B&W vergadering publicatie

dinsdag 21 juli 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. akkoord te gaan met de startnotitie ‘Toekomstbestendige zorg en ondersteuning gemeente Roermond’ en bijbehorende planning;
  2. de vooraankondiging van de selectiefase uiterlijk 1 oktober 2020 te publiceren via Tenderned;
  3. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. akkoord te gaan met de startnotitie ‘Toekomstbestendige zorg en ondersteuning gemeente Roermond’ en bijbehorende planning; 2. de vooraankondiging van de selectiefase uiterlijk 1 oktober 2020 te publiceren via Tenderned; 3. de gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief en mandateert portefeuillehouder om de RIB aan te passen conform besproken;
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de artikel 43 vragen van de fracties van Denk, de LVR en de SP over het politiegeweld Roermond te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de artikel 43 vragen van de fracties van Denk, de LVR en de SP over het politiegeweld Roermond te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief en mandateert portefeuillehouder om antwoord op vraag 10 toe te voegen;
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 28 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 28 / 2020.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.      dat voor onderhavige activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat geen sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen en dit besluit met bijbehorende stukken gedurende stukken zes weken ter inzage te leggen;
  2.      het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Minister Bongaertsstraat’ en de ontwerpomgevingsvergunning conform artikel 3.31 Wro in procedure te brengen, door het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken gecombineerd ter
  inzage te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1.      dat voor onderhavige activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat geen sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen en dit besluit met bijbehorende stukken gedurende stukken zes weken ter inzage te leggen; 2\.      het ontwerp\-bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Minister Bongaertsstraat’ en de ontwerpomgevingsvergunning conform artikel 3\.31 Wro in procedure te brengen\, door het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp\-omgevingsvergunning gedurende zes weken gecombineerd ter inzage te leggen\.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om geen straatnaam naar de heer Wong te vernoemen.


  Besluit
  Het college heeft besloten om op dit moment geen straatnaam naar de heer Wong te vernoemen.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. kennis te nemen van het bericht van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) dat de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen per december 2019 niet meer nodig is als voorziening voor onderwijshuisvesting;
  2. SOML te informeren dat de gemeente Roermond de eigendomsrecht van de locatie genoemd onder 1 in de huidige staat zal overnemen en dat er geen aanleiding bestaat om een staat van onderhoud op te stellen als bedoeld in artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Roermond 2015, e.e.a. vast te leggen bij gezamenlijke akte;
  3. onder 1 en 2 kenbaar te maken aan belanghebbende door middel van bijgevoegde brief;
  4. in te stemmen de kosten behorende bij de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen tot aan de geplande verkoop aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) te dekken uit de post ‘huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs’ (kostenplaats 60256) en nadien te verrekenen met de inkomsten uit genoemde verkoop als zijnde voorfinanciering.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het bericht van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) dat de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen per december 2019 niet meer nodig is als voorziening voor onderwijshuisvesting; 2. SOML te informeren dat de gemeente Roermond de eigendomsrecht van de locatie genoemd onder 1 in de huidige staat zal overnemen en dat er geen aanleiding bestaat om een staat van onderhoud op te stellen als bedoeld in artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Roermond 2015, e.e.a. vast te leggen bij gezamenlijke akte; 3. onder 1 en 2 kenbaar te maken aan belanghebbende door middel van bijgevoegde brief; 4. in te stemmen de kosten behorende bij de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen tot aan de geplande verkoop aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) te dekken uit de post ‘huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs’ (kostenplaats 60256) en nadien te verrekenen met de inkomsten uit genoemde verkoop als zijnde voorfinanciering; 5. Verzoekt aan ambtelijke organisatie te onderzoeken of anti-kraak mogelijk is;
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de aanvraag omgevingsvergunning gedeeltelijk te weigeren, voor de activiteiten ‘Bouwen van een bouwwerk’ en ‘Handeling in strijd met ruimtelijke regels’, en gedeeltelijk te vergunnen, voor de activiteit ‘Uitwegen’, voor het project realiseren 27 appartementen, op de adressen Wilhelminaplein 10-11 en Ernst Casimirstraat 24-24A te Roermond.


  Besluit
  Het college heeft besloten de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren, voor de activiteiten ‘Bouwen van een bouwwerk’ en ‘Handeling in strijd met ruimtelijke regels’, en te vergunnen, voor de activiteit ‘Uitwegen’, voor het project realiseren 27 appartementen, op de adressen Wilhelminaplein 10-11 en Ernst Casimirstraat 24-24A te Roermond.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om een klein gedeelte van de weg Maashaven en een klein gedeelte van de weg Arlo te hernoemen naar Looskade.


  Besluit
  Het college heeft besloten om een klein gedeelte van de weg Maashaven en een klein gedeelte van de weg Arlo te hernoemen naar Looskade.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgewerkte businesscase en plan voor inrichting voor een werkmaatschappij voor de uitvoering van gemeentelijke groenonderhoud en reiniging en dit middels bijgevoegd voorstel gemeenteraad door te geleiden naar de raad ter besluitvorming;

  2. In te stemmen met het doorgeleiden van de in dit voorstel opgenomen begrotingswijziging naar de gemeenteraad voor de bekostiging van de incidentele op- en inrichtingskosten in 2020, 2021 en 2022 voor de op te richten overheidsvennootschap.

