Gemeenteraad

donderdag 4 juli 2019 09:00 - 09:03
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Stemmingnummer 30: Lieke van Hal
  Burgemeester Donders spreekt een felicitatie uit aan het adres van Selami Coskun vanwege de geboorte van een zoon. Namens raad en college reikt de burgemeester een presentje uit.
  De burgemeester meldt de berichten van verhindering. Turgut Celebi is de gehele dag afwezig. Faruk Aslankurt komt om ongeveer 11.30 uur. Leon Guffens is om 9.45 uur even buiten de deur en vanaf 18.30 uur afwezig.


  Amendementen
  Onderwerp
  19A08 Amendement op Amendement van de coalitiepartijen op raadsbesluit Kadernota 2020, zaaknummer 8595-2019
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Werkbezoek commissie BS
 • 2


  Besluit
  De raad stelt de agenda vast.
 • 3


  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2019 vast.
 • 4

  Behandelwijze A:
  voor kennisgeving aannemen, geen reactie noodzakelijk
  Behandelwijze B:
  ter afdoening naar het Presidium (conceptreactie wordt door griffier aangeleverd aan Presidium)
  Behandelwijze C:

  1. ter afdoening naar het college van B&W (conceptreactie te maken door de vakafdeling voorgelegd aan B&W)
  2. ter afdoening naar het college van B&W (conceptreactie wordt door de vakafdeling voorgelegd aan B&W). Een afschrift van de reactie wordt ter kennisname aan de leden van de raad verzonden.
   Behandelwijze D:
   Agendering in commissie. Een concept reactie wordt door de vakafdeling voorgelegd aan B&W. B&W legt de conceptreactie voor aan de commissie middels een commissievoorstel. Na consultatie kan de reactie verzonden worden, tenzij de commissie van mening is dat de conceptreactie voorgelegd moet worden aan de raad.  Besluit
  GL ziet graag brief no. 56 (motie gemeente Bergen over Omgevingswet) geagendeerd in de commissie Ruimte. VVD zegt de deze week ontvangen brief van Helenawerf te zullen betrekken -in de vorm van een stemverklaring- bij agendapunt 17.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Motie gemeente Bergen over Omgevingswet
 • 5
 • 5.a

  Voorstel aan de raad om:

  1. de verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in te trekken.
  2. de verordening rechtspositie, raads- en commissieleden gemeente Roermond 2019 vast te stellen. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.  Besluit
  De raad besluit conform het voorstel.
 • 6

  Voorstel aan de raad om de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 8.650,00 gemoeid.  Besluit
  De raad stelt een begrotingswijziging vast waarmee een krediet wordt verleend van 8.650 euro.
 • 7
 • 7.a

  Voorstel aan de raad om:

