GS-Besluiten

dinsdag 24 november 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft- Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Bij een inhuurcontract in het team van Milieu domein Stedelijke Leefomgeving is onvoorzien de drempelwaarde voor Europees aanbesteden van diensten (€ 221.000,-) overschreden. Hiermee ontstaat een situatie die als onrechtmatig wordt bestempeld, omdat voor dit dossier geen invulling is gegeven aan de verplichting om een dergelijke opdracht formeel Europees aan te besteden.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. Kennis te nemen van een geconstateerde onrechtmatigheid in een inhuurdossier bij team MIL\. 2\. In het belang van de uit te voeren werkzaamheden in het dossier VDG te aanvaarden dat de inzet van de ingehuurde medewerker nog wordt voortgezet tot 1 februari 2021\.
 • 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Nazorgfonds gesloten stortplaats provincie Utrecht is opgericht op grond van de Wet Milieubeheer (artikel 15:47) naar aanleiding van de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (voorheen Leemtewet). In deze wet is bepaald dat de provincie bestuurlijk en financieel verantwoordelijk is dat stortplaatsen na sluiting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Hiertoe dient eeuwigdurende nazorg plaats te vinden. Er is in de provincie Utrecht één open stortplaats. Deze stortplaats is gevestigd in Amersfoort.
  Het bestuur van het Nazorgfonds gesloten stortplaats (dat bestaat uit het college van Gedeputeerde Staten) stelt de volgende documenten, deels met terugwerkende kracht door opgelopen achterstand vast:
  - Begroting 2017 tot en met 2021 van het Nazorgfonds gesloten stortplaats
  - Reglement Nazorgfonds gesloten stortplaats 2020
  - Beleggingsrichtlijnen Nazorgfonds gesloten stortplaats 2020
  De vastgestelde begrotingen hebben geen consequenties voor het Nazorgfonds gesloten stortplaats en de provincie Utrecht.
  Het bestuur (her)benoemt drie leden van de adviescommissie van het Nazorgfonds. De adviescommissie van het Nazorgfonds heeft een positief advies gegeven over de begrotingen 2017 tot en met 2021, het reglement Nazorgfonds 2020 en de beleggingsrichtlijnen Nazorgfonds 2020.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de begrotingen 2017 tot en met 2021 van het Nazorgfonds gesloten stortplaats provincie Utrecht vast te stellen; 2. het reglement Nazorgfonds gesloten stortplaats 2020 vast te stellen 3. de beleggingsrichtlijnen Nazorgfonds gesloten stortplaats 2020 vast te stellen 4. tot herbenoemen van dhr. Brentjes (voorzitter) en dhr Bezooijen (deskundige van de afvalstoffenbranche) in de adviescommissie conform het reglement voor twee jaar; 5. dhr. Karreman (General area manager Renewi BV) te benoemen in de adviescommissie conform het reglement voor twee jaar; 6. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Vanwege de verbouwing van UMC Utrecht is een herinrichting van de noordzijde van het Utrecht Science Park nodig. Dit gaat bijdragen aan een patiëntvriendelijker ontvangst en een autoluwer en beter bereikbaar Utrecht Science Park. Het Ronald McDonald Huis wil vanwege de toegenomen vraag vanuit het Prinses Máxima Centrum, in omvang verdubbelen en zoekt door de plannen van UMC Utrecht naar een nieuwe locatie. UMC Utrecht heeft daarom samen met de gebiedspartners vanaf 2018 meerdere opties onderzocht. Hun voorkeurslocatie (E) ligt buiten het stedelijk gebied en is dus in strijd met het provinciale beleid zoals PS dit heeft vastgesteld in de PRS/PRV en zoals dit in de Interim Omgevingsverordening wordt voorgesteld. Daarnaast ligt de locatie in het genomineerde UNESCO Werelderfgoedgebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

  In het bestuurlijk overleg van november 2019 is aan het UMC Utrecht een vijftal voorwaarden meegegeven. De provincie is bereid om een zienswijze waarin aandacht besteed wordt aan de genoemde elementen in de procedure van de Provinciale Omgevingsvisie mee te nemen.

  Door de betrokken instellingen op het Utrecht Science Park (zijnde UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Ronald McDonald Huis Utrecht) is op 15 oktober 2020 een gezamenlijke zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Daarnaast vragen zij om deze zienswijze op korte termijn in een statenvergadering te bespreken en de intentie uit te spreken om het Ronald McDonald Huis op de voorgestelde locatie E mogelijk te maken.

