaatsvinden. Rens Evers, aanwezig in de Burgerzaal, wordt door de raadsvoorzitter uitgenodigd om in de raadsvergadering antwoord te geven op de aan hem gestelde vragen. Er vindt schriftelijke stemming over de wethouderskandidaten plaats met de volgende uitslag: Marianne Smitsmans - Burhenne, 20 stemmen voor en 11 tegen, benoemd; Angely Waajen - Crins, 20 stemmen voor en elf tegen, benoemd Frans Schreurs, 20 stemmen voor en 11 tegen, benoemd. Ferdinand Pleyte, 20 stemmen voor en elf tegen, benoemd; Rens Evers: 29 stemmen voor en 2 tegen, benoemd. De raad besluit aan Rens Evers met toepassing van art. 36a, tweede lid, van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van lidmaatschap van ingezetenschap voor de duur van een jaar. De vijf benoemde wethouders leggen in handen van de voorzitter de eed of de verklaring en belofte af.

  01:54:41 - 01:57:42 - Dirk Franssen
  01:57:43 - 02:00:18 - Vincent Zwijnenberg
  02:00:21 - 02:00:52 - Rianne Donders-de Leest
  02:00:53 - 02:01:01 - Wim Maassen
  02:01:02 - 02:01:53 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:54 - 02:02:28 - Ferdinand Pleyte
  02:02:29 - 02:02:53 - Rianne Donders-de Leest
  02:19:52 - 02:20:30 - Jos Vervuurt
 • 8


  Besluit
  Marianne Cox - Sevenich, Aiji Loganathan en Vincent Zwijnenberg worden door de voorzitter uitgenodigd om de commissie voor de geloofsbrieven te vormen. Deze commissie onderzoekt de stukken van vier kandidaat-raadsleden, waarna kan worden voorzien in vier vacatures die door de wethoudersbenoeming in de raad zijn ontstaan. De commissie verricht haar onderzoek tijdens een schorsing van de raadsvergadering. In deze schorsing worden de nieuwe wethouders door de aanwezigen gefeliciteerd. Na de schorsing verklaart Aiji Loganathan namens de commissie voor de geloofsbrieven dat alle van de kandidaat-raadsleden onderzochte stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert om Erwin Leenheer, Faruk Aslankurt, Ger Julicher en Michael Kalthoff toe te laten als lid van de raad. De raad besluit in overeenstemming met dit advies.

  02:44:55 - 02:45:22 - Aijiththan Loganathan
  02:45:26 - 02:51:31 - Rianne Donders-de Leest
 • 9


  Besluit
  In handen van de raadsvoorzitter leggen Erwin Leenheer, Faruk Aslankurt, Ger Julicher en Michael Kalthoff de eed c.q. de verklaring en belofte af.

  02:20:31 - 02:44:53 - Rianne Donders-de Leest
 • 10


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit :

  1. Voor de raadsperiode 2018 – 2022 de volgende drie raadscommissies in te stellen Bestuur en Middelen, Burgers en Samenleving en Ruimte
  2. de (plaatsvervangend) voorzitters van de raadscommissies te benoemen
  3. de (plaatsvervangend) griffiers te benoemen
  4. Het aantal niet-raadsleden per fractie als volgt vast te stellen:
   LVR 5
   GL 4
   CDA 3
   DS 3
   VVD 3
   D66 3
   SP 3
   SPR 3
   DENK 3


  Besluit
  LVR dient een amendement in dat zich richt op punt 4 (aantal niet-raadsleden in commissies) van het besluit. Dit amendement wordt met 9 stemmen voor (LVR) en 21 tegen (alle andere raadsleden) verworpen. GL dient, mede namens CDA, DS en D66, een amendement in dat zich richt op het aantal raadsleden en het aantal niet-raadsleden in commissies. Dit amendement wordt met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen (LVR) aangenomen. De raad besluit : 1. voor de raadsperiode 2018 – 2022 de volgende drie raadscommissies in te stellen Bestuur en Middelen (BM), Burgers en Samenleving (BS) en Ruimte (RU), die vergaderen op respectievelijk maandag, dinsdag en woensdag; 2. de volgende personen te benoemen tot voorzitter of plv. voorzitter van de commissies: Mijntje van Beers tot voorzitter van de commissie BM; Wilbert Dekker tot plv. voorzitter van de commissie BM; Dré Peters tot voorzitter van de commissie BS; Jos Tobben tot plv. voorzitter van de commissie BS; Marij Cox tot voorzitter van de commissie RU; Vincent Zwijnenberg tot plv. voorzitter van de commissie RU. 3. de volgende personen te benoemen tot (plaatsvervangend) griffier van de commissies: BM: 1. Jos Vervuurt 2. Arno Vestjens 3. Manuela Jenniskens BS: 1. Arno Vestjens 2. Manuela Jenniskens 3. Jos Vervuurt RU: 1. Manuela Jenniskens 2. Arno Vestjens 3. Jos Vervuurt 4. te bepalen dat elke fractie maximaal drie niet-raadsleden kan aanwijzen als commissielid en de griffier opdracht te geven om een wijzigingsvoorstel van de verordening op de raadscommissies op te stellen waarbij geregeld wordt dat fracties per commissie 1 niet- raadslid mogen afvaardigen en dit te agenderen voor de a.s. raad van 7 juni 2018. Verder krijgt de griffier opdracht om in dit wijzigingsvoorstel van de verordening op de raadscommissies ook de geschetste afvaardiging van raadsleden naar de raadscommissies te regelen: de grootste fractie maximaal vier raadsleden en alle overige fracties maximaal drie.