  1. De jaarstukken 2018 van de gemeente Roermond vast te stellen;
  2. Het financiële saldo ad € 1.680.000 van de jaarrekening 2018 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
  3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2018;
  4. Met betrekking tot de grondexploitaties:
    de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg af te sluiten per 31 december 2018, waarbij het tekort van € 111.180 onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat 2018 en voor de dekking van dit tekort hetzelfde bedrag uit de algemene reserve claim risico’s grondexploitaties wordt onttrokken;;
    De volgende parameters vast te stellen:
   o rente: 1,25%
   o disconteringsvoet: 2%
   o kostenstijging: 2%
   o opbrengstenstijging: 1%
    de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te wijzigen in € 2.000.000.
  5. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen  Besluit
  LVR: coalitievorming maart 2018, verbonden partijen (vragen 51, 52 en 53) , burgerparticipatie (Islamitische basisschool, reconstructie Kapellerlaan, coffeeshops, overlast parkeerplaatsen sportparken, benadering ondernemers, aanpak probleemwegen), gemeentelijk personeel, inhuur personeel 2017 en 2018, projectleider VN-verdrag, vragenrecht van raadsleden, WOB-verzoeken door raadsleden, geheim overleg te Oolderhof, houding van het college, gebrek aan transparantie, daadkracht en politieke moed, 7,3 mln. inhuur personeel, evaluatie SML. GL: renovatie Stationstunnel, herinrichting Munsterplein, vitale stad, aanpak winkelleegstand, meer groen, riviercruisevoorziening, burgerparticipatieprojecten , Roerdelta, Kapellerlaan, gasloos wonen, aanpak zwerfafval, bomen, zwarte cijfers parkeren, fietsvoorzieningen, stimulering afkoppeling hemelwater, businessplan Westrom, daling uitkeringen, opstart Biënnale, wijkaccommodaties, ECI, wethouder in de wijk, bibliotheek, jongerenraad, mantelzorg, aanpak eenzaamheid en depressie, wijkteams, buurtgezinnen, aanpak obesitas, regenboogstad, AED's, budgetbeheer, schuldhulpverlening, participatiewet, Beter met minder, armoede afgenomen. Dank aan college en personeel, ook personeel van verbonden partijen. CDA: jaar 2018 financieel positief afgesloten, het was een voorspoedig jaar, na voorbereiding nu vooral uitvoeren:economische visie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daling armoede, fors meer toeristenbelasting, vitale stad, make up Donderberg, woningbouw Herten, Asenray en Maasniel. Nieuwe initiatieven, ook bij evenementen. Krapte op de arbeidsmarkt, nuggers. Steun voor jaarrapportage en eens met resultaatbestemming. DS: tunnel, logistiek centrum station, vitale stad, N280, Kapellerlaan, binnenstad, inhuur personeel is noodzakelijk, sociaal domein, Beter met minder, hondenuitlaatplek Swalmen, starterswoningen Boukoul, startersleningen, groot onderhoud Groene Kruisbuurt, aanpak parkeerproblematiek Bosstraat. Blij met positief financieel resultaat, al zijn enige projecten uitgesteld. Eens met jaarstukken en resultaatbestemming. D66: positieve ontwikkelingen op de Kemp, ECI draait als tierelier, Filmhuis, aanpak laaggeletterdheid, burgerparticipatie, ontbijt voor kinderen, project Swim2Play, jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, meer bewegen voor ouderen, minder beroep op bijstand, daling armoede, tekorten jeugdzorg. Eens met jaarstukken en resultaatbestemming. SPR: Oppositie en coalitie, ieder in eigen rol. SPR is positief kritisch. Aandachtspunten: strategisch personeelsbeleid, middelen inzetten om zaken goed te doen, inhuur personeel, zaken doorgeschoven in de tijd, cijfers en woorden. SP: Rol van oppositievoeren: zaken kritisch bekijken. In Roermond is aardig wat bereikt. Aandachtspunten: advies van de accountant, financiële situatie op lange termijn zorgelijk, bij ombuigingen geen kaasschaafmethode toepassen, ga door met sociaal domein en sociale woningbouw, armoede: 110% is prima maar uitbreiding naar 120% zou beter zijn, tunnel, Roerdelta 2 en 3, meer aandacht voor omwonenden coffeeshops. DENK: Het maakt de burger niet zoveel uit van welke partij een raadslid of een wethouder is, als hij maar geholpen wordt. Het gaat goed met de economie en er zijn veel positieve zaken te benoemen maar is er in 2018 een inclusievere samenleving gecreëerd? Er worden veel