GS-Besluiten

dinsdag 15 december 2020 08:30 - 13:00
Locatie:
MS teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.09.H

  Essentie/samenvatting:
  In 2012 heeft de provincie gekozen om de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet Bibob) in beperkte zin toe te passen. Er was beperkte capaciteit beschikbaar en in de toelichting van de toen opgestelde beleidsregel is opgenomen: “Mogelijk kan op termijn het Bibob-beleid zich ook gaan richten op subsidies.” Inmiddels is het onderwerp ondermijning in zijn algemeenheid en toepassing van de wet Bibob in het bijzonder pregnanter. Recente wetswijzigingen hebben het bereik van de wet Bibob flink uitgebreid en een volgend wetsvoorstel is momenteel in voorbereiding. De beleidslijn die in dit stuk voorligt maakt het mogelijk om de nieuw gecreëerde bevoegdheden te benutten. Toepassing van de wet Bibob bij subsidies en vastgoedtransacties wordt onder het bereik van de beleidslijn gebracht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de recente wetswijziging op grond waarvan de beperking tot de sectoren bouw, ICT en milieu bij overheidsopdrachten is komen te vervallen. Bovendien wordt een vaste steekproef geïntroduceerd ter aanvulling op het huidige systeem waarbij de wet Bibob wordt toegepast in vooraf vastgestelde gevallen, zoals een bepaald type vergunningaanvraag, en indien feiten of omstandigheden daar aanleiding toe geven. Ten slotte verwijst de huidige beleidslijn naar wetgeving die inmiddels is vervallen. Daarom is de noodzaak ontstaan om het beleid te actualiseren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de ‘Beleidsregel wet Bibob provincie Utrecht 2021’ vast te stellen; 2.het minimumaantal steekproeven in de zin van artikel 2.8 Beleidsregel Wet Bibob provincie Utrecht 2021, zoals opgenomen onder ‘beleidswijzigingen’ in dit stuk, vast te stellen; 3.Provinciale Staten te informeren over de Beleidsregel wet Bibob provincie Utrecht 2021 via de Statenbrief ‘Bestrijding van ondermijnende criminaliteit door de provincie Utrecht’ (met kenmerk 821BE280).
 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  In november 2020 is er start gemaakt met het actualiseren van huidige nota verbonden partijen (2017). In de geactualiseerde versie van de nota staan niet alleen de bestaande ‘traditionele’ verbonden partijen centraal, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook wordt er geïnventariseerd bij welke andere samenwerkingsverbanden de provincie betrokken is en waarin het ook een financieel, bestuurlijk of maatschappelijk belang heeft. Dit kan bijvoorbeeld een regiodeal zijn of een netwerksamenwerking.

  De nieuwe nota heeft als doel om te komen tot de doorontwikkeling van een bredere visie op samenwerken en samenwerkingsrelaties én de ontwikkeling van verschillende handelingsperspectieven op deze (nieuwe) samenwerkingsrelaties. De rode draad door het proces is dat sleutelfiguren, zoals Statenleden, bestuurders en medewerkers, zo betrokken worden dat zij tegelijkertijd leren te werken in de gedachte van de nota. Middels een Statenbrief worden de Staten geïnformeerd over de actualisatie van de nota. Daarnaast schetst de brief de wijze waarop de Staten betrokken worden en deel uit maken van dit proces


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.tot actualisatie van de nota Verbonden Partijen; 2.de statenbrief ‘Actualisatie nota verbonden partijen’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 0.18.H

  Essentie/samenvatting:
  Met het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst komen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Woerden tot een akkoord over het tracé, het voorlopig ontwerp en de kostenverdeling van de snelfietsroute Woerden-Utrecht. In de overeenkomst zijn uitvoeringsafspraken gemaakt en na vaststelling in alle colleges en de gezamenlijke ondertekening, gaat het project snelfietsroute Woerden-Utrecht over tot realisatie. De planning is dat eind 2023 alle geplande maatregelen zijn uitgevoerd.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de samenwerkingsovereenkomst van de snelfietsroute Woerden-Utrecht, inclusief bijlagen, vast te stellen en aan te gaan. 2.op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang met het belang genoemd in art. 10, tweede lid sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage, totdat de opdracht voor het werk is verstrekt, omdat deze marktinformatie bevat. 3.bijgaande Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.
 • 0.23.H

