GS-Besluiten

dinsdag 8 september 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
16.79 Vergaderkamer CvdK
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Uit de jaarlijkse controle van de heffingsverordeningen van de provincie Utrecht is gebleken dat de tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 2018 per 1 januari 2021 moet worden geactualiseerd. De legestarieven worden per 1 januari 2021, waar mogelijk, verhoogd met 1,7%.
  De Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999, Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002 en Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 behoeven geen actualisatie.
  Het statenvoorstel tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel voor het jaar 2021 wordt ter vaststelling aangeboden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel tot actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel per 1 januari 2021 vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen van redactionele aard in het statenvoorstel.

 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  In mei 2020 gaven Gedeputeerde Staten toestemming om digitaal vergaderen in de Statenzaal mogelijk te maken. De hiermee gemoeide uitgaven hebben geleid tot een verdere overschrijding van de aanbestedingsdrempel voor audiovisuele dienstverlening.
  Begin 2020 is reeds gestart met het uitschrijven van een Europese aanbesteding die tot doel heeft a) een nieuwe overeenkomst te sluiten met een AV-leverancier en -dienstverlener en b) een nieuwe AV-installatie aan te leggen in de Statenzaal, foyer en commissiekamer. Dit zal leiden tot een rechtmatige situatie en het biedt langdurig continuïteit in de digitale ondersteuning tijdens Staten- en commissievergaderingen.
  Het is de verwachting dat een nieuwe AV-dienstverlener aan de slag kan gaan voor de provincie vanaf de eerste Statenvergadering na het zomerreces van 2021. Met deze overbruggingsperiode tot aan 1 september 2021 is een bedrag gemoeid van maximaal € 150.000,-.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel voor AV-dienstverlening met maximaal € 150.000,- vast te stellen en dit te melden aan de accountant;
  2. bijgaande Statenbrief “Uitgaven aanpassing van de audiovisuele installatie in de Statenzaal” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Het is niet bekend of er bestrijdingsmiddelen in N2000 gebieden aanwezig zijn. Er liggen geen meetpunten hiervoor in N2000 gebieden. Tot nog toe is er voor wateren onder de Kader Richtlijn Water, geen slecht oordeel met betrekking tot aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Bij drinkwaterwinning Lexmond is er wel een overschrijding geconstateerd. De provincie deelt de zorg over het breed voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Dit is ook in Utrecht een bekend fenomeen. Het college is bereid om de vraag om een oproep te doen aan minister Schouten voor wetenschappelijk onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in N2000 gebieden, te bespreken in Inter Provinciaal Overleg.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Vrielink en Van Elteren van Groen Links betreffende bestrijdingsmiddelen in N 2000 gebieden vast te stellen en te verzenden

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over een voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar aanleiding van een artikel hierover in het AD (d.d. 16 juli 2020). De provincie Utrecht is voor deze ruimtelijke ingreep bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en heeft een adviserende rol aan de gemeente in het kader van cultuurhistorie (erfgoed). De initiatiefnemer moet aanvullende gegevens aanleveren om tot besluitvorming te kunnen komen voor het onderdeel Wnb soortbescherming. Tot die tijd mogen de bomen niet gekapt worden. Het advies met betrekking tot cultuurhistorie is toegezonden aan de gemeente.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Keller (PvdD) betreffende bomen Broekhuizerlaan Leersum vast te stellen en te verzenden.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De tarieven van het Strandbad Maarsseveenseplassen zijn voor 2020 verhoogd met € 2,-- per bezoeker. De vraag is waarom deze verhoging en leidt dit niet tot enkel gebruik door de elite. De verhoging van de tarieven is het effect van de extra kosten die moeten worden gemaakt in verband met Corona en de 1,5 meter samenleving (toegang en meer schoonmaak).

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Poppe van de SP-fractie betreffende de opgehoogde tarieven van het Strandbad Maarsseveenseplassen vast te stellen en te verzenden.

 • 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PVV zijn vragen gesteld over de zorgplicht in de Wet natuurbescherming (Wnb) naar aanleiding van het verslag van GS van 26 mei 2020, waarbij wordt gerefereerd aan een onderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht wordt uitgevoerd. Het gaat hier over een onderzoek naar mogelijke oplossing bij de botsende belangen tussen enerzijds na-isolatie door particulieren (onderdeel van de energietransitie) en anderzijds de soortbeschermingsbepalingen uit de Wnb, waarbij een goede en verantwoorde invulling van de zorgplichtbepaling vanuit de Wnb voorop staat.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen (PVV) betreffende de zorgplicht in de Wnb vast te stellen en te verzenden.