nota's geproduceerd. Maar is er ook immateriële voortgang geboekt? VVD: Gedane zaken nemen geen keer, maar er is ook gelegenheid voor reflectie. College mag scherper aan de wind varen. Vier thema's: financiën, transparantie, economie en bedrijfsvoering. Financiën: diverse financiële kengetallen zijn gedaald, we geven teveel uit en vergeten keuzes te maken. Hoe zit het met de autorisatie van de afwijkingen, dat zou explicieter kunnen. Economie: Yageo-terrein, we zijn terug bij af, wat heeft het college gedaan? Bedrijfsvoering: er is nog geen strategisch personeelsplan, inhuur personeel is toegenomen, aantal fte's en ziekteverzuim zijn toegenomen. Wanneer zien wij de eerste resultaten van de strategische personeelsplanning terug in de resultaten? Wethouder Schreurs deelt mede: 1. blij te zijn met alle bijdragen in eerste termijn en dankt daarvoor; 2. trots te zijn op de jaarstukken 2018 en de goedkeurende accountantsverklaring daarbij; 3. de vragen 51, 52 en 53 worden schriftelijk beantwoord; 4. de overzichten inhuur liggen onder geheimhouding ter inzage bij de griffie; 5. de vacature medewerker VN-verdrag is een gevolg van een door de raad aangenomen motie; 6. nieuwe gemeentelijke website is onlangs gepubliceerd en aan raadsleden is gevraagd om suggesties. Het was fijn geweest als het ontbreken van burgerparticipatie in dat kader zou zijn gemeld; 7. het onderwerp nuggers heeft de aandacht van het college; 8. met het vaststellen van de jaarrekening worden ook alle in de jaarrekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting door de raad gesanctioneerd; 9. alle dalingen van de reserves zijn gebaseerd op raadsbesluiten, bijv. 2,1 mln. voor de Maastrichterweg; 10. van plannen maken zijn we nu terechtgekomen in de uitvoeringsfase en dat kost geld; 11. voor vragen over het SPP wordt verwezen naar antwoord op technische vraag 55 bij de Kadernota; 12. het ziekteverzuim is gedaald van 7,16 in 2018 naar 6,16 in het eerste halfjaar van 2019. In juni was dit 5,0%. Wethouder Waajen deelt mede dat er tot nu toe vooral ambtelijke contacten zijn geweest over het Yageo-terrein. Er zijn al enkele pogingen gedaan, die het niet hebben gehaald. Het is een ingewikkelde casus. Er is wel bestuurlijk overleg met de provincie. Wethouder Smitsmans deelt mede dat bij het vaststellen van de begrotingen steeds een doorkijk naar de komende jaren wordt gegeven. Het college gaat aan de slag met een uitvoeringsplanning. Met betrekking tot "Beter met Minder" lijken de prognoses positief. Er komt zoals afgesproken in 2020 een "mid term review". Landelijk is, voor een periode van drie jaar, 400 miljoen extra toegezegd. In tweede termijn reageren de fracties vooral op elkaars woordvoering uit de eerste termijn, ook worden nog enkele vragen aan het college gesteld. SPR, LVR en VVD dienen een amendement in met het voorstel om de fractievergoedingen in 2019 met € 15 727,14 te verhogen, ten laste van de resultaatbestemming. Naar aanleiding van de gestelde vragen in tweede termijn wordt vanuit het college medegedeeld dat: 1. er een goede balans dient te zijn tussen eigen en ingehuurd personeel, deze balans is op dit moment inderdaad niet zoals gewenst; 2. de mening van de accountant is niet altijd zaligmakend, afspraken tussen raad en college zijn ook belangrijk; 3. beleid van het college is om zoveel mogelijk opdrachten weg te zetten bij lokale en regionale ondernemers; 4. qua inhuur van personeel was in 2018 de basis nog niet op orde. Sindsdien zijn enkele stappen gezet, zodat dit in 2019 naar verwachting beter gaat; 5. het college laat het oordeel over het ingediende amendement fractievergoedingen over aan de raad; 6. zou de raad een besluit nemen over bebording, dan voert het college dit uiteraard uit; 7. ook het college is van mening dat er keuzes gemaakt dienen te worden; 8. vacature projectleider VN-verdrag is ontstaan door het vertrek van de medewerker die deze functie tot nu toe vervuld heeft. Bijeenkomst vorige week in De Graasj (over diversiteit/inclusiviteit) heeft zeer verhelderend gewerkt. Het amendement over verhoging van de fractievergoedingen wordt verworpen met 13 tegen 16 stemmen. Voor 13: LVR (8), DS (1), VVD (2), SPR )1), DENK (1) Tegen 16: GL (7), CDA (4), DS (2), D66 (2), SP (1) De jaarstukken 2018 worden unaniem vastgesteld.

