GS-Besluiten

dinsdag 6 oktober 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Microsoft- Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is een bezwaarschrift ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De Awb-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 26 maart 2020 in stand te laten;
  2. de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 7 oktober 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. “Samenwerkingsafspraken NOVI”;
  2. 2b. “Najaarsnota 2020 IPO-BIJ12”;
  3. 3a. “Visie op Tijd en Plaats Bewust Werken – Addendum Werkgeversvisie 2025”;
  4. 3b. “Bevoegd gezag; Hergebruik water”;
  5. 3c. “Financiering en mandatering subsidieregeling opruiming drugsafval”.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 september de septembercirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De septembercirculaire 2020 informeert de provincies over de hoogte van de provinciefondsuitkeringen voor 2020 en latere jaren.
  Financiële consequenties van de septembercirculaire:
  - de omvang van provinciefonds is in 2020 toegenomen door de ruimte onder het plafond van het BTW Compensatiefonds
  - De totale omvang van het provinciefonds is vanaf 2021 niet veranderd t.o.v. meicirculaire 2020
  - door actualisatie van de maatstaven is de stand van het provinciefonds in 2020 en vanaf 2022 € 2 mln hoger voor de provincie Utrecht t.o.v. de stand van het provinciefonds in de meicirculaire 2020
  - door actualisatie van de maatstaven is de stand van het provinciefonds in 2021 voor de provincie Utrecht € 1 mln hoger t.o.v. de stand van het provinciefonds in de meicirculaire 2020
  Het kabinet heeft samen met de koepels van de decentrale overheden in deze Corona-periode besloten om de schommelingen in het accres te dempen door de volume en loon- en prijsontwikkelingen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de koepels van de decentrale overheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren systematiek zijn ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. In september circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling van de accressen plaats.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitkomsten van de septembercirculaire provinciefonds 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten, inclusief financiële uitkomsten septembercirculaire 2020 en de effecten op het begrotingssaldo.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het programma Groen Groeit Mee brengt en houdt rode en groene ontwikkelingen in de provincie Utrecht in balans. Groen is de kwaliteit van de Utrechtse regio. Groei is de opgave. Hoe kunnen we dit samenbrengen? Groen Groeit Mee geeft hier invulling aan.
  Met Groen Groeit Mee willen we samen met regionale partners in ruimtelijke zin komen tot een stevige positionering van (recreatief) groen, o.a. gekoppeld aan een regionale programmering. Daartoe worden opgaven in beeld gebracht, worden financieringsvormen geïnventariseerd en wordt vervolgens de stap gezet naar een programmering van de groene opgaven (voor zover deze nog niet door andere programma’s wordt opgepakt). In het Plan van aanpak Groen Groeit Mee worden deze acties uitgewerkt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Plan van aanpak Groen Groeit Mee vast te stellen;
  2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Bijgaand memo betreft de evaluatie van de Zomernota 2020. Hierbij is een voorstel opgenomen om het P&C product verder te optimaliseren en aan te laten sluiten met de wensen van PS.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. GS stelt de evaluatie van de Zomernota 2020 vast;
  2. in te stemmen met het informeren van Provinciale Staten, middels bijgevoegd memo “Evaluatie  Zomernota 2020 – PS” die als bijlage wordt meegezonden met de Statenbrief “Planning P&C 2021”.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  De bestuurlijke planning van de planning & control (P&C) documenten is gewijzigd ten opzichte van het jaar 2020. In 2021 zal Gedeputeerde Staten (GS) de volgende P&C documenten aan Provinciale Staten (PS) aanbieden:
   P&C Product     /     Datum PS vergadering
  1. Jaarrekening 2020   /  7 juli 2021
  2. Tussenrapportage    /   17 juli 2021
  2. Kadernota 2022-2025 /   7 juli 2021
  3. Tussenrapportage 2 / 10 november 2021
  4. Begroting 2022 /  10 november 2021
  5. Slotwijziging 2021 / 15 december 2021

  "Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bestuurlijke planning van de bestuurlijke P&C documenten van 2021 vast te stellen;
  2. in te stemmen met het informeren van Provinciale Staten, middels bijgevoegde Statenbrief: “Bestuurlijke planning van de P&C documenten 2021”.

