Gemeenteraad

donderdag 20 september 2018 18:00 - 21:16
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Dré Peters
Toelichting:
Jos Tobben komt ter vergadering om 18.48 uur, Ben Peters om 20.05 uur.

Uitzending

Agendapunten

 • 01

  Trekking stemmingnummer: no. 7, Leon Coenen. Er zijn afmeldingen ontvangen van Burgemeester Donders, Chris Trines, Lieke van Hal en Turgut Celebi. Jos Tobben en Ben Peters komen later ter vergadering.


  00:03:41 - 00:05:30 - Dré Peters
 • 02

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. Ten opzichte van de oorspronkelijke agenda zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: • Punt 6, de Verordening onderscheidingen, is op verzoek van de VVD omgezet van een hamer- naar een bespreekstuk. Dit is nu punt 9a. • Als punt 13a is toegevoegd een motie Kinderpardon • Als punt 13b is toegevoegd een motie Wezlijnsklimaat • Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenuurtje De raad stelt de agenda vast.


 • 03

  Het CDA stelt de rechtmatigheid van het op 5 juli 2018 genomen besluit tot benoeming van leden in de commissie klankbordgesprekken ter discussie. Bij deze benoeming heeft de raad niet de afgesproken verdeling (4 coalitie en 2 oppositie) in acht genomen maar zijn zowel uit coalitie als uit oppositie elk drie raadsleden benoemd. De voorzitter zegt dat de verdeling niet in de verordening is opgenomen. De raad stelt de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 5 en 12 juli 2018 vast.  00:05:31 - 00:06:51 - Marc Breugelmans
  00:06:52 - 00:07:07 - Dré Peters
  00:07:08 - 00:07:49 - Dirk Franssen
  00:07:50 - 00:08:24 - Dré Peters
 • 04

  De raad stelt de behandelwijze van de ingekomen brieven vast, rekening houdende met de volgende opmerkingen: * brief 92 wordt op verzoek van GL geagendeerd voor de commissie Ruimte; * brief 93 wordt op verzoek van LVR en VVD geagendeerd voor de commissie BM van 8 oktober 2018; * brief 95 wordt op verzoek van LVR geagendeerd voor de commissie Ruimte; * brief 108 wordt op verzoek van de LVR geagendeerd voor de commissie BM.  00:08:25 - 00:09:21 - Bert Achten
  00:09:22 - 00:09:35 - Jos de Kunder
  00:09:36 - 00:09:44 - Vincent Zwijnenberg
  00:09:45 - 00:09:49 - Dré Peters
  00:09:50 - 00:10:15 - Bert Achten
  00:10:16 - 00:11:33 - Dré Peters
 • 05
 • 06

  De verordening onderscheidingen was oorspronkelijk een hamerstuk maar is op verzoek van de VVD omgezet naar bespreekstukken, zie punt 9a.

 • 07
 • 08

  Voorgesteld wordt de ' Verordening starterslening gemeente Roermond 2018' vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  He t college stelt de gemeenteraad voor de ' Verordening starterslening gemeente Roermond 2018' vast te stellen conform concept raadsbesluit


  Besluit
  De gemeenteraad stelt de ' Verordening starterslening gemeente Roermond 2018' vast.
 • 09
 • 09.a

  Voorgesteld wordt de 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018' vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de gemeenteraad voor de 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018' vast te stellen.


  Besluit
  De VVD dient een motie in die oproept om geld beschikbaar te stellen voor de Swalmenaar. LVR stelt via een mondeling amendement voor om dan ook de Veldenaar en 't Zandjmenke hierbij te betrekken. Het college ontraadt zowel de motie als het amendement. Motie VVD : voor 2 stemmen (VVD), tegen 23 stemmen (LVR 6, GL 6, CDA 5, DS 2, D66 1, SPR 1, SP 1 en DENK 1. De motie is verworpen. Door LVR geamendeerde motie: voor 9 stemmen (VVD 2, LVR 6 en DS 1 Julicher) en 16 stemmen tegen (GL 6, CDA 5, DS 1 Sanders, D66 1, SPR 1, SP 1 en DENK 1). De motie is verworpen. De gemeenteraad stelt de 'Verordening onderscheidingen gemeente Roermond 2018' vast.

