GS-Besluiten

dinsdag 19 mei 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de plannen voor een parkeergarage op P1 bij Station Breukelen, is de SP-fractie, op uitnodiging van de bewonersvertegenwoordiging van Het Rode Dorp in Breukelen, ter plekke gaan kijken. Hoewel de SP positief staan tegenover knooppuntontwikkeling bij het OV heeft dat werkbezoek de twijfel gevoed of een parkeergarage op die plek nou de meest optimale oplossing is voor de ervaren drukte. Ze hebben daarover een tiental vragen gesteld, die in bijgaande brief worden beantwoord.
  Met de beantwoording wordt aangegeven dat de belangen van de inwoners zijn meegenomen in de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en dat uitbreiding op de andere P+R terreinen niet mogelijk is (P3)  en/of niet gewenst is vanwege de behoefte aan knooppuntontwikkeling. Zodra er zekerheid is over het besluit tot bouw van de parkeergarage willen we met bewoners in gesprek om hen waar mogelijk te betrekken bij de uitvoering van het besluit.
  De vragen over uitbreiding van buslijnen zijn beantwoord: de reizigers aantallen rechtvaardigen geen frequentieverhogingen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van Statenlid A. Poppe van SP betreffende uitbreiding P+R Breukelen vast te stellen en te verzenden.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De Partij van de Arbeid Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld, na ontvangst van de kwartaalrapportage Q4-2019 met o.a. informatie over (de kosten voor de vervanging van) de combideklaag Uithoflijn.
  De aannemer traminfrastructuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de combideklaag. De kwalitatieve gebreken en de extra beheerkosten die daardoor gemaakt moeten worden, zijn met de aannemer verrekend als onderdeel van de Vaststellingsovereenkomst.
  Omdat de projectorganisatie Uithoflijn het ontwerp van de combideklaag en de samenstelling van het mengsel heeft voorgeschreven, is zij ook verantwoordelijk voor de meerkosten voor het realiseren van een structurele, andere constructie voor de toplaag.
  De meerkosten waren reeds verwerkt in de aanvraag voor aanvullende middelen (€ 84 miljoen) en zullen naar verwachting geen negatief effect hebben op het verwachte eindresultaat van het project.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid d’Hondt, betreffende de (kosten voor de vervanging van de) combideklaag Uithoflijn, vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  In de verordening politieke ambtsdragers provincie Utrecht staat dat Gedeputeerde Staten een scholingsplan opstellen waarin de scholingsmogelijkheden en het vergoeden hiervan wordt geregeld. Het gaat hierbij om scholingsmogelijkheden die niet verzorgd worden vanuit de provincie. Er is een scholingsplan opgesteld en PS worden hierover geïnformeerd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het ‘Scholingsplan leden van Gedeputeerde Staten’ vast te stellen;
  2. de provinciesecretaris het mandaat te verlenen om de scholingsaanvraag op grond van het scholingsplan te beoordelen;
  3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht en omstreken, internationaal beter bekend als Utrecht Region (hierna te noemen de regio Utrecht) zet in op versterking van de samenwerking en het instrumentarium voor het regionale economische ecosysteem. Provincie Utrecht werkt hierbij nauw samen met gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht, de regio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en de U10 en het Ministerie EZK. Leidend principe in de samenwerking is Gezond Stedelijk Leven. Dit principe is uitgewerkt in de regionale economische agenda (REA) die kaderstellend is voor het economisch instrumentarium. Het instrumentarium wordt versterkt met een uitvoeringsorganisatie, de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM Regio Utrecht). Deze organisatie richt zich op de planontwikkeling en financiering van bedrijven en projecten die passen binnen de kaders van de REA. Daarnaast zullen binnen de ROM ook de taken voor Trade & Invest worden ondergebracht. De Economic Board Utrecht (EBU) richt zich op het organiseren van het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix), strategische advisering en ondersteuning van de lobby en zal haar rol en taken binnen het ecosysteem in aansluiting op de ROM herzien.
  Na de besluitvorming door GS tot oprichting van de ROM Regio Utrecht op 18 februari 2020 is met de partners overgegaan tot de inrichting. Via bijgevoegde Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang die er sinds het besluit tot oprichting is geboekt. Uiteraard is hierbij ook de actuele situatie met betrekking tot het Covid-19 virus in overweging genomen. Meer specifiek voor een regeling van EZK van €100M voor start-ups en scale-ups is met behulp van de structuur die voor de ROM Regio Utrecht is klaargezet, versneld een uitvoeringsorganisatie opgebouwd. Ook hierover informeren we PS middels deze brief.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief (820D74E9) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest actuele informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten heeft een Taskforce Corona ingesteld om het Rijk en de Utrechtse gemeenten te kunnen ondersteunen in hun aanpak van de coronacrisis en om vanuit haar rol als opdrachtgever waar nodig de ongewenste bij-effecten van de coronacrisis op een gecoördineerde en samenhangende wijze aan te pakken. Periodiek wordt Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de getroffen maatregelen en de stand van zaken daarvan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toesturen aan Provinciale Staten;
  2. zich uit te spreken over de gestelde vragen.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. Om onze inzet zo effectief mogelijk te maken, kiezen we in de Europastrategie voor drie prioritaire beleidsterreinen waarop we extra gaan inzetten: gezonde stedelijke leefomgeving, multimodale en slimme mobiliteit en energietransitie. In de desbetreffende beleidskaders voor deze thema’s is inzet richting Europa al genoemd. Daarnaast noemen we drie aandachtsgebieden waar het beleid nog niet (helemaal) vaststaat: digitalisering, (circulaire) economie en plattelandsontwikkeling. Hieronder vallen ook twee Europese programma’s die de provincie mede uitvoert: het EFRO-programma Kansen voor West en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP. Voor alle zes thema’s richten we ons op Europese financiering, regelgeving en kennisuitwisseling. Daarnaast voor de prioritaire thema’s ook op profilering. De concept-Europastrategie leggen we eerst aan commissie BEM van de Provinciale Staten voor een beeldvormende bespreking. Daarna volgt de besluitvorming via een Statenvoorstel.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief en Concept-Europastrategie 2020-2023 vast te stellen en naar de commissie BEM voor een beeldvormende bespreking te sturen.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Voor de POP3-regeling Jonge Landbouwersregeling 2019 is sprake van een overtekening op het subsidieplafond. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond van de POP3-maatregel Jonge Landbouwersregeling 2019 (JOLA) te verhogen van € 400.000 naar € 613.000 door een wijziging van het openstellingsbesluit vast te stellen zodat hiermee alle ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de wijziging van het  ‘Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling Utrecht 2019’  vast te stellen.