 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  De SP heeft vernomen dat de OV concessie IJssel-Vecht is ingetrokken door “gesjoemel” en vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de concessie die provincie Utrecht met Keolis (Syntus Utrecht) heeft. In de antwoorden wordt aan gegeven dat die gevolgen er deels niet zijn, omdat de provincie Utrecht geen betrokken partij is en anderszins nog niet duidelijk is wat Keolis NL gaat doen op grond van deze beslissing, omdat de bezwaartermijn nog loopt in de drie Oostelijke provincies, die concessieverlener zijn van IJssel-Vecht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid mw. A. Poppe van de SP fractie betreffende Keolis vast te stellen en te verzenden.

 • 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Een woningbouwvereniging heeft bij isolatiewerkzaamheden in Zeist de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming overtreden door zonder vergunning in het kader van isolatiewerkzaamheden zogeheten exclusionflaps te plaatsen waarmee verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen werden vernield. Dat leidde tot het opleggen van een last onder dwangsom en het tot tweemaal toe invorderen van een verbeurde last van elk € 1.500,-. Daartegen is bezwaar aangetekend. Gebleken is dat alle aangetekend verzonden brieven niet zijn ontvangen vanwege problemen met de interne postbezorging bij bezwaarde. De Awb-adviescommissie oordeelt dat problemen met de postbezorging vallen onder eigen risico en verantwoordelijkheid van bezwaarde. Op basis van ‘track and trace’ informatie van Post NL is vastgesteld dat alle bestreden besluiten correct zijn verzonden. Bezwaarde heeft pas actie ondernomen toen de begunstigingstermijnen waren verstreken. Dat maakt dat ook de bezwaren tegen de beide invorderingsbesluiten ongegrond zijn, aldus de Awb-adviescommissie. Gedeputeerde Staten nemen het advies van de Awb-commissie over en herroepen de last onder dwangsom en beide invorderingsbesluiten niet.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen de op 20-11-2019 opgelegde last onder dwangsom en de beide invorderingsbesluiten ongegrond te verklaren;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 30 januari 2020.

 • 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Een inwoner van Nieuwegein heeft bezwaar aangetekend tegen ‘alle vormen van overlast die de Utrechtse windmolens gaan veroorzaken aan aanwezige bebouwing in de Nieuwegeinse wijk Galecop en tevens aan de toekomstige bebouwing in de Galecopperzoom’. Bezwaarde heeft niet aangegeven tegen welk concreet besluit zijn bezwaren zijn gericht. Ook is niet gereageerd op het verzoek van de Awb-adviescommissie om de ontbrekende gegevens alsnog toe te zenden. Omdat het bezwaarschrift daarmee niet voldoet aan de vereisten uit de Algemene wet bestuursrecht, adviseert de Awb-adviescommissie om het bezwaarschrift als niet-ontvankelijk aan te merken. Gedeputeerde Staten besluiten om het Awb-advies over te nemen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van de heer J.M. de Jong d.d. 11 mei 2020 als niet-ontvankelijk aan te merken;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 2 juli 2020.

 • 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  De landelijke Milieubelangenorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environment (hierna: MOB) heeft Gedeputeerde Staten gevraagd handhavend op te treden tegen een vleesverwerkend bedrijf in IJsselstein wegens een vermeende overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). Gedeputeerde Staten hebben dat verzoek niet ingewilligd. MOB heeft tegen dat weigeringsbesluit bezwaar aangetekend. De Awb-adviescommissie bevestigt dat er op landelijk niveau hard gewerkt wordt aan een nieuw toetsingskader als opvolger van de programmatische Aanpak Stikstof (de PAS). De Awb-adviescommissie constateert dat Gedeputeerde Staten (gelet op de landelijke handhavingsstrategie) aan het bedrijf ten onrechte nog geen waarschuwingsbrief hebben gestuurd. Vanwege dit verzuim adviseert de Awb-adviescommissie Gedeputeerde Staten om het bezwaarschrift op dat punt als gegrond aan te merken, proceskosten aan bezwaarde te vergoeden en alsnog een waarschuwingsbrief aan het bedrijf te sturen. Gedeputeerde Staten besluiten om het Awb-advies over te nemen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen het geweigerde handhavingsverzoek op het punt van de nog niet verzonden waarschuwingsbrief als gegrond aan te merken;
  2. het verzuim via de beslissing op bezwaar te herstellen;
  3. het bestreden besluit d.d. 6 april 2020 niet te herroepen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen en te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 3 augustus 2020.