  Essentie/samenvatting:
  Voor de bedrijfsvoering van de Provincie Utrecht ligt er een aantal forse uitdagingen. Aan deze opgaven wordt in verschillende bedrijfsvoeringsbrede programma’s gewerkt.
  De drie voornaamste bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda’s zijn (1) het Programma Versterken Financiële Functie, (2) de Agenda’s Digitale Routekaart en (3) het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen. Deze bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda’s zijn allen in uitvoering en zullen tezamen leiden tot de versterking van de diverse bedrijfsvoeringsfuncties, waardoor er minder energie aan deze processen besteed wordt en deze energie naar de provinciale opgaven buiten kan. Om PS goed en blijvend over de voortgang te informeren zal GS PS ieder kwartaal middels een voortgangsrapportage en statenbrief over de voortgang van de veranderagenda’s informeren


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.PS met ingang van maart 2021 ieder kwartaal middels een rapportage en statenbrief te informeren over de voortgang van het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen en de Agenda’s Digitale Routekaart; 2.de statenbrief ‘Voortgangsrapportages bedrijfsvoeringsbrede veranderagenda’s’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 0.24.H

  Essentie/samenvatting:
  Het  college van GS en PS hebben de Ontwerp Kadernota 2022 van RMN, SGL en PL ontvangen, met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Gezien het lopende proces naar de toekomst van RMN wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de Ontwerp Kadernota's 2022 van RMN SGL, en PL voor kennisgeving aan te nemen; 2.geen zienswijze op de Kadernota's in te dienen; 3.de Statenbrief vast te stellen en deze via de griffie aan te bieden aan PS.
 • 0.29.H

  Essentie / samenvatting:
  Sinds de provinciale grenscorrectie Vijfheerenlanden per 1-1-2019 ligt 9,2 km van de noordoever van rivier De Linge in de provincie Utrecht. Waterschap Rivierenland is aangewezen als beheerder in medebewind. Ter nadere regeling van het vaarweg- en nautisch beheer door het waterschap is bijgaande overeenkomst opgesteld.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten aan GS voorstellen om de ‘Overeenkomst tussen de provincie Utrecht en Waterschap Rivierenland tot regeling van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van rivier De Linge op grondgebied van de provincie Utrecht’ vast te stellen en aan te gaan.
 • 0.31.H

  Essentie / samenvatting:
  De Provincie Utrecht vindt het belangrijk om te zorgen voor behoud en beleefbaarheid van de historische buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug vanwege de grote cultuurhistorische waarden van dit bijzondere erfgoed voor de provincie Utrecht. GS hebben daarom het projectinitiatief van de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) voor een Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen namens alle partners ingediend voor een Erfgoed Deal
  met het Rijk. De Stuurgroep Erfgoed Deal was overtuigd van de aanpak van het kennisprogramma en oordeelt positief over opname in het tweede uitvoeringsprogramma van de Erfgoed Deal. Erfgoed Deal stelt € 653.000 beschikbaar. De partners, de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland, gemeente Zeist, Utrechts Landschap en het Utrechts Particulier Grondbezit hebben een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de uitvoering ervan. Het matchingsgeld van de zeven partners samen bedraagt € 965.100.
  Provincie Utrecht wil middels het Kennisprogramma bijdragen aan het - samen met eigenaren en partners – ontwikkelen van een klimaatbestendige aanpak voor historische buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug; kennis en ervaring opdoen met een klimaatbestendige aanpak in de projecten uit het gebiedsinitiatief Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug Heuvelrug-Vallei en Zeisterbos - deze fungeren als Proeftuin voor het Erfgoed Dealproject; de programmaresultaten verspreiden en samenwerken in een context die breder is dan erfgoed door enerzijds het klimaatadaptief provinciaal beleid en handelen te versterken door het belang van groene monumenten te laten meewegen door beleidsmakers op provinciaal niveau die zich met het klimaat en de verdeling van het schaarse water bezighouden en anderzijds bij te dragen aan de provinciale ambities uit het
  Programma Klimaatadaptatie om in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te zijn. Eigenaren en Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden betrokken bij de kennisen leeromgeving.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de samenwerkingsovereenkomst Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen vast te stellen en aan te gaan.
 • 0.32.H

