GS-Besluiten

dinsdag 14 juli 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht)
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  In de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht worden de regels voor het verstrekken voor subsidies voor fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoerinfrastructuur en multimodale knooppunten vastgelegd.
  De subsidies voor de lopende OV-concessies vallen niet onder deze uitvoeringsverordening. Deze verordening vervangt de Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten de benodigde wijziging van de ASV vast stellen: 1. op grond van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht vast te stellen; 2. de Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht in te trekken; 3. de Statenbrief over de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 3 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 vastgesteld voor zienswijze. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de onderstaande punten:
  De RUD vragen aantoonbare inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat:
  1. De boeggolf van doorgeschoven werk, ontstaan door coronamaatregelen, naar 2021 zo klein mogelijk is.
  2. Er zodanig wordt bijgestuurd dat de afname van de algemene reserve zo klein mogelijk is.
  3. Het Regievoedersoverleg (RVO) actief te betrekken bij deze ontwikkelingen en mee te nemen in de overwegingen die leiden tot beslissingen op voornoemde punten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. kennis te nemen van de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage RUD 2020 inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen; 2\. gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze; 3\. de zienswijze vast te stellen en deze na het besluit van GS toe te zenden aan de RUD Utrecht; 4\. de bijgevoegde statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Via het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma is bijgedragen aan 22 gebiedsontwikkelingen. De wijze waarop de bijdrage is geleverd, is maatwerk per gebied en varieert van support bij het leggen van verbindingen intern en extern, tot substantiële inzet van investeringsbudget om de financiering en daarmee de realisatie voor elkaar te krijgen. Zeker onder de Omgevingswet blijft de integrale gebiedsbenadering een belangrijk item. Dit is ook opgenomen in de Ontwerp – Omgevingsvisie en – verordening. In de gebieden waar meerdere provinciale opgaven en belangen bij elkaar komen blijft dit vragen om een gebundelde inzet van kennis, bestuurskracht en middelen. De eindrapportage geeft ook een korte doorkijk naar de vervolgaanpak IGP. Met de eindrapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten en ervaringen van het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019. Als bijlage bij de eindrapportage is ook een overzicht opgenomen van de actuele gebiedsontwikkelingen met IGP – betrokkenheid in 2019.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de eindrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 — 2019 vast te stellen; 2\. de statenbrief vast te stellen en met de eindrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  P+R vormt een belangrijk onderdeel van de multimodale knooppunten en draagt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid door een soepele overstap van auto naar een ander vervoersmiddel te faciliteren. De afgelopen jaren zien we dat de P+R’s in de provincie, nabij de treinstations en langs onze openbaar vervoer lijnen, een sterke groei hebben laten zien. Gelijktijdig hebben we een verdere uitbreiding van het P+R-gebruik nodig om de bereikbaarheid te kunnen garanderen in onze verder groeiende provincie. Ook spelen een aantal actuele vragen omtrent parkeren zoals: de wenselijkheid van parkeerregulering rondom kleine stations, de noodzaak tot afstemming van parkeerreguleringsmaatregelen op een spoorcorridor om uitwijkgedrag te voorkomen en overlast voor omwonenden te beperken. Samen met andere partijen in Midden-Nederland zijn we daarom bij meerdere ontwikkelingen voor P+R-voorzieningen betrokken.
  Op dit moment ontbreekt het ons echter aan een regionale of provinciale visie die gericht is op de optimalisering en ontwikkeling van P+R.

