B&W vergadering publicatie

dinsdag 30 juni 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020 (bijlage 1) vast te stellen en daarmee de kortparkeerplaats t.h.v. Venloseweg 96 op te laten gaan in de vergunninghouderszone.


  Besluit
  Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020 (bijlage 1) vast te stellen en daarmee de kortparkeerplaats t.h.v. Venloseweg 96 op te laten gaan in de vergunninghouderszone.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Elmpterweg 51’ ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen, conform het concept raadvoorstel en –raadsbesluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Elmpterweg 51’ ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen, conform het concept raadvoorstel en –raadsbesluit.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om een aanvraag voor een rijksbijdrage op basis van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in te dienen en de ondertekening te mandateren aan de wethouder voor klimaat, wijken en infrastructuur.


  Besluit
  Het college heeft besloten om een aanvraag voor een rijksbijdrage op basis van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in te dienen en de ondertekening te mandateren aan de wethouder voor klimaat, wijken en infrastructuur.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de aan New York Pizza verleende omgevingsvergunningen van respectievelijk 23 april 2019 en 17 juni 2019 in te trekken;
  2. de legesaanslagen te (laten) vernietigen gelet op het bepaalde in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 Gemeentewet;
  3. na het intrekken van deze omgevingsvergunningen de hiertegen ingediende bezwaarschriften bij beslissing op bezwaar niet-ontvankelijk of – in het geval is verzocht om proceskostenvergoeding – ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de aan New York Pizza verleende omgevingsvergunningen van respectievelijk 23 april 2019 en 17 juni 2019 in te trekken; 2. de legesaanslagen te (laten) vernietigen gelet op het bepaalde in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 231 Gemeentewet; 3. na het intrekken van deze omgevingsvergunningen de hiertegen ingediende bezwaarschriften bij beslissing op bezwaar niet-ontvankelijk of – in het geval is verzocht om proceskostenvergoeding – ongegrond te verklaren.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennis genomen van het onderzoek naar internationale werknemers in Limburg (bijlagen 1 tot en met 3) en heeft ingestemd met de concept-raadsinformatiebrief inzake onderzoek inzake internationale werknemers (bijlage 4)


  Besluit
  Het college heeft kennis genomen van het onderzoek naar internationale werknemers in Limburg en heeft de concept-raadsinformatiebrief inzake onderzoek inzake internationale werknemers vastgesteld.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  belanghebbende te informeren over het voornemen haar met een last onder dwangsom te verplichten tot het herplanten van 44 bomen aan de Heinsbergerweg in Roermond;
  het definitieve besluit hierover te mandateren aan het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht dan wel aan de clustermanager van de cluster Vergunningen, toezicht en handhaving, mits belanghebbende geen zienswijze geeft over de hiervoor genoemde vooraankondiging.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. belanghebbende te informeren over het voornemen haar met een last onder dwangsom te verplichten tot het herplanten van 44 bomen aan de Heinsbergerweg in Roermond; 2. het definitieve besluit hierover te mandateren aan het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht dan wel aan de clustermanager van de cluster Vergunningen, toezicht en handhaving, mits belanghebbende geen zienswijze geeft over de hiervoor genoemde vooraankondiging.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten TheaterHotel De Oranjerie middels bijgevoegde brief antwoord te geven op vragen die zij ons hebben gesteld.


  Besluit
  Het college heeft besloten TheaterHotel De Oranjerie middels bijgevoegde brief antwoord te geven op vragen die zij hebben gesteld.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. onder voorwaarden in te stemmen met het door de Kerngroep Leefbaarheid Boukoul ingediende verzoek van 15 mei 2020.
  2. de bijgevoegde concept-antwoordbrief te versturen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. onder voorwaarden in te stemmen met het door de Kerngroep Leefbaarheid Boukoul ingediende verzoek van 15 mei 2020\. 2\. de bijgevoegde concept\-antwoordbrief te versturen\.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO inzake aantal bouwkavels ruimte voor ruimte te beantwoorden conform voorstel.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO inzake aantal bouwkavels ruimte voor ruimte te beantwoorden conform voorstel.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief en de evaluatie.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief en de evaluatie. 2. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder voor het doorvoeren van redactionele wijzigingen in de raadsinfomatiebrief.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  1. te besluiten conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde
  verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage
  bijgevoegde uitgaande brieven;
  3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven en de portefeuillehouder mandaat te verlenen tot redactionele aanpassing van de brieven; 3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.
 • 2.13


  Voorgesteld besluit

  1.het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de raadscommissies BS en RU;
  2.het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.


  Besluit
  1.het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de raadscommissies BS en RU; 2.het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad waarbij de portefeuillehouders mandaat hebben gekregen voor correcties/aanvullingen.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  1. Overeenkomstig het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften, en met overnemen van de aan dat advies ten grondslag liggende overwegingen, te besluiten:
  - het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  - de bezwaren ongegrond te verklaren;
  - het bestreden besluit te handhaven;
  - het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

