Gemeenteraad

Voortzetting geschorste raadsvergadering van 17 december 2020

maandag 21 december 2020 18:00 - 01:30
Locatie:
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heropent de op 17 december om 23.30 uur geschorste vergadering op 21 december om 18.00 uur.


  00:00:51 - 00:05:48 - Dre Peters
  00:05:49 - 00:06:06 - Dirk Franssen
  00:06:07 - 00:06:40 - Rianne Donders
 • 12

  Voorstel aan de raad om het Controleprotocol 2020 vast te stellen.  Besluit
  De raad stelt het controleprotocol vast.

  00:06:41 - 00:07:24 - Rianne Donders
  00:07:25 - 00:07:27 - Jos van Rey
  00:07:28 - 00:07:43 - Rianne Donders
 • 13

  Voorstel aan de raad om:
  1. De tussentijdse financiële rapportage 2020 vast te stellen en de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen conform de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijziging;
  2. In te stemmen met de voorstellen voor budgetoverheveling naar het begrotingsjaar 2021 en de (meerjaren-)begroting 2021 hiervoor te wijzigen conform de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijziging;
  3. In te stemmen met de voorstellen voor neutrale budgetaanpassingen en de hiermee gemoeide onttrekkingen uit reserves en de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen conform de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijziging
  4. De volgende kredieten aan te passen:
  - 78002 ontwikkeling minister Bongaertsstraat: € 760.000 doorschuiven naar 2021
  - 71113 snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo: aanvullend krediet € 100.000
  - 74008 Centrale plein Donderberg: aanvullend krediet € 62.000
  - 70612 Odgerusstraat: aanvullend krediet € 55.000
  5. De begroting met betrekking tot de septembercirculaire 2020 te wijzigen conform de in bijlage 2 opgenomen begrotingswijziging. Hiermee wordt een bedrag van € 735.069 aan specifieke Corona compensaties toegevoegd aan het Coronafonds.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door DS, VVD, LVR, GL en SP. Reagerend op de woordvoering in eerste termijn deelt wethouder Schreurs mede dat: 1\. we te maken hadden met een tussenjaar\, vanwege Corona\, waarin rapportage over inhoud en financiën noodgedwongen uit elkaar is gehaald maar volgend jaar zal weer op een "normale" wijze gerapporteerd worden; 2\. qua financiën is de tussenrapportage op orde\, inhoudelijke discussies kunnen met de vakwethouders worden gevoerd; 3\. toezegging: er volgt nog een overzicht van de reserves\, incl\. mutaties tot en met deze tussenrapportage; 4\. in de jaarrekening 2020 volgt een totaaloverzicht van plussen en minnen die veroorzaakt zijn door Corona; 5\. de uitgaven die zijn gedaan voor ingehuurd personeel zijn niet over de balk gegooid\, daarvoor zijn ook prestaties verricht die ten goede zijn gekomen aan de Roermondse burger; 6\. de kosten voor inhuur personeel zijn door het college teruggebracht van 1\,5 miljoen per jaar \-gedurende enkele jaren\- naar € 600\.000 euro in 2020\, dat is een positieve ontwikkeling; 7\. schoolzwemmen is enkele jaren gelden afgeschaft\, Swim2Play bleek niet te werken\. In tweede termijn wordt nader geïnformeerd naar de cijfers die te maken hebben met Corona, hiermee wil de raad niet wachten tot de jaarrekening 2020 verschijnt. Wethouder Schreurs zegt dat ook tussentijds nog informatie over de Coronacijfers zal worden verstrekt (kwartaalrapportage Coronafonds), in de jaarrekening 2020 volgt dan het definitieve plaatje van 2020 zoals gecontroleerd door de accountant. De raad stelt de tussentijdse financiële rapportage vast met 21 - 9 stemmen. Voor 21: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1, SPR 1 en DENK 1. Tegen 9: LVR 9.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Overzicht reserves