 • 0.21.H

  Essentie / samenvatting:
  Milieubelangenorganisatie ‘Coöperatie Mobilisation for the Environment’ (hierna: MOB) heeft bezwaar aangetekend tegen de weigering van Gedeputeerde Staten om handhavend op te treden tegen een houtbewerkingsbedrijf in Amersfoort vanwege een daar aanwezige biomassacentrale, waarmee vrijkomend afvalhout wordt verbrand. MOB is van mening dat het bedrijf ten onrechte niet beschikt over een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het veroorzaken van depositie van stikstof op een zes kilometer verderop gelegen Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Staten hebben het bedrijf eind 2019 verzocht relevante bedrijfsgegevens aan te leveren. In mei 2020 heeft het bedrijf een stikstofberekening ter beoordeling toegezonden. Het bedrijf blijkt geen Wnb-vergunning nodig te hebben. Er is dus geen sprake van een overtreding op grond van de Wnb. Daarom is er geen aanleiding om handhavend op te treden. Omdat er op dit moment geen sprake is van een Wnb-overtreding door het bedrijf, adviseert de Awb-adviescommissie om de bezwaren van MOB als ongegrond aan te merken. Gedeputeerde Staten besluiten het advies over te nemen en aan MOB geen proceskosten te vergoeden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het op 21 april 2020 afgewezen handhavingsverzoek als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden besluit d.d. 21 april 2020 in stand te laten;
  3. aan bezwaarde geen vergoeding van proceskosten toe te kennen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 4 augustus 2020.

 • 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  Milieubelangenorganisatie ‘Coöperatie Mobilisation for the Environment’ (hierna: MOB) heeft bezwaar aangetekend tegen de weigering van Gedeputeerde Staten om handhavend op te treden tegen een bloemenkwekerij in Mijdrecht vanwege een daar aanwezige biomassacentrale. MOB stelt dat het bedrijf ten onrechte niet beschikt over een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het veroorzaken van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden. De Awb-adviescommissie heeft vastgesteld dat de biomassacentrale van het bedrijf tot nu toe niet in gebruik is geweest. Gedeputeerde Staten hebben het bedrijf op basis van de landelijke handhavingsstrategie een waarschuwingsbrief gezonden. Vóórdat de biomassacentrale eventueel in bedrijf wordt gesteld, moet de bloemenkwekerij eerst een stikstofberekening en een vergunningaanvraag bij Gedeputeerde Staten indienen. Pas daarna kan worden bepaald of het bedrijf in overtreding is en of handhavend optreden eventueel noodzakelijk is. Omdat er op dit moment geen sprake is van een Wnb-overtreding door het bedrijf, adviseert de Awb-adviescommissie om de bezwaren van MOB als ongegrond aan te merken. Gedeputeerde Staten besluiten het advies over te nemen en aan MOB geen proceskosten te vergoeden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van Coöperatie Mobilisation for the Environment tegen het op 17 april 2020 afgewezen handhavingsverzoek als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden besluit d.d. 17 april 2020 in stand te laten;
  3. aan bezwaarde geen vergoeding van proceskosten toe te kennen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 3 augustus 2020.

