B&W vergadering publicatie

dinsdag 25 augustus 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de tijdelijke verhoging van het kredietarrangement aan OML Bedrijventerrein BV.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met de tijdelijke verhoging van het kredietarrangement aan OML Bedrijventerrein BV.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten het Integraal Uitvoeringskader Evenementen vast te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1. het Integraal Uitvoeringskader Evenementen vast te stellen. 2. de organisatie de opdracht te geven voor de collegevergadering van 29 september een procesvoorstel op te stellen waarin de (proces)afspraken en acties die uit onderhavig voorstel cq het Uitvoeringskader voortvloeien, worden uitgewerkt.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  1. De overweging tot het mogelijk instellen van vuurwerkvrije zones uit te stellen tot na de evaluatie van de komende jaarwisseling (20/21). Dit, in verband met het dit jaar van kracht wordende landelijke verbod op de verkoop en het afsteken van categorie F3-vuurwerk, alsmede knalvuurwerk en vuurpijlen uit de categorie F2.
  2. Het voortzetten van het jaarlijkse vuurwerkproject waarbij ook tijdens de jaarwisseling handhavers van Stadstoezicht worden ingezet voor controle op naleving van de nieuwe landelijke maatregelen met betrekking tot de inperking van consumentenvuurwerk (zie onder 1).
  3. Het benaderen van alle Roermondse basisscholen om gebruik te maken van door het Bureau HALT aangeboden voorlichtingslessen.
  4. Het inzetten van de straatcoaches en jongerenwerkers bij de invulling van voornoemd vuurwerkproject
  5. Het ter bespreking en advisering voorleggen van de onder 1 tot en met 4 genoemde maatregelen aan de commissie BM in zijn vergadering van 7 september 2020.


  Besluit
  1. Het ter bespreking en advisering voorleggen van de onder 2 tot en met 5 genoemde maatregelen aan de commissie BM van 7 september a.s.. 2. De overweging tot het mogelijk instellen van vuurwerkvrije zones uit te stellen tot na de evaluatie van de komende jaarwisseling (20/21). Dit, in verband met het dit jaar van kracht wordende landelijke verbod op de verkoop en het afsteken van categorie F3-vuurwerk, alsmede knalvuurwerk en vuurpijlen uit de categorie F2. 3. Het voortzetten van het jaarlijkse vuurwerkproject waarbij ook tijdens de jaarwisseling handhavers van Stadstoezicht worden ingezet voor controle op naleving van de nieuwe landelijke maatregelen met betrekking tot de inperking van consumentenvuurwerk (zie onder 1). 4. Het benaderen van alle Roermondse basisscholen om gebruik te maken van door het Bureau HALT aangeboden voorlichtingslessen. 5. Het inzetten van de straatcoaches en jongerenwerkers bij de invulling van voornoemd vuurwerkproject.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het besluit van 10 maart 2020 te handhaven en geen medewerking te verlenen aan het nu voorliggende plan voor de bouw van zes appartementen aan de Voorstad Sint Jacob 74 te Roermond;
  2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het besluit van 10 maart 2020 te handhaven en geen medewerking te verlenen aan het nu voorliggende plan voor de bouw van zes appartementen aan de Voorstad Sint Jacob 74 te Roermond; 2\. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het aanpassen van het kruispunt Heinsbergerweg – Kitskensdal;
  2. in te stemmen met het aanpassen van de fietsoversteek in de Koninginnelaan;
  3. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 220.000,- exclusief BTW;
  4. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met het aanpassen van het kruispunt Heinsbergerweg – Kitskensdal; 2\. in te stemmen met het aanpassen van de fietsoversteek in de Koninginnelaan; 3\. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 220\.000\,\- exclusief BTW; 4\. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële middelen\.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. conform de mogelijkheid die het gemeentelijk Inkoop en aanbestedingsbeleid daartoe biedt af te wijken van de hoofdregel van dit beleid en de opdracht aanpak winkelleegstand binnenstad niet meervoudig onderhands aan te besteden maar enkelvoudig onderhands en deze opdracht te gunnen aan Streetwise.
  2. de wethouder Economische Zaken te mandateren voor de afhandeling van de gunning.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. conform de mogelijkheid die het gemeentelijk Inkoop en aanbestedingsbeleid daartoe biedt af te wijken van de hoofdregel van dit beleid en de opdracht aanpak winkelleegstand binnenstad niet meervoudig onderhands aan te besteden maar enkelvoudig onderhands en deze opdracht te gunnen aan Streetwise. 2. de wethouder Economische Zaken te mandateren voor de afhandeling van de gunning.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het, gezamenlijk met de gemeente Nederweert, Weert en Leudal, opstarten van de Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract voor alle gebouwen en scholen in deze gemeenten;
  2. de volmacht te aanvaarden om namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal, alle benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen uit te voeren in het kader van de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract;
  3. het mandaat te aanvaarden om namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal in het kader van de genoemde Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract alle benodigde bestuursrechtelijke rechtshandelingen alsmede feitelijke  handelingen te verrichten;
  4. de clustermanager bedrijfsvoering volmacht, mandaat te verlenen tot de verdere afhandeling /besluitvorming inzake de onderhavige aanbestedingsprocedure;
  5. in te stemmen met de looptijd van 36 maanden vanaf 1 januari 2021 van het genoemde brandverzekeringscontract met daarbij de mogelijkheid na verloop van deze initiële contractstermijn het brandverzekeringscontract 2 x te verlengen, steeds voor een periode van 36 maanden;
  6. bij de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract drie opties uit te vragen namelijk een optie met een eigen risico van € 1.000, - , een optie met een eigen risico van € 2.500 en een optie met een eigen risico van
  € 5.000,-;
  7. bij de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract af te zien van het opnemen van de SROI verplichting in het programma van eisen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met het, gezamenlijk met de gemeente Nederweert, Weert en Leudal, opstarten van de Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract voor alle gebouwen en scholen in deze gemeenten; 2. de volmacht te aanvaarden om namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal, alle benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen uit te voeren in het kader van de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract; 3. het mandaat te aanvaarden om namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nederweert, Weert en Leudal in het kader van de genoemde Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract alle benodigde bestuursrechtelijke rechtshandelingen alsmede feitelijke  handelingen te verrichten; 4. de clustermanager bedrijfsvoering volmacht, mandaat te verlenen tot de verdere afhandeling /besluitvorming inzake de onderhavige aanbestedingsprocedure; 5. in te stemmen met de looptijd van 36 maanden vanaf 1 januari 2021 van het genoemde brandverzekeringscontract met daarbij de mogelijkheid na verloop van deze initiële contractstermijn het brandverzekeringscontract 2 x te verlengen, steeds voor een periode van 36 maanden; 6. bij de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract drie opties uit te vragen namelijk een optie met een eigen risico van € 1.000, - , een optie met een eigen risico van € 2.500 en een optie met een eigen risico van € 5.000,-; 7. bij de betreffende Europese aanbesteding van het brandverzekeringscontract af te zien van het opnemen van de SROI verplichting in het programma van eisen.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad te informeren conform bijgevoegde conceptbrief waarbij aan de portefeuillehouder mandaat is verleend tot het doorvoeren van wijzigingen zoals besproken.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
  3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. conform bijgevoegde concept\-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2\. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven; 3\. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen\.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 34 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 34 / 2020.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een nul-tredenwoning op een gedeelte van het perceel Parklaan 46 te Roermond, met een wijzigingsplan;
  2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een nul\-tredenwoning op een gedeelte van het perceel Parklaan 46 te Roermond\, met een wijzigingsplan; 2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten akkoord te gaan met het ondertekenen van bijgevoegde intentieverklaringen.


