Cie BM

maandag 18 mei 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.  Besluit
  In reactie op vragen van LVR en VVD deelt burgemeester Donders mede: 1\. te zullen bezien of de geplande veiligheidsbijeenkomst van 9 juni fysiek kan plaatsvinden\. 2\. dat het college van B&W morgen\, dinsdag 19 mei\, een besluit neemt over de stukken met betrekking tot instelling van de reserve Corona\. 3\. het coffeeshopbeleid geagendeerd kan worden voor de commissie BM van 22 juni 2020\. De commissie stelt de agenda voor de vergadering van vandaag vast.

  00:00:30 - 00:01:36 - Bert Achten
  00:01:36 - 00:02:28 - Mijntje van Beers
  00:02:28 - 00:02:58 - Bert Achten
  00:02:58 - 00:03:05 - Mijntje van Beers
  00:03:05 - 00:03:32 - Arjan Meuwissen
  00:03:32 - 00:03:47 - Mijntje van Beers
  00:03:47 - 00:04:22 - Bert Achten
  00:04:22 - 00:04:58 - Mijntje van Beers
  00:04:58 - 00:05:18 - Wim Maassen
  00:05:18 - 00:05:56 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.  Besluit
  De commissie stelt de voorraadagenda vast, rekening houdende met: 1\.  de opmerking bij punt 2\.1 dat het coffeeshopbeleid kan worden geagendeerd voor de commissie BM van 22 juni 2020; 2\. de toezegging van wethouder Schreurs\, op verzoek van de LVR\, om voor het derde kwartaal van 2020 een notitie voor de commissie voor te bereiden over de juridische control van de organisatie\.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Coffeeshopbeleid
  Juridische control van de organisatie

  00:05:56 - 00:06:38 - Arjan Meuwissen
  00:06:38 - 00:07:18 - Mijntje van Beers
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen van de portefeuillehouders.

  00:07:18 - 00:07:55 - Bert Achten
  00:07:55 - 00:08:27 - Mijntje van Beers
  00:08:27 - 00:08:35 - Rianne Donders-de Leest
  00:08:35 - 00:09:27 - Bert Achten
  00:09:27 - 00:11:21 - Rianne Donders-de Leest
  00:11:21 - 00:11:25 - Mijntje van Beers
  00:11:25 - 00:11:30 - Frans Schreurs
  00:11:30 - 00:12:00 - Bert Achten
  00:12:00 - 00:12:40 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:40 - 00:12:52 - Mijntje van Beers
  00:12:52 - 00:13:22 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:22 - 00:13:35 - Mijntje van Beers
  00:13:35 - 00:13:48 - Arjan Meuwissen
  00:13:48 - 00:14:20 - Rianne Donders-de Leest
  00:14:20 - 00:14:42 - Mijntje van Beers
 • 4.1

  Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

  00:14:42 - 00:15:55 - Bert Achten
  00:15:55 - 00:16:16 - Mijntje van Beers
  00:16:16 - 00:16:46 - Frans Schreurs
  00:16:46 - 00:17:38 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.


  Besluit
  Geen opmerkingen.
 • 5

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door GL, CDA, VVD, D66, LVR, SPR, SP en DS. Diverse onderwerpen passeren de revue (samenwerking gemeenten, kosten door corona, amendement Omtzigt, doorbelasting kosten waterschap, salarisverhogingen conform cao?, harmonisatie, punt 3 raadsbesluit) maar met name de proceskosten (2 miljoen euro) blijken (wederom) een heikel punt te vormen. Wethouder Schreurs behandelt ter vergadering diverse vragen en zegt dat andere vragen op het commissieadvies beantwoord zullen worden. Het college van B&W zal bezien of de zienswijze aangescherpt kan worden, rekening houdende met de door de verschillende sprekers gemaakte opmerkingen. Voor de extra kosten die de Veiligheidsregio maakt ten gevolge van de Corona-crisis zal een vergoeding van het Rijk komen. Of deze vergoeding kostendekkend zal zijn is nu nog niet duidelijk. De commissie acht het onderwerp rijp voor agendering in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vragen CDA bij BSGW
  Vragen SPR bij BsGW