 • 09

  Essentie / samenvatting:
  De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening na of de provincie financieel rechtmatig handelt. Dat doet de accountant aan de hand van een normenkader. Hierin is alle voor de financiële rechtmatigheid van belang zijnde wet- en regelgeving opgenomen. Aangezien wet- en regelgeving voortdurend verandert, wordt het normenkader jaarlijks geactualiseerd, opnieuw vastgesteld en ter kennisname aan PS gezonden. De wijzigingen zijn gespecificeerd in de bijlage overzicht wijzigingen normenkader 2020.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het normenkader rechtmatigheid 2020, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
  2. het normenkader voor het voorwaardecriterium te beperken tot die bepalingen die recht, hoogte en/of duur van besteding of inning van gelden betreffen. Dat betekent dat:
  a. De in de diverse verordeningen opgenomen termijnen worden beschouwd als termijnen van orde,
  b. Aan het niet naleven van deze bepalingen alsmede andere bepalingen die niet op recht, hoogte en/of duur van de besteding of inning van gelden betrekking hebben, geen gevolgen voor het rechtmatigheidsoordeel worden verbonden.
  3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. kennis te nemen van de goedkeuringstoleranties zoals vastgelegd in de aanbesteding van accountantsdiensten.

 • 10

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Provinciewet dienen neveninkomsten van de commissaris van de Koning en de gedeputeerden jaarlijks te worden gemeld aan provinciebestuur. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dienen neveninkomsten te worden verrekend met de bezoldiging. Voor de gedeputeerden die voor 10 maart 2010 al in functie waren, geldt deze verrekenplicht niet. Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de opgaves over het jaar 2019 adviezen opgesteld. Op basis van de adviezen van BZK hoeft voor geen van de betrokkenen verrekening plaats te vinden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op basis van de adviezen van het ministerie van BZK vast te stellen dat de commissaris van de Koning Oosters, oud-commissaris van de Koning Van Beek en de oud-gedeputeerden Van den Berg, Straat, Pennarts-Pouw, Maasdam-Hoevers, en de gedeputeerden Van Muilekom, Strijk, Van Essen, Bruins Slot en Schaddelee vallen onder de verrekenplicht, maar dat er geen zodanige neveninkomsten zijn dat deze voor verrekening in aanmerking komen;
  2. de commissarissen van de Koning en de gedeputeerden door middel van de afdoeningsbrieven van deze beslissing in kennis te stellen;
  3. de provinciesecretaris te mandateren om de afdoeningsbrieven namens hen te ondertekenen.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  De Staat van Utrecht is een door de provincie in samenwerking met de gemeente Utrecht beheerd, gemeenschappelijk online informatie- en communicatieplatform met gevalideerde gestructureerde informatie voor het organiseren van de aanpak van maatschappelijke opgaven in de Utrechtse regio. Onder maatschappelijke opgave wordt verstaan: “Een bestuurlijke doelstelling die door overheden of semi-overheden niet zelf op eigen kracht kan worden gerealiseerd.”  De Staat van Utrecht richt zich niet alleen op de gemeente en de provincie zelf, maar ook op andere overheden, beleidsmakers, maatschappelijke instellingen, bedrijven en geïnteresseerde burgers in de Utrechtse regio. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie zelf.
  Om de Staat van Utrecht operationeel en actueel te houden, is gekeken hoe de bestaande samenwerking tussen de provincie en de gemeente Utrecht kan worden omgezet naar een toekomstvastere, rechtmatige vorm. Tot nu toe werd door de provincie een reguliere opdracht verstrekt aan de gemeente voor het maken van de monitor. Volgens de reguliere aanbestedingsregels kan een dergelijke opdracht niet steeds opnieuw rechtstreeks aan gemeente Utrecht worden gegund. Dit is voor huidige goede samenwerking ook niet wenselijk.