  Een integrale visie op P+R geeft de provincie de mogelijkheid om handvatten te bieden aan NS, Prorail, gemeenten, onze -toekomstige- vervoerder(s) en overige stakeholders voor de wijze waarop zij P+R kunnen inzetten, ontwikkelen en optimaliseren in de first and last mile van iemands reis en het aantrekkelijker maken van Parkeren op Afstand. Om te komen tot deze integrale visie is een procesaanpak uitgewerkt waarover PS met een statenbrief wordt geïnformeerd.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Procesaanpak: integrale visie op ontwikkeling en optimalisatie van P+R in de Provincie Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2020 neemt Provinciale Staten een besluit over het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19. Dit steunpakket heeft tot doel om samen met andere partners de ergste noden van de regionale culturele infrastructuur te ondervangen. Het steunpakket is bedoeld voor provinciale instellingen en instellingen met een regionale functie binnen de cultuur- en erfgoedsector, verdeeld over 3 sporen. Om de instellingen in spoor 1 (provinciale instellingen) en spoor 3 (regionale instellingen) goed te bedienen, worden verschillende regelingen ontwikkeld:
  1. Opstartregeling
  2. Innovatieregeling
  3. Overbruggingsregeling
  Dit voorstel behandelt de Opstartregeling. De besluitvorming over de Innovatieregeling en de Overbruggingsregeling vinden op een andere wijze of een later tijdstip plaats. Met de Opstartregeling worden instellingen geholpen voor een relatief laag bedrag (maximaal 3.000 euro per aanvraag, maximaal 1 per instelling) om praktische aanpassingen ten aanzien van de COVID-19 crisis te kunnen uitvoeren of advies in te winnen. Er is in totaal maximaal 150.000 euro beschikbaar voor deze regeling. De regeling loopt van 1 augustus tot 1 oktober 2020 waarbij geldt dat als de middelen uitgeput zijn, de regeling sluit.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de Opstartregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 8211942C, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad, onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde financiële middelen en de vaststelling van de gewijzigde Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht door provinciale staten op 15 juli 2020.
 • 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  De uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023 dient om uitvoering te geven aan de subsidieverlening volgens het cultuur en erfgoedbeleid zoals dat is vastgesteld in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023, nr.82115C57, met nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht vast te stellen en dit besluit bekend te maken in het Provinciaal blad van Utrecht.
 • 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gedeputeerde staten van Noord-Holland de aanbeveling toegezonden om de heer dr. ir. G.M. van den Top met ingang van 1 november a.s. te herbenoemen tot dijkgraaf. In artikel 15 lid 6 van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 is bepaald dat gedeputeerde staten van Utrecht en Zuid-Holland over de aanbeveling worden gehoord voordat gedeputeerde staten van Noord-Holland de aanbeveling naar de Minister zenden. Gezien de goede ervaringen met de heer Van den Top wordt voorgesteld om Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te berichten dat kan worden ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. in te stemmen met de aanbeveling van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel\, Gooi en Vecht om de heer dr\. ir\. G\.M\. van den Top met ingang van 1 november 2020 te herbenoemen tot dijkgraaf; 2\. vast te stellen de hiertoe te verzenden brief aan Gedeputeerde Staten van Noord\-Holland\.
 • 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Bij de implementatie van de Wet lokaal spoor per 1-12-2015 hebben Gedeputeerde Staten beleidsregels vastgesteld voor medische en psychologische keuringen voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen op basis van de Wet lokaal spoor. Dit betreft in de praktijk trambestuurders en verkeersleiders. Daarmee stelden Gedeputeerde Staten de keuringseisen en de keuringsinstanties vast. In de nieuwe beleidsregels zijn de keuringseisen geactualiseerd en zijn eisen opgenomen voor het apart aanwijzen van de keuringsinstanties door Gedeputeerde Staten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de Beleidsregels 2020 inzake medische en psychologische keuringen voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen op basis van de Wet lokaal spoor vast te stellen en deze de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad in werking te laten treden; 2. de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen op basis van de Wet lokaal spoor d.d. 7 januari 2015 (817BD98) in te trekken.
 • 0.26.H

