GS-Besluiten

dinsdag 9 juni 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 mei heeft de accountant PwC de concept Managementletter en Boardletter 2018 en 2019 “Basis op orde krijgen” uitgebracht.
  In de Managementletter gericht aan en het management en Gedeputeerde Staten, gaat de accountant in op de interne beheersing van de provincie. De Boardletter, gericht aan Provinciale Staten, is minder gedetailleerd maar heeft dezelfde opzet en inhoud.
  Dit betekent dat er een reactie op hoofdlijnen (de 10 punten) in de statenbrief naar PS zal worden gestuurd. De Managementletter, gericht aan het college, zal meer in detail worden beantwoord. In een bijlage bij dit b-stuk ziet u hoe wij per advies aangeven welke acties we gaan uitvoeren.
  De accountant geeft in het rapport bevindingen over de interne beheersing tegen de achtergrond van de lopende controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019. Tevens zijn adviezen opgenomen voor verbetering van de bedrijfsvoering van de provincie. Een belangrijk deel van de bevindingen en adviezen zijn opgenomen in het huidige verbeterprogramma Versterken Financiële Functie. Een aantal bevindingen en adviezen wordt hieraan toegevoegd of opgenomen in een verbeterprogramma Bedrijfsvoering.
  De accountant heeft in uw vergadering van 19 mei een toelichting gegeven op de Boardletter.
  Een reactie en aanpak op de bevindingen/adviezen uit de boardletter wordt gegeven en met een statenbrief wordt PS hierover geïnformeerd. GS zich herkent in de bevindingen en adviezen van de accountant. Het rapport ondersteunt de huidige aanpak voor de verbetering van de bedrijfsvoering, met de realisatie dat het verbeterproces enkele jaren in beslag zal nemen

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Managementletter 2018 en 2019 “Basis op orde krijgen”;
  2. de algemene en inhoudelijke reactie op de Managementletter vast te stellen;
  3. kennis te nemen van het aanpak-overzicht van de bevindingen/adviezen;
  4. de Statenbrief met een inhoudelijke reactie op de Boardletter 2018 en 2019 “Basis op orde krijgen” vast te stellen.

 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt aan het verbeteren van de financiële functie met als doelstelling een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus. In de kern gaat het om het versterken van de sturing en professionaliteit in de bedrijfsvoering en financiële processen, waaronder control en governance met bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit van systemen staan centraal. Met deze tweede statenbrief geven we informatie aan Provinciale Staten over de voortgang van dit project.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief voortgangsrapportage 2e kwartaal 2020: programma Versterken Financiële Functie 2020/2021 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden

 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie zet in op het afremmen van de bodemdaling in het veenweidengebied conform het doel dat in het Coalitieakkoord 2020-2023 en de ontwerp-Omgevingsvisie is vastgelegd en waarmee ook voldaan wordt aan het doel voor de vermindering van broeikasgassenuitstoot in het Klimaatakkoord (omgerekend naar CO2 equivalenten (CO2eq)). Voortvloeiend uit het Klimaatakkoord heeft het kabinet € 100 miljoen vrijgemaakt voor een impuls in de veenweidengebieden voor reductie van CO2-emissie uit veenbodems. Deze rijksmiddelen, meestal Impulsgelden genoemd, zijn beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Het uitgangspunt bij de besteding van de Impulsgelden is een gebiedsgerichte aanpak waarbij het Rijk (ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) de regie daarvoor bij de provincies legt en aangeeft dat, daar waar mogelijk, ook doelen uit het stikstofdossier meegenomen worden.
  De provincie Utrecht deelt, net als de vijf andere Veenweideprovincies, op 16 juni aanstaande in een overleg met de minister van LNV haar uitgangspunten om tot gebiedsplannen te komen. Met de vraag wat de voorwaarden van de minister zijn voor het vrijmaken van de Impulsgelden.
  In die uitgangspunten is opgenomen dat we voor een deel zullen aansluiten bij al lopende gebiedsprocessen, en dat we deels ook kijken naar het opstarten van enkele nieuwe gebiedsprocessen in het westen van de provincie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de inhoudelijke inbreng voor het bestuurlijk overleg van 16 juni met de minister van LNV over de impulsgelden uit het klimaatakkoord;
  2. bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te sturen;
  3. de gedeputeerde te mandateren om aanpassingen in de Statenbrief te doen.