  Moties
  Onderwerp
  18M15 De Swalmenaar

  00:11:34 - 00:13:44 - Vincent Zwijnenberg
  00:13:45 - 00:15:13 - Dré Peters
  00:15:14 - 00:16:01 - Leon Coenen
  00:16:02 - 00:16:32 - Selami Coşkun
  00:16:33 - 00:17:42 - Ger Julicher
  00:17:43 - 00:20:01 - Bert Achten
  00:20:02 - 00:20:22 - Dré Peters
  00:20:23 - 00:21:13 - Vincent Zwijnenberg
  00:21:14 - 00:21:45 - Leon Coenen
  00:21:46 - 00:22:01 - Bert Achten
  00:22:02 - 00:23:03 - Selami Coşkun
  00:23:04 - 00:23:42 - Vincent Zwijnenberg
  00:23:43 - 00:24:09 - Ger Julicher
  00:24:12 - 00:25:43 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:25:44 - 00:27:55 - Dré Peters
 • 10

  Voorgesteld wordt in te stemmen met het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019.  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de gemeenteraad voor: 1. Kennis te nemen van het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019; 2. De burgemeester te adviseren in te stemmen met het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019.


  Besluit
  DENK verzoekt de pilot mobiel banditisme ter discussie te stellen. Afgesproken wordt dat niet vanavond te doen maar in de komende commissie BM. VVD is tevreden met het aangepaste raadsbesluit maar verzoekt in de brief aan de regioburgemeester op enkele punten verbeteringen aan te brengen. LVR en VVD brengen de politiecapaciteit in relatie tot de coffeeshops ter sprake en LVR vraagt nadere toelichting op de rol van Roermond in het traject van dit beleidsplan. Afgesproken wordt suggesties voor verbetering van de brief vóór morgen 9.00 uur te mailen naar de griffier, die deze zal doorspelen naar de burgemeester. De burgemeester kan dan de brief aanpassen en versturen. De raad wenst een afschrift van de verstuurde brief te ontvangen. Over de procedureafspraak vindt stemming plaats: LVR en VVD zijn tegen, de rest voor. Hiermee is de afspraak gemaakt. De raad besluit: 1. kennis te nemen van het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019; 2. de burgemeester te adviseren in te stemmen met de beleidsdoelstellingen van het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019; 3. de burgemeester te adviseren niet in te stemmen met de verdeling van de beschikbare politiesterkte van het concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2019 en het standpunt van de raad schriftelijk kenbaar te maken bij de regioburgemeester. Voor de brief ad 3 worden vanuit de raad nog verbetervoorstellen aangeleverd.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Afschrift brief

  00:27:56 - 00:29:15 - Wim Maassen
  00:29:16 - 00:30:16 - Ger Julicher
  00:30:17 - 00:32:51 - Selami Coşkun
  00:32:51 - 00:34:22 - Dré Peters
  00:34:23 - 00:34:29 - Selami Coşkun
  00:34:30 - 00:35:16 - Bert Achten
  00:35:17 - 00:36:10 - Dré Peters
  00:36:11 - 00:37:38 - Gerard Nizet
  00:37:39 - 00:45:19 - Vincent Zwijnenberg
  00:45:22 - 00:49:16 - Bert Achten
  00:49:17 - 00:49:56 - Dré Peters
  00:49:57 - 00:51:14 - Wim Kemp
  00:51:27 - 00:52:17 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:52:18 - 00:52:37 - Bert Achten
  00:52:38 - 00:53:21 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:53:22 - 00:53:47 - Bert Achten
  00:53:48 - 00:54:43 - Dré Peters
  00:54:44 - 00:55:34 - Vincent Zwijnenberg
  00:55:35 - 00:57:23 - Dré Peters
 • 11

  Voorgesteld wordt het project Biënnale aan te merken als een project onder het programma Vitale stad.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Het project Biënnale aan te merken als een project onder het programma Vitale stad. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 125.000,00 gemoeid.


