B&W vergadering publicatie

dinsdag 8 september 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennis genomen van de richtinggevende notities voor de door ontwikkeling van de Samenwerking Midden-Limburg en heeft besloten zijn reactie hierover door middel van bijgevoegd reactieformulier kenbaar te maken aan het SML Netwerkberaad.


  Besluit
  Het college heeft kennis genomen van de richtinggevende notities voor de door ontwikkeling van de Samenwerking Midden-Limburg en heeft besloten zijn reactie hierover door middel van bijgevoegd reactieformulier kenbaar te maken aan het SML Netwerkberaad.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het principebesluit van d.d. 25 maart 2020 om aan de realisatie van 14 parkeerplaatsen op het achterterrein van het pand aan de Steegstraat 9 te Roermond geen principe-medewerking te verlenen, ongewijzigd te laten.


  Besluit
  Het college heeft heroverwogen en besloten de parkeerplaatsen toe te staan waarbij bij de vergunning verlening de volgende voorwaarden worden ingevuld: het inrichten moet groen zijn en rekening houden met klimaat adaptie.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggend besluit en voorstel van week 35 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggend besluit en voorstel van week 35 / 2020.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om:
  1. Artikel 6, lid 3 van het Uitvoeringsbesluit parkeren 2018 te wijzigen door het maximum aantal uren per jaar van de bezoekersvergunning vast te stellen op 270 uur voor bewoners in gebied A (binnenstad) en 405 uur voor bewoners in gebied B, C en D (singelring en schil)(conform H4.1.1 van bijlage 1) en daarmee het Uitvoeringsbesluit parkeren 2020 (bijlage 2) vast te stellen.
  2. Artikel 4 van de Beleidsregels parkeerschijfzone Spoorzone Oost te wijzigen door het maximum aantal uren per jaar van de bezoekersontheffing vast te stellen op 405 uur (conform H4.1.1 van bijlage 1) en daarmee de Beleidsregels parkeerschijfzone Spoorzone Oost 2020 (bijlage 3) vast te stellen.
  3. Het uurtarief van de bezoekersvergunning te wijzigen naar € 0,24 (conform H4.2.3 van bijlage 1) en dit voor te leggen aan de raad bij het vaststellen van een nieuwe Verordening parkeerbelastingen.


  Besluit
  Het college heeft besloten om: 1\. Artikel 6\, lid 3 van het Uitvoeringsbesluit parkeren 2018 te wijzigen door het maximum aantal uren per jaar van de bezoekersvergunning vast te stellen op 270 uur voor bewoners in gebied A \(binnenstad\) en 405 uur voor bewoners in gebied B\, C en D \(singelring en schil\)\(conform H4\.1\.1 van bijlage 1\) en daarmee het Uitvoeringsbesluit parkeren 2020 \(bijlage 2\) vast te stellen\. 2\. Artikel 4 van de Beleidsregels parkeerschijfzone Spoorzone Oost te wijzigen door het maximum aantal uren per jaar van de bezoekersontheffing vast te stellen op 405 uur \(conform H4\.1\.1 van bijlage 1\) en daarmee de Beleidsregels parkeerschijfzone Spoorzone Oost 2020 \(bijlage 3\) vast te stellen\. 3\. Het uurtarief van de bezoekersvergunning te wijzigen naar € 0\,24 \(conform H4\.2\.3 van bijlage 1\) en dit voor te leggen aan de raad bij het vaststellen van een nieuwe Verordening parkeerbelastingen\.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019 van de ambtelijke commissie bezwaar sociale zaken .


  Besluit
  1\. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019 van de ambtelijke commissie bezwaar sociale zaken; 2\. dit jaarverslag samen met andere jaarverslagen over klachten  en/of bezwaren via een RIB naar de raad sturen\.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  1. Het bezwaarschrift van de Pastorale eenheid Kapel in ’t Zand tegen het besluit van uw college van 2019 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit te herroepen en bij de vaststelling van de hoogte van het gemeentelijke subsidiepercentage geen rekening te houden met subsidies van het bisdom Roermond;
  3. Het besluit van 25 januari 2020 te herroepen en de verleende subsidie opnieuw te berekenen conform de toelichting.