 • 0.23.H

  Essentie / samenvatting:
  Een woningbouwvereniging heeft bij de renovatie van een appartementencomplex in Veenendaal de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming overtreden. Voorafgaand aan renovatiewerkzaamheden moet er standaard deugdelijk ecologisch onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van o.a. vleermuizen om zo nodig tijdig maatregelen te kunnen treffen. De woningbouwvereniging heeft geen aantoonbaar onderzoek bij het appartementencomplex uitgevoerd. Doel van de opgelegde last onder dwangsom is, dat de woningbouwvereniging in het vervolg wél de Wet natuurbescherming naleeft. De Awb-adviescommissie heeft de nalatigheid van de woningbouwvereniging bevestigd en constateert dat Gedeputeerde Staten de last onder dwangsom terecht hebben opgelegd. Daarom handhaven Gedeputeerde Staten het bestreden besluit.
  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen de op 12-12-2019 opgelegde last onder dwangsom ongegrond te verklaren;
  2. de bestreden beslissing niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 23 maart 2020.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Volgens de financiële verordening Artikel 9, moet het treasurystatuut om de 4 jaar geactualiseerd worden. Het huidige treasurystatuut loopt tot 1 januari 2021. De verordening in combinatie met de naderende afloop van de vierjaarlijkse periode, zijn de aanleiding tot wijziging van het treasurystatuut.
  Door de te verwachte omslag van financieringsoverschot naar een financieringsbehoefte is een nadere aanvulling op het beleidskader concernfinanciering in het treasurystatuut noodzakelijk. Deze omslag naar een financieringsbehoefte komt onder meer door de significante begrote investeringen in het OV en de wegen. Daarnaast kunnen de corona-pandemie, stikstofproblematiek en energietransitie tot significante uitgaven leiden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het treasurystatuut 2017-2021 per 1 januari 2021 in te trekken;
  2. het treasurystatuut 2021-2024 met onder meer de uitgangspunten en de doelstellingen van het treasurybeleid vast te stellen. De nieuwe leningen worden beoordeeld op hun effect op grenzen voor financieringen zijn opgenomen in het treasurystatuut;
  3. de uitgangspunten van het treasurybeleid vast te stellen. De treasury-taken worden prudent met inachtneming van interne en externe kaders ingevuld en uitsluitend uitgevoerd voor de uitoefening van de publieke taak van de provincie;
  4. de operationele, tactische en strategische doelstellingen van het treasurybeleid vast te stellen;
  5. het kasgeldlimiet van maximaal 7% van het totaal van het lastenbudget, maar exclusief mutaties reserves, van het betreffende begrotingsjaar vast te stellen;
  6. de hoogte van de jaarlijkse betaalde aflossingen en contractuele renteherzieningen op leningen van 1 jaar of langer vast te stellen op maximaal 20% van het totaal van het lastenbudget, exclusief mutaties reserves, van het betreffende begrotingsjaar;
  7. het Statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 9 september 2020 over de IPO begroting 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.
  Hoofdlijnen advies
  1. De IPO begroting 2021 is zero-based opgesteld. Dat betekent dat er geen lijnen uit het verleden worden doorgetrokken, maar dat de IPO-begroting opnieuw wordt bekeken en beoordeeld.
  2. Er is (vanuit de verschillende domeinen/afdelingen) geen bezwaar tegen de inhoud en de budgetten van de verschillende deelprogramma’s die in de IPO-begroting zijn opgenomen.
  3. De personeelslasten IPO zijn toegenomen. Omdat deze lasten door BDO niet te dragen zijn, moet dit verdeeld worden naar de verschillende deelprogramma’s. Zo is de IPO-begroting ook opgebouwd en (intern) uitgezet naar de verschillende domeinen/afdelingen. Dit is een interne PU aangelegenheid.
  4. De impact van corona op de IPO-begroting en werkzaamheden zijn onderbelicht en behoeven meer aandacht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de IPO Begroting 2021 vast te stellen.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Het landelijke programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) werkt aan een ontwikkelagenda voor het openbaar vervoer van de toekomst. Bestuurlijke vaststelling van deze ontwikkelagenda is gepland op 4 november 2020  tijdens een landelijke OV- en Spoortafel waarin alle landsdelen en alle vervoerbedrijven vertegenwoordigd zijn. Een maand eerder, op 8 oktober, worden de contouren besproken aan de hand van een concept-ontwikkelagenda.
  Het gaat om de ontwikkeling van een visie en strategie op het landelijk OV-netwerk waarbij keuzes gemaakt worden op nationaal niveau. De keuzes op landelijk niveau kunnen tot gevolg hebben dat de regionale ambities en wensen hierin niet allemaal of volledig gerealiseerd kunnen worden. De bestuurlijke inzet is gericht op ingrepen in het OV-netwerk die voor provincie Utrecht belangrijk zijn, zoals vastgelegd in het regionale Toekomstbeeld OV Midden Nederland en de afspraken tussen Rijk en regio in U Ned-verband. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van het netwerk die nodig is voor de regionale opgave van verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid in samenhang. Belangrijke elementen daarbinnen zijn een hoogwaardige OV-ringstructuur, een nieuwe IC-halte Utrecht Lunetten-Koningsweg, de doorontwikkeling van het stadsgewestelijke spoornet (Randstadspoor), een HOV-verbinding tussen Utrecht Science Park en Amersfoort, een versteviging van de positie van Amersfoort in het landelijke spoornet met name in relatie tot Amsterdam en uitbreiding van de regionale bereikbaarheid op de spoorlijn Utrecht - Arnhem.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de stand van zaken en het tijdpad ten aanzien van het landelijke programma Toekomstbeeld Openbaar Vervoer;
  2. de statenbrief ‘Tijdpad over Toekomstbeeld Openbaar Vervoer (TBOV)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling. Als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies is de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht (USET) opgesteld. Hiermee kunnen projecten worden ondersteund die bijdragen aan: energiebesparing en opwekking bij inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven; grootschalige projecten voor duurzame elektriciteitsopwekking; duurzame opwekking via collectieven en participatietrajecten; energieopwekking middels duurzame warmtebronnen, inclusief de opslag, transport en distributie van deze energie; energieopwekking gebruikmakend van verkeersinfrastructuur.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020, nr. 82158379, vast te stellen;
  2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad;
  3. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen;
  4. de statenbrief ‘Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten waarin wij aangeven bij de begroting 2021 aan Provinciale Staten voor te stellen om ten behoeve van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020 een bestemmingsreserve met einddatum 31.12. 2024 in te stellen.