  Essentie / samenvatting:
  Bij de gemeente Veenendaal is een verzoek ingediend voor het onttrekken van een gedeelte van een perceel te Veenendaal aan het openbaar verkeer.
  De raad van de gemeente Veenendaal heeft het verzoek om onttrekking afgewezen met uitzondering van een strook van 0.60 meter die betrokkenen al in gebruik hebben als tuin. Een strook groen van 1.10 meter en een stuk van 0.60 meter horend bij een parkeervak blijven openbaar. Naar aanleiding van een administratief beroepschrift bij de Provincie Utrecht tegen de afwijzing van de gemeente heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld dat het bezwaar gegrond is.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het beroep gegrond te verklaren 2.het besluit van de raad van 23 april 2020 te vernietigen en opnieuw besluitend de strook grond van 1,10 meter breed voor perceel Nieuweweg noord 267 te Veenendaal, zoals aangeduid op bijgaande tekening, welkePagina 2 van 3 strook voorheen behoorde tot de openbare weg, aan de openbaarheid te onttrekken. 3.een proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte van € 1.050,= (2 punten); 4.voor de motivering van uw beslissing op het beroep, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar dit advies van de commissie. 5.de commissie een afschrift van de beslissing toe te zenden.
 • 0.33.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie CDA heeft bij monde van de heer C. Westerlaken schriftelijke vragen gesteld ex art. 47 RvO aan het College van GS, betreffende “STAF rapport” (d.d. 17-11-2020). Het rapport gaat in op de systematiek van het verwerken van de habitattypenkaarten.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid C. Westerlaken Statenfractie CDA betreffende ‘STAF rapport’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.
 • 0.34.H

  Essentie / samenvatting:
  De PVV heeft vragen gesteld n.a.v. een klacht die een aantal inwoners van de provincie bij de Economische Commissie van de Verenigde Naties in Genève hebben ingediend.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende Aarhus Convention, vast te stellen en te verzenden.
 • 0.35.H

  Essentie/samenvatting:
  Sinds 23 september 2020 geldt voor de provinciale websites het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit heeft als doestelling websites ook toegankelijk te maken voor mensen met een of meerdere beperkingen. De in het besluit opgenomen toegankelijkheidseisen komen voort uit de door u genoemde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  In de beantwoording wordt aangegeven dat een deel van de websites van de provincie, waaronder www.provincie-utrecht.nl, aan vrijwel alle eisen voldoet en dat eraan gewerkt wordt dat dit op korte termijn geheel zo is. Over toekomstige ambities wordt de komende tijd doorgepraat.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid Dercksen betreffende het verplicht ondertitelen van vergaderingen en het voldoen aan de WCAG normen.
 • 0.37.H

  Essentie / samenvatting:
  Met het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER-projecten gemeente Vijfheerenlanden’ wordt de looptijd van het lopende POP3-openstellingsbesluit verlengd tot en met 31 december 2022. Aanleiding daarvoor is dat het huidige POP3 verlengd wordt met twee jaar (het POP3Plus genaamd) en dat daarom lopende openstellingen met twee jaar verlengd kunnen worden zodat initiatiefnemers ook tijdens POP3Plus projecten kunnen indienen.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: Het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2022 gemeente Vijfheerenlanden’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.
 • 0.39.H

  Essentie/samenvatting:
  Door M.M. Schrok, A.P.A, Schuurmans, L. Janssen, L.P.G. Comans en I.P. Berk zijn bezwaarschriften ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, juncto artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De AWB-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2020 in stand te laten. 2.de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.
 • 0.40.H

  Essentie/samenvatting:
  Door M.M. Schrok, A.P.A, Schuurmans, L. Janssen, L.P.G. Comans en I.P. Berk zijn bezwaarschriften ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, juncto artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De AWB-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2020 in stand te laten. 2.de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden
 • 0.41.H

  Essentie/samenvatting:
  Door M.M. Schrok, A.P.A, Schuurmans, L. Janssen, L.P.G. Comans en I.P. Berk zijn bezwaarschriften ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, juncto artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De AWB-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2020 in stand te laten. 2.de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden
 • 0.42.H

  Essentie/samenvatting:
  Door M.M. Schrok, A.P.A, Schuurmans, L. Janssen, L.P.G. Comans en I.P. Berk zijn bezwaarschriften ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, juncto artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De AWB-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2020 in stand te laten. 2.de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.
 • 04