  Besluit
  1. Het bezwaarschrift van de Pastorale eenheid Kapel in ’t Zand tegen het besluit van uw college van 2019 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 2. Het bestreden besluit te herroepen en bij de vaststelling van de hoogte van het gemeentelijke subsidiepercentage geen rekening te houden met subsidies van het bisdom Roermond; 3. Het besluit van 25 januari 2020 te herroepen en de verleende subsidie opnieuw te berekenen conform de toelichting.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de Crisisdienst Jeugd over 2019 vast te stellen op € 142.432,00;
  2. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de aansluiting BJZ-CJG vast te stellen op € 1.153,00;
  3. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de ondersteuning Beschermingsplein vast te stellen op € 11.854,00;
  4. akkoord te gaan met de geleverde prestaties in 2019, beschreven in het bestuursverslag bij de jaarrekening 2019 ter naleving van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen (conform Art 12 lid3 ASV);
  5. bijgevoegde beschikking te verzenden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de Crisisdienst Jeugd over 2019 vast te stellen op € 142.432,00; 2. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de aansluiting BJZ-CJG vast te stellen op € 1.153,00 en een bedrag van € 4.913,00 terug te vorderen; 3. de verleende subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de ondersteuning Beschermingsplein vast te stellen op € 11.854,00; 4. akkoord te gaan met de geleverde prestaties in 2019, beschreven in het bestuursverslag bij de jaarrekening 2019 ter naleving van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen (conform Art 12 lid3 ASV); 5. bijgevoegde beschikking te verzenden.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen, besloten:
  1. de subsidie voor Bureau Jeugdzorg Limburg voor de uitvoering van de generale uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 vast te stellen op
  € 1.890.086,96, zijnde een bedrag van € 472.896,35 voor de gemeente Echt-Susteren, een bedrag van € 160.385,65 voor de gemeente Maasgouw, een bedrag van € 255.693,84 voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 1.001.138,12 voor de gemeente Roermond;
  2. de subsidie voor William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking voor 2019 vast te stellen op € 306.434,31, zijnde een bedrag van € € 39.680,73 voor de gemeente Echt-Susteren, een bedrag van
  € 42.971,78 voor de gemeente Maasgouw, een bedrag van € 40.212,69 voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 183.569,11 voor de gemeente Roermond;
  3. de subsidie voor de stichting Leger der Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vast woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen voor 2019 vast te stellen op € 25.937,00, zijnde een bedrag van € 6.124,00 voor de gemeente Echt-Susteren, een bedrag van € 0,- voor de gemeente Maasgouw, een bedrag van € 0,- voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 19.813,00 voor de gemeente Roermond;
  4. de teveel bevoorschotte bedragen terug te vorderen, zijnde een bedrag van € 47.719,92 voor de gemeente Echt-Susteren, een bedrag van € 124.029,57 voor de gemeente Maasgouw en een bedrag van € 203.113,77 voor de gemeente Roermond, en het te weinig bevoorschotte bedrag alsnog te betalen, zijnde een bedrag van € 15.802,53 voor de gemeente Roerdalen;
  5. de bijgevoegde conceptvaststellingsbeschikkingen vast te stellen.