  00:17:38 - 00:21:24 - Wim Maassen
  00:21:24 - 00:22:10 - Marc Breugelmans
  00:22:10 - 00:29:33 - Vincent Zwijnenberg
  00:29:33 - 00:29:47 - Mijntje van Beers
  00:31:49 - 00:33:02 - Turgut Celebi
  00:33:02 - 00:33:11 - Mijntje van Beers
  00:33:11 - 00:35:28 - Leon Coenen
  00:35:28 - 00:35:35 - Mijntje van Beers
  00:35:35 - 00:36:13 - Gerard Nizet
  00:36:13 - 00:36:28 - Mijntje van Beers
  00:36:28 - 00:37:02 - Victor Mostart
  00:37:02 - 00:37:12 - Mijntje van Beers
  00:37:12 - 00:47:50 - Frans Schreurs
  00:47:50 - 00:48:03 - Mijntje van Beers
  00:48:03 - 00:48:46 - Bert Achten
  00:48:46 - 00:49:38 - Frans Schreurs
  00:49:38 - 00:49:42 - Mijntje van Beers
  00:49:42 - 00:49:53 - Turgut Celebi
  00:49:53 - 00:50:25 - Frans Schreurs
  00:50:25 - 00:50:30 - Mijntje van Beers
  00:50:30 - 00:52:15 - Wim Maassen
  00:52:15 - 00:52:20 - Mijntje van Beers
  00:52:20 - 00:53:54 - Marc Breugelmans
  00:53:54 - 00:53:58 - Mijntje van Beers
  00:53:58 - 00:57:03 - Vincent Zwijnenberg
  00:57:03 - 00:57:08 - Mijntje van Beers
  00:59:13 - 01:01:20 - Turgut Celebi
  01:01:20 - 01:01:32 - Mijntje van Beers
  01:01:32 - 01:04:20 - Leon Coenen
  01:04:20 - 01:04:27 - Mijntje van Beers
  01:04:27 - 01:05:10 - Gerard Nizet
  01:05:10 - 01:05:31 - Mijntje van Beers
  01:05:31 - 01:07:58 - Frans Schreurs
  01:07:58 - 01:08:16 - Wim Maassen
  01:08:16 - 01:11:15 - Frans Schreurs
  01:11:15 - 01:11:43 - Vincent Zwijnenberg
  01:11:43 - 01:12:14 - Frans Schreurs
  01:12:14 - 01:12:20 - Vincent Zwijnenberg
  01:12:20 - 01:12:50 - Mijntje van Beers
 • 6

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door CDA, VVD, D66, LVR, GL en SPR. De sprekers geven aan in grote lijnen met de concept-zienswijze te kunnen instemmen. Complimenten vanuit de commissie aan de medewerkers van GGD en Brandweer voor hun geweldige inzet in de afgelopen maanden! Onderwerpen die door de woordvoerders worden aangestipt: wel of niet besparing van 325.000 euro op JGZ inzetten ter versteviging van het weerstandsvermogen, financiële gevolgen corona voor VRLN,  kerntakendiscussie (oproep om de raden hierbij te betrekken). bedrijfsvoering, solvabiliteitspercentages, kosten corona, kosten vrijwillige brandweer in relatie tot uitspraak Europees Hof, kosten brand Meinweg, procedure begroting VRLN in relatie tot gemeentebegroting, nieuwe verdeelmaatsystematiek. Burgemeester Donders dankt voor de uitgesproken complimenten aan het adres van de VRLN en zal deze overbrengen. De burgemeester gaat vervolgens in op de vragen die door de woordvoerders naar voren zijn gebracht. In het Algemeen Bestuur van de VRLN van oktober zal meer duidelijk zijn over de kosten van de VRLN vanwege de corona-crisis en de vergoeding van het Rijk die daar tegenover staat. De raad wordt daar dan over geïnformeerd.  De burgemeester heeft geen hoge verwachtingen van de kerntakendiscussie bij de VRLN, althans niet in de zin van kostenbesparing. Enkele vragen worden nog beantwoord op het commissie-advies. De commissie acht het onderwerp rijp voor agendering in de raad, agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vraag GL bij VRLN