  Essentie/samenvatting:
  De Economische Visie 2020-2027 ‘Focus op een vitale en duurzame economie’ is in april 2020 gepubliceerd. Deze is besproken in de commissie BEM van 20 mei 2020. Tijdens deze vergadering hebben PS erop aangedrongen om relevante partners te consulteren over hun mening over de Economische Visie. Ruim 90 regionale partners (waaronder gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen) gevraagd zijn gevraagd ons een reactie te sturen. Er zijn van 17 partners reacties ontvangen. Dit is verwerkt in een Erratum bij de Economische Visie. Het statenvoorstel van 15 april 2020 blijft als zodanig intact.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de Economische Visie 2020-2027 Focus op een vitale en duurzame economie VERSIE 2.0 vast te stellen; 2.de Economische Visie VERSIE 2.0 inclusief een statenbrief, de aanvulling op basis van de inspraakprocedure en een document met alle ontvangen reacties toe te sturen aan PS.
 • 05

  Essentie/ samenvatting:
  Op 30 november 2020 heeft de Stuurgroep Uithoflijn geconstateerd dat de projectopdracht is voltooid; er is sprake van een werkend tramvervoersysteem, er is aantoonbaar voldaan aan de zeven voorwaarden voor beëindiging van het project Uithoflijn en de verplichtingen uit de bestuursovereenkomst Uithoflijn zijn nagekomen, dan wel in overeenstemming
  tussen gemeente en provincie verlegd naar de betrokken organisaties.
  Er is een einddossier Uithoflijn opgesteld waarin de financiële eindverantwoording van het project is opgenomen. Ook is een vijftal overeenkomsten vastgesteld waarmee het project Uithoflijn formeel wordt afgesloten en waarin de afspraken staan met betrekking tot het eigendom van de lokale spoorweginfrastructuur en het beheer en onderhoud daarvan.
  In de beëindigingsovereenkomst van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn zijn afspraken gemaakt over de nog resterende werkzaamheden van het project Uithoflijn. Afgesproken is dat die restwerkzaamheden voor een lumpsum bedrag overgaan naar de betrokken organisaties van provincie en gemeente. Benodigde mensen, middelen en afgeprijsde risico’s
  zijn per restwerkzaamheid vastgelegd en worden, waar van toepassing, overgedragen. Het project Uithoflijn wordt daarom op 31 december 2020 beëindigd en de daarvoor ingestelde projectorganisatie, Directieraad, Stuurgroep en Adviesraad Tram voor het project Uithoflijn, opgeheven. Op 15 december 2020 hebben GS en B&W hiermee ingestemd. Het project sluit af met een positief resultaat op zowel het projectdeel Materieel (+€ 16,4 miljoen) als het gezamenlijke projectdeel Werkend Tramvervoersysteem (WTVS) (+€ 7,9 miljoen). Dat betekent dat de beschikbaar gestelde middelen (inclusief het aanvullend budget voor vertragings- en meerkosten uit 2018) toereikend zijn gebleken. Dit resultaat is
  bepaald per 30 november 2020. Het afronden van diverse financiële verplichtingen die reeds zijn aangegaan, kan nog tot beperkte wijzigingen in het saldo leiden.
  Provincie en gemeente hebben afgesproken om de eindafrekening van het gezamenlijke budget voor WTVS af te ronden als onder meer ook de laatste tranche van de subsidie van het Rijk is ontvangen (naar verwachting in het derde kwartaal van 2021). De eindafrekening vindt plaats volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente
  24%).