  Amendementen
  Onderwerp
  19A05 Fractievergoedingen
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vragen 51, 52, 53
 • 8

  Voorstel aan de raad om:

  1. De kadernota 2020 vast te stellen, inclusief bijlagenboek
  2. Met het college de oplossingsrichtingen nader in te kleuren om hiermee tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit proces zal worden betrokken bij de begroting 2020.
  3. In te stemmen met de volgende beslispunten omtrent de reserves:
   2a. De minimumpositie van de algemene reserve met 1 mln. te verlagen naar 9 mln.
   2b. De bestemmingsreserves voor een bedrag van afgerond € 2,2 mln. te laten vrijvallen in de algemene reserve conform raadsopdracht bij begroting 2019 ter aanvulling van de minimumpositie.
   2c. De reserveclaims < € 25.000 (uitgezonderd wettelijke - of contractuele - en keiharde - en onontkoombare verplichtingen, dekking kapitaallasten en sociaal domein) bij de jaarrekening 2019 te laten vrijvallen en het passivabeleid hier bij de eerstvolgende gelegenheid op aan te passen.
  4. De indeling van het Coalitieakkoord “Roermond maken we samen” als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe programma-indeling van de begroting 2020, met een nadere verfijning van de indeling.
  5. Kennis te nemen van het Dashboard 3D Gemeente Roermond 1e kwartaal 2019.  Besluit
  LVR: 1. is geen voorstander van het voorstel van het college om het coalitieakkoord als uitgangspunt te nemen voor de begrotingsindeling. 2. is bezorgd omtrent de financiële situatie van de gemeente; 3. vraagt zich af of de uitgaven voor de zorg op langere termijn beheersbaar zullen zijn; 4. heeft vraagtekens bij de door het college aangekondigde herziening van de subsidieverordening en vraagt door het college vanaf het begin meegenomen te worden in het proces; 5. is benieuwd naar de doorontwikkeling van het evenementenbeleid; 6. wat de verbonden partijen betreft wacht LVR op de toegezegde antwoorden op de vragen 51, 52 en 53; 7. LVR wenst lastenverzwaring voor de burgers slechts als allerlaatste optie te zien; 8. inhuur van personeel is al enkele jaren een probleem, LVR wenst geen 2 miljoen euro per jaar extra hiervoor te geven. Meer personeel uit eigen stad en regio in vaste dienst aannemen in plaats van dure externen van ver in tijdelijke dienst, dat zou het credo moeten zijn; 9. LVR stemt in met tuinzaalbijeenkomst in september om voort te bouwen op de 2e bijeenkomst Begroting in Transitie. CDA: 1. Roermond toekomstproof maken betekent keuzes maken; 2. Lastenverzwaring voor de burgers is voor het CDA de laatste optie; 3. Beter met Minder en de hierbij toegezegde "mid term review" zijn voor het CDA erg belangrijk; 4. CDA zet in op sober en doelmatig en neemt graag deel aan het voor september aangekondigde overleg met raad en college over de financiële toekomst van Roermond. GL: 1. Onderschrijft de woorden van het CDA; 2. Eerst naar onszelf kijken, pas als laatste optie kan belastingverhoging aan de orde komen; 3. Eens met verlaging minimumniveau algemene reserve naar 9 miljoen euro. 4. Andere mogelijkheden voor inkomstenverhoging: meer gebruik maken van Europese subsidies, cofinanciering, bijdragen van regiogemeenten, verhoging toeristenbelasting, systeem van rioolheffing. 5. GL wil investeren in o.a. duurzaamheid, handhavingsbeleid, klimaatbegroting, dierenwelzijn. DS: 1. Roermond is de derde winkelstad van Nederland en staat in Limburg op derde plaats van beneden als het gaat om de hoogte van de lokale lasten; 2. Roermond biedt vele voorzieningen en dat mag de burger ook wat waard zijn. 3. vier kwadranten: gemeente moet eerst naar zichzelf kijken. 