  Er wordt nu voor de samenwerking tussen provincie en gemeente Utrecht ingezet op een publiek-publieke samenwerking op grond van art. 2.24c Aanbestedingswet. Hoewel daar risico’s aan verbonden zijn (mogelijke klachten van marktpartijen, opmerkingen van de accountant) wordt deze grondslag naar huidig inzicht juridisch verdedigbaar geacht. Ook de jurist van de gemeente Utrecht stelt zich op dat standpunt. Een vergelijkbare vorm van juridische samenwerkingsstructuur is door de provincie ingericht voor het Groene Hart programma. Voor de Limes samenwerking is een dergelijke structuur in voorbereiding.
  Daarnaast heeft de provincie het voornemen om – in het kader van deze samenwerking – de gemeente Utrecht een exclusieve opdracht te verstrekken, voor het operationeel en actueel houden van de monitor,
  de gevalideerde gegevensdatabank die aan de Staat van Utrecht ten grondslag ligt. De waarde van deze opdracht bedraagt jaarlijks € 95.000,-.
  In het kader van transparantie vooraf, zal het voornemen tot gunnen van deze opdracht gepubliceerd worden op TenderNed. Marktpartijen hebben vanaf de datum van publicatie een termijn van 20 dagen om bezwaren tegen het voornemen kenbaar te maken. Mogelijk moet dit initiatief heroverwogen worden, als de markt onoverkomelijke bezwaren met dat voornemen aan de orde stelt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de voorgenomen publiek-publieke samenwerking met gemeente Utrecht inzake de Staat van Utrecht conform bijgevoegde concept samenwerkingsovereenkomst;
  2. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot op grond van art. 2 lid 2 van het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004 het mandaat te geven om de definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  Met dit besluit geeft GS uitvoering aan haar eerdere besluit van 26 mei 2020 (stuknummer 820E612B) om gebruik te maken van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven van het Rijk (SPUK). Voor de zomer zijn in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) afspraken gemaakt tussen het Rijk en decentrale OV-autoriteiten om de financiële tekorten in het OV grotendeels te compenseren. Met deze afspraak heeft het Rijk toegezegd om per OV-concessie een vergoeding uit te keren ter dekking van 93% tot 95% van de gemaakte kosten in het jaar 2020  (vanaf maart) na aftrek van de behaalde inkomsten. Over alle OV-concessies gaat het om een bedrag van ca. € 1,5 miljard, waarvan ongeveer de helft bij decentraal OV terecht zal komen, waaronder de OV concessies van de provincie Utrecht vallen. Belangrijk onderdeel van deze afspraak is dat de concessiehouder een volwaardige dienstverlening uitvoert en dat OV-autoriteiten zoals de provincie Utrecht de subsidies volledig doorbetalen aan concessiehouders vanaf de start van de Corona-pandemie. Naar verwachting wordt de SPUK per 1 oktober 2020 opengesteld en is de landelijke afspraak dat de decentrale overheden als intermediair zo snel mogelijk de door hun vervoerders ingevulde aanvraag doorgeven naar het Rijk en de vergoeding van het Rijk vervolgens zo snel mogelijk doorgeven aan hun vervoerders

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de voortgang van de Beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk voor OV-bedrijven over het jaar 2020 (BVOV 2020) en de hierover gemaakte landelijke afspraken in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB);
  2. akkoord te gaan met een zo snel mogelijke aanvraag voor de BVOV 2020 na openstelling van de regeling en het zo spoedig mogelijk doorgeven hiervan aan de OV-concessiehouders conform de mandaatregeling van de provincie Utrecht;
  3. te herbevestigen dat, om ervoor te zorgen dat het OV een blijvende vitale rol speelt in en na deze periode van Corona, een constructieve medewerking van de decentrale OV-autoriteiten ( vervoerregio’s, de provincies en OV-bureau Groningen Drenthe in hun rollen van ‘decentrale OV-autoriteit’ en ‘regionaal mobiliteitsregisseur’) noodzakelijk is, in samenwerking met het Rijk (in de rollen van ‘corona-regisseur’, ‘stelselverantwoordelijke voor het OV’, en ‘nationaal mobiliteitsregisseur’).