  Besluit
  Het college heeft besloten akkoord te gaan met het ondertekenen van bijgevoegde intentieverklaringen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met het Verantwoordingsdocument externe veiligheid woningbouwontwikkeling Bosstraat 51a/b te Swalmen gemeente Roermond;
  2. met de initiatiefnemer een anterieure grondexploitatieovereenkomst te sluiten voor de bouw van 10 nul-tredenwoningen aan de Bosstraat 51A/51B te Swalmen;
  3. na ondertekening van de grondexploitatieovereenkomst het bestemmingsplan “Bosstraat 51A en 51B Swalmen” in procedure te brengen door het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met het Verantwoordingsdocument externe veiligheid woningbouwontwikkeling Bosstraat 51a/b te Swalmen gemeente Roermond; 2\. met de initiatiefnemer een anterieure grondexploitatieovereenkomst te sluiten voor de bouw van 10 nul\-tredenwoningen aan de Bosstraat 51A/51B te Swalmen; 3\. na ondertekening van de grondexploitatieovereenkomst het bestemmingsplan "Bosstraat 51A en 51B Swalmen" in procedure te brengen door het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen\.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit de gemeenteraad voorstellen om te besluiten:
  a. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van de
  jachthaven met 110 ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen aan de Kop van Hatenboer,
  gelegen aan het adres Hatenboer (ong.) te Roermond, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de
  ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  b. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning
  geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de
  ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend;
  2. de bijgevoegde ontwerp-omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp-VVGB van de
  gemeenteraad conform artikel 3.12 Wabo gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  3. een planschadeovereenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept met verzoeker,
  inzake de realisatie van de jachthaven met 110 ligplaatsen, inclusief bijbehorende voorzieningen,
  op het adres Hatenboer (ong.) te Roermond.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit de gemeenteraad voorstellen om te besluiten: a. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de realisatie van de jachthaven met 110 ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen aan de Kop van Hatenboer, gelegen aan het adres Hatenboer (ong.) te Roermond, en de ontwerp-VVGB gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; b. dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend; 2\. de bijgevoegde ontwerp\-omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp\-VVGB van de gemeenteraad conform artikel 3.12 Wabo gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 3\. een planschadeovereenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept met verzoeker\, inzake de realisatie van de jachthaven met 110 ligplaatsen, inclusief bijbehorende voorzieningen, op het adres Hatenboer (ong.) te Roermond.
 • A
 • A.1
 • A.2
 • A.3
 • A.4