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het onderdeel LEADER van het POP3 programma is sprake van twee deelprogramma’s, Lokale Ontwikkelstrategieën (LOS-en), die betrekking hebben op twee Utrechtse LEADER-gebieden. Voor deze LOS-en is een verzoek tot wijziging ingediend wat leidt tot aanpassing van subsidieplafonds voor twee POP3-openstellingsbesluiten: Uitvoering projecten en Samenwerkingsactiviteiten. De wijzigingen in de POP3-openstellingsbesluiten zijn nodig voor een optimale besteding van de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om de LOS-en opnieuw vast te stellen en de daaruit voortkomende wijzigingen in de subsidieplafonds in wijzigingsbesluiten op de twee regelingen goed te keuren. Daarnaast wordt het voorstel gedaan om – ter overbrugging van het huidige COVID 19-virus – POP3-projecten die een dringende behoefte hebben tot voorfinanciering, een voorschot te verstrekken op het te ontvangen provinciale deel van de POP3-subsidie.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de gewijzigde LOS voor Utrecht Oost vast te stellen \(bijlage 1a Verzoek LAG en 1b Gewijzigde LOS\); 2\. de gewijzigde LOS voor Utrecht West \(Weidse Veenweiden\) vast te stellen \(bijlage 2a Verzoek LAG en 2b Gewijzigde LOS\); 3\. het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER\-projecten 2018\-2020’ voor Utrecht Oost en West vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad \(bijlage 3\); 4\. het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Samenwerkingsactiviteiten LEADER 2018\-2020’ voor Utrecht Oost en West vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad \(bijlage 4\); 5\. subsidieontvangers van POP3\-projecten de gelegenheid te bieden tot het aanvragen van een voorschot op het te ontvangen deel van de provinciale cofinanciering \(uit bestaande verplichting\)\.
 • 0.27.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 7 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten een ontheffing verleend op basis van de Wet natuurbescherming die het toestaat dat het foerageergebied van een das wordt aangetast en daarmee indirect een dassenburcht. Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk heeft als derde-belanghebbende bezwaar gemaakt tegen deze ontheffing. De Awb-adviescommissie adviseert om de bezwaren deels gegrond te verklaren.
  Gedeputeerde Staten beslissen conform dit advies en vullen de motivering van de ontheffing in beslissing op bezwaar aan. Dit betekent dat de ontheffing in stand wordt gelaten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de bezwaren deels gegrond te verklaren en het besluit van 7 februari 2020 \(Z\-WNB\-RI\-REG\-2019\-0824\) onder aanvulling van de motivering in stand te laten; 2\. de afdoeningsbrief vast te stellen\, te verzenden en voor de motivering van de beslissing\, voor zover deze niet wordt aangevuld\, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb\, te verwijzen naar het advies van 22 juni 2020 van de Awb\-adviescommissie van PS en GS\.
 • 0.29.H

  Essentie / samenvatting:
  Dhr. Boswijk van het CDA heeft vragen gesteld over de gemeentelijke beleidskaders voor zon op land in de provincie Utrecht. In onze provincie hebben nog niet alle gemeenten een beleidskader zon op land opgesteld, maar de meeste gemeenten die zonnevelden willen toestaan zijn wel bezig met de ontwikkeling van een dergelijk beleidskader. Met de gemeenten die nog geen beleidskaders hebben, gaat de provincie in gesprek om de gemeenten aan te sporen een beleidskader te ontwikkelen. Desgewenst is de provincie bereid om deze gemeenten ook daarin te ondersteunen.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Boswijk van het CDA betreffende zonneweides vast te stellen en te verzenden.
 • 0.30.H

  Essentie / samenvatting:
  Het betreft de beantwoording van vragen van het Statenlid Derksen over de Regionale Energiestrategie m.b.t. de RES dd. 19 juni 2020. De vragen spitsen zich toe op de elektriciteitsprijs en subsidie voor het opwekken van duurzame energie.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de Partij Voor de Vrijheid betreffende de Regionale Energie Strategieën vast te stellen en te verzenden.
 • 0.33.H

  Essentie / samenvatting:
  In Montfoort is in 2016 zonder toestemming een zogeheten pestbosje gekapt en een bijbehorende ringsloot gedempt. De overtredingen zijn op last van de gemeente Montfoort en de provincie door bezwaarde ongedaan gemaakt, met uitzondering van een dam in de ringsloot. Die heeft bezwaarde laten liggen. In juli 2019 trokken Gedeputeerde Staten de last onder dwangsom schriftelijk in. Eind 2019 realiseerden Gedeputeerde Staten zich dat de situatie, achteraf bezien, indertijd niet correct is beoordeeld. Aan bezwaarde is vervolgens opnieuw een last onder dwangsom opgelegd om ook de dam alsnog verwijderd te krijgen. Daartegen is bezwaar aangetekend. De Awb-adviescommissie is van mening dat bezwaarde in z’n recht staat. Met een nieuwe last onder dwangsom voor hetzelfde feit, terwijl er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, schenden Gedeputeerde Staten volgens de Awb-adviescommissie zowel het vertrouwens- als het rechtszekerheidsbeginsel. Gedeputeerde Staten besluiten om het Awb-advies over te nemen en vergoeden aan bezwaarde de reguliere, wettelijk vastgelegde proceskosten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom d\.d\. 25\-2\-2020 als gegrond aan te merken; 2\. de last onder dwangsom d\.d\. 25\-2\-2020 te herroepen; 3\. aan bezwaarde een vergoeding van proceskosten toe te kennen op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht; 4\. de beslissing op bezwaar vast te stellen\, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb\-adviescommissie van PS en GS van 5 juni 2020\.
 • 0.34.H

