GS-Besluiten

dinsdag 8 december 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
16.30
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de provincie verantwoordelijk voor het tramsysteem in Utrecht. De provincie heeft het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als Beheerder van het lokaal spoor en van de andere assets, zoals de trams, haltes en de Remise. Het beheer van het lokaal spoor is een wettelijke taak volgens de Wls. In de Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 is vastgelegd hoe de beheertaak ingevuld moet worden. Als opgave is gesteld dat de Beheerder dient te werken vanuit een accurate en actuele systeembeschrijving alsmede het hieruit voortkomende programma van eisen. Op basis van deze documenten dient het beheer en onderhoud te worden uitgevoerd en deze documenten zijn de basis voor mogelijke toekomstige uitbreidingen of aanpassingen van het tramsysteem. De huidige systeembeschrijving en het programma van eisen, tezamen Integraal Programma van Eisen (IPvE), dateren van de periode voor de realisatie van de Uithoflijn. De documenten zijn verouderd en aan actualisatie toe. De nieuwe Systeembeschrijving en het nieuwe Generiek Programma van Eisen (GPvE) zijn de opvolger van het IPvE. Het GPvE maakt eenduidig en expliciet helder aan welke eisen de verschillende elementen van het tramsysteem moeten voldoen in relatie tot de doelstellingen en randvoorwaarden van de provincie Utrecht.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het Integraal Programma van Eisen Tramvervoersysteem, versie 5.0, in te trekken; 2.de  Systeembeschrijving Tramsysteem provincie Utrecht, versie 1.0, vast te stellen; 3.het Generiek Programma van Eisen Tramsysteem, versie 6.0, vast te stellen.
 • 0.17.H

  Essentie/samenvatting:
  50PLUS heeft naar aanleiding van de Provinciale Staten vergadering van 11 november jl. alsmede de commissievergadering M&M van 28 oktober jl. een aantal vragen over de toezegging(en) die door gedeputeerde Schaddelee zijn gedaan aangaande de gestelde vragen door de insprekers tijdens de M&M commissievergadering en zijn reactie op de ingediende moties door 50PLUS met als titel “meer proefplaatsen geluidwerende middelen provinciale wegen” en “geluidwerend materiaal aanbrengen aan brugzijde”. Deze vragen worden door GS met de vast te stellen brief beantwoord


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Hoek van 50Plus betreffende meer proefplaatsen geluidwerende middelen provinciale wegen en geluidwerend materiaal aanbrengen aan brugzijde vast te stellen en te verzenden.
 • 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Per 1 januari 2020 is de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) van kracht, die nieuwe eisen stelt aan de beveiliging van overheidsinformatie. Leden van het college,
  ambtenaren, Staten- en commissieleden hebben toegang tot (geheime) documenten via informatiesystemen zoals de provinciale app. Dit is ook mogelijk via eigen mobiele apparaten. De heer Dercksen (PVV) heeft over het beveiligingsbeleid hiervan vragen gesteld


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Regelement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende het aanscherpen beveiligingsbeleid mobiele apparaten (d.d. 13-11-2020) vast te stellen en te verzenden.
 • 0.19.H

  Essentie/samenvatting:
  Splendid-Life heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag door GS voor het project Splendid-life Reisapp in het kader van de regeling MIT-haalbaarheidsprojecten 2020. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bestreden besluit niet te herroepen.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het bezwaarschrift tegen afwijzing van de subsidieaanvraag voor het project Splendid-life Reisapp van Splendid-life ongegrond te verklaren; 2.het bestreden besluit van d.d. 28-07-2020 in stand te laten; 3.de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 12-11-2020 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.
 • 0.21.H

  Essentie/samenvatting:
  De provincie zet een deel van haar budget voor ruimtelijke ontwikkeling in voor ondersteuning van in- en externe partners bij de uitvoering van haar omgevingsbeleid. Nu we naar een structuur van Uitvoerings-en Samenwerkingsprogramma’s onder de Omgevingswet gaan, zal ook deze uitvoeringsgerichte ondersteuning op sommige punten veranderen. Dit is vastgelegd in de begroting 2021 en wordt verantwoord in de P&C cyclus. Bijgesloten treft u de bestuurlijke opdracht aan voor de inzet van het ambtelijke Netwerk Omgevingsgericht Werken. Dit netwerk met verschillende expertises en het bijbehorende, structurele procesbudget biedt een bij de Omgevingswet en de concept-Omgevingsvisie passende invulling voor de ondersteuning van de uitvoering van het provinciale Omgevingsbeleid. De portefeuillehouder RO is coördinerend portefeuillehouder van het netwerk.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten nemen het C-stuk Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW!) voor kennisgeving aan.
 • 0.22.H

