GS-Besluiten

dinsdag 21 april 2020 09:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.08

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 januari 2020 heeft de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) een advies over het programmaplan energietransitie 2020-2025 uitgebracht. GS hebben hierop schriftelijk aangegeven dat zij na de vaststelling van het programmaplan met een reactie zou komen. Het PCL-advies heeft hoofdzakelijk betrekking op meetbare doelen, integrale aanpak en het creëren van bewustwording. In de reactie wordt op alle deeladviezen ingegaan, onder verwijzing naar de activiteiten die GS bij de uitvoering van het programma op deze gebieden zullen uitvoeren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de reactie op het advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving vast te stellen;
  2. Provinciale Staten middels bijgevoegde Statenbrief te informeren.

 • 0.09

  Essentie/ samenvatting:
  Bepaalde typen roestvaststaal (RVS) zijn niet bestand tegen chloordamp in overdekte zwembaden. Daardoor kunnen dragende delen van gevaarlijk RVS corroderen (‘roesten’) met gevaarlijke situaties tot gevolg, zoals het mogelijk naar beneden vallen van plafond(onderdelen) of  geluid- en lichtinstallaties.
  Sinds 2016 is wettelijk bepaald dat eigenaren van voor publiek toegankelijke overdekte zwembaden vóór 1 januari 2017 moesten aantonen dat er geen dragende delen van gevaarlijk RVS meer in hun zwembad aanwezig waren. Gemeenten moeten erop toezien dat door de zwembadeigenaren aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.  Door Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is, aanvullend op de reguliere IBT-taak, vanaf de tweede helft van 2018 getoetst of de gemeenten in de provincie Utrecht de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op naleving van het ‘RVS-verbod’ en zo nodig handhavend zijn opgetreden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  de ‘Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal in overdekte zwembaden’ vast te stellen;
  2.  de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.15

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over de periode 1 januari t/m 31 maart 2020. Bijgaand ontvangt u de voortgang vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2020 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof. Hierin is de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen beschreven. Hierin is tevens het antwoord op motie 88 opgenomen betreffende het verlenen van ondersteuning door de provincie aan gemeenten bij het afhandelen van vergunningaanvragen voor projecten waarbij stikstofemissie aan de orde is.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de tussentijdse voortgangsrapportage voor het eerste kwartaal 2020 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming stikstof vast te stellen en PS daarover te informeren.

 • 0.18B

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie PVV zijn vragen gesteld over verscheidene aspecten van de stikstofproblematiek. Het gaat met name over de betrouwbaarheid van de gehanteerde modelleren en de voordelen van meten. De commissie Hordijk heeft geconstateerd dat de modellen en metingen doelgeschikt zijn en daarmee voldoende basis zijn voor het stikstofbeleid.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de fractie PVV betreffende verscheidene aspecten van de stikstofproblematiek vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te zijn. Dat betekent dat de leefomgeving in de provincie zodanig is ingericht, dat het de weersextremen van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen kan opvangen. Het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 is een adaptief programma dat moet leiden tot een klimaatbestendige provincie. Het legt de basis voor een aantal concrete activiteiten en brengt focus aan in het handelen van de provincie op het gebied van klimaatadaptatie. Hiermee geeft het invulling aan de ambitie in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ en de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie. Daarnaast draagt het bij aan de afspraken en nationale doelstellingen van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de Nationale klimaatadaptatiestrategie. Het programma schetst op hoofdlijnen de aanpak voor deze bestuursperiode.
  Het programma is mede tot stand gekomen op basis van meerdere risico- en kansendialogen met partners uit een grote verscheidenheid van sectoren. Ook bij de uitvoering is de samenwerking met de verschillende sectoren van groot belang om een bijdrage te leveren aan de vitale steden en dorpen, een adaptief landelijk gebied en veilige en bereikbare netwerken. Klimaatadaptatie is benoemd tot concernopgave.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het Programma Klimaatadaptatie 2020 – 2023 en het Statenvoorstel vast te stellen en samen ter besluitvorming en vaststelling toe te zenden aan Provinciale Staten, onder voorbehoud van goedkeuring van de € 4 miljoen uitvoeringsbudget.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  De Economische Visie 2020-2027 ‘Focus op een vitale en duurzame economie’ vervangt de oude economische visie van de provincie uit 2011. Met de voorgenomen doelen draagt de provincie bij aan een sterke competitieve duurzame economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en willen we innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven (GSL) en circulaire economie mogelijk maken.
  De provincie richt zich op het toerusten van bedrijven en werknemers op de toekomst, het behouden en waar mogelijk versterken van ons economische profiel, het stimuleren van innovatie en het bieden van voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in aantal en kwaliteit.
  Voor elk beleidsdoel is een aantal strategische meerjarendoelen geschetst en is nadrukkelijk aangegeven wat de inzet en rol is van de provincie. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van snelle transities (zoals digitalisering) als onvoorziene externe schokken, zoals de huidige crisis rondom COVID-19. Het wordt steeds meer duidelijk dat veerkracht en weerbaarheid cruciaal zijn voor onze economie.
  De visie is een strategisch richtinggevend document voor de komende acht jaar, waarin we eerder vastgesteld beleid als bijvoorbeeld de RESU en het beleidsplan onderwijs-arbeidsmarkt hebben verwerkt. De economie is echter niet statisch en het economisch beleid van de provincie zal komend jaar en de jaren daarna concreet worden ingevuld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Economische Visie 2020-2027 Focus op een vitale en duurzame economie vast te stellen met daarin de volgende beleidsdoelen:
  a. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst
  b. Het economisch profiel is sterk en zichtbaar competitief
  c. Bedrijven en kennisinstellingen zijn innovatief sterk
  d. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit
  2. de Economische Visie en het statenvoorstel toe te sturen aan PS.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het hoofddoel van het cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie Utrecht is: bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten. Dat vertaalt zich in twee beleidsdoelen:
  A. Versterken van de culturele infrastructuur
  1. Cultuureducatie aanbieden zodat alle scholieren kennismaken met kunst, media en erfgoed
  2. Bibliothekennetwerk faciliteren om de bibliotheken toegankelijk te houden voor iedereen
  3. Festivals laten floreren zodat iedereen kan deelnemen aan kunst en cultuur
  4. Het cultuurprofiel van Utrecht verstevigen in samenwerking met gemeenten en partners