  00:07:44 - 00:08:01 - Rianne Donders
  00:08:02 - 00:09:03 - Wim Kemp
  00:09:04 - 00:11:49 - Ernest Oele
  00:11:50 - 00:12:18 - Rianne Donders
  00:12:19 - 00:12:29 - Gerard Nizet
  00:12:30 - 00:12:44 - Rianne Donders
  00:12:45 - 00:16:59 - Aijiththan Loganathan
  00:17:00 - 00:18:03 - Wim Maassen
  00:18:04 - 00:21:18 - Gerard Nizet
  00:21:19 - 00:22:06 - Rianne Donders
  00:22:07 - 00:27:47 - Frans Schreurs
  00:27:48 - 00:29:44 - Ernest Oele
  00:29:45 - 00:30:48 - Aijiththan Loganathan
  00:30:49 - 00:31:26 - Wim Maassen
  00:31:27 - 00:32:58 - Frans Schreurs
  00:32:59 - 00:33:15 - Aijiththan Loganathan
  00:33:16 - 00:34:10 - Rianne Donders
  00:35:37 - 00:35:53 - Ernest Oele
  00:35:54 - 00:36:20 - Rianne Donders
  00:36:28 - 00:36:32 - Bert Achten
  00:36:33 - 00:38:14 - Rianne Donders
 • 15

  Voorstel aan de raad om de actualisatie parkeervisie Roermond vast te stellen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, VVD, SP, DS, D66, LVR en GL. Het merendeel van de woordvoerders is redelijk positief over het voorstel, VVD en met name LVR zijn kritischer. Problemen die volgens de LVR niet worden opgelost zijn o.a. randen van de blauwe zones, handhaving, parkeren van vrachtauto's en bedrijfsbusjes, problemen van ondernemers in het Roermondse Veld en Vrijveld. LVR dient een motie "aanpassen parkeernormen" in. VVD en LVR pleiten er in tweede termijn voor om de parkeernormennota en het parkeerbeleidsplan tegelijkertijd aan de raad aan te bieden vóór de zomer 2021 en met betrekking tot de 200 meter-norm voorlopig al te handelen in geest van het nieuwe beleid. N.a.v. de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen deelt wethouder Evers mede dat: 1\. parkeernormennota en parkeerbeleidsplan worden tegelijk geleverd\, rond de zomer van 2021; 2\. in eerdere stukken \(okt\./nov\.\) is al geschreven dat de fiscalisering van de blauwe zones is voorzien voor het derde kwartaal van 2021\, dus dit kan geen verrassing zijn; 3\. met de ondernemers wordt in Roermondse Veld en Vrijveld nog gesproken\, liefst fysiek en waarschijnlijk in februari 2021; 4\. suggestie parkeren van werknemers bekijken in relatie tot clusterparkeren wordt meegenomen; 5\. college is bezig met overleg over uitvoering van de motie waarin is opgeroepen tot het parkeervrij maken van de Markt\, hierover kan in januari of februari 2021 nader bericht worden gegeven; 6\. gedane suggesties voor gratis parkeren van gehandicapten worden meegenomen in het onderzoek dat daarnaar loopt; 7\. college kan de ingediende motie overnemen; 8\. het college acht het niet verstandig nu al te gaan handelen in de geest van het nieuwe beleid\, eerst zal het nieuwe beleid moeten zijn vastgesteld maar de wethouder zegt toe er nog eens over na te denken en de raad schriftelijk te zullen informeren over de uitkomst hiervan\. De wethouder stelt voor in februari of maart een tuinzaalsessie hierover te houden\, dit voorstel wordt met instemming begroet\. Het voorstel van het college van B&W wordt met 20 - 10 stemmen aangenomen. Voor 20: GL 6, CDA 5, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1 en DENK 1. Tegen 10: LVR 9, DENK 1. De LVR-motie "aanpassen parkeernormen" wordt unaniem (30-0) aangenomen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Uitkomst van nieuwe beleid