  01:17:37 - 01:19:08 - Thijs Guffens
  01:19:08 - 01:19:22 - Mijntje van Beers
  01:19:22 - 01:24:15 - Vincent Zwijnenberg
  01:24:15 - 01:24:19 - Mijntje van Beers
  01:27:01 - 01:28:24 - Bert Achten
  01:28:24 - 01:28:32 - Rianne Donders-de Leest
  01:28:32 - 01:31:07 - Bert Achten
  01:31:07 - 01:31:12 - Mijntje van Beers
  01:31:12 - 01:34:10 - Wim Maassen
  01:34:10 - 01:34:18 - Mijntje van Beers
  01:34:18 - 01:37:50 - Leon Coenen
  01:37:50 - 01:37:56 - Mijntje van Beers
  01:37:56 - 01:41:45 - Rianne Donders-de Leest
  01:41:45 - 01:42:10 - Bert Achten
  01:42:10 - 01:43:18 - Rianne Donders-de Leest
  01:43:18 - 01:43:30 - Vincent Zwijnenberg
  01:43:30 - 01:49:48 - Rianne Donders-de Leest
  01:49:48 - 01:49:59 - Mijntje van Beers
  01:49:59 - 01:50:12 - Thijs Guffens
  01:50:12 - 01:50:17 - Mijntje van Beers
  01:50:17 - 01:52:26 - Vincent Zwijnenberg
  01:52:26 - 01:52:30 - Mijntje van Beers
  01:53:30 - 01:54:12 - Bert Achten
  01:54:12 - 01:54:17 - Mijntje van Beers
  01:54:17 - 01:56:05 - Wim Maassen
  01:56:05 - 01:56:12 - Mijntje van Beers
  01:56:12 - 01:56:42 - Leon Coenen
  01:56:42 - 01:56:49 - Mijntje van Beers
  01:56:49 - 01:58:44 - Rianne Donders-de Leest
  01:58:44 - 01:58:51 - Vincent Zwijnenberg
  01:58:51 - 02:01:04 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:04 - 02:01:26 - Bert Achten
  02:01:26 - 02:02:17 - Rianne Donders-de Leest
  02:02:17 - 02:02:47 - Wim Maassen
  02:02:47 - 02:03:04 - Rianne Donders-de Leest
  02:03:04 - 02:03:43 - Mijntje van Beers
 • 7

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Woordvoering vindt (kort) plaats door VVD, LVR, GL en DS. Wethouder Schreurs zal de opmerkingen van de VVD nog bezien en komt op de groene flap met een reactie c.q. een aangepaste concept-zienswijze. De commissie acht het onderwerp rijp voor agendering in de raad, agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vraag CDA bij ICT NML
  Vraag VVD bij ICT NML

  02:03:43 - 02:05:15 - Arjan Meuwissen
  02:05:15 - 02:05:44 - Mijntje van Beers
  02:05:44 - 02:06:14 - Turgut Celebi
  02:06:14 - 02:06:18 - Mijntje van Beers
  02:06:18 - 02:06:41 - Wim Maassen
  02:06:41 - 02:07:02 - Mijntje van Beers
  02:07:02 - 02:07:28 - Victor Mostart
  02:07:28 - 02:07:45 - Mijntje van Beers
  02:07:45 - 02:09:02 - Frans Schreurs
  02:09:02 - 02:09:11 - Mijntje van Beers
  02:09:11 - 02:09:28 - Arjan Meuwissen
  02:09:28 - 02:11:12 - Mijntje van Beers
  02:11:12 - 02:11:28 - Wim Maassen
  02:11:28 - 02:11:34 - Mijntje van Beers
 • 8

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.