  Besluit
  Gedeputeerde Staten nemen het C-stuk Wob-verzoek tot openbaarmaking van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over een baggerspeciedepot in Oud Aa te Breukelen (gemeente Stichtse Vecht) voor kennisgeving aan.
 • 01A
 • 07

  Essentie / samenvatting:
  In buitengebieden in de provincie Utrecht wordt zo nu en dan illegaal achtergelaten drugsafval aangetroffen. Op basis van een interprovinciaal model-document is een nieuwe Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 opgesteld. Gedupeerden in de provincie Utrecht kunnen op grond van die regeling een vergoeding aanvragen voor de gemaakte opruimkosten. De Rijksoverheid heeft hiertoe landsbreed € 1.000.000,- per jaar beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor de provincie Utrecht is € 34.203,- per jaar. Alle provincies stellen een nagenoeg identieke subsidieregeling vast. De uitvoering ervan wordt in mandaat belegd bij BIJ12 (dat is de uitvoeringsorganisatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)). Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de IPO model-documenten en besluiten om deze, aangevuld met eigen provinciale gegevens,
  voor de provincie Utrecht vast te stellen voor de jaren 2021-2024. De nieuwe regeling wordt met alle gemeenten in de provincie gecommuniceerd.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.kennis te nemen van drie door het IPO-bureau ter beschikking gestelde model-documenten (subsidieregeling, aanvraagformulier en mandaatbesluit); 2.de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 met de bijbehorende Statenbrief vast te stellen, evenals het mandaatbesluit ten behoeve van BIJ12 en het aanvraagformulier; 3.de Statenbrief met bijlagen ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten; 4.de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 in het Provinciaal Blad bekend te maken, het vastgestelde mandaatbesluit aan BIJ12 te verzenden en de nieuwe regeling met alle gemeenten in de provincie te communiceren; 5.gelijktijdig met de vaststelling van de onder beslispunt 2 genoemde subsidieregeling, de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2020 (Prov. Blad 2019, 4157) in te trekken; 6.gelijktijdig met de vaststelling van het onder beslispunt 2 genoemde mandaatbesluit, het Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2020 d.d. 30 juni 2020 (nr. 8210169E) in te trekken
 • 08
 • 09
 • 10

  Essentie/samenvatting:
  De beleidsuitvoering voor het landelijk gebied vindt bij de provincie Utrecht voor een belangrijk deel plaats via het uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP). De huidige fase van het programma is eind 2019 afgelopen. Het AVP is reeds met 1 jaar verlengd tot eind 2020. Vanwege de stevige resultaten uit de evaluatie AVP zal 2021 nog benut worden voor het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied. Om deze reden wordt het programma opnieuw met 1 jaar verlengd.  Dat wordt vormgegeven door het Programmaplan AVP 2021 en betreft de (integrale) beleidsopgaven voor de thema’s natuur, water en bodem, landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid en kleine kernen en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland wordt aangepast conform de opgaven zoals verwoord in het programmaplan.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het Programmaplan AVP 2021 vast te stellen; 2.de Statenbrief vast te stellen en met het Programmaplan AVP 2021 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 3.de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van redactionele verbeteringen in het Programmaplan AVP 2021; 4.de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2020 in te trekken, conform het besluit geregistreerd onder nummer 821B9E91 5.de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021, geregistreerd onder nummer  821B933F vast te stellen. 6.beide besluiten te publiceren in het provinciaal blad 7.de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de teksten van de uitvoeringsverordening in het geval de EU staatssteunkennisgevingsprocedure daartoe aanleiding geeft.
 • 11