  00:38:15 - 00:38:46 - Rianne Donders
  00:38:47 - 00:40:02 - Leon Guffens
  00:40:03 - 00:43:45 - Vincent Zwijnenberg
  00:43:46 - 00:45:50 - Gerard Nizet
  00:45:51 - 00:48:27 - Jos Tobben
  00:48:28 - 00:49:41 - Wilbert Dekker
  00:49:42 - 01:00:42 - Dirk Franssen
  01:00:43 - 01:05:42 - Rianne Donders
  01:05:43 - 01:07:41 - Jos de Kunder
  01:07:42 - 01:21:52 - Rens Evers
  01:21:53 - 01:22:37 - Leon Guffens
  01:22:38 - 01:27:31 - Vincent Zwijnenberg
  01:27:32 - 01:28:42 - Gerard Nizet
  01:28:43 - 01:30:02 - Jos Tobben
  01:30:03 - 01:30:18 - Wilbert Dekker
  01:30:19 - 01:40:08 - Dirk Franssen
  01:40:09 - 01:41:04 - Jos de Kunder
  01:41:05 - 01:42:20 - Rens Evers
  01:42:21 - 01:42:34 - Dirk Franssen
  01:42:35 - 01:43:02 - Rens Evers
  01:43:03 - 01:43:12 - Dirk Franssen
  01:43:13 - 01:46:46 - Rens Evers
  01:46:47 - 01:47:40 - Vincent Zwijnenberg
  01:47:41 - 01:48:23 - Dirk Franssen
  01:48:24 - 01:49:28 - Rens Evers
  01:49:29 - 01:49:42 - Vincent Zwijnenberg
  01:49:43 - 01:50:14 - Rens Evers
  01:50:15 - 01:50:52 - Vincent Zwijnenberg
  01:50:53 - 01:52:36 - Dirk Franssen
  01:52:37 - 01:54:23 - Rens Evers
  01:54:24 - 01:55:06 - Vincent Zwijnenberg
  01:55:07 - 01:56:28 - Leon Coenen
  01:56:29 - 01:57:25 - Dirk Franssen
  01:57:26 - 01:58:42 - Rens Evers
  01:59:21 - 01:59:47 - Rianne Donders
  01:59:48 - 02:00:10 - Dirk Franssen
  02:00:32 - 02:01:05 - Vincent Zwijnenberg
  02:01:06 - 02:01:14 - Rianne Donders
  02:01:15 - 02:01:42 - Leon Coenen
  02:01:43 - 02:03:21 - Rianne Donders
  02:15:58 - 02:16:13 - Dirk Franssen
  02:16:14 - 02:17:05 - Rianne Donders
 • 16

  Voorstel aan de raad om:

  1. Het integrale ontwerp, zoals weergegeven in bijlage 1 van het raadsvoorstel ‘Schetsontwerp Oranjelaan integrale variant’ vast te stellen als kader voor de verdere uitwerking van het project Reconstructie Oranjelaan.
  2. Het definitief inrichtingsontwerp voor de Oranjelaan voor te leggen aan de raad.
  3. Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen, groot € 3.002.000,- voor de integrale herinrichting van de Oranjelaan op basis van het integrale ontwerp in bijlage 1 inclusief de aanleg van een infiltratieriool voor de openbare ruimte.
  4. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, hiermee is een krediet van € 3.002.000,00 gemoeid.  Besluit
  CDA, VVD, DS, D66, SPR, SP, LVR en GL voeren het woord. Sprekers complimenteren het college met de aanpassing die n.a.v. de commissievergadering in de stukken is doorgevoerd. LVR dient twee amendementen in die kunnen rekenen op veel bijval, zowel vanuit de raad als van het college. Wethouder Evers reageert op gemaakte opmerkingen en beantwoordt enkele vragen. De wethouder adviseert de raad om beide amendementen over te nemen. Amendement LVR oversteek Lindelaan/Oranjelaan. Het amendement wordt unaniem (30-0) aangenomen. Amendement LVR rotonde Oranjelaan/Bredeweg. Het amendement wordt unaniem (30-0) aangenomen. Het geamendeerde raadsbesluit wordt unaniem (30-0) aangenomen.