  Besluit
  SPR: 1. forse druk op DOC, hoe daarmee om te gaan? 2. hoe is de ontwikkeling van de kosten voor het opruimen van drugsafval? LVR: 1. oproep om aandacht voor communicatie in de richting van omwonenden coffeeshops. 2. hoe gaat gemeente om met probleem van achtergelaten afval in de natuur, langs de randen van de Maas? 3. drukte in DOC, wie heeft welke bevoegdheid? 4. gevolgen corona: overleg met horeca, wanneer openstelling fietsenstalling en skatebaan? GL: 1. drukte in DOC, wie handhaaft? 2. is 5G in Roermond een item, is glasvezel een alternatief voor 5G? CDA: 1. zorgen over mensen die 's-avonds en 's-nachts verblijven langs de randen van de Maas en het afval dat zij achterlaten; 2. is veiligheid medewerkers geborgd bij openstelling DOC? 3. gaat horeca al open in DOC? 4. verkeersborden bij wegwerkzaamheden zijn niet altijd veilig geplaatst. 5. veiligheid scholen gewaarborgd bij wisselende openstelling, hele en halve dagen? 6. afspraken met DOC over evaluatie en bijsturing? SP: 1. graag aandacht voor veiligheid in en rondom Roercenter 2. graag aandacht voor mogelijk etnische profilering door de beveiligers in de binnenstad. DS: drugsoverlast in de kernen, zijn enkele eerder afgesloten gebieden weer vrijgegeven? VVD: 1. welke maatregelen gaat college nemen om veiligheid in de binnenstad te waarborgen na de komende nieuwe openstelling? 2. reactie op mail bewoner coffeeshop? D66: zorgen over binnenstad en DOC voor wat betreft het naleven van corona-maatregelen. 2. welke veiligheidsthema's zijn door corona toegenomen of mogelijk afgenomen? Burgemeester Donders zegt als reactie op gestelde vragen: 1\. er is aandacht voor overlast rondom coffeeshops en er wordt gereageerd op meldingen maar alle overlast wegnemen kan niet\. Op 22 juni 2020 komt het coffeeshopbeleid in BM aan de orde; 2\. het verbod voor het DOC om open te zijn is door de voorzitter van de Veiligheidsregio ingetrokken\. Gisteren was het dermate druk dat het niet op alle plekken mogelijk was om 1\,5 m\. afstand te bewaren\. Het DOC is privaat gebied\. Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn eigen winkel\. Het DOC zelf is verantwoordelijk voor de veiligheid in de publieke ruimte\.Wij moeten voorkomen dat het virus zich verder verspreidt\. Er zijn nog bepaalde maatregelen denkbaar die genomen kunnen worden\. We zijn in goed overleg met het DOC\. Dit alles is ook een goede toets voor de binnenstad\. We zijn bezig met een crowd management analyse\. Terrassen zijn een aandachtspunt\, markten ook\. We werken aan een plan voor de periode van 1 juni tot 1 september en houden zaken nauwlettend in de gaten\, ook in natuurgebieden\. Enkele plekken voor jongeren zijn gesloten omdat met name het afstandscriterium niet werd nageleefd\. Daarvan zijn er sommige nu weer opengesteld\, andere nog niet\. 3\. op de Neerstraat is er geen grondslag om cameratoezicht in te stellen; 4\. zijn er klachten over etnische profilering door beveiligers\, dan moeten mensen zich wenden tot de politie; 5\. aantallen van zakkenrollen en inbraken zijn gedaald\, er zijn wel enkele vervelende overvallen geweest; 6\. vraag over 5G wordt meegenomen naar het college van B&W\.