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 januari 2020 hebben PS motie 12A ‘Utrecht pakt kansen’ aanvaard. Hierin worden GS opgeroepen om een kleine kern op te zoeken waar draagvlak is om mee te werken aan een pilot om een woonkern energieneutraal te maken met behulp van waterstof. In de afgelopen maanden is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een pilot te starten. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, netbeheerder Stedin en de federatie Natuur en Milieu Utrecht. Daarnaast zijn de visie van het kabinet op de inzet van waterstof, diverse onderzoeken en lopende pilots bestudeerd. Een pilot in een woonkern lijkt onvoldoende meerwaarde te hebben ten opzichte van vergelijkbare pilots die elders al worden uitgevoerd. Wel worden kansen gezien voor een pilot in het landelijk gebied. Voorgesteld wordt samen met agrariërs de mogelijkheden voor de inzet van waterstof verder te verkennen en de lopende pilots voor energieneutrale woonkernen op waterstof intensief te volgen. Ook wordt voorgesteld PS via een statenbrief te informeren over de uitkomst van de verkenning en de manier waarop GS invulling willen geven aan de uitvoering van de motie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak voor de uitvoering van motie 12A ‘Utrecht pakt kansen’;
  2. de statenbrief ‘Uitvoering motie 12A Utrecht pakt kansen’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Statenlid Dercksen van de Partij Voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over het toevoegen van weersafhankelijke energiebronnen aan het energiesysteem en de invloed daarvan op prijsvorming op de elektriciteitsmarkt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Beantwoording van de schriftelijke vragen, ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de Partij Voor de Vrijheid betreffende het toevoegen van weersafhankelijke bronnen aan het energiesysteem, vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 juli a.s. zou UNESCO, tijdens de 44e World Heritage Conference, een besluit nemen over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (SvA). Deze Conference is in verband met de coronacrisis tot nader orde uitgesteld. Bij een positief besluit worden de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant verantwoordelijk voor de bescherming en het uitdragen van de uitzonderlijke universele waarden van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het vormen van een gezamenlijk siteholderschap is daarmee een belangrijke stap op weg naar het werelderfgoed en gaat direct in werking zodra de UNESCO-status is verkregen. De provincie Utrecht gaat het Gemeenschappelijk Orgaan vertegenwoordigen in het rechtsverkeer, waardoor het GO in staat wordt gesteld personeel te werven en opdrachten te verstrekken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Gemeenschappelijke regeling siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies aan te gaan met de colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, teneinde “Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies” op te richten, onder voorbehoud van toestemming door provinciale staten overeenkomstig artikel 40, tweede lid van de Wgr;
  2. het Statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan provinciale staten;
  3. het Besluit mandaat aan Gemeenschappelijk orgaan werelderfgoed Hollandse Waterlinies vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad na toestemming van Provinciale Staten;
  4. dat de provincie Utrecht het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies gaat vertegenwoordigen in het rechtsverkeer;
  5. portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed aan te wijzen als lid van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies en de Portefeuillehouder Financiën aan te wijzen als zijn vervanger, ingaande op het moment dat de gemeenschappelijk regeling in werking treedt.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Door de coronacrisis hebben veel sectoren het zwaar. Dat geldt ook voor de cultuur- en erfgoedsector. Enkele weken geleden is aan Provinciale Staten een brief gestuurd over de noodzaak om een provinciaal steunpakket op te richten voor de cultuur- en erfgoedsector. Het steunpakket wordt in een apart voorstel voorgelegd ter besluitvorming. Om het beoogde steunpakket te kunnen uitvoeren is een wijziging van de Algemene subsidieverordening (Asv) nodig. De continuïteit van de regionale culturele infrastructuur wordt met de wijziging als subsidiegrond in de Asv opgenomen.

  Met een toevoeging (artikel 27a) en een wijziging (artikel 33g) van de Asv kan het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector worden uitgevoerd en dragen we als provincie bij aan het overeind houden van de regionale culturele infrastructuur.

  Tegelijkertijd wordt bij deze wijziging van de Asv een verruiming van de subsidiabele activiteiten op het gebied van mobiliteit geregeld (artikel 37). De uitvoeringsverordening behorend bij de Asv wordt op 1 september aan GS ter besluitvorming voorgelegd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel en het concept-besluit tot wijziging van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht ten behoeve van een tijdelijke steunregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen gedurende de COVID-19 crisis, versterking van de culturele sector alsmede verruiming van de subsidiabele activiteiten mobiliteit, geregistreerd onder nummer 820E702B, vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 06