4. Mid term review van Beter met Minder wordt met belangstelling tegemoet gezien. 5. Uitgaven beter tegen het licht houden. D66: 1. beantwoording van technische vragen had er moeten zijn vóór de commissiebehandeling; 2. D66 vraagt zich af of een andere indeling van de begroting bezwarend is voor de ambtelijke organisatie of juist een verlichting? 3. wat betreft de algemene uitkering en de uitvoering van de jeugdzorg zijn we heel erg afhankelijk van het Rijk. SPR: Laat eerst zien wat de gevolgen zijn, anders kan de raad geen keuzes maken. Waar hebben we wel invloed op en waarop niet? Kunnen we lasten beperken of inkomsten verhogen? Maak duidelijk wat reëel is. Op dit moment is er voor de raad nog onvoldoende informatie om keuzes te maken. SP: Met Begroting in Transitie hebben we het niet gered en toch zullen er keuzes moeten worden gemaakt. SP zal niet snel kiezen voor lastenverzwaring van de burger maar is niet principieel tegen belastingverhoging. Gemeente kan trots zijn op de aanwezige sociale voorzieningen. Kwetsbare mensen moeten volgens de SP worden ontzien. Herijking van reserves en uitgaven zou volgens SP structureel dienen te gebeuren. SP wil geen kaasschaafmethode. DENK Welke keuzes moeten gemaakt worden? We beginnen niet geheel blanco. Alles heeft zijn geschiedenis. Waarom zijn er niet al eerder keuzes aan de raad voorgelegd? Wat heeft dit college gedaan op het gebied van cofinanciering en Europese subsidies? DENK wil aandacht voor inclusiviteit. De burger snapt het niet meer: eerst 5,7 miljoen uitgeven voor de Kapellerlaan en nu 4 miljoen tekort! VVD Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van 20 juni jl. heeft de VVD het college uitgenodigd keuzes te maken. Alle fracties hebben die avond constructief meegedacht. Maar het college oordeelt daarna dat de inbreng niet tot aanpassingen heeft geleid en komt alleen maar met een procesvoorstel. Met betrekking tot het traject Begroting in Transitie heerst er bij de VVD de nodige scepsis. VVD is tegen het idee om nieuwe beleidswensen financieel mogelijk te maken binnen de portefeuille van de wethouder die het voorstel doet, dat is verkokering. We moeten af van rust en geduld. Het college moet keuzes maken. Wethouder Schreurs deelt namens het college mede dat: 1. er een structurele oplossing moet komen voor de financiële situatie van Roermond. Daartoe is een aanzet gemaakt via het traject Begroting in Transitie. Over enkele maanden zal college concrete voorstellen voorleggen; 2. vele gemeenten worstelen met financiële problematiek, gemene deler daarbij is het sociaal domein; 3. zaken uit het verleden moeten worden gerepareerd, o.a. renovatie Oranjerie en onderwijshuisvesting; 4. het kwadrant uit de kadernota is het vertrekpunt. Het college heeft de opmerkingen die de diverse fracties hebben gemaakt over lastenverzwaring voor de burger goed gehoord. Dat komt overigens ook overeen met het gestelde daarover in het coalitieprogramma; 5. uitgangspunt is structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten; 6. de gemeentelijke organisatie moet toekomstbestendig worden gemaakt; 7. op 27-8 liggen alle voorstellen bij het college op tafel. In september kan dan de aangekondigde sessie met de raad plaatsvinden. Daarna wordt dit uitgewerkt in de begroting 2020; 8. college is doende om de basis op orde te