  02:17:06 - 02:17:31 - Rianne Donders
  02:17:32 - 02:18:46 - Leon Guffens
  02:18:47 - 02:19:45 - Vincent Zwijnenberg
  02:19:46 - 02:20:41 - Jos Tobben
  02:20:42 - 02:21:36 - Wilbert Dekker
  02:21:37 - 02:22:34 - Leon Coenen
  02:22:35 - 02:23:49 - Gerard Nizet
  02:23:50 - 02:34:32 - Dirk Franssen
  02:34:33 - 02:34:45 - Rianne Donders
  02:34:46 - 02:35:24 - Jos de Kunder
  02:35:25 - 02:40:40 - Rens Evers
  02:40:41 - 02:40:57 - Dirk Franssen
  02:40:58 - 02:41:11 - Rianne Donders
  02:41:12 - 02:42:51 - Leon Guffens
  02:42:52 - 02:44:19 - Vincent Zwijnenberg
  02:44:20 - 02:45:21 - Leon Coenen
  02:45:22 - 02:46:00 - Gerard Nizet
  02:46:01 - 02:46:30 - Jos Tobben
  02:46:31 - 02:46:56 - Wilbert Dekker
  02:46:57 - 02:50:20 - Dirk Franssen
  02:50:21 - 02:50:39 - Jos de Kunder
  02:50:40 - 02:53:24 - Rens Evers
  02:53:25 - 02:53:56 - Rianne Donders
 • 17

  Voorstel aan de raad om:
  1. Vast te stellen de gewijzigde Verordening Corona-fonds gemeente Roermond, zoals deze aan dit  besluit is toegevoegd;
  2. het College van burgemeester en wethouders, vooruitlopend op het vaststellen van de  jaarrekening 2021, te machtigen voor het doen van uitgaven uit het Coronafonds.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, VVD en LVR. VVD constateert enkele onvolkomenheden in de stukken en dient twee mondelinge amendementen in: zowel in het raadsbesluit als in de 1e wijzigingsverordening dient de datum in "gezien het voorstel van B&W van 17 december 2020" veranderd te worden in 16 december 2020. Wethouder Smitsmans bevestigt het verhaal van de VVD. LVR wijst erop dat er nog genoeg geld zit in het Coronafonds en verzoekt het college hier creatief mee om te gaan bijvoorbeeld door het voorbeeld te volgen van diverse gemeenten die nu al hebben bepaald ook in 2021 geen precario voor terrassen te zullen heffen. Wethouder Smitsmans zegt dat het college hiernaar zal kijken. Zowel de twee mondelinge amendementen als het geamendeerde raadsbesluit worden unaniem (30-0) aangenomen.

  02:53:57 - 02:55:07 - Rianne Donders
  02:55:08 - 02:56:06 - Wim Kemp
  02:56:07 - 02:59:58 - Ernest Oele
  02:59:59 - 03:02:06 - Dirk Franssen
  03:02:07 - 03:05:01 - Marianne Smitsmans
  03:05:02 - 03:05:50 - Ernest Oele
  03:05:51 - 03:06:56 - Marianne Smitsmans
  03:06:57 - 03:07:08 - Rianne Donders
  03:07:09 - 03:08:08 - Dirk Franssen
  03:08:09 - 03:08:41 - Rianne Donders
  03:08:47 - 03:09:05 - Dirk Franssen
 • 18

