GS-Besluiten

dinsdag 1 september 2020 09:30 - 11:45
Locatie:
16.30
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben de ontwerpbegrotingen 2021 en de ontwerp-jaarrekeningen 2019 van Recreatie Midden Nederland (RMN), Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en Plassenschap Loosdrecht (PL) ontvangen, met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de bijgevoegde concepten voor de zienswijzen worden opmerkingen op hoofdlijnen gegeven, waarbij primair getracht wordt om meer zicht en sturing op de financiën te krijgen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ontwerpbegrotingen 2021 en de concept-jaarrekeningen 2019 van RMN en de schappen voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2021 en concept-jaarrekeningen 2019 van Recreatie Midden Nederland, recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht vast te stellen;
  3. de Statenbrief vast te stellen en deze via de griffie aan te bieden aan PS.

 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016) kunnen GS subsidie verlenen voor natuurbeheer en agrarisch natuur- en waterbeheer. Met de vaststelling van het Besluit tot wijziging van de SVNL2016 worden enkele wijzigingen in deze subsidieregeling aangebracht. Deze wijzigingen vinden grotendeels plaats op voorstel van BIJ12/de samenwerkende provincies.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het besluit tot wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, geregistreerd onder nr. 8214AC11, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de provincie Utrecht verplicht gesteld om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) als toezichthouder, adviseur en contactpunt voor AVG-aangelegenheden aan te wijzen. De FG is organisatorisch gepositioneerd in de eenheid concerncontrol. In het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004 (artikel 15, lid 1, onder f) is opgenomen dat het College van GS beslist over het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een FG. De afgelopen periode is de eerste werving om de functie vast te vervullen niet succesvol verlopen en is de functie op interim basis vervuld geweest. Een recente nieuwe poging om een FG te werven was wel succesvol en het voorstel is om mevrouw A.N. Jokhoe per 1 september 2020 aan te wijzen als de nieuwe FG van de provincie Utrecht. De aanwijzing van de nieuwe FG dient ook te worden doorgegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De huidige interim FG zal de nieuwe FG inwerken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. met mevrouw A.N. Jokhoe met ingang van 1 september 2020 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (één jaar) aan te gaan met de intentie tot een vast dienstverband bij goed functioneren;
  2. mevrouw A.N. Jokhoe aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming.

 • 0.15.H
 • 01A
 • 01D
 • 01F
 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 17 maart hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Begin april zijn deze documenten zowel in de online viewer voor digitale plannen, als in pdf-vorm beschikbaar gesteld op de provinciale website.
  Op 1 april heeft de minister voor Milieu en Wonen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Op 20 mei heeft de minister bekend gemaakt dat het uitstel een jaar betreft. De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet wordt daarmee 1 januari 2022.
  Omdat het wenselijk is om het gedachtengoed uit de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening zo snel als mogelijk in werking te laten treden, geven GS uitvoering aan hun besluit van 14 april jl. om, indien de invoering van de Omgevingswet uitgesteld wordt met meer dan 6 maanden, een aangepaste versie van de Ontwerp Omgevingsverordening te maken en deze in procedure brengen. In deze Interim Omgevingsverordening zijn de regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening omgezet naar regels gebaseerd op de huidige wetten. De Ontwerp Interim Omgevingsverordening wordt samen met de Ontwerp Omgevingsvisie en het milieueffectrapport van 22 september tot 2 november ter inzage gelegd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Ontwerp Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vast te stellen met uitzondering van het onderdeel weidevogels;
  2. de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken te ondertekenen en met de ingevulde aanvraag voor experimenteren onder de Crisis- en herstelwet te versturen.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  In de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp interim omgevingsverordening Provincie Utrecht is een nieuwe systematiek voor woon- en werklocaties opgenomen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor regionaal programmeren. Regionale programmering houdt in dat samen met gemeenten/regio’s  op regionaal niveau adaptieve programma’s voor wonen en werken worden opgesteld. De essentie van deze regionale programma’s wordt opgenomen in een door GS vast te stellen provinciaal programma voor wonen en werken.
  De nieuwe systematiek en alle regels die van toepassing zijn op omgevingsplannen voor woon- en werklocaties zijn al opgenomen in de Ontwerp- interim omgevingsverordening. PS stellen ook kaders voor het proces en de inhoud van de regionale programma’s. Dit betreft onder andere de kwantitatieve bandbreedtes, maar ook kwalitatieve aspecten, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw in de goedkopere segmenten, energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en circulariteit. Hiervoor is bijgaand Kader voor de regionale programmering voor wonen en werken opgesteld. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om dit kader vast te stellen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel Kader voor regionale programmering wonen en werken vast te stellen en het Statenvoorstel met bijlage ter besluitvorming naar Provinciale Staten te sturen.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Gedurende de zomerperiode is hard gewerkt om het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: “VRT”) conform de aan het coronavirus aangepaste planning uit te voeren. De werkzaamheden verlopen grotendeels voorspoedig en de bestaande issues van baanstabiliteit en toegankelijkheid (spleetbreedte) worden voortvarend opgepakt. Desondanks is er naar alle verwachting uitloop bij het verkrijgen van een indienststellingsvergunning. Deze is vereist om te starten met de exploitatie. De verwachting is dat de exploitatie op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid niet op de geplande datum van 21 september 2020 kan starten maar enkele weken later. Ook op het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein is sprake van uitloop om het opgetreden risico van baanstabiliteit te kunnen mitigeren. De verwachting is dat de exploitatie op dit traject 15 november kan starten. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik zullen moeten maken van het vervangend busvervoer.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de recente ontwikkelingen binnen het project VRT;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 09

