B&W vergadering publicatie

donderdag 23 juli 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit om het verzoek om handhaving met betrekking tot Sint Christoffelstraat 6, ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Het besluit tot het afwijzen van het verzoek om handhaving wordt na een heroverweging en een nadere onderbouwing in stand gelaten.


  Besluit
  Het college heeft besloten de bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit om het verzoek om handhaving met betrekking tot Sint Christoffelstraat 6, ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Het besluit tot het afwijzen van het verzoek om handhaving wordt na een heroverweging en een nadere onderbouwing in stand gelaten.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde concept-bruikleenovereenkomst
  2. De Stichting IEZO berichten middels bijgevoegde brief.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de bijgevoegde concept\-bruikleenovereenkomst 2\. De Stichting IEZO berichten middels bijgevoegde brief\.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. Voor de volgende gemeentelijke belastingen voor het jaar 2020 geen aanslag op te leggen, of reeds opgelegde aanslagen in te trekken, voor die periode dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de voorzieningen wegens opgelegde maatregelen omtrent COVID-19: precario terrassen, marktgelden en havengelden cruiseterminal.
  2. Voor de andere gemeentelijke belastingen (waaronder toeristenbelasting) vasthouden aan de besluiten van 25 juni 2020 van het bestuur van BsGW.
  3. BsGW opdracht geven de invordering van precario voor terrassen op te schorten tot eind van het jaar en de aanslag te verminderen met de vrijgestelde periode.
  4. KHN afdeling Roermond, Ondernemersnetwerk Limburg en BIZ Binnenstad informeren over de standpunten en besluiten middels bijgevoegde brieven.
  5. De begroting te wijzigen conform de financiële toelichting op de middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1) Voor de volgende gemeentelijke belastingen voor het jaar 2020 geen aanslag op te leggen, of reeds opgelegde aanslagen in te trekken, voor die periode dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de voorzieningen wegens opgelegde maatregelen omtrent COVID-19: precario terrassen, marktgelden en havengelden cruiseterminal. 2) Voor de andere gemeentelijke belastingen (waaronder toeristenbelasting) vasthouden aan de besluiten van 25 juni 2020 van het bestuur van BsGW. 3) BsGW opdracht geven de invordering van precario voor terrassen op te schorten tot eind van het jaar en de aanslag te verminderen met de vrijgestelde periode. 4) KHN afdeling Roermond, Ondernemersnetwerk Limburg en BIZ Binnenstad informeren over de standpunten en besluiten middels bijgevoegde brieven. 5) De begroting te wijzigen conform de financiële toelichting op de middelen.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  1. De beleidslijnen inzake het opschorten van de huur in relatie tot de Corona-pandemie voor ondernemers die gemeentelijk         vastgoed huren en voor de opschorting van de huurgelden inzake subsidieontvangers vast te stellen;
  2. Aanvragers te berichten conform bijgevoegde brieven.


  Besluit
  1\. De beleidslijnen inzake het opschorten van de huur in relatie tot de Corona\-pandemie voor ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren en voor de opschorting van de huurgelden inzake subsidieontvangers vast te stellen; 2\. Aanvragers te berichten conform bijgevoegde brieven\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en bijlagen met betrekking tot subsidies, mondeling ingediende initiatieven en precariobelastingen in relatie tot Corona.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met versturen van raadsinformatiebrief en mandateert portefeuillehouder bijgevoegd concept aan te passen conform besproken;
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het concept rooster van de gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2020-2021 ongewijzigd vast te stellen;
  2. de gebruikers te informeren over het genomen besluit onder 1.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het rooster van de gemeentelijke binnensportaccommodaties seizoen 2020\-2021 vast te stellen met dien verstande dat de portefeuillehouder wordt gemandateerd om conform hetgeen is besproken zo nodig het concept\-rooster gewijzigd vast te stellen; 2\. de kosten voor het geschikt maken van de sporthal Donderberg voor Volleybal uit voor zover nodig te dekken uit het budget sport; 3\. de gebruikers te informeren over het genomen besluit onder 1\.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
  3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven; 3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.