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het “Einddossier Uithoflijn” vast te stellen, dat ook de financiële verantwoording van het project omvat. 2.de onderstaande overeenkomsten vast te stellen en aan te gaan: a) “opstalovereenkomst tussen provincie en gemeente betreffende de vestiging van een opstalrecht voor de traminfrastructuur voor het gehele tracé van de Uithoflijn”; b) “beheerovereenkomst tussen provincie en gemeente, voor het tracé vanaf de eindhalte Graadt van Roggenweg tot en met de kruising Sorbonnelaan”; c) “beheerovereenkomst tussen provincie en gemeente en Uithofpartners (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Hogeschool Utrecht), voor het tracé vanaf de kruising Sorbonnelaan tot en met het Opstelterrein bij P+R Utrecht Science Park”; d) “beëindigingsovereenkomst van de Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof”; e) “beëindigingsovereenkomst van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn”, waaronder ook de lijst met verzoeken tot Afwijking en de financiële eindafrekening tussen provincie en gemeente. 3.de financiële gevolgen van de voornoemde overeenkomsten op de beheer- en onderhoudskosten van het trambedrijf mee te nemen in de herziening in 2021 van de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 en in de begrotingscyclus 2022. 4.het projectsaldo van het project Uithoflijn voor het projectdeel Werkend Tram Vervoersysteem (WTVS) per 30 november 2020 vast te stellen op € 7,9 miljoen en voor het projectdeel Materieel op € 16,4 miljoen. 5.de feitelijke eindafrekening tussen provincie en gemeente voor het onderdeel WTVS, uit te voeren: a) nadat uitsluitsel is verkregen over een 3-tal nog af te hechten punten, te weten: \- goedkeurende projectaccountantsverklaring over het jaar 2020 voor het WTVS\-deel; \- vaststelling subsidiebeschikking door het Rijk; \- positieve evaluatie van de combideklaag proefvakken in Utrecht Science Park; b)vervolgens de verdeelsleutel 24% gemeente en 76% provincie toe te passen; c)en tenslotte de Staten te informeren over de uitkomst van de definitieve eindafrekening tussen provincie en gemeente. 6.de Opgavemanager Ontvangst Uithoflijn te mandateren voor de afwikkeling van nog openstaande verplichtingen (circa € 3 miljoen) van het project Uithoflijn in 2021. 7.kennis te nemen van de geprognotiseerde benutting van de kredieten, tot en met 31 december 2020: a) benutting van krediet infra Uithoflijn € 341.408.000 b) benutting van krediet allonge II € 74.169.000 c) benutting van krediet materieel € 68.500.000 d) benutting van de risicoreservering € 0 8.de kredieten (a t/m c) en de risicoreservering (d), na definitieve eindafrekening van het WTVS onderdeel met de gemeente Utrecht af te sluiten, met uitzondering van het provinciale krediet ten behoeve van directieleveranties afkomstig uit het krediet allonge II. 9.de projectorganisatie Uithoflijn, de Directieraad Uithoflijn en de Stuurgroep Uithoflijn per 31-12-2020 op te heffen onder voorbehoud dat ook B&W van de gemeente Utrecht instemt en instemmen met het opheffen van de Adviesraad Tram voor het project Uithoflijn per diezelfde datum. Met het opheffen van de voornoemde ingestelde organen worden alle individuele verantwoordelijkheden en bevoegdheden (die binnen deze organen aan medewerkers zijn toegekend), per 31-12-2020 opgeheven en vindt decharge plaats. 10.de Statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten en de gedeputeerde te machtigen kleine wijzigingen aan te brengen, met een afschrift aan de gemeenteraad Utrecht.
 • 10

  Essentie/samenvatting:
  Uit de onderzoeken en het participatieproces is gebleken dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbeterd kan worden. Hiertoe moeten onderstaande knelpunten worden aangepakt en zullen er aanvullende maatregelen worden genomen op het gebied van fiets, OV, geluid en natuurontwikkeling. Echter op grond van de onderzoeksresultaten hebben wij geconcludeerd dat een dergelijke investering niet in relatie staat tot de maatschappelijke baten. Er is een onbalans in de maatschappelijke waarden (veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid) en de benodigde investering. Daarnaast is de toegevoegde waarde van de projectonderdelen aan veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid nog onvoldoende scherp. Door de integrale benadering is het niet mogelijk om individuele maatregelen nu al verder in de voorbereiding te brengen omdat de bouwstenen uit het plan bijdragen aan meerdere doelen en de maatregelen elkaar onderling beïnvloeden. Tevens is het gehele pakket aan maatregelen op een integrale wijze doorgerekend. Daarom wordt aan PS voorgesteld om de studiefase met een jaar te verlengen ter heroverweging van dit pakket en de problematiek om zo te komen tot een kosten effectiever en kleiner pakket aan maatregelen met een nadrukkelijke focus op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een dergelijk pakket geeft ook de mogelijkheid tot het sneller realiseren van de maatregelen. In het komende jaar zal ook bekeken worden of kleine verbeteringen uit het pakket al eerder voorbereid en gerealiseerd kunnen worden.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het Statenvoorstel “Verlengen studiefase Programma Toekomst N201” vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.
 • 11

  Essentie/samenvatting:
  Met de huidige accucapaciteit is de actieradius van de elektrische auto’s van dien mate dat het nu mogelijk is, om het autovervoer van het college volledige elektrisch te gaan organiseren. De huidige drie dienstauto’s worden dan ook vervangen door drie Audi´s, model e-tron (Audi).