  Op verzoek van de LVR is dit onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering van 17 december toegevoegd.  Besluit
  LVR licht toe wat de reden is geweest voor het verzoek om dit onderwerp vanavond te agenderen: 1\. LVR is van mening dat de raad onvoldoende en te laat geïnformeerd is; 2\. LVR is van mening dat er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden zónder dat de raad door het college van B&W in positie is gebracht om daar iets van te vinden\. Inhoudelijk constateert de LVR uit de cijfers dat de evaluatie een representatieve enquête was, waarom is deze evaluatie dan onder in een la terechtgekomen? Uit de enquête bleek een duidelijke voorkeur voor voortzetting van het huidige beleid. Waarom gaat het college toch over tot een wijziging van het beleid? Is de wijziging van de ophaalsystematiek van het afval gepubliceerd zodat burgers daartegen bezwaar hadden kunnen maken? En zo nee, is de wijziging dan wel rechtsgeldig? LVR roept het college op om in elk geval een oplossing te zoeken voor de termijn tot 1 juli 2021. Vervolgens komen de partijen CDA, VVD, DS, SPR, DENK, SP, D66 en GL aan het woord. Diverse opmerkingen van de LVR worden onderstreept. Andere zaken worden gerelativeerd, bijv. er moeten stappen gezet worden om eerder vastgelegde doelstellingen te behalen. Het algemene gevoelen is dat de raad onvoldoende en te laat bij het dossier is betrokken. Enkele aanvullende opmerkingen/vragen: 1\. communicatie naar de burgers toe verdient heel veel aandacht\, door de snelheid die nu wordt betracht dreigt het noodzakelijke draagvlak bij de burgers niet gerealiseerd te worden; 2\. wat hebben wij geleerd van ervaringen elders? 3\. hoe verhoudt het beleid in de verschillende gemeenten van de regio zich tot elkaar? 4\. welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij de keuze voor het systeem van aanbesteden en waarom is deze keuze niet teruggekoppeld naar de raad? Waarom is niet gekozen voor een meer traditionele vorm van aanbesteding? 5\. is het college van mening dat de raad tijdig en voldoende is geïnformeerd?; 6\. wat is gebeurd tussen september 2018 en januari 2020 c\.q\. nu? 7\. in Venlo is gekozen voor een ophaalsysteem dat in de zomer andere frequenties heeft dan in de winter\, is dat ook in Roermond mogelijk? Wethouder Evers constateert dat er vanuit de raad veel kritische opmerkingen zijn gemaakt. Het college heeft daar alle begrip voor. Niet alle gemaakte opmerkingen en gestelde vragen kunnen vanavond van een reactie of antwoord worden voorzien. De wijziging in het systeem spitst zich vooral toe op de duobakken. De evaluatie is door het van B&W gebruikt als input. De evaluatie heeft zeker niet onder in een la gelegen. De raad is over de evaluatie geïnformeerd, o.a. in de jaarrekening 2018, de burap 2019 en de diverse andere P&C-producten. Het opschuiven van het grondstoffenplan was geen truc, de planning is om dat in 2021 weer op te pakken, zij het dat er nog geen dekking voor is. De wethouder benoemt diverse aanbevelingen uit de evaluatie waarin in het vervolg van het traject aandacht is besteed. Er heeft in het Gemeenteblad nog geen publicatie plaatsgevonden van de wijziging van de ophaalsystematiek van het afval. Dat zal nog gebeuren, de noodzakelijke wijzigingen in de verordening zijn echter minimaal en juridisch worden hiermee geen problemen voorzien. Gelet op de aanbevelingen uit de evaluatie is het pamflet bewust laagdrempelig ingestoken. Het college van B&W kijkt nog vóór 31 december 2020 naar suggesties om inwoners tegemoet te kunnen komen, met name in de overgangsperiode van een half jaar. Wellicht is er een versnelling mogelijk in de aanschaf van de containers. Kijken we naar ervaringen van andere gemeenten, dan gaat dat vooral om nascheiding of bronscheiding. Voor nascheiding blijkt in