  Essentie / samenvatting:
  In 2017, 2018 en 2019 hebben Gedeputeerde Staten voor twee locaties in de gemeente De Bilt ontheffingen verleend voor luchtvaartactiviteiten (onder andere met een helikopter). In februari 2020 verleenden Gedeputeerde Staten voor diezelfde locaties voor de vierde keer opnieuw ontheffingen. Stichting Utrechts Landschap, Stichting Milieuzorg Zeist en Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West hebben daartegen bezwaar aangetekend. De Awb-adviescommissie constateert dat Gedeputeerde Staten de voor het kalenderjaar 2020 aangevraagde ontheffingen hadden moeten weigeren. Op grond van de provinciale Beleidsregels voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik (TUG) van terreinen, niet zijnde luchthavens, mogen TUG-ontheffingen voor luchtvaartactiviteiten voor identieke locaties maximaal voor drie opeenvolgende kalenderjaren worden verleend. In de eind 2018 nieuw vastgestelde en inhoudelijk aangescherpte TUG-beleidsregels ontbreekt overgangsrecht. Gedeputeerde Staten besluiten om het Awb-advies over te nemen en de drie voor 2020 verleende TUG-ontheffingen te herroepen door deze te weigeren op grond van de TUG-beleidsregels. Nu de huidige TUG-beleidsregels al bijna drie jaar gelden, zien Gedeputeerde Staten af van tussentijdse aanpassing. De drie natuur- en milieubelangenorganisaties hebben niet om vergoeding van proceskosten gevraagd.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. af te zien van het tussentijds aanpassen van de op 19\-10\-2018 inhoudelijk aangescherpte TUG\-beleidsregels; 2\. de bezwaarschriften tegen de drie TUG\-ontheffingen d\.d\. 4 februari \(2 maal\) en 6 februari 2020 als gegrond aan te merken; 3\. de drie TUG\-ontheffingen d\.d\. 4 februari \(2 maal\) en 6 februari 2020 te herroepen door deze te weigeren op grond van artikel 9\, zevende lid\, van de TUG\-beleidsregels; 4\. de beslissingen op bezwaar vast te stellen\, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb\-adviescommissie van PS en GS van 9 juni 2020\.
 • 0.35.H

  Essentie / samenvatting:
  Stichting STRO heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS van 3 juni 2019 om de subsidieaanvraag voor het project Utrechtse Euro voor een bedrag van € 974.608 af te wijzen. Op 15 oktober 2019 heeft de hoorzitting inzake dit bezwaar plaatsgevonden. Op voorstel van de Awb-adviescommissie hebben vervolgens – in het kader van de aanvulling van het bezwaar – gesprekken plaatsgevonden tussen gedeputeerde Strijk en STRO en tussen de gedeputeerde en een aantal boardmembers van de Economic Board Utrecht (EBU) die bij de aanvraag betrokken zijn geweest. Deze gesprekken en het door STRO ingediende aanvullende bezwaarschrift hebben niet geleid tot nieuwe inzichten. Op 30 juni 2020 heeft de Awb-adviescommissie haar advies opgesteld. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bestreden besluit in stand te laten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de bezwaarschriften d\.d\. 3 juli 2019 en 29 april 2020 tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag van STRO voor het project 'Utrechtse Euro' ongegrond te verklaren; 2\. het bestreden besluit van d\.d\. 3 juni 2019 in stand te laten\, onder aanvulling van de motivering; 3\. vergoeding van proceskosten niet toe te kennen; 4\. de beslissing op bezwaar inclusief aanvullende motivering vast te stellen en te verzenden\.
 • 0.38.H
 • 0.40.H
 • 01A
 • 01D
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 december 2018 hebben PS de Visie Bodemdaling vastgesteld. In deze visie is aangekondigd dat de provincie, in samenwerking met partijen, een uitvoeringsprogramma bodemdaling opstelt. Ook de ontwerp-Omgevingsvisie (maart 2020) meldt het opstellen van een uitvoeringsprogramma bodemdaling. Bijgevoegd het uitvoeringsprogramma conform de afspraken met de Staten en met als titel ‘Uitvoeringsprogramma Bodemdaling Provincie Utrecht 2020-2023 ‘.