  Amendementen
  Onderwerp
  18A02 Commissiebezetting
  18A03 Commissiebezetting

  02:51:32 - 02:54:45 - Dirk Franssen
  02:54:46 - 02:57:46 - Wim Maassen
  02:57:47 - 02:58:48 - Leon Coenen
  02:58:49 - 02:59:00 - Selami Coşkun
  02:59:01 - 03:00:11 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:12 - 03:00:48 - Dirk Franssen
  03:00:49 - 03:01:08 - Ben Peters
  03:01:09 - 03:01:45 - Wim Maassen
  03:01:46 - 03:01:58 - Ben Peters
  03:01:59 - 03:03:32 - Wim Maassen
  03:03:33 - 03:03:46 - Bert Achten
  03:03:47 - 03:04:56 - Wim Maassen
  03:04:57 - 03:05:26 - Ben Peters
  03:05:27 - 03:06:45 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:46 - 03:07:12 - Dré Peters
  03:07:13 - 03:09:20 - Rianne Donders-de Leest
  03:09:22 - 03:10:00 - Marc Breugelmans
  03:10:01 - 03:10:10 - Wim Maassen
  03:10:11 - 03:12:18 - Rianne Donders-de Leest
 • 11


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit :

  1. aan te wijzen als
   1e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
   2e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
  2. te bepalen dat de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad het ambt van de burgemeester waarnemen ingeval van verhindering of ontstentenis van de burgemeester en alle wethouders.


  Besluit
  De raad besluit : 1. aan te wijzen als 1e plaatsvervangend voorzitter van de raad Dré Peters en als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad Wim Kemp 2. te bepalen dat de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad het ambt van de burgemeester waarnemen ingeval van verhindering of ontstentenis van de burgemeester en alle wethouders.

  03:13:15 - 03:13:39 - Frans Schreurs
  03:13:40 - 03:14:49 - Rianne Donders-de Leest
 • 12


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de volgende raadsleden te benoemen tot lid van het auditcomité:
  1.
  2.
  3.


  Besluit
  De raad besluit de volgende vier raadsleden te benoemen tot lid van het auditcomité: Raja Fick, Leon Guffens, Turgut Celebi en Wilbert Dekker en besluit tevens om de Regeling Auditcomité aan te passen in die zin dat het aantal leden wordt bepaald op 4 (art. 3 lid 1a)

  03:14:49 - 03:14:59 - Marij Cox-Sevenich
  03:15:00 - 03:16:06 - Rianne Donders-de Leest
 • 13


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit de volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Roermond:
  1.
  2.
  3.


  Besluit
  De raad besluit de volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Roermond: Lieke van Hal, Angela Sanders en Jos de Kunder.
 • 14


  Voorgesteld besluit

  De raad besluit :

  1. Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie
   (1e wijzigingsverordening), vastgesteld op 28 juni 2012 (no. 2012/043/1).

  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In het eerste lid wordt de zinsnede “vijf leden” vervangen door: drie leden.

  2. In het derde lid wordt de zinsnede “vijf leden” vervangen door: drie leden.

  3. De volgende drie raadsleden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:
   a.
   b.
   c.


  Besluit
  De raad besluit : 1. de Verordening werkgeverscommissie griffie aan te passen, waarbij zowel in art. 2.1 als in art. 2.3 wordt bepaald dat de werkgeverscommissie bestaat uit vijf leden; 2. voor de raadsperiode 2018 - 2022 de volgende vijf raadsleden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie: Marc Breugelmans, Leon Coenen, Wilbert Dekker, Chris Trines en Kadri Sogukcesme.
 • 15

  De LVR dient een motie in, vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp "Lambertuskerk Swalmen".  Besluit
  De LVR dient een motie in, vreemd aan de orde van de dag, over de Lambertuskerk in Swalmen. Wethouder Pleyte betoogt namens het college deze motie overbodig te achten. De motie wordt met 13 stemmen voor (LVR 9, VVD 2, DENK 1, DS 1 Tobben) en 18 stemmen tegen (GL 7, CDA 5, DS 2 Julicher en Sanders, D66 2, SP 1 en SPR 1) verworpen.

  Moties
  Onderwerp
  18M06 Renovatie Lambertuskerk Swalmen

  03:16:23 - 03:17:41 - Dré Peters
  03:17:44 - 03:17:48 - Rianne Donders-de Leest
  03:17:49 - 03:19:16 - Selami Coşkun
  03:19:17 - 03:20:46 - Dré Peters
  03:20:50 - 03:22:02 - Felix van Ballegooij
  03:22:04 - 03:34:39 - Ferdinand Pleyte
  03:34:42 - 03:35:45 - Ben Peters
  03:35:48 - 03:37:18 - Dirk Franssen
  03:37:19 - 03:38:24 - Ferdinand Pleyte
  03:38:27 - 03:38:44 - Dirk Franssen
  03:38:47 - 03:38:52 - Rianne Donders-de Leest
  03:38:53 - 03:39:56 - Felix van Ballegooij
  03:39:57 - 03:40:18 - Dré Peters
  03:40:19 - 03:40:38 - Jos Tobben
  03:41:17 - 03:41:31 - Leon Coenen
  03:41:32 - 03:42:06 - Rianne Donders-de Leest
 • 16

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.


  Besluit
  Er zijn geen vragen aangemeld.
 • 17