  Besluit
  CDA, GL, DS, D66, VVD en SP dienen een amendement in dat beoogt om vanuit de gemeente niet alleen nu maar ook in de komende jaren een bijdrage aan de Biënnale te leveren, vanuit bestaande budgetten. Het college adviseert positief. SPR, DENK en LVR zijn kritischer. LVR stelt voor om niet nu al een besluit te nemen voor 2024 maar daarvoor eerst de evaluatie af te wachten van de edities 2020 en 2022 m.a.w. punt 4 van het amendement te schrappen. Na overleg wordt dit voorstel ingetrokken. Het amendement wordt aangenomen met 2 stemmen tegen en 25 stemmen voor Tegen 2: SPR 1, DENK 1 Voor 25: LVR 7, GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 1, SP 1. Het geamendeerde voorstel wordt in dezelfde stemverhouding aangenomen. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Het project Biënnale aan te merken als een project onder het programma Vitale stad. 2. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 125.000,00 gemoeid. 3. In de meerjarenbegroting voor 2022 onder nader te bepalen voorwaarden een bedrag van € 125.000 op te nemen voor de tweede editie van de “Biënnale Roermond” (vanuit de bestaande kostenplaatsen ECI cultuurfabriek – bovenregionale expo en Evenementen), uitgaande van een gelijk benodigd budget als de editie 2020; 4. ook voor 2024 en later rekening te houden met een bijdrage aan de “Biënnale Roermond” onder nader te bepalen voorwaarden.

  Amendementen
  Onderwerp
  18A07 Biënnale Roermond

  00:57:24 - 01:01:22 - Leon Coenen
  01:01:24 - 01:04:24 - Gerard Nizet
  01:04:25 - 01:07:59 - Oele
  01:08:00 - 01:12:29 - Dirk Franssen
  01:12:30 - 01:21:59 - Marc Breugelmans
  01:22:00 - 01:22:09 - Dirk Franssen
  01:22:10 - 01:23:49 - Marc Breugelmans
  01:23:50 - 01:24:14 - Dré Peters
  01:24:15 - 01:24:50 - Selami Coşkun
  01:24:51 - 01:29:29 - Marc Breugelmans
  01:29:30 - 01:29:47 - onbekend onbekend
  01:29:48 - 01:30:13 - Dirk Franssen
  01:30:14 - 01:30:55 - Dré Peters
  01:30:56 - 01:31:09 - Marc Breugelmans
  01:31:10 - 01:31:29 - Dirk Franssen
  01:31:30 - 01:31:50 - Marc Breugelmans
  01:31:51 - 01:32:16 - Selami Coşkun
  01:32:17 - 01:32:36 - Dré Peters
  01:32:37 - 01:35:03 - Carla de Groot
  01:35:04 - 01:35:59 - Angela Sanders-Meuter
  01:36:04 - 01:44:11 - Ferdinand Pleyte
  01:44:12 - 01:44:32 - Dirk Franssen
  01:44:33 - 01:49:49 - Ferdinand Pleyte
  01:49:50 - 01:50:04 - Dré Peters
  02:06:38 - 02:10:56 - Leon Coenen
  02:11:09 - 02:13:32 - Selami Coşkun
  02:13:33 - 02:13:54 - Dré Peters
  02:13:59 - 02:14:19 - Marij Cox-Sevenich
  02:14:20 - 02:14:46 - Gerard Nizet
  02:14:47 - 02:16:07 - Selami Coşkun
  02:16:08 - 02:19:56 - Oele
  02:19:58 - 02:28:24 - Dirk Franssen
  02:28:25 - 02:34:39 - Marc Breugelmans
  02:34:40 - 02:36:01 - Dirk Franssen
  02:36:02 - 02:36:39 - Marc Breugelmans
  02:36:40 - 02:37:09 - Dré Peters
  02:37:10 - 02:37:29 - Marc Breugelmans
  02:37:30 - 02:37:59 - Leon Coenen
  02:38:00 - 02:39:34 - Selami Coşkun
  02:39:35 - 02:41:36 - Marc Breugelmans
  02:41:37 - 02:42:29 - Dirk Franssen
  02:42:30 - 02:42:50 - Carla de Groot
  02:42:50 - 02:43:09 - Dré Peters
  02:43:10 - 02:45:09 - Ferdinand Pleyte
  02:45:09 - 02:46:04 - Dré Peters
  02:46:05 - 02:46:49 - Selami Coşkun
  02:46:50 - 02:51:59 - Ferdinand Pleyte
  02:52:00 - 02:53:49 - Dirk Franssen
  02:54:00 - 02:55:39 - Ferdinand Pleyte
  02:55:40 - 02:55:59 - Dré Peters
  03:02:30 - 03:02:46 - Leon Coenen
  03:02:47 - 03:03:16 - Dirk Franssen
  03:03:17 - 03:03:39 - Selami Coşkun
  03:03:40 - 03:04:57 - Dré Peters
 • 12