  De zienswijze wordt meegenomen in de procedure van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. Voorstel is om nu geen intentie uitspraak aan PS te vragen, maar PS te informeren over deze casus middels bijgevoegde statenbrief.

  Reden is dat PS daarmee in detail kan worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om te zijner tijd een weloverwogen besluit te nemen over deze ingewikkelde kwestie. Besluitvorming (en behandeling van de zienswijze) vindt plaats bij de vaststelling van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening in maart 2021


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. Het verzoek van het UMC e.a. om een intentie-uitspraak aan Provinciale Staten te vragen niet te honoreren, maar de zienswijze mee te nemen in de behandeling van de zienswijzen zoals deze in het kader van de Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening wordt doorlopen. 2. Provinciale Staten te informeren over de casus Ronald McDonaldhuis middels bijgevoegde statenbrief.
 • 07

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het Mobiliteitsprogramma onderdeel Oversteekbaarheid fauna en het programma ontsnippering natuur zijn in de periode 2017 - 2020 maatregelen uitgevoerd en doelen bereikt met betrekking tot het verbeteren van de oversteekbaarheid fauna en verkeersveiligheid. Beide programma’s zijn geëvalueerd. Een aantal projecten is nog in voorbereiding voor uitvoering in 2020. In het Coalitieakkoord 2019 - 2023 is opgenomen, ‘verbeteringen aan te brengen daar waar ecologische verbindingen en eco-passages onvoldoende worden gebruikt door dieren en planten om zich te verspreiden’. Met het voorgestelde programma oversteekbaarheid fauna, ontsnippering natuur wordt daar invulling aan gegeven. Het programma omvat een actualisatie voor de periode 2021-2023, waarbij de ingeslagen weg wordt gevolgd en is startpunt voor een aantal verkenningen naar knelpunten ten aanzien van ecologische corridors en barrièrewerking bij provinciale wegen. In 2021 zullen op basis van de uitkomst van deze verkenningen nieuwe voorstellen worden gedaan.


  Besluit
  1. De Evaluatie Programma oversteekbaarheid fauna 2017 – 2023 Ontsnippering natuur vast te stellen 2. Het Programma Oversteekbaarheid fauna, Ontsnippering natuur vast te stellen 3. De statenbrief Evaluatie en Programma Oversteekbaarheid fauna, Ontsnippering natuur, vast te stellen en met de bijlagen Evaluatie en programma Oversteekbaarheid fauna, Ontsnippering natuur toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 08

  Essentie / samenvatting:
  De ambtsperiode van de dijkgraaf mevrouw Klip-Martin van het waterschap Vallei en Veluwe loopt op 1 januari 2021 af. Na een zorgvuldige procedure heeft het algemeen bestuur van het waterschap unaniem besloten mevrouw Ornstein voor te dragen als de nieuwe dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Voorgesteld wordt de aanbeveling van het algemeen bestuur te ondersteunen en deze door te zenden naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De brief aan de Minister zal door provincie Gelderland mede namens Utrecht worden verstuurd.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.De aanbeveling van het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe voor de benoeming van mevrouw mr. S.A.M. (Marijn) Ornstein als dijkgraaf van dat waterschap te ondersteunen; 2.GS van Gelderland te verzoeken de brief in bijlage 1 mede namens GS van Utrecht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te zenden.
 • 13

  Essentie / samenvatting:
  In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten de “Beleidsregels intern en extern salderen” vastgesteld. Deze beleidsregels zijn interprovinciaal afgestemd. De beleidsregels zien toe op het reguleren van de methodiek en het stellen van voorwaarden bij de mogelijkheden om te salderen met stikstofruimte in Wet natuurbescherming vergunningen. De beleidsregels zijn nadien meerdere keren uitgebreid en verbeterd.
  Eén van de mogelijkheden voor saldering is het hanteren van een registratiesysteem voor de inname en uitgifte van stikstofruimte, ook wel depositiebank genoemd. Interprovinciaal is afgesproken een Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) op te stellen in navolging van het stikstofregistratiesysteem van het Rijk. In dit systeem kunnen verschillende vormen van mitigerende stikstofmaatregelen worden opgenomen en op termijn ook worden uitgegeven. De wijziging van de beleidsregels ziet toe op het juridisch instellen van dit systeem.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. Tot vaststellen van de Wijziging Beleidsregels intern en extern salderen inzake opname registratiesysteem; 2. De portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele en redactionele wijzigingen; 3. Deze beleidsregels te publiceren in het Provinciaal Blad.