  Essentie/ samenvatting:
  Het inpassingsplan maakt het realiseren van een spooronderdoorgang en verlegging van de N226 bij de kern Maarsbergen, op het grondgebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug, planologisch en juridisch mogelijk. Dit vormt een onderdeel van het project “Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen”. Met het vaststellen van het ontwerpinpassingsplan start de formele procedure. Naast het ontwerpinpassingsplan ligt het ontwerpbesluit hogere waarden wet Geluidhinder voor eenieder ter inzage.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. dat het opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER) niet noodzakelijk is;
  2. in te stemmen met de inspraakreactienota Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen;
  3. het ontwerpinpassingsplan 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie: NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01, vast te stellen;
  4. het ontwerpinpassingsplan conform artikel 3.8 Wro voor eenieder ter inzage te leggen;
  5. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten samen met het ontwerpinpassingsplan;
  6. het persbericht vast te stellen.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 11 maart jongstleden is tijdens de kwartaalbijeenkomst organisatieontwikkeling toegezegd dat de Staten schriftelijk op de hoogte worden gebracht over de voortgang van de organisatieontwikkeling.
  Wij hechten belang aan de doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijke opgaven daarbij zijn het op orde brengen en houden van de financiële functie, de overige organisatiebrede bedrijfsvoeringsprocessen en de capaciteit van de ambtelijke organisatie in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Accenten binnen de doorontwikkeling zijn het (waar nodig en passend) inzetten op de gewenste cultuur en blijvende aandacht voor integriteit. In het geval van het verbeterprogramma Versterking Financiële Functie worden de Staten per kwartaal over de voortgang geïnformeerd. Vanaf het derde kwartaal 2020 zal ook elke drie maanden actief worden geïnformeerd over de voortgang van het verbeterprogramma ‘bedrijfsvoeringsprocessen’.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Voortgang organisatieontwikkeling en analyse vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten

 • 10

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht werkt samen met de gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Staatsbosbeheer aan het realiseren van een natuurgebied in Marickenland, het zuidelijk deel van de polder Groot Mijdrecht-Noord. De provincie voert de regie van het gebiedsproces mede namens de andere partijen. Dit gebeurt in het kader van de Agenda Vitaal Platteland. Naast de provincie dragen ook de andere partners financieel bij aan de realisatie. Lokale partijen werken daarnaast mee aan de planvorming en communicatie. De planvorming voor Marickenland is in de schetsontwerpfase. Na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst wordt de schets uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. De samenwerking en de financiële bijdragen van de bovenstaande partijen voor de uitvoering worden in de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland vastgelegd. Deze overeenkomst ligt nu voor ter besluitvorming.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland aan te gaan;
  2. portefeuillehouder gedeputeerde Bruins Slot te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland te ondertekenen;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. de portefeuillehouder te mandateren redactionele wijzigingen door te voeren in de SOM voordat deze door alle partijen wordt ondertekend.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie PVV heeft vragen gesteld over kentekenregistratie en het gebruik van Automatic NumberPlate Recognition camera’s (ANPR-camera’s). De vragen worden met de bijgevoegde statenbrief beantwoord.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende kentekenregistratie vast te stellen en te verzenden.

 • 15

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten heeft een Taskforce Corona ingesteld om het Rijk en de Utrechtse gemeenten te kunnen ondersteunen in hun aanpak van de corona-crisis en om vanuit haar rol als opdrachtgever waar nodig de ongewenste bij-effecten van de corona-crisis op een gecoördineerde en samenhangende wijze aan te pakken. Periodiek wordt Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de getroffen maatregelen en de stand van zaken daarvan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Taskforce Corona per 9 juni 2020 te ontbinden;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te sturen;
  3. het CMT de opdracht te geven via het in oprichting zijnde strategennetwerk de impact van het corona-virus middels scenario’s voor de middellange en lange termijn in beeld te brengen en te koppelen aan mogelijke provinciale handelingsperspectieven.

 • 17

  Essentie / samenvatting:
  Op 24 april 2020 heeft het Rijk een kamerbrief gepubliceerd aangaande de structurele aanpak stikstof voor de middellange termijn. Een conceptappreciatie is twee keer eerder in GS besproken, aangevuld en akkoord bevonden, de laatste keer op 26 mei 2020. Deze appreciatie is, met de aanvullingen van de verscheidene GS’sen van 26 mei meegenomen en besproken met de Minister van LNV in het BO van 28 mei 2020. Naar aanleiding van deze bespreking is de appreciatie licht aangescherpt. De vaststelling van de definitieve appreciatie ligt nu voor, evenals het bijbehorende nieuwsbericht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Akkoord te gaan met de interprovinciale appreciatie van de kamerbrief van 24 april 2020 aangaande de structurele aanpak stikstof en het bijbehorende nieuwsbericht;
  2.Akkoord te gaan met de verzending van de brief naar de minister van LNV.