  Het bijgevoegde uitvoeringsprogramma is een praktische en compacte uitwerking van de Visie Bodemdaling, waarin ook de actualiteiten die voortvloeien uit het Klimaatakkoord 2019 een plek gekregen hebben. We laten met het uitvoeringsprogramma concreet zien wat we op korte termijn en in de komende paar jaar samen met onze partners doen in termen van projecten & activiteiten en welke resultaten we ermee willen bereiken. Ook de beschikbare financiën en de verdeling ervan over de verschillende programmalijnen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. het Statenvoorstel over het uitvoeringsprogramma bodemdaling vast te stellen; 2\. het ‘Uitvoeringsprogramma Bodemdaling Provincie Utrecht 2020\-2023’ en het Statenvoorstel aan te bieden aan Provinciale Staten; 3\. het bijgevoegde persbericht vast te stellen en te versturen; 4\. gedeputeerde Bruins Slot te mandateren om na besluitvorming in de bijgevoegde stukken nog redactionele wijzigingen door te voeren\.
 • 05

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord 2019-2023 is door de coalitiefractie de ambitie vastgelegd om met ingang van 2020 de Voorjaars- en Najaarsnota samen te voegen tot één Zomernota. Het doel hiervan is Provinciale Staten een betere mogelijkheid te bieden om (bij) te sturen, alsmede het realiseren van een efficiencyslag.

  De zomernota is de financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft inzicht in de prognose voor het gehele jaar. De voortgang tot en met 31 mei 2020 wordt afgezet tegen de programmabegroting 2020, die vorig jaar is vastgesteld door PS.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de zomernota 2020 vast te stellen; 2\. het bijbehorende Statenvoorstel vast te stellen; 3\. de portefeuillehouder Strijk te mandateren om redactionele wijzigingen door te voeren en nadien de Zomernota 2020 en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden\.
 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten biedt de “Nota Grondbeleid 2020” aan ter vaststelling door Provinciale Staten. Met dit stuk wordt er een provincie dekkend beleid vastgesteld voor grondtransacties en beheer door de provincie Utrecht. Tevens wordt er bij vastgoedtransacties een centrale positie gewaarborgd voor het team Grondzaken en Bedrijfsvoering. Dit expertiseteam borgt de naleving van de nota grondbeleid in de organisatie. Naast deze beleidsnota is er een onderliggend “Uitvoeringskader grondbeleid” opgesteld. Deze wordt ter vaststelling aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1.  de “Nota Grondbeleid 2020” ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten, waarbij: \- het grondbeleid geldt voor alle programma’s en afdelingen van de provincie Utrecht; \- grondbezit is geen doel op zich\, maar altijd een middel voor de realisatie van doelen; \- de provincie hanteert als voorkeur een faciliterend grondbeleid; \- indien actief grondbeleid nodig is\, gebeurt dit voor de aankoop en verkoop marktconform en transparant\. Bij verkoop van gronden geldt aanvullend dat het openbaar gebeurt; \- besluiten tot aankoop of verkoop worden altijd genomen door het college van GS en dit  besluit past binnen de kaders van het door PS vastgestelde beleid; \- in principe is grondbezit tijdelijk\. Uitzonderingen worden beargumenteerd door GS  vastgesteld; \- de dekking van de kosten van beheer van gronden zijn altijd onderdeel van het aankoopvoorstel; -  team grondzaken en bedrijfsvoering verantwoordelijk is voor de uitvoering van vastgoedhandelingen die namens de provincie Utrecht worden verricht -  in de werkprocessen van het team grondzaken en bedrijfsvoering gelden de uitgangspunten functiescheiding,uniformiteit en het vier-ogenprincipe. 2\. het “Uitvoeringskader grondbeleid 2020” vast te stellen\. 3\. de Nota Uitvoering Grondstrategie en het bijbehorende Handelingskader Onroerend Goed dat is gekoppeld aan het meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland buiten werking te stellen\. 4\. de beslisbevoegdheid over een grondtransactie een gedeelde verantwoordelijkheid van het college te maken en niet langer te mandateren naar één gedeputeerde\.
 • 08