de markt van aanbieders geen interesse, dat kan alleen maar bij heel hoge volumes. Maar de deur naar nascheiding is met de gekozen systematiek zeker nog niet dichtgegooid. De gekozen methode van aanbesteding past binnen het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. De aanbesteding is door een externe expert begeleid. In de toekomst zal dit soort processen op een andere manier ingestoken worden, dat is wel duidelijk. LVR handhaaft in tweede termijn de stelling dat de raad door het college van B&W onvoldoende is betrokken bij dit dossier. Vanaf nu behoren volgens de LVR alle fases van het proces in de raad aan de orde te komen omdat dit wijziging van beleid betreft. Het college heeft steken laten vallen in de uitoefening van de actieve en passieve informatieplicht. LVR roept alle raadsleden op de stukken die ter inzage liggen te gaan bekijken, met name het collegebesluit van 29 september 2020. Voor het eerste halfjaar 2021 zou een fatsoenlijke oplossing gekozen moeten worden, met gebruikmaking van de financiële ruimte die er is. LVR spreekt uit geen begrip te hebben voor de motivatie van de wethouder ten aanzien het publiceren van het besluit in het Gemeenteblad. De LVR dient een motie van afkeuring in. CDA vraagt binnen enkele weken om nadere schriftelijke -juridische- uitleg, ook over de risico's. In het vervolg van het proces dient de raad nadrukkelijker betrokken te worden. Over en weer kunnen lessen getrokken worden. De motie gaat het CDA in dit stadium te ver. VVD zet een vraagteken bij de uitleg van de wethouder dat het college deze zaak als uitvoering beschouwt waardoor de raad niet betrokken hoefde te worden. Het college heeft gefaald in uitoefening van de actieve informatieplicht, de raad is onvoldoende en te laat geïnformeerd. De VVD wil van de wethouder een oplossing. SPR is met name benieuwd naar oplossingen die in het eerste halfjaar mogelijk zijn, inclusief een kostenplaatje. SP is vooral geschrokken van de a-democratische bewegingen. Welke oplossingen ziet de wethouder nog? Ook DENK informeert naar mogelijke oplossingen die de wethouder nog ziet. De raad wil een signaal afgeven dat dit zo niet meer mag gebeuren. DS heeft gehoord dat ook de wethouder van mening is dat dit zo nooit meer mag gebeuren en dat hiervan geleerd moet worden. De portefeuillehouder mag hiervoor van DS de gelegenheid krijgen. DS vindt een motie van afkeuring niet op zijn plaats. D66 staat volledig achter de duurzaamheidsvisie. Het traject in dit dossier is duidelijk niet gelopen zoals het eigenlijk had gemoeten. Er zijn fouten gemaakt. Maar de wethouder heeft er blijk van gegeven dat hij zoekt naar oplossingen voor de overgangsperiode. GL heeft veel zaken gehoord die inderdaad niet goed zijn gegaan en/of nog uitgezocht moeten worden. GL erkent dat de raad in dit dossier niet goed in positie is gebracht. Maar de wethouder heeft laten zien dat hij zich hiervan bewust is en hij ervan wil leren. Wethouder Evers reageert op de mening dat hij onvoldoende berouw heeft getoond en zegt al in de begrotingsvergadering excuses te hebben aangeboden voor de manier waarop zaken in dit dossier zijn verlopen. Verder is deze avond zeker onderdeel van een leerproces. Het college heeft goed geluisterd en zal de raad beter betrekken. De bestelling voor de containers is nog niet geplaatst, dat zal over ongeveer drie weken kunnen. Tenminste, als het college die bestelling doet. Wil de raad er zelf over beslissen, dan kan dat niet binnen die termijn. Wethouder Evers zegt toe een raadsinformatiebrief op te stellen met (juridische) uitleg en een beschouwing over de risico's. Motie van afkeuring De motie wordt met 12 - 18 stemmen verworpen Voor 12: LVR 9, VVD 2, DENK 1 Tegen 18: GL 6, CDA 5, DS 3, D66 2, SP 1, SPR 1.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief

  03:15:52 - 03:16:28 - Rianne Donders
  03:16:29 - 03:35:49 - Dirk Franssen
  03:35:50 - 03:40:39 - Marc Breugelmans
  03:40:40 - 03:40:53 - Dirk Franssen
  03:40:54 - 03:42:18 - Marc Breugelmans
  03:42:19 - 03:51:22 - Vincent Zwijnenberg
  03:51:23 - 03:52:01 - Dirk Franssen
  03:52:02 - 03:53:03 - Vincent Zwijnenberg
  03:59:34 - 04:03:14 - Ger Julicher
  04:03:15 - 04:04:11 - Dirk Franssen
  04:04:12 - 04:04:19 - Ger Julicher
  04:04:20 - 04:04:29 - Dirk Franssen
  04:04:30 - 04:08:23 - Ger Julicher
  04:08:24 - 04:09:15 - Dirk Franssen
  04:09:16 - 04:10:18 - Ger Julicher
  04:10:19 - 04:10:35 - Leon Coenen
  04:17:18 - 04:20:43 - Selami Coskun
  04:20:44 - 04:22:37 - Gerard Nizet
  04:22:38 - 04:24:00 - Wilbert Dekker
  04:24:01 - 04:24:46 - Dirk Franssen
  04:24:47 - 04:24:57 - Wilbert Dekker
  04:24:58 - 04:26:27 - Jos de Kunder
  04:26:28 - 04:27:11 - Dirk Franssen
  04:27:12 - 04:27:34 - Jos de Kunder
  04:27:35 - 04:27:55 - Rens Evers
  04:27:56 - 04:28:02 - Rianne Donders
  04:37:09 - 04:43:57 - Rens Evers
  04:43:58 - 04:44:18 - Dirk Franssen
  04:44:19 - 04:44:38 - Rens Evers
  04:44:39 - 04:44:57 - Dirk Franssen
  04:44:58 - 04:49:38 - Rens Evers
  04:49:39 - 04:50:14 - Vincent Zwijnenberg
  04:50:15 - 04:50:51 - Rens Evers
  04:50:52 - 04:51:22 - Vincent Zwijnenberg
  04:51:23 - 04:51:59 - Rens Evers
  04:52:00 - 04:53:06 - Dirk Franssen
  04:53:07 - 04:54:25 - Rens Evers
  04:54:26 - 04:55:37 - Dirk Franssen
  04:55:38 - 05:02:56 - Rens Evers
  05:02:57 - 05:03:48 - Dirk Franssen
  05:03:49 - 05:04:29 - Rens Evers
  05:04:30 - 05:05:19 - Dirk Franssen
  05:05:20 - 05:06:37 - Rens Evers
  05:06:38 - 05:07:42 - Dirk Franssen
  05:07:43 - 05:10:11 - Rens Evers
  05:10:12 - 05:10:57 - Dirk Franssen
  05:10:58 - 05:23:13 - Rens Evers
  05:23:14 - 05:24:03 - Rianne Donders
  05:24:04 - 05:24:29 - Dirk Franssen
  05:24:30 - 05:24:46 - Rianne Donders
  05:32:32 - 05:45:24 - Dirk Franssen
  05:45:25 - 05:46:42 - Rianne Donders
  05:46:43 - 05:47:28 - Dirk Franssen
  05:47:29 - 05:47:37 - Marc Breugelmans
  05:47:38 - 05:47:45 - Rianne Donders
  05:53:49 - 06:00:00 - Marc Breugelmans
  06:00:01 - 06:01:02 - Dirk Franssen
  06:01:03 - 06:02:24 - Marc Breugelmans
  06:02:25 - 06:12:34 - Vincent Zwijnenberg
  06:12:35 - 06:13:31 - Dirk Franssen
  06:13:32 - 06:17:05 - Leon Coenen
  06:17:06 - 06:19:06 - Gerard Nizet
  06:19:07 - 06:20:18 - Selami Coskun
  06:20:19 - 06:23:54 - Ger Julicher
  06:23:55 - 06:25:32 - Dirk Franssen
  06:25:33 - 06:25:49 - Ger Julicher
  06:25:50 - 06:26:00 - Selami Coskun
  06:26:01 - 06:28:05 - Michael Kalthoff
  06:28:06 - 06:28:39 - Dirk Franssen
  06:28:40 - 06:31:39 - Michael Kalthoff
  06:31:40 - 06:32:10 - Selami Coskun
  06:32:11 - 06:33:06 - Michael Kalthoff
  06:34:10 - 06:34:41 - Dirk Franssen
  06:34:42 - 06:35:48 - Michael Kalthoff
  06:35:49 - 06:36:15 - Dirk Franssen
  06:36:16 - 06:38:28 - Michael Kalthoff
  06:38:29 - 06:42:38 - Wim Maassen
  06:47:19 - 06:49:56 - Rens Evers
  06:49:57 - 06:50:46 - Dirk Franssen
  06:50:47 - 06:52:21 - Rens Evers
  06:52:22 - 06:54:17 - Dre Peters
  06:54:18 - 06:54:49 - Wim Maassen
  06:54:50 - 06:55:09 - Dre Peters
  06:55:10 - 06:57:06 - Rens Evers
  06:57:07 - 06:58:02 - Dirk Franssen
  06:58:03 - 06:58:24 - Rens Evers
  06:58:25 - 06:58:45 - Vincent Zwijnenberg
  06:58:46 - 06:59:38 - Rens Evers
  06:59:39 - 06:59:56 - Dirk Franssen
  06:59:57 - 07:00:43 - Rens Evers
  07:00:44 - 07:01:08 - Dirk Franssen
  07:01:09 - 07:03:15 - Rens Evers
  07:03:16 - 07:04:05 - Dirk Franssen
  07:04:06 - 07:04:13 - Rianne Donders
  07:04:14 - 07:04:21 - Dirk Franssen
  07:04:22 - 07:04:44 - Vincent Zwijnenberg
  07:09:50 - 07:10:01 - Rianne Donders
  07:10:02 - 07:11:04 - Vincent Zwijnenberg
  07:11:05 - 07:11:21 - Rianne Donders
  07:11:22 - 07:12:11 - Leon Coenen
  07:12:12 - 07:12:36 - Selami Coskun
  07:12:37 - 07:13:30 - Gerard Nizet
  07:13:31 - 07:13:40 - Rianne Donders
 • 18.a