krijgen. In dit kader moet ook de gewenste stap naar een andere indeling van de begroting worden gezien. De organisatie wil hier graag in investeren om straks tijd en geld terug te verdienen; 9. de voorgelegde herijking van reserves is uitgevoerd op verzoek van de raad en conform met de raad gemaakte afspraken. Tijdens de eerste termijn zijn de volgende amendementen en moties ingediend: Amendement 8.1 van VVD en LVR: begrotingsindeling. Advies college: ontraden. Amendement 8.2 van VVD en LVR: BIZ-draagvlakmetingen. Het college acht dit overbodig. Er wordt al overlegd met de BIZ en we zullen tijdig overeenstemming bereiken. Subamendement 8.3a van VVD: kadernota 2020, oplossingsrichtingen. Het college acht dit overbodig. Amendement 8.4 van LVR, kadernota 2020: sluitende meerjarenbegroting. Advies college: ontraden. Motie 8.1 van VVD en LVR, begrotingsdiscipline verbonden partijen. Het college kan deze motie overnemen. Motie 8.2 van VVD en LVR, BIZ-draagvlakmetingen. Het college acht deze motie overbodig. Motie 8.4 van LVR, kadernota 2020, sluitende meerjarenbegroting. Het college acht deze motie overbodig. In tweede termijn wordt nader ingegaan op diverse zaken. LVR dient de volgende moties in: Motie 8.3 van LVR, fase 8 Munsterplein. Advies college: ontraden. Motie 8.5 van LVR, meerjarige vergunningaanvragen voor evenementen. College: overbodig. CDA dient in (mede namens D66 en GL) motie 8.6 kiosk Munsterplein en onderdoorgangen Hamstraat. College: overnemen. GL dient in (mede namens CDA, DS, D66) amendement 8.3b, kadernota 2020: oplossingsrichtingen. LVR amendeert motie 8.3. Stemming A8.1 Amendement begrotingsindeling: verworpen met 12 - 18 stemmen. Voor 12: LVR (8), VVD (2), SPR (1), DENK (1) Tegen 18: GL (7), CDA (5), DS (3), D66 (2), SP (1) A8.2 Amendement BIZ-draagvlakmetingen: door de indiener ingetrokken. A8.3a Subamendement kadernota 2020, oplossingsrichtingen: verworpen met 2- 28 stemmen. Voor 2: VVD (2) Tegen 28: LVR (8), GL (7), CDA (5), DS (3), D66 (2), SP (1), SPR (1), DENK (1) A8.3b Amendement kadernota 2020: oplossingsrichtingen: aangenomen met 18 -12 stemmen. Voor 18: GL (7), CDA (5), DS (3), D66 (2), SP (1) Tegen 12: LVR (8), VVD (2), SPR (1), DENK (1) A8.4 Amendement kadernota 2020: sluitende meerjarenbegroting: verworpen met 10 - 20 stemmen. Voor 10: LVR (8), SPR (1), DENK (1) Tegen 20: GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1) De -vanwege het aangenomen amendement A8.3b- geamendeerde Kadernota 2020 wordt unaniem aangenomen, waarbij VVD en LVR de aantekening wensen dat zij geacht worden tégen het voorstel te hebben gestemd waarbij de reserve Centrumplan Swalmen vrijvalt. Moties: M8.1 Motie begrotingsdiscipline verbonden partijen: unaniem aangenomen, 30 stemmen voor. M8.2 Motie BIZ-draagvlakmetingen zónder punt g: aangenomen met 21 - 9 stemmen. Voor 21: LVR (8), GL (7), DS (3), DENK (1), SP (1), SPR (1) Tegen 9: CDA (5), VVD (2), D66 (2) M8.3 Motie fase 8 Munsterplein (gewijzigd): unaniem aangenomen, 30 stemmen voor. M8.4 Motie kadernota 2020, sluitende meerjarenbegroting: unaniem aangenomen, 30 stemmen voor. M8.5 Motie meerjarige vergunningaanvragen voor evenementen: aangenomen met 27 - 3 stemmen. Voor 27: LVR (8), GL (7), CDA (5), VVD (2), D66 (2), SP (1), SPR (1), DENK (1) Tegen 3: DS 3 M8.6 Motie Kiosk Munsterplein en onderdoorgangen Hamstraat: aangenomen met 29 - 1 stemmen. Voor 29: LVR (8), GL (7), CDA (5), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1), SPR (1) Tegen 1: DENK (1)