  Essentie / samenvatting:
  De Economic Board Utrecht (EBU) heeft een procesaanpak ontwikkeld voor begeleiding van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de provincie Utrecht om hun appartementencomplexen te verduurzamen. De aanpak moet leiden tot een versnelling van het verduurzamen van VvE-complexen. Om deze aanpak mogelijk te maken, heeft de EBU subsidie aangevraagd bij de Europese Investeringsbank (EIB).

  De EIB is bereid een subsidie van € 2,7 mln. te verstrekken. Bevoorschotting van de ELENA-subsidie tot een maximum van € 1,89 mln. (70% van de subsidie) is alleen mogelijk met een garantstelling door een daartoe bevoegd publiek orgaan. Daarom wordt voorgesteld de EBU een garantstelling te verlenen tot een bedrag van maximaal € 1,89 mln.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. onder de uitvoeringsverordening Binnenstedelijke Ontwikkeling een garantstelling te verstrekken aan de Economic Board Utrecht van maximaal € 1\,89 mln\. voor de ELENA\-subsidie van € 2\,7 mln\. die de Europese Investeringsbank voornemens is aan de EBU te verstrekken\, onder de voorwaarde\(n\) dat elke euro aan procesgeld minimaal € 10 aan investeringsgeld oplevert; 2\. ter dekking van het uitstaande risico van € 1\,89 mln\. een bedrag ter grootte van € 378\.000 uit het programma Energietransitie toe te voegen aan de reserve weerstandsvermogen; 3\. de opgavemanager Binnenstedelijke Ontwikkeling te mandateren het proces voor het afgeven van de garantstelling af te wikkelen; 4\. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 13

  Essentie / samenvatting:
  In juli 2018 hebben Provinciale Staten het ambitiedocument Sterke Lekdijk en Grebbedijk vastgesteld. Op dit moment wordt verder gebouwd aan de provinciale opgave ‘Mooie en Veilige dijken’ waarin omgevingskwaliteit bij dijkversterking centraal staat en waarin de ambitie zoals vastgesteld door PS (en benoemd in het coalitieakkoord) wordt uitgewerkt.
  Het programmaplan Mooie en Veilige dijken is in concept gereed en wordt ter vaststelling aan GS aangeboden. In het programmaplan wordt weergegeven welke rol de Provincie Utrecht op zich neemt en welke bijdrage de provincie levert bij de ruim 70 km dijkversterking in onze provincie.
  Het gaat hier om Sterke Lekdijk van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) (6 projecten), Grebbedijk van Waterschap Vallei en Veluwe en SAFE (Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen) van Waterschap Rivierenland. In totaal gaat het om acht projecten.
  Het programmaplan wordt met een Statenbrief ter informatie aangeboden aan PS.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. het programmaplan “Mooie en Veilige dijken” vast te stellen; 2\. de Statenbrief “Mooie en Veilige dijken” vast te stellen en samen met de Visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk ter informatie aan PS toe te zenden\.
 • 14

  Essentie / samenvatting:
  In de vergadering van 30 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de motie “verzilver uw dak” aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten worden opgedragen om een plan te ontwikkelen om zonnepanelen op bedrijfsdaken te versnellen. Gedeputeerde Staten gaan bedrijven ondersteunen om zonnepanelen op hun daken te realiseren door 1) het beschikbaar stellen van informatie via een online platform; 2) het aanbieden van quick-scans zodat bedrijven snel inzicht krijgen in de technische en financiële potentie van zonnepanelen op hun dak; 3) het beschikbaar stellen van subsidie om collectief bedrijven te verduurzamen; 4) bedrijven in contact te brengen met lokale Energiecoöperaties 5) door het Energiefonds Utrecht bij bedrijven onder de aandacht te brengen en 6) in te zetten op stimulerend toezicht bij bedrijven.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Uitvoering motie 84 verzilver uw dak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 15