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan 'Woningbouwlocatie De Rekenkamer' vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. in te stemmen met de nota van zienswijze en wijziging; 2. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie De Rekenkamer’ gewijzigd vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 3. de digitale versie van het bestemmingsplan Woningbouwlocatie De Rekenkamer’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000291-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.


  Besluit
  De VVD dient een amendement in waarmee wordt beoogd de voorgestelde afwijkingsbevoegdheid (15%) en wijzigingsbevoegdheid (25%) voor het college -ten opzichte van het voorstel- iets in te perken. GL stelt voor in de commissie Ruimte in zijn algemeenheid eens te spreken over (de techniek van) wijzigingsbevoegdheid van het college. LVR wil het dan ook hebben over uitwerking van plannen in een bestemmingsplan. Wethouder Waajen vindt dit een goed idee en zegt toe hiervoor met een voorstel te komen, waarschijnlijk in de vorm van een werksessie. De wethouder ontraadt het amendement. VVD haalt punt 1 (afwijkingsbevoegdheid) uit het amendement, zodat alleen punt 2 (wijzigingsbevoegdheid) overblijft. Het amendement wordt met 3 stemmen (VVD 2, SPR 1) voor en 24 stemmen (LVR 7, GL 6, CDA 5, DS 3, D66 1, SP 1 en DENK 1) tegen verworpen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. De raad van de gemeente Roermond besluit: 1. in te stemmen met de nota van zienswijze en wijziging; 2. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie De Rekenkamer’ gewijzigd vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 3. de digitale versie van het bestemmingsplan Woningbouwlocatie De Rekenkamer’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000291-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.

  Amendementen
  Onderwerp
  18A08 Bestemmingsplan De Rekenkamer
  Toezeggingen
  Onderwerp
  (De techniek van) wijzigingsbevoegdheid

  03:04:58 - 03:08:29 - Wilbert Dekker
  03:08:30 - 03:09:23 - Jos Tobben
  03:09:24 - 03:11:45 - Leon Coenen
  03:11:46 - 03:11:59 - Dré Peters
  03:12:00 - 03:16:07 - Oele
  03:16:08 - 03:18:08 - Jos de Kunder
  03:18:09 - 03:20:27 - Wim Kemp
  03:20:28 - 03:24:49 - Aijiththan Loganathan
  03:24:49 - 03:36:27 - Angely Waajen-Crins
  03:36:28 - 03:36:45 - Dré Peters
  03:42:00 - 03:42:06 - Wilbert Dekker
  03:42:07 - 03:42:13 - Jos Tobben
  03:42:14 - 03:42:19 - Leon Coenen
  03:42:20 - 03:42:28 - Selami Coşkun
  03:42:29 - 03:42:35 - Gerard Nizet
  03:42:36 - 03:46:44 - Oele
  03:46:45 - 03:46:59 - Ger Julicher
  03:47:00 - 03:47:29 - Oele
  03:47:30 - 03:48:19 - Dré Peters
  03:48:20 - 03:50:21 - Oele
  03:50:22 - 03:50:59 - Aijiththan Loganathan
  03:51:00 - 03:51:59 - Oele
  03:52:00 - 03:52:36 - Dré Peters
  03:52:37 - 03:53:17 - Leon Coenen
  03:53:18 - 03:53:41 - Leon Guffens
  03:53:42 - 03:54:37 - Wim Kemp
  03:54:38 - 03:55:25 - Aijiththan Loganathan
  03:55:26 - 03:55:38 - Dré Peters
  03:55:39 - 03:56:59 - Angely Waajen-Crins
  03:57:00 - 03:58:13 - Dré Peters
 • 13

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand' vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De Raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000295-VG01) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.