 • 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2020 heeft Provinciale Staten een positief breed gesteund besluit genomen over het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19 en de uitgangspunten. Om de culturele instellingen goed te bedienen, worden verschillende regelingen ontwikkeld. Dit voorstel gaat de overbruggingsregeling, waarmee instellingen geholpen met een eenmalige tegemoetkoming in geleden schade als gevolg van Covid-19. Omdat de regeling op 16 september met de commissie BEM wordt besproken, wordt de conceptregeling nu alvast in concept ter besluitvorming onder voorbehoud geagendeerd in het college. Na verwerking van het commissieadvies wordt de regeling aangescherpt en in de vergadering van 22 september a.s. opnieuw aan het college ter vaststelling voorgelegd.

  Daarnaast behandelt dit voorstel een spoedverzoek van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea (SSK). De SSK wil studenten inzetten in plaats van vrijwilligers (die veelal in de risicogroep vallen) om zo het erfgoed toegankelijk te houden gedurende de coronacrisis. Zij vragen compensatie voor de extra kosten hiervan. Het voorstel is daarom, om onder voorbehoud van de vaststelling van de slotwijziging van de begroting 2020 door PS een begrotingssubsidie te verstrekken op basis van de ASV.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concept- overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen vanwege de Coronacrisis provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 8215AB44, onder voorbehoud vast te stellen en ter bespreking toe te sturen aan de Commissie BEM;
  2. om onder voorbehoud van de vaststelling van de slotwijziging van de begroting 2020 door PS een begrotingssubsidie te verstrekken aan de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea (SSK) op basis van de ASV van maximaal 125.000 euro voor de compensatie van de extra kosten die zij maken door het inzetten van studenten in plaats van vrijwilligers tijdens de coronacrisis, te dekken uit het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de berichtgeving op RTV Utrecht hebben de fracties van de ChristenUnie en Partij voor de Arbeid artikel 47 vragen aan het college gesteld over het tekort voor het project Noordelijke Randweg Utrecht van de gemeente Utrecht waarover RTV Utrecht berichtte.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid heer J. van Oort van de ChristenUnie en Statenlid mevrouw J. de Hondt betreffende Noordelijke Randweg (NRU) vast te stellen en te verzenden.

 • 17

  Essentie / samenvatting:
  De Groen Links statenleden Groen en Oude Wesselink vragen in hoeverre de in het artikel beschreven manipulatie van provinciale verkeerslichten op het ogenblik mogelijk is, in hoeverre het College van GS voornemens is de beschreven faciliteiten toe te passen en vraagt in hoeverre het verstandig is de beschreven faciliteiten toe te passen in verband met privacy en mogelijke benadeling van weggebruikers die geen gebruik van de faciliteiten maken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door mevrouw Nelleke Groen en de heer David Oude Wesselink van de Groen Links-fractie betreffende “vragen naar aanleiding van het NOS-artikel over Nederlandse onderzoekers die verkeerslichten manipuleren met virtuele fietsers.” (d.d. 10-08-2020) vast te stellen en te verzenden.