  Amendementen
  Onderwerp
  19A06 Begrotingsindeling
  19A07 BIZ draagvlakmetingen
  19A09 Amendement raadsbesluit Kadernota 2020: oplossingsrichtingen
  19A10 Sluitende meerjarenbegroting
  Moties
  Onderwerp
  19M20 Begrotingsdiscipline verbonden partijen
  19M21 BIZ draagvlakmetingen
  19M22 Fase 8 Munsterplein
  19M23 Sluitende meerjarenbegroting
  19M24 Meerjarige vergunningaanvragen voor evenementen
  19M25 Onderhoud kiosk Munsterplein en onderdoorgangen Hamstraat
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Sessie met raad
 • 9

  Voorstel aan de raad om:

  1. Het krediet voor de huisvesting en 1e inrichting van de islamitische basisschool aan de Ambachtssingel 40 te Roermond, ter grootte van € 186.000,-- vast te stellen.
  2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.  Besluit
  Mijntje van Beers, woonachtig naast de school, deelt mede niet deel te nemen aan beraadslaging en stemming over dit onderwerp. Woordvoering door LVR, CDA, GL, D66, SPR, SP, DENK en VVD. De omwonenden van de school voelen zich overvallen. Er worden vraagtekens geplaatst bij de burgerparticipatie. Prima dat er een informatiebijeenkomst voor de buurt is geweest. Het schoolbestuur heeft getoond open te staan voor goed overleg met de buurt. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid. In dit verband wordt vanuit de commissie aangedrongen op goed overleg met de omwonenden (bijv. halfjaarlijks). Ook wordt gevraagd om het leerlingenaantal goed te monitoren. Complimenten voor de wethouder voor zijn aanpak van dit dossier. Wethouder Pleyte zegt dat de gemeente een verplichting heeft, gebaseerd op de Grondwet. Er was niet de mogelijkheid om dit op de meest ideale manier op te lossen. Maar gegeven de situatie hebben wij dit als gemeente, in goed overleg met het schoolbestuur en de buurtbewoners, aangepakt. Vanaf de start van het schooljaar op 18 augustus 2019 zal goed in de gaten worden gehouden hoe de zaak zicht ontwikkelt, zowel qua verkeersveiligheid als qua leerlingenaantal. De tijdelijke locatie is voor maximaal vijf jaar, hetgeen niet wil zeggen dat deze locatie niet ook de permanente zou kunnen worden. Wethouder Pleyte zegt toe minimaal éénmaal per halfjaar met de buurt te willen overleggen en uiteraard zal de ontwikkeling van het leerlingenaantal goed in de gaten worden gehouden. De commissie BS zal op de hoogte worden gehouden. De overeenkomst met de antikrakers is opgezegd. Aan een oplossing voor het bewegingsonderwijs wordt nog gewerkt. Het streven is om het Integraal huisvestingsplan onderwijs nog dit jaar te behandelen. De praktijk zal uitwijzen welk effect de vestiging van de school zal hebben op de vervoerskosten, aangezien de leerlingen van deze school niet meer naar Venlo of Helmond hoeven reizen. Prima idee om met de commissie BS bij de school op werkbezoek te gaan. De raad stemt unaniem in met het voorstel.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Ontwikkeling leerlingenaantal
  Overleg met de buurt
 • 10
 • 11

  Voorstel aan de raad om te besluiten:

  1. Tot intrekking van het besluit van 24 april 2003, nr 82.
  2. De bevoegdheid tot het aanwijzen van en het stellen van voorwaarden aan trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.  Besluit
  Enkele vragen van LVR en GL worden door burgemeester Donders beantwoord. De raad stemt in met het voorstel.
 • 12

  Voorstel aan de raad om:

  1. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 vast te stellen.
  2. De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg uit 2014 in te trekken.  Besluit
  Woordvoering door LVR, CDA, GL, DS, DENK, SP en VVD. LVR meent dat adequaat inspelen op de woonwensen van onze inwoners er niet bij is, we blijven maar aanmodderen. De regionale structuurvisie beperkt meer dan dat ze kansen oplevert. CDA hoopt flexibiliteit te zien bij het indienen van plannen. CDA en GL zeggen dat de begrippen zorg, duurzaamheid en leefbaarheid een plek verdienen. DS wijst op een sterk verschil in perceptie over de behoefte aan nieuwe (starters- of levensloopbestendige) woningen. Goed en betaalbaar wonen is een speerpunt van de SP en SP is fel tegen huisjesmelkers. DENK vraagt aandacht voor het feit dat mensen met een buitenlandse naam moeilijker aan een huis kunnen komen dan mensen met een Nederlandse naam en dient hiervoor een motie in: tegengaan discriminatie woningmarkt. VVD wijst op de noodzaak van een goede dialoog met de woningcorporaties. Wethouder Waajen zegt dat het gaat om een herijking van de in 2014 vastgestelde regionale structuurvisie gaat. Sommige gemeenten hebben deze visie al vastgesteld, Roermond volgt -naar verwachting- vandaag. Doel is om te bouwen waar behoefte aan is. Door deze visie krijgen gemeenten ruimte om te bouwen, maar wel woningen waar behoefte aan is. Niet alleen de raad, ook de wethouder wil graag dat er een lokale woonvisie komt maar op dit moment ontbreekt hiervoor de capaciteit. Dit najaar komt er een procesvoorstel waarin zal worden aangegeven wat er nodig is om te komen tot een lokale woonvisie. Er is regelmatig en goed overleg met de woningcorporaties, waarbij de wethouders Waajen en Smitsmans veel samen optrekken. Wethouder Waajen vraagt zich af wat de relatie is van de motie met de voorliggende (kwantitatieve) regionale structuurvisie. Uitvoering van de motie zorgt voor veel extra werk. De wethouder stelt voor in de reguliere gesprekken die al gevoerd worden met de woningcorporaties elementen uit de motie mee te nemen. Diverse sprekers geven aan dat het onderwerp van de motie meegenomen dient te worden in de lokale woonvisie. DENK besluit de motie aan te houden. Het voorstel wordt met 19 - 9 stemmen aangenomen. Voor: GL (7), CDA (4), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1). Tegen: LVR (8) en DENK (1).