  Essentie / samenvatting:
  In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is vastgelegd dat de festivalsector zowel kwantitatief als kwalitatief een impuls wordt gegeven. Hiervoor is voor de periode 2021-2024 € 5.236.000 ( € 1.309.000,- per jaar) structureel beschikbaar. Op basis van de nota ‘Festivalbeleid 2021-2024’ heeft de adviescommissie festivals 2021-2024 van de 39 aanvragen, voor een totaalbedrag van € 8.935.000,-, er 23 als subsidiabel beoordeeld. Alle subsidiabel beoordeelde aanvragen ontvangen in het advies van de commissie een provinciale bijdrage voor de periode 2021 – 2024. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 5.056.000 (€ 1.264.000,- per jaar). Hierbij zijn 12 aanvragen afkomstig van buiten de stad Utrecht voor een totaalbedrag van € 978.000,- (€ 244.500,- per jaar). Het beoogde beleidsdoel om € 1.000.000,- voor de regio te bestemmen, is daarmee nagenoeg behaald. De commissie adviseert daarnaast om aan 4 aanvragers een zogenaamd ontwikkelingsbudget toe te kennen voor een totaalbedrag van € 180.000,- (€ 45.000,- per jaar).


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het advies van de adviescommissie festivals 2021-2024 vast te stellen; 2. het advies als uitgangspunt te hanteren bij de verlening van de subsidies; 3. de Statenbrief vast te stellen en met het advies ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 16

  Essentie / samenvatting:
  De provincie heeft een onderzoek laten doen naar vakantieparken, campings en jachthavens in de provincie Utrecht en Wijdemeren, om een beter beeld te krijgen van de kansen voor ontwikkelingen en bedreigingen door oneigenlijk gebruik en verrommeling. Dit recent afgeronde onderzoek is een startpunt voor een integrale aanpak. Daarnaast heeft de provincie in overleg met de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden- Nederland gevraagd een inventariserend veiligheidsbeeld op te stellen van alle vakantieparken, jachthavens en campings van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht en gemeente Wijdemeren in de provincie Noord-Holland.
  De Gemeente Wijdemeren heeft gevraagd om te kunnen deelnemen aan dit onderzoek, omdat de gemeente geen onderdeel was van eerder onderzoek in Noord-Holland. De provincie Utrecht heeft hiermee ingestemd vanwege de link met het plassengebied in de provincie Utrecht en de samenwerking met RIEC (het RIEC werkt voor Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland).

  De belangrijkste aanbeveling is om een verkenner aan te stellen die aan de slag gaat met het vergroten van draagvlak en het opstellen van een gezamenlijke integrale visie en programma-aanpak vitale vakantieparken.

  Op basis hiervan wordt het voorstel gedaan om met betrokken gemeenten en ondernemers een stuurgroep in het leven te roepen, die opdrachtgever wordt van deze verkenner.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. het rapport Vitaliteitsonderzoek recreatieparken en jachthavens provincie Utrecht vast te stellen en te verspreiden aan gemeenten; 2\. het inventariserend veiligheidsbeeld van het RIEC ter kennisgeving aan te nemen en tegelijk met het  vitaliteitsonderzoek te verspreiden aan gemeenten; 3\. een stuurgroep vitale vakantieparken op te richten en deze een opdracht te laten formuleren aan een onafhankelijke verkenner die met de partijen komt tot een visie\, strategie en plan van aanpak; 4\. Gedeputeerde Schaddelee verantwoordelijk te maken voor de aanpak vakantieparken en deel te laten nemen aan de stuurgroep; 5\. de Statenbrief vast te stellen en te verzenden\.
 • 18

  Essentie / samenvatting:
  Dit voorstel strekt tot wijziging van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004. De reden hiervoor is tweeledig.

  Ten eerste is het van belang de bevoegdheden van de GS-leden te actualiseren zodat zij aansluiten bij de wensen van dit college. Uitgangspunt hierbij is het principe van collegiaal bestuur, zoals vastgelegd in de Provinciewet. Gedeputeerde Staten kunnen aan individuele leden eigen bevoegdheden geven, uit te oefenen namens GS, maar dit moet afgewogen worden tegen het belang van collegiale besluitvorming met gezamenlijke beïnvloedingsmogelijkheid en verantwoordelijkheid. Binnen voorgaand kader is dit voorstel te plaatsen.