  Besluit
  Het college heeft, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen, besloten: 1\. de subsidie voor Bureau Jeugdzorg Limburg voor de uitvoering van de generale uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 vast te stellen op € 1.890.086,96, zijnde een bedrag van € 472.896,35 voor de gemeente Echt-Susteren, een bedrag van € 160.385,65 voor de gemeente Maasgouw, een bedrag van € 255.693,84 voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 1.001.138,12 voor de gemeente Roermond; 2\. de subsidie voor William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een \(licht\) verstandelijke beperking voor 2019 vast te stellen op € 306\.434\,31\, zijnde een bedrag van € € 39\.680\,73 voor de gemeente Echt\-Susteren\, een bedrag van € 42.971,78 voor de gemeente Maasgouw, een bedrag van € 40.212,69 voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 183.569,11 voor de gemeente Roermond; 3\. de subsidie voor de stichting Leger der Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vast woon\- of verblijfplaats\, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen voor 2019 vast te stellen op € 25\.937\,00\, zijnde een bedrag van € 6\.124\,00 voor de gemeente Echt\-Susteren\, een bedrag van € 0\,\- voor de gemeente Maasgouw\, een bedrag van € 0\,\- voor de gemeente Roerdalen en een bedrag van € 19\.813\,00 voor de gemeente Roermond; 4\. de teveel bevoorschotte bedragen terug te vorderen\, zijnde een bedrag van € 47\.719\,92 voor de gemeente Echt\-Susteren\, een bedrag van € 124\.029\,57 voor de gemeente Maasgouw en een bedrag van € 203\.113\,77 voor de gemeente Roermond\, en het te weinig bevoorschotte bedrag alsnog te betalen\, zijnde een bedrag van € 15\.802\,53 voor de gemeente Roerdalen; 5\. de bijgevoegde conceptvaststellingsbeschikkingen vast te stellen\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van 77 vergunde extended stay kamers naar 77 woningen in het pand aan de Kapellerpoort 1 te Roermond, ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar af te wijzen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het bezwaarschrift van bezwaarmaker tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van 77 vergunde extended stay kamers naar 77 woningen in het pand aan de Kapellerpoort 1 te Roermond\, ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2\. het bestreden besluit in stand te laten; 3\. het verzoek om vergoeding van de kosten van bezwaar af te wijzen\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 10 appartementen met lift, 2 grondgebonden 0-tredewoningen en 3 rijwoningen aan de Dokter Leurszijstraat ong. te Roermond, door middel van een Wabo-projectbesluit;
  2. initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 10 appartementen met lift\, 2 grondgebonden 0\-tredewoningen en 3 rijwoningen aan de Dokter Leurszijstraat ong\. te Roermond\, door middel van een Wabo\-projectbesluit; 2\. initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde conceptbrief\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), afdeling Limburg, voor 2021 een waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 te verlenen ad. € 500,-, onder voorwaarde van goedkeuring van de gemeentebegroting 2021;
  2. de BNMO,  afdeling Limburg, te informeren door middel van bijgaande brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs\- en Dienstslachtoffers \(BNMO\)\, afdeling Limburg\, voor 2021 een waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 te verlenen ad\. € 500\,\-\, onder voorwaarde van goedkeuring van de gemeentebegroting 2021; 2\. de BNMO\,  afdeling Limburg\, te informeren door middel van bijgaande brief\.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de plannen voor de rioolrenovatie en het aanpassen van de bestrating in de Wernerstraat;
  2. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 226.900 exclusief BTW;
  3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële middelen;
  4. in afwijking op de richtlijn in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, het project enkelvoudig onderhands aan te besteden met de aannemer genoemd in het voorstel;
  5. bij overeenstemming over de aanneemsom het werk te gunnen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met de plannen voor de rioolrenovatie en het aanpassen van de bestrating in de Wernerstraat; 2\. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 226\.900 exclusief BTW; 3\. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële middelen; 4\. in afwijking op de richtlijn in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid\, het project enkelvoudig onderhands aan te besteden met de aannemer genoemd in het voorstel; 5\. bij overeenstemming over de aanneemsom het werk te gunnen\.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. op grond van artikel 20, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de budgetsubsidie 2019 aan stichting ECI conform verlening op een bedrag van € 1.608.441,18 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 20, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de subsidie voor de muzieklessen 2019 lager vast te stellen op een bedrag van € 26.879,-;
  3. op grond van artikel 20, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de subsidie voor de combinatiefunctionaris cultuur 2019 lager vast te stellen op een bedrag van € 36.121,-;
  4. het verschil tussen de verleende en vastgestelde subsidie voor de muzieklessen 2019, zijnde een bedrag van € 4.429,-, als aanvullende budgetsubsidie 2020 te verlenen voor het verbeteren van de kwaliteit van de lessen en het werven van nieuwe leden;
  5. van de reeds uitbetaalde voorschotten een bedrag van € 851,- terug te vorderen;
  6. het bedrag van € 851,- terug te laten vloeien ten gunste van de taakstelling cultuur / bovenregionale exposities (62303);
  7. uw besluiten onder 1, 2, 3, 4 en 6 aan stichting ECI kenbaar te maken middels bijgevoegde beschikkingen (bijlage 4 vaststellingsbeschikking 2019 en bijlage 5 aanvullende subsidieverlening 2020).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. op grond van artikel 20\, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de budgetsubsidie 2019 aan stichting ECI conform verlening op een bedrag van € 1\.608\.441\,18 vast te stellen; 2\. op grond van artikel 20\, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de subsidie voor de muzieklessen 2019 lager vast te stellen op een bedrag van € 26\.879\,\-; 3\. op grond van artikel 20\, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 de subsidie voor de combinatiefunctionaris cultuur 2019 lager vast te stellen op een bedrag van € 36\.121\,\-; 4\. het verschil tussen de verleende en vastgestelde subsidie voor de muzieklessen 2019\, zijnde een bedrag van € 4\.429\,\-\, als aanvullende budgetsubsidie 2020 te verlenen voor het verbeteren van de kwaliteit van de lessen en het werven van nieuwe leden; 5\. van de reeds uitbetaalde voorschotten een bedrag van € 851\,\- terug te vorderen; 6\. het bedrag van € 851\,\- terug te laten vloeien ten gunste van de taakstelling cultuur / bovenregionale exposities \(62303\); 7\. uw besluiten onder 1\, 2\, 3\, 4 en 6 aan stichting ECI kenbaar te maken middels bijgevoegde beschikkingen \(bijlage 4 vaststellingsbeschikking 2019 en bijlage 5 aanvullende subsidieverlening 2020\)\.
 • A
 • A.1
 • A.2