  Besluit
  LVR dient een amendement in waarmee wordt beoogd in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid voor het college op te nemen voor vestiging van retail/foodontwikkelingen in de Grinderij. Diverse woordvoerders van andere fracties zeggen hier geen voorstander van te zijn omdat negatieve gevolgen worden verwacht voor winkels in de kernen. Wethouder Waajen ontraadt het amendement omdat dit niet past in het beleid. Het amendement wordt met 8 stemmen voor (LVR 7, DENK 1) en 19 stemmen tegen (GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 1, SPR 1 , SP 1) verworpen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. De Raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. de analoge versie van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ vast te stellen conform de bij dit raadsbesluit gevoegde toelichting, regels en verbeelding; 2. de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ (IMRO code: NL.IMRO.0957.BP00000295-VG01) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een gecombineerde ondergrond Grootschalige Basiskaart Roermond (GBKR) en kadastrale ondergrond; 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplan.

  Amendementen
  Onderwerp
  18A09 Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand

  03:58:14 - 04:02:49 - Jos van Rey
  04:02:50 - 04:05:02 - Leon Guffens
  04:05:03 - 04:06:01 - Anouk Dolmans
  04:06:02 - 04:07:09 - Oele
  04:07:10 - 04:07:20 - Wilbert Dekker
  04:07:21 - 04:08:19 - Jos Tobben
  04:08:20 - 04:08:59 - Angely Waajen-Crins
  04:09:00 - 04:11:19 - Jos van Rey
  04:11:20 - 04:11:49 - Leon Guffens
  04:11:50 - 04:11:59 - Jos van Rey
  04:12:00 - 04:12:42 - Leon Guffens
  04:12:43 - 04:12:53 - Jos van Rey
  04:12:54 - 04:13:24 - Leon Guffens
  04:13:25 - 04:14:54 - Jos Tobben
  04:14:55 - 04:15:22 - Selami Coşkun
  04:15:23 - 04:15:54 - Jos Tobben
  04:15:55 - 04:16:29 - Jos van Rey
  04:16:33 - 04:17:59 - Angely Waajen-Crins
  04:18:09 - 04:19:39 - Dré Peters
 • 13.a

  Diverse fracties uit de raad dienen deze motie, vreemd aan de orde van de dag, in.  Besluit
  VVD (2) vindt de motie sympathiek maar stemt toch tegen omdat de fractie van mening is dat rijksaangelegenheden niet thuishoren op de agenda van een raadsvergadering. De motie wordt aangenomen met 25 - 2 stemmen.

  Moties
  Onderwerp
  18M16 Kinderpardon

  04:19:40 - 04:21:19 - Erwin Leenheer
  04:21:20 - 04:22:27 - Aijiththan Loganathan
  04:22:28 - 04:24:34 - Marc Breugelmans
  04:24:35 - 04:24:57 - Dré Peters
  04:24:58 - 04:25:34 - Wim Maassen
  04:25:35 - 04:25:49 - Dré Peters
  04:25:50 - 04:27:19 - Michael Kalthoff
  04:27:20 - 04:29:04 - Selami Coşkun
  04:29:05 - 04:30:03 - Wilbert Dekker
 • 13.b

  Diverse fracties uit de raad dienen deze motie, vreemd aan de orde van de dag, in.  Besluit
  De motie wordt aangenomen met 25 - 2 (VVD) stemmen.

  Moties
  Onderwerp
  18M17 Welzijnsklimaat
 • 14

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.

 • 15

  04:30:04 - 04:31:11 - Dré Peters