GS-Besluiten

dinsdag 22 september 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
16.30
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.09.H

  Essentie/ samenvatting:
  De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade adviseert provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteert hen in het maatschappelijk debat erover. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade is in 2017 ingesteld door de 12 provinciebesturen. De adviesraad bestaat uit tenminste zes leden, die worden benoemd door Gedeputeerde Staten. Het voorstel betreft de opvolgingsbenoeming van een nieuw lid met kennis op het gebied van de jacht, overeenkomstig het bepaalde in het instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. Op 4 juni 2020 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland ingestemd met de benoeming van het nieuwe lid met het gelijktijdige verzoek aan alle colleges van Gedeputeerde Staten dit door middel van het aangeleverde modelbesluit op dezelfde wijze te bekrachtigen voor 1 oktober 2020.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Mw. Snijder Hazelhoff vanaf 1 oktober 2020 te benoemen als deskundige op het gebied van de jacht van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade;
  2. het bijgevoegde besluit “tot ontslag en benoeming van een lid van de Maatschappelijke adviesraad Faunaschade” vast te stellen en te versturen naar IPO/BIJ12.

 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Utrecht Region kondigt in een tweet de ‘China Business Week’ aan die van 15 tot 18 september wordt georganiseerd. Utrecht Region is daarin blijkens de vele logo’s in de aankondiging alsmede de website van RVO één van de organiserende partners. De heren J. van Oort, J. Bart en O. Suna van de ChristenUnie, GroenLinks en Partij van de Arbeid-fracties hebben naar aanleiding van deze tweet een drietal vragen gesteld die in dit voorstel beantwoord worden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden door de heren J. van Oort, J. Bart en O. Suna betreffende China Business Week vast te stellen en te verzenden.

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  In  opdracht van de vereniging “Bouwend Nederland” is een rapport verschenen over de kwaliteit van fietspaden op schoolfietsroutes naar middelbare scholen. De conclusie van dat rapport is dat binnen de provincie Utrecht ruim driekwart van de fietspaden naar middelbare scholen te smal is. Gevraagd wordt of het beeld uit het rapport wordt herkend, of Gedeputeerde Staten dit nader wil onderzoeken en in vervolg daarop maatregelen wil nemen. Provincie Utrecht (h)erkent dat de breedte van fietspaden op sommige locaties niet aan de CROW richtlijnen voldoet. De provincie heeft als doelstelling een vlot, veilig en comfortabel Regionaal Fietsnetwerk en voert daarom een vervolganalyse naar de breedte van de fietspaden op het Regionaal Fietsnetwerk uit met als doel te prioriteren, nader te programmeren en verder te investeren in de verbeteringen aan het Regionaal Fietsnetwerk.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Statenlid de heer B.C. Van den Dikkenberg van de SGP-fractie betreffende “veiligheid op schoolfietsroutes” vast te stellen en te verzenden.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Betreft de beantwoording van Statenvragen 50PLUS inzake het aantal (dodelijke) slachtoffers onder fietsende senioren. Kern van de beantwoording is dat (ook) in de provincie Utrecht fietsende senioren oververtegenwoordigd zijn bij dodelijke verkeersongevallen. De provincie ontwikkelt daarom een specifieke aanpak voor deze doelgroep (project ‘Doortrappen’) om hen bewuster te maken van hun kwetsbaarheid in het verkeer en het gedrag rondom verkeersveiligheid. Daarnaast investeert de provincie in een verkeersveilige fietsinfrastructuur.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid (M. hoek) van (50PLUS) betreffende Meer slachtoffers fietsende senioren vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht is samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland toekomstig siteholder van het beoogde Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes. Ter uitvoering van de gezamenlijke taken als siteholder is het voornemen om een centrumregeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te treffen, met de provincie Utrecht als centrumprovincie. Conform artikel 40 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is hiervoor toestemming van Provinciale Staten nodig. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde staten besluiten:
  1. voornemens te zijn, na verkregen toestemming van provinciale staten, de Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed te treffen;
  2. het statenvoorstel ‘Toestemming treffen Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed’ vast te stellen en toe te zenden aan provinciale staten.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de Uithoflijn. Dit betreft de tweede kwartaalrapportage van 2020. Zoals afgesproken worden ook de ontwikkelingen gedeeld die na de sluiting van het kwartaal hebben plaatsgevonden.

  Hoewel ook in dit kwartaal de vervoersvraag veel lager was door COVID-19, kreeg Tram 22 langzaam wel weer meer reizigers te verwerken. Vanaf begin juni is de zomerdienstregeling doorgevoerd; 8 trams (met dubbele stellen) per uur per richting op werkdagen tussen 06 uur en 21:30 uur.

  Sinds de start van het nieuwe collegejaar begin september, rijdt Tram 22 met een frequentie van 12 ritten per uur per richting. Het aantal studenten dat in de spits rijdt is als gevolg van de COVID-19 maatregelen veel minder dan vorig jaar, maar reizigers hebben meer ruimte in de tram en op de haltes nodig, waardoor het wenselijk is om ook nu voldoende materieel in te zetten.

