GS-Besluiten

dinsdag 7 juli 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft Teams-vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor de ontwikkeling van de regio Amersfoort na 2030 moeten nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een visie en strategie op te stellen. Het gaat om wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang, maar ook in samenhang met andere opgaven zoals groen, energie en klimaat. Dit is als zodanig aangegeven in de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie (2020). De provincie stelt samen met de stad en Regio Amersfoort een Ontwikkelbeeld voor 2030-2040 op dat invulling gaat geven aan deze keuzes.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. tot uitvoering te komen van het proces om samen met de stad en Regio Amersfoort een Ontwikkelbeeld 2030\-2040 op te stellen en daartoe de Startnotitie vast te stellen; 2\. een bijdrage ter beschikking te stellen voor het proces om tot een Ontwikkeldbeeld regio Amersfoort 2030\-2040 te komen van € 120\.000\,\- voor een periode van twee jaar; 3\. de statenbrief ‘Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030\-2040’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  In de programmabegroting 2020-2023 is maximaal € 3 miljoen beschikbaar voor de gemeente Veenendaal voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding (verkabeling) over ruim 5 kilometer. Belangrijke argumenten zijn o.a. veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Veenendaal vraagt   maximaal € 2,85 miljoen, dat is 50% van de geraamde maximale kosten en eigen proceskosten. Recent vraagt Nieuwegein met een tracé van ruim 3 kilometer om € 594.000, specifiek voor de verlenging onder het Amsterdam-Rijnkanaal door, zonder eigen proceskosten.
  Met een substantiële bijdrage van € 2,4 miljoen wordt Veenendaal in staat gesteld de verkabeling te laten uitvoeren. Nieuwegein kan met een bijdrage € 594.000 de verlenging onder het Amsterdam-Rijnkanaal uitvoeren. Ook wordt de bouw van 120 nieuwe woningen dan mogelijk. Beide verzoeken kunnen uit het al gereserveerde budget van € 3 miljoen in de begroting worden gehonoreerd.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. GS verlenen aan de gemeente Veenendaal een bijdrage van € 2\,406\.000 miljoen voor uitvoering van de verkabeling van de hoogspanningsleiding; 2\. GS verlenen aan de gemeente Nieuwegein een bijdrage van € 594\.000 voor de uitvoering van de verkabeling van de hoogspanningsleiding; 3\. de statenbrief vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden\.
 • 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De Justitiële Informatiedienst (Justis) voorziet daartoe gerechtigde partijen van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Die gegevens zijn opgeslagen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De provincie is bevoegd om de gegevens van partijen op te vragen bij toepassing van de wet Bibob. Tot op heden wordt een aanvraag per briefpost gedaan. Inmiddels is het mogelijk om digitaal uittreksels op te vragen via een beveiligd webportaal van de Justitiële Informatiedienst. Deze nieuwe werkwijze is aanzienlijk sneller, gemakkelijker en daardoor efficiënter.

  Om gebruik te kunnen maken van dit digitale portaal dienen (bij wijze van waarborg, gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie) een aantal procedures, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers vastgesteld te worden. Daartoe gaat het college van Gedeputeerde Staten akkoord met de voorschriften van Justis (bijlage 1), stelt het een autorisatieprocedure vast (bijlage 2) en besluit het tot ondertekening van het aanvraagformulier lokaal beheer (bijlage 3).