  Essentie/samenvatting:
  In het kader van de Vitale Wijken aanpak zijn twee overeenkomsten gesloten: (1) de Regio Deal Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhove en (2) de Samenwerkingsovereenkomst Vitale Wijken Amersfoort voor de wijk Soesterkwartier. Conform eerdere toezegging worden deze ter informatie aan PS toegestuurd. Daarnaast wordt in de statenbrief een korte actuele stand van zaken geschetst over de Vitale Wijken aanpak. Met de Vitale Wijken aanpak wordt uitvoering gegeven aan Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid, het aanpakken van de meervoudige problematiek en het benutten van de potentie in vier wijken. De opgave in elke wijk kent eigen accenten en vraagt om een eigen aanpak. Vijf thema’s staan centraal: 1) gezondheid, 2) onderwijs, 3) participatie en armoede, 4) veiligheid en ondermijning en 5) wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘stand van zaken Vitale Wijken aanpak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 12

  Essentie/samenvatting:
  Halfjaarlijks wordt er op verzoek van PS  een rapportage opgesteld over de kwaliteit van dienstverlening van de Regiotaxi gedurende de periode van overdracht van provincie naar gemeenten van de beheertaken Regiotaxi. Deze halfjaar rapportage geeft inzicht in de kwaliteit van dienstverlening die op het huidige niveau gehandhaafd dient te worden. Er wordt een overzicht gegeven over het tweede kwartaal 2020 en het derde kwartaal 2020 voor de regiotaxisystemen Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, Regiotaxi Veenweide en Regiotaxi Utrecht. Tevens worden Provinciale Staten over de stand van zaken van het proces van overdracht van beheer na 2023 geïnformeerd.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de halfjaarrapportage Regiotaxi (Q2 2020 – Q3 2020)’Kwaliteit Regiotaxi staat voorop’, vast te stellen. 2.de statenbrief betreffende de halfjaarrapportage Regiotaxi (Q2 2020 – Q3 2020) vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten.
 • 14

  Essentie/samenvatting:
  Vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 neemt de provincie de regierol in de realisatie van zeven prioritaire snelfietsroutes om zo fietsbereikbaarheid op langere afstand in de provincie te verbeteren. Van één van die routes, Amersfoort-Veenendaal, is gebleken dat er bij de gemeente Woudenberg onvoldoende draagvlak is om deze snelfietsroute te realiseren. Zonder deelname van deze gemeente kan geen complete route worden gerealiseerd. Omdat de provincie wil blijven werken aan een hoogwaardig fietsnetwerk gaat de provincie voor drie alternatieve routes verkennen of daarvoor draagvlak is bij de betrokken wegbeheerders. De provincie Utrecht wil in 2021 voor deze drie routes met de betrokken wegbeheerders intentieovereenkomsten sluiten met als doel een snelfietsroute te realiseren. Het gaat om de verbindingen Houten-Nieuwegein- Utrecht Lage Weide, Houten-Utrecht Science Park en Utrecht-Hilversum.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.voor de snelfietsroutes Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, Houten-Utrecht Science Park, Utrecht-Hilversum, na overeenstemming daarover met de betrokken wegbeheerders, intentieovereenkomsten aan te gaan 2.de statenbrief ‘Aanpak nieuwe snelfietsroutes’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten
 • 16

  Essentie/samenvatting:
  Het IPO vraagt commitment om richting het Rijk het initiatief te nemen om te komen tot een nieuw en groter belastinggebied. Er is hiervoor een bestuurlijke kopgroep strategische provinciefinanciën opgericht. Ze hebben een strategische position paper geschreven over de richting waarin het financieringssysteem van het belastinggebied van de provincies en het provinciefonds zich moet ontwikkelen .
  Gedeputeerde Staten hebben middels BBOT strategische heroriëntatie provinciefinanciën d.d. 17 november 2020 input gegeven op het position paper richting het IPO.
  Deze input hebben wij vertaald in bijgesloten memo aan het IPO als reactie op de position paper.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten het memorandum Strategische heroriëntatie provinciefinanciën provincie Utrecht vast te stellen en de portefeuillehouder Financiën te mandateren de namens GS door te sturen aan het  IPO. Met dit stuk beantwoorden wij de door het IPO gestelde vragen waarbij de kern is dat we graag aansluiten bij de discussie over de toekomst van provincie financiën. **Aanvullende recente informatie;** In de BAC d.d.29/10 is deze discussie gevoerd, resultaat daarvan is dat we nu als IPO niet in gaan zetten op een nieuw cq groter belastinggebied