  Ten tweede zijn enkele andere actualisaties nodig. Het betreft kleine aanpassingen die samenhangen met de vigerende regelgeving.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning besluiten: het voorstel tot wijziging van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004, geregistreerd onder  nummer 8210D225, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.
 • 22

  Essentie / samenvatting:
  In 2007 is het Coordinatiebureau Groene Hart opgericht als werkorganisatie van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. De wijze waarop de financiering van de bemensing van het Coordinatiebureau wordt geregeld, voldoet niet aan de juridische eisen. Om te voldoen aan de regels van het Europese aanbestedingsrecht en de Aanbestedingswet 2012 willen de Groene Hart provincies hun samenwerking vorm geven in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, namelijk een ‘horizontale samenwerking’ zoals bedoeld in artikel 2.24c van de Aanbestedingwet 2012. In de ‘Samenwerkingsovereenkomst inzake Coördinatiebureau het Groene Hart’ worden hiertoe de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de samenwerking ten aanzien van de financiering en het beheer van het Coördinatiebureau vastgelegd, evenals inhoudelijke en procedurele afspraken over de uitvoering van de taken door het Coördinatiebureau.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de Samenwerkingsovereenkomst inzake Coördinatiebureau het Groene Hart vast te stellen en aan te gaan; 2\. voorgaande managementovereenkomsten inzake de samenwerking in het Groene Hart te beëindigen\.
 • 24

  Essentie / samenvatting:
  De doelenboom, als belangrijk ordenend instrument in de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus), is sterk verbeterd. De versie 2.0 van de doelenboom is besproken in de verschillende commissies. Op 8 juli 2020 is  de doelenboom (versie 3.0) definitief door PS worden behandeld. In het statenvoorstel worden alle beleidsdoelen behandeld. De meerjarendoelen worden door GS vastgesteld. Ook de eerstverantwoordelijke gedeputeerde voor elk meerjarendoel wordt vastgesteld.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de meerjarendoelen van de doelenboom 3\.0 vast te stellen; 2\. de eerst verantwoordelijke gedeputeerde per meerjarendoel ter kennisname te vermelden in het schema Doelenboom\.
 • 25

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het tweede kwartaal van 2020 (1-4-2020 t/m 30-6-2020). In de voortgang over dit tweede kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen beschreven.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof tweede kwartaal 2020 over het tweede kwartaal 2020 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming stikstof vast te stellen en aan PS te verzenden ter informatie.
 • 28

  Essentie / samenvatting:
  De UK gaat de EU verlaten met als gevolg dat EU instituten zullen moeten verplaatsen naar een EU land. De Partij voor de Vrijheid heeft vragen gesteld over het aantrekken van dit soort instituten naar de provincie Utrecht.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen van de PVV betreffende Brexit en de verhuizing EU instellingen vanuit Engeland naar de provincie Utrecht vast te stellen en te verzenden.
 • 31

  Essentie / samenvatting:
  Op 19-06-2020 heeft Statenlid Dercksen van de Partij voor de Vrijheid schriftelijke vragen gesteld over de NMU.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende NMU vast te stellen en te verzenden
 • 32

  Essentie / samenvatting:
  De PVV heeft vragen gesteld naar aanleiding van een memo over het aantal meldingen in het Utrechtse Openbaar Vervoer van het dragen van gedeeltelijk gezichtsbedekkende kleding.
  Er wordt onder andere gevraagd of overtredingen zijn beëindigd en of de politie is ingeschakeld. Tevens wordt gevraagd of handhaving prioriteit heeft en de rol die de provincie heeft in handhaving.
  In de beantwoording wordt verwezen naar de landelijke lijn die vervoerders in Nederland hebben afgesproken over deze wet. Deze lijn houdt er rekening mee dat vervoerders de wet niet zelf kunnen handhaven, en is gericht op de-escalatie en het voorkomen van vertragingen voor andere reizigers.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van Statenlid Dercksen, betreffende naleving verbod gedeeltelijke gezichtsbedekkende kleding in het Utrechts openbaar vervoer (d.d. 06-07-2020) vast te stellen en te verzenden.