  Commissievragen
  Onderwerp
  5G en glasvezelnetwerk

  02:16:39 - 02:17:42 - Leon Coenen
  02:17:42 - 02:17:56 - Mijntje van Beers
  02:17:56 - 02:22:05 - Bert Achten
  02:22:05 - 02:22:10 - Mijntje van Beers
  02:22:10 - 02:25:00 - Wim Maassen
  02:25:00 - 02:25:04 - Mijntje van Beers
  02:25:04 - 02:29:22 - Marc Breugelmans
  02:29:22 - 02:29:28 - Mijntje van Beers
  02:29:28 - 02:31:21 - Gerard Nizet
  02:31:21 - 02:32:44 - Marc Breugelmans
  02:32:44 - 02:32:51 - Mijntje van Beers
  02:32:51 - 02:33:31 - Victor Mostart
  02:33:31 - 02:33:36 - Mijntje van Beers
  02:33:36 - 02:34:56 - Arjan Meuwissen
  02:34:56 - 02:35:05 - Mijntje van Beers
  02:37:09 - 02:39:14 - Rianne Donders-de Leest
  02:39:14 - 02:39:43 - Bert Achten
  02:39:43 - 02:43:57 - Rianne Donders-de Leest
  02:43:57 - 02:44:12 - Mijntje van Beers
  02:44:12 - 02:59:31 - Rianne Donders-de Leest
  02:59:31 - 02:59:43 - Marc Breugelmans
  02:59:43 - 03:01:09 - Rianne Donders-de Leest
  03:01:09 - 03:02:04 - Gerard Nizet
  03:02:04 - 03:04:40 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:40 - 03:05:05 - Wim Maassen
  03:05:05 - 03:06:21 - Rianne Donders-de Leest
  03:06:21 - 03:06:48 - Mijntje van Beers
  03:06:48 - 03:07:25 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:25 - 03:07:43 - Mijntje van Beers
 • 9

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over het jaarverslag klachten 2019.
  Voorzitter stelt voor vragen over dit agendapunt schriftelijk in te dienen, waarna het college ook schriftelijk zal antwoorden.  Besluit
  LVR, GL, VVD en SPR stellen enkele vragen die door burgemeester Donders worden beantwoord.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vragen LVR bij jaarverslag Klachten 2019
  Vragen VVD bij Jaarverslag Klachten

  03:07:43 - 03:09:49 - Bert Achten
  03:09:49 - 03:09:53 - Mijntje van Beers
  03:09:53 - 03:12:50 - Andreas Meijers
  03:12:50 - 03:13:00 - Mijntje van Beers
  03:13:00 - 03:13:30 - Vincent Zwijnenberg
  03:13:30 - 03:13:37 - Mijntje van Beers
  03:13:37 - 03:14:35 - Vincent Zwijnenberg
  03:14:35 - 03:14:39 - Mijntje van Beers
  03:14:39 - 03:14:52 - Wim Maassen
  03:14:52 - 03:14:56 - Mijntje van Beers
  03:14:56 - 03:16:46 - Leon Coenen
  03:16:46 - 03:16:54 - Mijntje van Beers
  03:16:54 - 03:20:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:20:39 - 03:20:42 - Mijntje van Beers
  03:20:42 - 03:20:53 - Bert Achten
  03:20:53 - 03:21:50 - Rianne Donders-de Leest
  03:21:50 - 03:21:55 - Mijntje van Beers
  03:21:55 - 03:22:24 - Vincent Zwijnenberg
  03:22:24 - 03:23:03 - Rianne Donders-de Leest
  03:23:03 - 03:23:39 - Andreas Meijers
  03:23:39 - 03:23:48 - Mijntje van Beers
  03:23:48 - 03:24:57 - Rianne Donders-de Leest
  03:24:57 - 03:25:23 - Mijntje van Beers
 • 10