  B. Behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed
  1. De kwaliteit van de leefomgeving versterken met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen
  2. Monumenten duurzaam restaureren en gebruiken om ze voor toekomstige generaties te behouden
  3. Utrechts erfgoed beheren en bekend maken als bron van kennis en verhalen voor een breed en divers publiek

  Het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ stoelt voor een belangrijk deel op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed, provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Nieuwe accenten worden gelegd op herbestemming en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat meebeweegt met de stedelijke groei. De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door het festivalbeleid te versterken, talentontwikkeling te stimuleren en nieuw museumbeleid te ontwikkelen. De coronacrisis kan leiden tot wijzigingen of temporisering van het beleid. Maar omdat het voor de
  partnerorganisaties van groot belang is om financiële zekerheid te krijgen, is ervoor gekozen om de oorspronkelijke planning te volgen. Het programma geeft de partnerinstellingen de beleidskaders waarop zij hun subsidieaanvraag voor de komende vier jaar baseren. In deze aanvragen kunnen zij de gevolgen van de coronacrisis op hun sector en organisatie meenemen. De subsidieaanvragen dienen zij uiterlijk 1 oktober a.s. bij ons in.

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Het concept Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ vast te stellen;
  2. Het statenvoorstel inclusief het concept Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Binnen de provincie Utrecht vervullen Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), het Utrechts Landschap (HUL) en IVN natuur educatie al jarenlang, zo niet decennia, een spilfunctie. Voor het provinciaal bestuur zijn ze belangrijke maatschappelijke partners en bondgenoten in het onderhouden en versterken van draagvlak voor natuurbehoud in de Utrechtse samenleving. Dit bondgenootschap krijgt gestalte in een langdurige bestuurlijke samenwerking en in subsidietoekenning.
  Het jaar 2020 is het laatste jaar van de vierjarige subsidiecyclus. Dit betekent het evalueren van de aflopende beleidsperiode voor de provincie, maar het betekent ook dat de instellingen helderheid willen en moeten krijgen over de samenwerking en financiële ondersteuning door de provincie in de komende jaren. De bijgevoegde notitie ‘Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN’ beoogt die helderheid tijdig te verschaffen en de koers voor de komende jaren te schetsen voor IVN, HUL en LEU voor hun ‘groene draagvlaktaken’.
  De notitie geeft een korte terugblik op de afgelopen (of eigenlijk nog lopende) subsidieperiode. Beknopt worden de tot nu toe behaalde resultaten beschreven. Het beeld is positief. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren wordt voorgesteld om de opgedragen taken op hoofdlijnen voort te zetten, met enkele beleidsaccenten op grond van geconstateerde trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Daarmee vormt deze notitie de inhoudelijke grondslag voor de (meerjaren-)afspraken en subsidietoekenning met de afzonderlijke instellingen en ook voor de in de Kadernota en provinciale begroting vast te leggen budgetten voor de meerjaren-exploitatiesubsidies.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de notitie ‘Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en met de notitie ‘Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN’ ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  In 2019 is het assessment informatiebeveiliging door Concerncontrol uitgevoerd (3e meting). De bevindingen en aanbevelingen zijn samengevat in dit B-stuk en uitgewerkt in bijlage 1 ‘Notitie Resultaten assessment informatiebeveiliging 2019’ en bijlage 2 (rapport van bevindingen). Uit het assessment komt een gebrek aan  eigenaarschap en urgentie met betrekking tot informatiebeveiliging naar voren. Er is verbetering zichtbaar op het gebied van risicoanalyse en incidentbeheer, terwijl de leerstrategie is teruggevallen. De provincie Utrecht kan de informatiebeveiliging nog niet reguleren zoals bedoeld in het convenant van 2014.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de uitkomsten van het assessment informatiebeveiliging 2019, in het kader van de verplichte zelfregulering informatieveiligheid;