  Ter voorbereiding op aantoning van 16 keer per uur per richting, wat is voorzien in de herfstvakantie, zijn diverse testweekenden met de nieuwe beveiligingssoftware (versie 27) uitgevoerd. In de weekenden zijn naast onderhoud en testen, ook restwerkzaamheden uitgevoerd; o.a. de aanpassingen voor de 75-meter trams en de vervanging van de laatste isolerende rijdraad verbindingen.

  Als de aantoning van de ritfrequentie in oktober (week 43) positief wordt afgerond, kan de projectorganisatie naar verwachting eind dit jaar decharge krijgen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de kwartaalrapportage werkend tramvervoerssysteem Uithoflijn over Q2 2020 vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze met de kwartaalrapportage toe te zenden aan Provinciale Staten, en gedeputeerde te mandateren na vaststelling kleine aanpassingen aan te brengen.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Rijk (lenW, BZK, EZK), U10 gemeenten en de Provincie hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om een gezonde groei van wonen, werken en bereikbaarheid in de regio Utrecht mogelijk te maken. Hiervoor is het programma U Ned opgericht. Dit programma vormt de basis voor een duurzame samenwerking tussen Rijk en regio om de verstedelijkingsopgave in samenhang met mobiliteitsinvesteringen vorm te geven. Het programma U Ned omvat verschillende  programmaonderdelen (zie voor meer informatie www.programma-uned.nl).
  De statenleden worden met een statenbrief tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van de verschillende programmalijnen binnen U Ned.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de stand van zaken van de verschillende programmalijnen binnen U Ned;
  2. de statenbrief ‘stand van zaken U Ned september 2020’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2020 hebben Provinciale Staten een positief breed gesteund besluit genomen over het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19 en de uitgangspunten. Om de culturele instellingen goed te bedienen, worden verschillende regelingen ontwikkeld. Dit voorstel gaat over de overbruggingsregeling, waarmee instellingen worden geholpen met een eenmalige tegemoetkoming in geleden schade als gevolg van Covid-19. De overbruggingsregeling is op 8 september in concept aan u voorgelegd en vervolgens op 16 september met de commissie BEM besproken. De definitieve regeling wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd.

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2020 hebben Provinciale Staten een positief breed gesteund besluit genomen over het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19 en de uitgangspunten. Om de culturele instellingen goed te bedienen, worden verschillende regelingen ontwikkeld. Dit voorstel gaat over de overbruggingsregeling, waarmee instellingen worden geholpen met een eenmalige tegemoetkoming in geleden schade als gevolg van Covid-19. De overbruggingsregeling is op 8 september in concept aan u voorgelegd en vervolgens op 16 september met de commissie BEM besproken. De definitieve regeling wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Door het IPO bestuur is op 25 juni jl. de werkgeversvisie 2025 vastgesteld. De visie dient als gesprekskader en achtergrondstuk voor de besprekingen met de vakbonden. Toen werd al geconstateerd dat de effecten van Corona op werk, de locatie, tijden en facilitering ervan nadere duiding vragen. Daarom is in interprovinciaal-verband de conceptvisie op Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) opgesteld, deze dient als addendum op de werkgeversvisie 2025. Toevoeging van de visie TPBW aan de werkgeversvisie vraagt instemming van GS.

  De conceptvisie luidt als volgt:
  1. Tijd- en Plaats Bewust Werken (TPBW) is het uitgangspunt, met heldere afspraken over welk werk waar wordt verricht. Tijd- en Plaats Bewust Werken drukt uit dat het juist gaat om bewuste keuzes welk werk waar en wanneer wordt gedaan.
  2. Er wordt verwacht  dat provinciehuizen onder meer het karakter krijgen van een ontmoetingsplek.
  3. Medewerkers krijgen ‘kantoorfaciliteiten’ of een budget; thuis voldoen aan arbo- en ergonomie-eisen is de norm (met aandacht voor de arbo-wettelijke verplichtingen voor werkgever én werknemers).
  4. Reiskostenvergoedingen worden afgestemd op TPBW, duurzaam reizen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
  5. Op afstand werken vraagt om resultaatgericht leidinggeven mét aandacht voor samenwerken en sociale verbinding.
  6. Van medewerkers vraagt het eigen verantwoordelijkheid, autonomie en bewust samenwerken; daar steunen wij hen in.
  7. Continue aandacht voor de balans werk-privé en voor vitaliteit is essentieel voor gezond en effectief werken.

  De provincie Utrecht onderschrijft de conceptvisie TPBW. Een aantal uitgangspunten wordt al toegepast (bijv. uitlenen kantoorfaciliteiten) en de visie TPBW wordt betrokken bij de ontwikkeling van de bredere visie op en uitgangspunten voor hybride werken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de IPO-bestuurder namens de Provincie Utrecht te mandateren op 6 oktober 2020 in te stemmen met de visie TPBW als addendum op de werkgeversvisie 2025.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  De VVD heeft vragen gesteld naar de effecten van het beëindigen van het contract met hondenuitlaatservices door Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL).  In de beantwoording is aangegeven hoe de contracten werkten, wat de problematiek is en dat het financieel effect positief is.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Vissers van de VVD betreffende hondenuitlaatservice vast te stellen en te verzenden.