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. akkoord te gaan met de ‘Voorschriften lokaal beheer ten aanzien van uittreksel justitiële documentatie’ \(bijlage 1\)\. 2\. tot vaststelling van de ‘Autorisatieprocedure digitale toegang justitiële documentatie bij wet Bibob’ \(bijlage 2\); 3\. tot ondertekening van de ‘Aanvraag lokaal beheer’ \(bijlage 3\)\.
 • 01A
 • 01C
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincies Zuid-Holland en Utrecht overleggen al geruime tijd over het bedrag van de verrekening in het kader van de overdracht van alle rechten en verplichtingen bij de herindeling Vijfheerenlanden. Over veel dossiers is overeenstemming bereikt de afgelopen periode. Over de verrekening van het restantbedrag van de Rijksafkoopsom voor het Zederikse deel van het Merwedekanaal kon helaas geen overeenstemming worden bereikt.
  Op basis van de Wet algemene regels herindeling stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het bedrag van de verrekening vast bij gebrek aan overeenstemming tussen de betrokken provincies, gehoord de beide colleges. Door de minister te vragen om het bedrag van de verrekening vast te stellen kan alsnog spoedig de verrekening tot een goed einde worden gebracht op basis van een voor de betrokken partijen bestuurlijk gedragen besluit.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het bedrag vast te stellen van de verrekening herindeling Vijfheerenlanden tussen Zuid-Holland en Utrecht, vast te stellen; 2. de brief aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de verrekening Vijfheerenlanden vast te stellen; 3. de statenbrief ‘Voortgang verrekening Vijfheerenlanden vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten; 4. de portefeuillehouder gedeputeerde Strijk te mandateren om eventuele tekstuele wijzigingen in de brieven aan te brengen naar aanleiding van de bespreking.
 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. Om de inzet zo effectief mogelijk te maken, kiest de provincie in de Europastrategie voor drie prioritaire beleidsterreinen waarop extra wordt ingezet: gezonde stedelijke leefomgeving, multimodale en slimme mobiliteit en energietransitie. In de desbetreffende beleidskaders voor deze thema’s is inzet richting Europa al genoemd. Daarnaast noemt de Europastrategie drie aandachtsgebieden waar het beleid nog niet (helemaal) vaststaat: digitalisering, (circulaire) economie en plattelandsontwikkeling. Hieronder vallen ook twee Europese programma’s die de provincie mede uitvoert: het EFRO-programma Kansen voor West en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP. Voor alle zes thema’s richt de provincie zich op Europese financiering, regelgeving en kennisuitwisseling, daarnaast voor de prioritaire thema’s ook op profilering.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de Europastrategie 2020-2023 met het bijbehorende Statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming naar PS te sturen.
 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Van 29 mei tot 9 juli heeft het Rijk het ontwerp van de Luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegd. Vanwege de belangen van de decentrale overheden voor de inrichting van de gronden en de fysieke leefomgeving zijn ook de provincies betrokken bij de totstandkoming van deze nota.  Om invloed uit te kunnen oefenen op de definitieve Luchtvaartnota is het wenselijk om op deze ontwerpnota te reageren met een zienswijze.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de zienswijze van de provincie Utrecht op de Ontwerp Luchtvaartnota 2020\-2050 vast te stellen en deze in te dienen; 2\. de Statenbrief ‘Zienswijze provincie Utrecht op de ontwerp Luchtvaartnota 2020\-2050 vast te stellen en de Statenbrief ter informatie naar Provinciale Staten te sturen\.
 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Met het vaststellen van de samenwerkings- en realisatieovereenkomst voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort komen de gemeenten Utrecht, Zeist, De Bilt, Soest en Amersfoort en de provincie Utrecht tot een akkoord over het tracé, het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken voor de realisatie van de snelfietsroute. Wanneer ook alle gemeenten de overeenkomsten in de colleges van Burgemeester en Wethouders hebben vastgesteld, gaat het project snelfietsroute Utrecht-Amersfoort over tot realisatie. De planning is dat eind 2022 alle geplande maatregelen zijn uitgevoerd.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de realisatie\- en samenwerkingsovereenkomst van de snelfietsroute Utrecht\-Amersfoort\, inclusief bijlagen\, vast te stellen; 2\. op grond van art\. 55\, eerste lid\, van de Provinciewet in samenhang met het belang genoemd in art\. 10\, tweede lid sub b\, van de Wet openbaarheid van bestuur\, geheimhouding op te leggen op de overeenkomsten en de bijbehorende bijlagen\, totdat de opdracht voor het werk is verstrekt\, omdat ze marktinformatie bevatten; 3\. in te stemmen met het verkrijgen van mandaat\, volmacht en machtiging van de desbetreffende gemeenten zoals opgenomen in de realisatieovereenkomst\, om namens deze gemeenten een deel van de snelfietsroute uit te voeren en na realisatie weer aan deze gemeenten in beheer over te dragen; 4\. bijgaande Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen\.
 • 11

  Essentie / samenvatting:
  In 2020 zal de provincie Utrecht meedoen met de actie Orange the World door de ingang van het Huis voor de provincie oranje uit te lichten in de periode 25 november-10 december. Ook zal er een persbericht gestuurd worden met informatie over het doel van de actie en de redenen waarom de provincie Utrecht sympathiseert met de actie.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde staten besluiten: 1\. in te stemmen met deelname aan de actie Orange the World door de ingang van het Huis voor de provincie oranje uit te lichten in de periode 25 november – 10 december 2020\, en een persbericht te versturen; 2\. de statenbrief waarin Provinciale Staten op de hoogte worden gebracht van deelname\, vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te sturen\.
 • 12

  Essentie / samenvatting:
  Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een provinciale Sociale Agenda. Tijdens een informatiebijeenkomst op 22 april 2020 in de commissie BEM zijn de voorlopige focus en eerste contouren van de Sociale Agenda gedeeld. In de maanden daarna is samen met verschillende interne en externe partners gewerkt aan verder invulling van de agenda. Provinciale Staten hebben aangegeven actief te willen participeren bij het opstellen van de Sociale Agenda. Daarom wordt een Statenbrief gestuurd met een procedurele en inhoudelijke update op basis waarvan Provinciale Staten verdere richting mee kunnen geven. Omdat de Sociale Agenda zich nog volop in de verkennende fase bevindt, is ervoor gekozen de Statenbrief het karakter van een startnotitie mee te geven.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde staten besluiten: 1\. kennis te nemen van de procedurele en inhoudelijke voortgang van de Sociale Agenda; 2\. de Statenbrief vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te sturen\.
 • 13

