GS-Besluiten

vrijdag 10 juli 2020 16:30 - 17:15
Locatie:
Microsoft Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

  • 01
  • 02

    Essentie / samenvatting:
    Op 10 juli 2020 heeft de accountant van PwC het concept Accountantsverslag 2018 en 2019 onder embargo uitgebracht. In het Accountantsverslag rapporteert de accountant van PwC aan Provinciale Staten over de uitkomsten van de controle van de jaarstukken 2018 en 2019. Ook wordt ingegaan op de interne beheersing en ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving. In een Statenbrief, die openbaar wordt zodra het Accountantsverslag openbaar is, zal door het College worden gereageerd op de belangrijkste kernboodschappen uit het concept Accountantsverslag met een reactie op de bevindingen en aanbevelingen. De controleverklaringen van de accountant worden in de finale versies van de jaarstukken 2018 en 2019 opgenomen en openbaar gemaakt, als de controle is afgerond.


    Besluit
    Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. Kennis te nemen van het concept Accountantsverslag 2018 en 2019 PwC\. 2\. De Statenbrief met de algemene en inhoudelijke reactie op het concept Accountantsverslag 2018 en 2019 vast te stellen en hier geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 25 van de Provinciewet tot het moment dat de accountant haar definitief verslag openbaar maakt\.