  Moties
  Onderwerp
  19M26 Tegengaan discriminatie woningmarkt
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Lokale woonvisie
 • 13

  Voorstel aan de raad om over te gaan tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de arcade gelegen voor het pand aan het Munsterplein 9  Besluit
  LVR stelt enkele vragen die door wethouder Evers worden beantwoord. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
 • 14

  Voorstel aan de raad om:

  1. een aanvullend krediet van € 195.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van de aanleg van de openbare ruimte voor de ontwikkeling van het Campinaterrein;
  2. de kapitaallasten van dit aanvullend krediet te dekken door een bijdrage uit de beschikbare middelen in de reserve wijkontwikkelingsplannen;
  3. De beschikbare dekkingsmiddelen in de reserve Wijkontwikkelingsplannen over te hevelen naar de reserve kapitaallasten investeringen 4. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.  Besluit
  Woordvoering door LVR en GL, waarna een korte reactie volgt van wethouder Evers. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
 • 15

  Voorstel aan de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van een natuurcamping aan de Bosstraat 121 te Swalmen  Voorgesteld besluit


  Besluit
  Woordvoering door LVR en VVD, waarna een korte reactie volgt van wethouder Evers. De raad stemt unaniem in met het voorstel.
 • 16

  Motie vreemd aan de orde van de dag: inzage in declaraties  Besluit
  LVR licht de motie kort toe. VVD wijst op de dubbelrol die de burgemeester in dit dossier vervuld heeft: enerzijds als raadsvoorzitter die een goede informatievoorziening aan het raadslid dient te waarborgen en anderzijds als lid van het college van B&W c.q. als bestuursorgaan burgemeester. Burgemeester Donders stelt voorop dat het raadslid het recht heeft om de gevraagde stukken in te zien, daar bestaat geen verschil van mening over. Afdoening van deze zaak heeft te lang geduurd, dat klopt. Maar vragen over declaraties van bestuurders hebben bepaalde effecten en daar heeft de burgemeester op willen wijzen. Nu er vervolgvragen over de declaraties zijn gesteld, wil de burgemeester graag dat deze vragen openbaar worden. Geheimhouding is alleen maar opgelegd om de namen van betrokken bedrijven niet publiek te laten worden. Burgemeester Donders wil graag alle op deze zaak betrekking hebbende documenten voorleggen aan de permanente werkgroep integriteit. LVR zegt dat burgemeester Donders door haar gedrag de problemen die nu zijn ontstaan over zichzelf heeft afgeroepen en wil de motie in stemming brengen, via hoofdelijke stemming. VVD dankt de burgemeester voor haar openhartige beantwoording en roept de burgemeester op om zich in de toekomst ook wat meer bewust te zijn van de zorgplicht die zij heeft als voorzitter van de raad. De motie wordt verworpen met 8 - 20 stemmen. Voor 8: LVR (8) Tegen: 20: GL (7), CDA (4), DS (3), VVD (2), D66 (2), SP (1), DENK (1)

  Moties
  Onderwerp
  19M27 Inzage in declaraties van collegeleden
 • 17

  Motie vreemd aan de orde van de dag: samenhang Roerdelta fase 2 en Roerdelta fase 3
  Deze motie is in stemming gebracht op 6 juni. Uitslag van de stemming was 13-13.
  Vandaar, dat deze motie nu opnieuw wordt geagendeerd.  Besluit
  De motie wordt verworpen met 12 - 16 stemmen. Voor 12: LVR (8), VVD (2), SP (1) en DENK (1) Tegen 16: GL (7), CDA (4), DS (3), D66 (2).

  Moties
  Onderwerp
  19M28 Samenhang Roerdelta Fase 2 en Roerdelta Fase 3
 • 18

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

 • 19

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.