  2. Bezwaarmaker via een brief van het besluit op de hoogte te stellen.
  3. Een afschrift te verzenden aan de belanghebbende partij OML BV.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Overeenkomstig het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften, en met overnemen van de aan dat advies ten grondslag liggende overwegingen: * het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; * de bezwaren ongegrond te verklaren; * het bestreden besluit te handhaven; * het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 2. bezwaarmaker via een brief van het besluit op de hoogte te stellen; 3. een afschrift te verzenden aan de belanghebbende partij OML BV.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. op grond van artikel 3, lid 4 sub b en c van de “Verordening Starterslening gemeente Roermond 2018” €148.508,29 vanuit in 2019 ontvangen aflossingen en rente (minus beheerkosten) op reeds eerder verstrekte leningen opnieuw beschikbaar te stellen voor nieuwe startersleningen;
  2. het maximale toekenningsbudget opgenomen in artikel 3, lid 1 van de “Verordening Starterslening gemeente Roermond 2018” te verhogen naar € 3.551.933,92 conform concept besluit opgenomen in bijlage 1. Zulks onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de gevraagde € 445.524,87  door Gedeputeerde Staten;
  3. Gedeputeerde Staten te verzoeken aanvullend € 445.524,87 beschikbaar te stellen ten behoeve van startersleningen conform de concept brief in bijlage 2


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. op grond van artikel 3, lid 4 sub b en c van de "Verordening Starterslening gemeente Roermond 2018" €148.508,29 vanuit in 2019 ontvangen aflossingen en rente (minus beheerkosten) op reeds eerder verstrekte leningen opnieuw beschikbaar te stellen voor nieuwe startersleningen; 2. het maximale toekenningsbudget opgenomen in artikel 3, lid 1 van de "Verordening Starterslening gemeente Roermond 2018" te verhogen naar € 3.551.933,92 conform concept besluit opgenomen in bijlage 1. Zulks onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de gevraagde € 445.524,87  door Gedeputeerde Staten; 3. Gedeputeerde Staten te verzoeken aanvullend € 445.524,87 beschikbaar te stellen ten behoeve van startersleningen conform de concept brief in bijlage 2.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting De Graasj verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van De Graasj definitief vast te stellen op € 48.427,--;
  2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting De Graasj.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de over het jaar 2019 aan de Stichting De Graasj verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie van De Graasj definitief vast te stellen op € 48\.427\,\-\-; 2\. om bijgaande brief sturen aan het Stichting De Graasj\.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst OML-gemeente Roermond 2020.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst OML-gemeente Roermond 2020.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot ‘InVerbinding/JIM-aanpak Midden-Limburg
  Oost’ en deze vast te stellen;
  2. de evaluatie via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief aan te bieden aan de
  gemeenteraad.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot ‘InVerbinding/JIM-aanpak Midden-Limburg Oost’ en deze vast te stellen; 2. de evaluatie via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om akkoord te gaan met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten bijgevoegde concept raadsinformatiebrief vast te stellen en te verzenden..
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft ter uitvoering van de Motie monitoring en realisatie voldoende en betaalbare woningen (19M58) ingestemd met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief (bijlage 3).


  Besluit
  Het college heeft ter uitvoering van de Motie monitoring en realisatie voldoende en betaalbare woningen (19M58) bijgevoegde concept raadsinformatiebrief vast te stellen en te verzenden.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  de over de periode juli tot en met december 2019 aan Stichting Buurtgezinnen.nl verleende budgetsubsidie definitief vast te stellen op € 35.700,--;
  Stichting Buurtgezinnen.nl te informeren over het onder 1. genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de over de periode juli tot en met december 2019 aan Stichting Buurtgezinnen.nl verleende budgetsubsidie definitief vast te stellen op € 35.700,--; 2. Stichting Buurtgezinnen.nl te informeren over het onder 1. genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op grond van artikel 20 van de Asv 2008 de budgetsubsidies voor de promotie en de toeristische informatievoorziening 2019 definitief vast te stellen op €147.970,- en VVV Midden-Limburg hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten op grond van artikel 20 van de Asv 2008 de budgetsubsidies voor de promotie en de toeristische informatievoorziening 2019 definitief vast te stellen op €147.970,- en VVV Midden-Limburg hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde concept-beschikking.
 • 3.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. kennis te nemen van het voorstel het huidige discussie- en presentatiesysteem in de raadzaal te vervangen voor een nieuw systeem;
  2. kennis te nemen van het standpunt van het Presidium t.a.v. dit onderwerp;
  3. in te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de vervanging presentatie en discussiesysteem ten behoeve van de raadzaal, enkelvoudig onderhands te gunnen;
  4. tot het uitnodigen van Foxx AV (Voorheen Houben Mediatechniek) om voor de vervanging van het presentatie en discussiesysteem in de raadzaal een offerte uit te brengen;
  5. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het voorstel het huidige discussie- en presentatiesysteem in de raadzaal te vervangen voor een nieuw systeem; 2. kennis te nemen van het standpunt van het Presidium t.a.v. dit onderwerp; 3. in te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor de vervanging presentatie en discussiesysteem ten behoeve van de raadzaal, enkelvoudig onderhands te gunnen; 4. tot het uitnodigen van Foxx AV (Voorheen Houben Mediatechniek) om voor de vervanging van het presentatie en discussiesysteem in de raadzaal een offerte uit te brengen; 5. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen.
 • 3.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het regionale Advies- en Meldpunt niet acute meldingen voor personen met verward gedrag voort te zetten tot en met 31 december 2020.
  2. in de tweede helft van 2020 te onderzoeken of en in welke vorm het Advies- en Meldpunt niet acute meldingen voor personen met verward gedrag na 2020 voortgezet zou moeten worden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het regionale Advies- en Meldpunt niet acute meldingen voor personen met verward gedrag voort te zetten tot en met 31 december 2020; 2. in de tweede helft van 2020 te onderzoeken of en in welke vorm het Advies- en Meldpunt niet acute meldingen voor personen met verward gedrag na 2020 voortgezet zou moeten worden.