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over de inkooprapportage 2019.
  Voorzitter stelt voor vragen over dit agendapunt schriftelijk in te dienen, waarna het college ook schriftelijk zal antwoorden.  Besluit
  Woordvoering door GL, CDA, VVD, SPR, LVR en D66. Aandachtspunten hierbij zijn opdrachten aan lokale en regionale ondernemers, social return, externe juridische dienstverlening ten behoeve van arbeidsrechtelijke verhoudingen, bemiddelingskosten voor het aantrekken van een medewerker, rapport van interne controle, Wethouder Schreurs en voorzitter Ernest Oele van de Auditcommissie reageren op de gestelde vragen. Zijn er fracties die vragen willen meegeven aan de Auditcommissie dan kunnen die vragen in de loop van deze week worden gemaild naar de griffier. Wethouder Schreurs zegt dat het college morgen, dinsdag 19 mei 2020, zal spreken over de casus Mooren. Daarna zullen ook de vragen van de LVR over deze casus worden beantwoord.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vraag LVR bij Inkooprapportage
  Vragen D66 Inkooprapportage
  Vragen LVR (2) over inkooprapportage
  Vragen LVR bij inkooprapportage 2019
  Vragen VVD over inkooprapportage

  03:25:23 - 03:26:16 - Bert Achten
  03:26:16 - 03:28:16 - Mijntje van Beers
  03:31:57 - 03:32:42 - Frans Schreurs
  03:32:42 - 03:33:05 - Bert Achten
  03:33:05 - 03:33:10 - Mijntje van Beers
  03:33:10 - 03:33:27 - Bert Achten
  03:33:27 - 03:34:08 - Frans Schreurs
  03:34:08 - 03:34:35 - Mijntje van Beers
  03:34:35 - 03:35:44 - Andreas Meijers
  03:35:44 - 03:35:48 - Mijntje van Beers
  03:35:48 - 03:36:27 - Marc Breugelmans
  03:36:27 - 03:36:34 - Mijntje van Beers
  03:36:34 - 03:44:06 - Vincent Zwijnenberg
  03:44:06 - 03:44:14 - Mijntje van Beers
  03:44:14 - 03:44:59 - Leon Coenen
  03:44:59 - 03:45:08 - Mijntje van Beers
  03:45:08 - 03:45:30 - Bert Achten
  03:45:30 - 03:45:51 - Leon Coenen
  03:45:51 - 03:46:48 - Bert Achten
  03:46:48 - 03:47:01 - Mijntje van Beers
  03:47:31 - 03:48:15 - Frans Schreurs
  03:48:15 - 03:49:25 - Bert Achten
  03:49:25 - 03:49:34 - Mijntje van Beers
  03:49:34 - 03:53:54 - Ernest Oele
  03:53:54 - 03:57:04 - Bert Achten
  03:57:04 - 03:57:20 - Ernest Oele
  03:57:20 - 03:57:43 - Mijntje van Beers
  03:57:43 - 03:57:55 - Bert Achten
  03:57:55 - 03:58:13 - Mijntje van Beers
  03:59:42 - 04:01:11 - Ernest Oele
  04:01:11 - 04:01:30 - Bert Achten
  04:01:30 - 04:01:40 - Mijntje van Beers
  04:01:40 - 04:01:48 - Bert Achten
  04:01:48 - 04:02:28 - Mijntje van Beers
  04:02:28 - 04:04:35 - Frans Schreurs
  04:04:35 - 04:06:10 - Mijntje van Beers
 • 11

  Verzoek van het college om van gedachten te wisselen over het uitvoeringsplan implementatie aanbevelingen onderzoek RKC afhandeling klachten en bezwaren.
  Voorzitter stelt voor vragen over dit agendapunt schriftelijk in te dienen, waarna het college ook schriftelijk zal antwoorden.  Besluit
  Het uitvoeringsplan wordt door de commissie voor kennisgeving aangenomen.
 • 12
 • 13
 • 14

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Vraag SPR inzakePlusPakket GGD
 • 15