  Besluit
  Wethouder Smitsmans ontraadt deze motie omdat met de oproep in de motie buiten de kaders wordt getreden die de raad zelf aan het college heeft meegegeven. Daarnaast hebben de voorzitters van Voedselbank en Vincentiusvereniging aangegeven niet in geldnood te verkeren. De Voedselbank heeft aangegeven meer dan genereus bediend te zijn door de gemeente Roermond en vooral behoefte te hebben aan levensmiddelen. De Vincentiusvereniging heeft door diverse acties extra middelen opgehaald waarmee de weggevallen inkomsten zijn goedgemaakt. Wethouder Smitsmans stelt voor de -sympathieke en hartverwarmende- motie aan te houden en in algemene zin, dus niet specifiek voor deze twee organisaties, te bekijken hoe de ontwikkeling op het gebied van armoede is. Indiener LVR accepteert dit voorstel en houdt de motie aan.

  07:16:52 - 07:17:12 - Rianne Donders
  07:17:13 - 07:17:47 - Dre Peters
  07:17:48 - 07:17:56 - Rianne Donders
  07:17:57 - 07:18:10 - Dre Peters
  07:18:11 - 07:18:34 - Wim Maassen
  07:18:35 - 07:18:53 - Rianne Donders
  07:18:54 - 07:19:11 - Dre Peters
  07:19:12 - 07:20:09 - Rianne Donders
  07:20:10 - 07:20:34 - Dre Peters
  07:20:35 - 07:20:48 - Rianne Donders
  07:20:49 - 07:21:14 - Wim Maassen
  07:21:15 - 07:21:51 - Dirk Franssen
  07:21:52 - 07:22:05 - Rianne Donders
  07:22:06 - 07:22:11 - Dirk Franssen
  07:22:12 - 07:22:52 - Rianne Donders
  07:22:53 - 07:23:04 - Dirk Franssen
  07:23:05 - 07:23:53 - Rianne Donders
  07:23:54 - 07:28:09 - Marianne Smitsmans
  07:28:10 - 07:29:37 - Dre Peters
 • 19
 • 20

  De voorzitter sluit de vergadering om 01.30 uur.


  07:29:38 - 07:30:50 - Rianne Donders