  Essentie / samenvatting:
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening heeft per 1 juli 2020 een nieuwe subsidieregeling voor tijdelijke ondersteuning van Nationale Parken opengesteld. De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) dient uiterlijk op 15 september 2020 hiervoor de aanvraag in bij het rijk. Vereiste daarbij is een intentieverklaring waarin de provincie verklaart zich in te spannen om de Stichting te helpen de regionale cofinanciering (van 50% maximaal € 400.000 voor de periode 2021-2023) bijeen te brengen dan wel zelf deze cofinanciering te leveren. Ons voornemen is om de stichting in de periode 2021-2023/24 weer te subsidiëren voor ca €400.000 per jaar. Daarbinnen is dan voldoende ruimte voor de cofinanciering van de LNV-subsidie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de intentieverklaring inzake Tijdelijke ondersteuning Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, documentnummer 8214A576 vast te stellen

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  De Statenleden Chidi en De Droog van D66 hebben gevraagd of GS de mogelijkheden van een energietoets wensen te verkennen, waarmee grote energieverbruikers uit de provincie kunnen worden geweerd. Het antwoord op deze vraag is gelet op Europese en nationale wetgeving ontkennend.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Chidi en De Droog van D66 betreffende de “Energietoets als ruimtelijk afwegingskader” vast te stellen en te verzenden.

 • 13

  Essentie / samenvatting:
  Door mevrouw De Jong (GroenLinks) zijn 6 vragen gesteld over  het proces en de procedure betreffende de aanvraag omgevingsvergunning door MSD Intervet te De Bilt. MSD Intervet is een onderneming die valt onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo), omdat de onderneming een ‘Farmaceutische produktenfabrieken: - formulering en afvullen geneesmiddelen’ betreft. Op 22 april 2020 is door MSD Intervet de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Voordat een besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning kan worden genomen, dient de gemeente De Bilt een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (buitenplanse afwijking; bouwen buiten het bouwvlak). De Vvgb moet gezamenlijk met het ontwerp-besluit omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert bij ondernemingen waarop het Brzo-regiem van toepassing is, in opdracht van Gedeputeerde Staten de beoordelingen en de procedure op het gebied van milieu en bouwen uit. De door de OD NZKG uitgevoerde beoordeling laat geen knelpunten op het vlak van milieu en bouwen zien.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jong van GroenLinks betreffende MSD Intervet te De Bilt vast te stellen en te verzenden.