  2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de opvolging van de aanbevelingen halfjaarlijks te volgen;
  4. ten aanzien van bijlage 2 geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  In 2018 is het Actieplan Weidevogels vastgesteld, waarin het weidevogelbeleid is geactualiseerd. Dit actieplan is ter informatie aan de Staten gestuurd. De voortgang van de uitvoering ligt te kennisname voor. In 2019 zijn de weidevogels in het agrarisch weidevogelgebied geteld en de resultaten en de toelichting op de voor- en achteruitgang liggen ter kennisname voor. Ook het vervolgtraject voor aanpassing van het weidevogelbeleid komt in dit voorstel aan de orde.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van: de weidevogeltelling 2019, de voortgang in de uitvoering van het Actieplan Weidevogels, de oorzaken van de verschillen in voor- en achteruitgang in de verschillende weidevogelgebieden;
  2. het traject voor het aanpassen van het voorgestelde weidevogelbeleid ten aanzien van de Vijfheerenlanden en de kievit vast te stellen;
  3. de statenbrief vast te stellen en met de rapportage van de telling ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 16

  Essentie / samenvatting:
  Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan is in gevaar. Veel lokale kranten en sites werken met freelancers, zodat maatregelen als arbeidstijdverkorting voor hen geen soelaas bieden. Lokale en regionale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren.
  Een onderzoek naar de Staat van de Media was al in voorbereiding. Hieraan wordt nu een Kwartiermaker toegevoegd die al lopende initiatieven met elkaar kan verbinden en waar mogelijk uit kan voeren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 47 RvO, gesteld door mevrouw J.d’Hondt van de PvdA fractie en mevrouw H. Rikkoert van de ChristenUnie fractie betreffende “mogelijke ondersteuning regionale en lokale media”, vast te stellen en te verzenden

 • 18A

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie ChristenUnie zijn vragen gesteld over de aankoop van stikstofrechten van veehouderijen door de provincie Noord-Brabant in andere provincies zonder hen hierover te verwittigen. Er heeft geen aankoop plaats gevonden in Utrecht. Door de provincies zijn onderling afspraken gemaakt om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Harder van de fractie ChristenUnie betreffende de aankoop van stikstofrechten bij veehouderijen door de provincie Noord-Brabant buiten de eigen provinciegrenzen vast te stellen en te verzenden.

 • 18E

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 april aanstaande zal er een Bestuurlijk Overleg (BO) stikstof plaatsvinden. GS wordt gevraagd de besluitvorming conform de Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof te bekrachtigen en de vertegenwoordigers uit het BC stikstof te mandateren in het BO namens GS te onderhandelen. GS wordt verzocht hierbij de bandbreedte in onderhandelingsruimte te duiden. De besluitvorming wordt gevraagd omtrent het onderwerp ‘legalisatie meldingen’. Daarnaast vindt een oriënterende bespreking plaats van de onderwerpen ‘extern salderen en verleasen’, ‘redeneerlijnen voor vergunningverlening’, ‘structurele aanpak stikstofproblematiek’ en ‘schadeclaims in relatie tot beweiden’. Daarnaast wordt de stand van zaken medegedeeld bij het opstellen van een handreiking, waarin bepaald wordt wanneer beheer en onderhoud vrijgesteld is van vergunningplicht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten akkoord te gaan met de insteek van de BC stikstof voor het BO stikstof van 22 april 2020 en mandateren de BC vertegenwoordiging om namens GS in het BO stikstof te onderhandelen.