  3. Uitvoering te geven aan het plan voor de inrichting van de werkmaatschappij onder voorbehoud van instemming door de raad met onderhavig voorstel;

  4. De inhuuropdracht van kwartiermaker overheidsvennootschap (1) eerst uit te zetten onder de Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten van de gemeente Roermond, (2) daarna intern open te stellen op basis van gemeenteschaal 12, en als dat geen geschikte kandidaten oplevert (3) conform EU aanbesteding van IGOM, de opdracht voor het verwerven van een kwartiermaker overheidsvennootschap te plaatsen via Native het platform van Solvus onder voorbehoud van instemming door de gemeente raad met onderhavig voorstel.

  5. Wethouder M. Smitsmans mandaat te verlenen voor eventuele laatste aanpassingen in het college- en raadsvoorstel.


  Besluit
  Het college besluit: 1. In te stemmen met de uitgewerkte businesscase en plan voor inrichting voor een werkmaatschappij voor de uitvoering van gemeentelijke groenonderhoud en reiniging en dit middels bijgevoegd voorstel gemeenteraad door te geleiden naar de raad ter besluitvorming; 2. In te stemmen met het doorgeleiden van de in dit voorstel opgenomen begrotingswijziging naar de gemeenteraad voor de bekostiging van de incidentele op- en inrichtingskosten in 2020, 2021 en 2022 voor de op te richten overheidsvennootschap. 3. Uitvoering te geven aan het plan voor de inrichting van de werkmaatschappij onder voorbehoud van instemming door de raad met onderhavig voorstel; 4. De inhuuropdracht van kwartiermaker overheidsvennootschap (1) eerst uit te zetten onder de Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten van de gemeente Roermond, (2) daarna intern open te stellen op basis van gemeenteschaal 12, en als dat geen geschikte kandidaten oplevert (3) conform EU aanbesteding van IGOM, de opdracht voor het verwerven van een kwartiermaker overheidsvennootschap te plaatsen via Native het platform van Solvus onder voorbehoud van instemming door de gemeente raad met onderhavig voorstel. 5. De AvA uit te breiden met de Wethouder van Financiën; 6. Wethouder M. Smitsmans mandaat te verlenen voor eventuele laatste aanpassingen in het college- en raadsvoorstel.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de door DENK gestelde vragen ex artikel 43 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad met bijgevoegde brief te beantwoorden.


  Besluit
  Het college besluit de door DENK gestelde vragen ex artikel 43 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad met bijgevoegde brief te beantwoorden.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het advies van de bezwaarcommissie overnemen.


  Besluit
  Het advies van de bezwaarcommissie overnemen.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de VNG middels bijgevoegde brief te verzoeken de VNG commissievergaderingen voortaan digitaal te laten plaats vinden.


  Besluit
  Het college heeft besloten de VNG middels bijgevoegde brief te verzoeken de VNG commissievergaderingen voortaan digitaal te laten plaats vinden.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met het verantwoordingsdocument groepsrisico bestemmingsplan Veestraat Swalmen 3 woningen;
  2. met de initiatiefnemer een realiseringsovereenkomst te sluiten voor de bouw van drie woningen op het perceel sectie B, nummer 2068 aan de Veestraat te Swalmen;
  3. na ondertekening van de realiseringsovereenkomst het bestemmingsplan in procedure te brengen door het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage te leggen


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met het verantwoordingsdocument groepsrisico bestemmingsplan Veestraat Swalmen 3 woningen; 2. met de initiatiefnemer een realiseringsovereenkomst te sluiten voor de bouw van drie woningen op het perceel sectie B, nummer 2068 aan de Veestraat te Swalmen; 3. na ondertekening van de realiseringsovereenkomst het bestemmingsplan in procedure te brengen door het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage te leggen
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. om de budgetsubsidie aan het Toon Hermans Huis Roermond voor subsidiejaar 2019 op grond van artikel 20 van de Asv Roermond 2008 definitief vast te stellen op €25.000,-;
  2. haar beslissing kenbaar te maken door het verzenden van bijgevoegde beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om de budgetsubsidie aan het Toon Hermans Huis Roermond voor subsidiejaar 2019 op grond van artikel 20 van de Asv Roermond 2008 definitief vast te stellen op €25.000,-; 2. haar beslissing kenbaar te maken door het verzenden van bijgevoegde beschikking.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  1. Het college heeft besloten dat over het jaar 2019 ten aanzien van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Roermond op grond van de circulaire Verrekenen neveninkomsten, geen verrekening hoeft plaats te vinden.
  2. Het college geeft hierbij opdracht aan de medewerker bestuurlijke besluitvorming (de aangewezen contactpersoon) om dit besluit te verwerken in de daartoe bestemde applicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


  Besluit
  1\. Het college heeft besloten dat over het jaar 2019 ten aanzien van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Roermond op grond van de circulaire Verrekenen neveninkomsten\, geen verrekening hoeft plaats te vinden\. 2\. Het college geeft hierbij opdracht aan de medewerker bestuurlijke besluitvorming \(de aangewezen contactpersoon\) om dit besluit te verwerken in de daartoe bestemde applicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \(BZK\)\.
 • A
 • A.1
 • A.2
 • A.3
 • A.4
 • A.5