  Essentie / samenvatting:
  Dit jaar is een start gemaakt met het opstellen van een provinciale Sociale Agenda. Tijdens een informatiebijeenkomst op 22 april 2020 in de commissie BEM zijn de voorlopige focus en eerste contouren van de Sociale Agenda gedeeld. In de maanden daarna is samen met verschillende interne en externe partners gewerkt aan verder invulling van de agenda. Provinciale Staten hebben aangegeven actief te willen participeren bij het opstellen van de Sociale Agenda. Daarom wordt een Statenbrief gestuurd met een procedurele en inhoudelijke update op basis waarvan Provinciale Staten verdere richting mee kunnen geven. Omdat de Sociale Agenda zich nog volop in de verkennende fase bevindt, is ervoor gekozen de Statenbrief het karakter van een startnotitie mee te geven.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. het Faunabeheerplan 2019\-2025  van de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht\, volgens artikel 3\.12 Wet natuurbescherming\, goed te keuren; 2\. de goedkeuring te laten ingaan op 1 september 2020 en te laten gelden tot 31 december 2025; 3\. het goedkeuringsbesluit vast te stellen en te verzenden aan de Faunabeheereenheid; 4\. de Statenbrief vast te stellen en met het goedgekeurde plan ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 15

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht zet zich samen met het Rijk en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Amersfoort in voor de verbetering van de vitaliteit van wijken door het afsluiten van overeenkomsten over de Vitale Wijken aanpak.

  Op dit moment zijn de definitieve concepten van deze overeenkomsten gereed: een overeenkomst met het Rijk, en de U16 gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist en een overeenkomst met Amersfoort. Voor de uitvoering van de overeenkomst met de U16 gemeenten zijn aanvullend afspraken vastgelegd tussen provincie en gemeenten in een Samenwerkingsovereenkomst. De besluitvorming die nu voorligt, is bedoeld om de overeenkomsten, inclusief Samenwerkingsovereenkomst vast te stellen. De overeenkomsten zullen na ondertekening ter informatie aan Provinciale Staten verzonden worden.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de overeenkomst van de Regio Deal Vitale Wijken U16\, inclusief Samenwerkingsovereenkomst met de U16 gemeenten en de overeenkomst van de Deal Vitale Wijken Amersfoort vast te stellen; 2\. de overeenkomsten na ondertekening ter informatie aan Provinciale Staten te sturen\.
 • 17

  Essentie / samenvatting:
  Onder regie van het IPO is de afgelopen weken het concept Herstelplan Regionale Economie (HRE) opgesteld. Dit plan is in overleg met provincies, de ROM’s en het Rijk tot stand gekomen. Het is een aanbod bestaande uit 10 acties vanuit de provincies aan het Rijk, EU, bedrijfsleven en gemeenten. Het concept is op 25 juni besproken in het IPO Hoofdbestuur, nu wordt aan de Colleges van GS van de 12 provincies om hun reacties op de 10 acties gevraagd. De provincies willen aan de slag door – samengevat – op vijf manieren hun bijdragen aan het herstel van de economie vorm te geven.
  • Verstevigen fundament onder toekomstig verdienvermogen (acties 3, 5, 6, 7)
  • Actieve arbeidsmarktondersteuning (actie 8)
  • Gericht investeren in nieuwe fysieke infrastructuur (actie 9)
  • Vernieuwend financieren (actie 4 en 10)
  • Intensiveren samenwerking met alle partners (actie 1 t/m 10)


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de portefeuillehouder economie mandaat te geven om op basis van de bespreking in GS reactie te geven op het plan in de IPO BAC Regionale Economie op 8 juli 2020; 2\. als provincie Utrecht samen op te trekken met andere provincies op de acties 1\, 4\, 5\, 7\, 8 en 9; 3\. als provincie Utrecht \(mogelijk op basis van informatie vanuit het IPO\) primair zelfstandig een bijdrage te leveren aan de acties 2\, 3 en 6; 4\. het gesprek aan te gaan met het IPO over vragen met betrekking tot actie 10\.
 • 18

  Essentie / samenvatting:
  De CDA statenleden D. Boswijk en W. Wijntjes vragen of infrastructuur projecten naar voren gehaald kunnen worden in de uitvoering, dit om enig soelaas te bieden aan bedrijven in de corona crisis.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heren D. Boswijk en W. Wijntjes van de CDA fractie betreffende “maatregelen inzake naar voren halen infrastructuur projecten inzake de coronacrisis.” (d.d. 03-06-2020) vast te stellen en te verzenden.