 • 09

  Essentie / samenvatting:
  Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt op grond van het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) aan het Project Sterke Lekdijk en werkt hierbinnen aan de verkenning van de dijkversterking van het traject Culemborgse Veer en Beatrixsluis (CUB). HDSR heeft samen met de partners in het gebied, te weten gemeente Houten en Nieuwegein, Rijkswaterstaat en provincie Utrecht afgesproken om naast waterveiligheid zich ook te richten op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit.
  In dit gebied komen verschillende thema’s samen: cultuurhistorie, natuur, recreatie, mobiliteit en landschap en raakt daarmee aan verschillende provinciale programma’s. Te noemen zijn naast onderhavig programma Mooie en Veilige dijken: Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), (het vervolg van) Recreatie om de stad (RODS)/ Utrecht Buiten, AVP/ Uiterwaard ontwikkeling en het Ringpark.
  Met de partners in het gebied is afgesproken om gezamenlijk te werken aan een integrale gebiedsaanpak en hiervoor gezamenlijk de verkenningsfase te doorlopen met als eindresultaat een voorkeursalternatief voor de dijkversterking inclusief concrete meekoppelkansen en verkenningen ten aanzien van zogenaamde raakvlakprojecten (hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde projectenoverzicht). Voor afspraken met betrekking tot deze integrale gebiedsaanpak is met de partner-organisaties voor de verkenningsfase een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld, deze ligt nu ter vaststelling aan u voor. Het gaat hier om een langjarige samenwerking in meerdere fases. Voor de volgende fases, de planvorming en realisatie, zal een nieuwe SOK aan GS worden voorgelegd.
  Vooralsnog heeft de Coronacrisis geen effect gehad op de planning en afspraken rond de dijkversterking.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte aanpak verkenningsfase dijkversterking Culemborgse veer - Beatrixsluis vast te stellen en aan te gaan.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  Statenlid De Droog van D66 heeft op 23-4-2020 vragen gesteld over innovatieve participatie in de RESsen (Regionale Energie Strategieën), mede naar aanleiding van de gewijzigde (landelijke) planning voor het opstellen van en de besluitvorming over deze strategieën.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Beantwoording van de schriftelijke vragen, ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Droog van D66 betreffende innovatieve participatie in de RESsen, vast te stellen en te verzenden.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  De brief bevat de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV fractie betreffende Vuelta
   (d.d. 21-04-2020).

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Derksen van PVV betreffende de Vuelta vast te stellen en te verzenden.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van klachten stelt de ChristenUnie vragen over de procedure bij schadetaxaties in Utrecht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid N. de Haan van de ChristenUnie betreffende taxatie ganzenschade, vast te stellen en te verzenden.

 • 15A

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie PVV zijn vervolgvragen gesteld aangaande stikstofgevoelige flora in Natura 2000-gebieden. De PVV gaat daarbij in op onderzoeken en is met name geïnteresseerd in de mogelijke verschillen tussen berekende stikstofdepositie en gemeten stikstofdepositie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten: de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende vervolgvragen aangaande stikstofgevoelige flora vast te stellen en te verzenden.