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.kennis te nemen van de inruil van de drie huidige dienstauto’s en die vervangen door drie Audi’s, model e-tron; 2.het statenvoorstel ‘Krediet ten behoeve van vervanging dienstauto’s’ vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 12

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 17 december 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.


  Besluit
  Beslispunten: Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen: 1.2a. ‘Voorbereiding Kabinetsformatie’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies; 2.2b. ‘Samenwerkingsafspraken NOVI’; 3.2c. ‘Toekomstvisie BIJ12’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 4.3a. ‘Samenwerkingsovereenkomst Informatiehuis Water 2022-2028’; 5.3c. ‘Implementatie omgevingswet’, met inachtneming van de opmerking in het advies. Gedeputeerde een standpunt in te laten nemen m.b.t.: 1.3b. ‘Consultatiereactie normering werkgebonden personenmobiliteit’.
 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de motie ‘Hout, daar kun je op bouwen’ is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van houtbouw als bouwmethode om de woningbouwopgave te verduurzamen en te versnellen. Houtbouw verkeert op dit moment in een te vroeg stadium van een transitie om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en versnelling van de woningbouw, zoals gesuggereerd in de motie. Wel biedt houtbouw op de langere termijn veel potentie om aan de CO2- en stikstofreductie in de bouwketen en aan de versnelling van de woningbouwopgave een bijdrage te leveren. Daarom sluiten we aan bij de strategische verkenning ‘Meer ruimte voor biobased bouwen’ van het Rijk. De kennis die we hierbij opdoen en de ontwikkelingen waar marktpartijen aan werken zullen we delen met de partijen waarmee wij samenwerken aan het versnellen van de woningbouw. Omdat houtbouw één van de mogelijkheden is om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling, wordt in 2021 samen met de partners in de bouwketen gewerkt aan de totstandkoming van het ‘Convenant Duurzaam Bouwen’ en de ‘Afspraken Klimaatadaptief Bouwen Utrecht’.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief en de bijlage ‘Verkenning houtbouw; Een samenvatting op hoofdlijnen’ vast te stellen en te sturen aan Provinciale Staten voor agendering in de commissie RGW.
 • 15

  Essentie/samenvatting:
  Sinds 2018 beheert Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) een provinciaal energiefonds. Het energiefonds maakt financiering mogelijk van kansrijke initiatieven waarbij geen financiering gevonden kan worden bij banken, vanwege het hogere risicoprofiel of de beperkte omvang van de lening. Voor 2020 was het bestuur van SETU voornemens een strategische heroriëntatie uit te voeren. In het proces van deze heroriëntatie en de daarnaast uitgevoerde evaluatie van een default in de portfolio heeft het bestuur besloten de verdere uitwerking van de heroriëntatie uit te stellen totdat een nader uit te werken reorganisatie is voltooid. De inschatting is dat de reorganisatie in kwartaal 3 van 2021 is geeffectueerd. Vanwege de forse bijdrage van publiek geld aan SETU en de indirecte betrokkenheid bij Alliantie+ door onze subsidieverlening aan de NOM-woningen worden Provinciale Staten actief geïnformeerd over de voortgang bij SETU.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de statenbrief vast te stellen en ter informatie sturen aan PS; 2.de portefeuillehouder te mandateren om eventuele wijzigingen die voortvloeien uit de afstemming met gemeente Utrecht door te voeren.
 • 16

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt aan het verbeteren van de financiële functie met als doelstelling een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus. In de kern gaat het om het versterken van de sturing en professionaliteit in de bedrijfsvoering en financiële processen, waaronder control en governance met bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit
  van systemen staan centraal. Met deze statenbrief geven we periodiek informatie aan Provinciale Staten over de voortgang van dit project.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: \- de Statenbrief voortgangsrapportage 4e kwartaal 2020: programma Versterken Financiële Functie 2020/2021 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden\.
 • 17

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de reizigerstarieven in het openbaar vervoer per bus en tram. Dit wordt met één besluit voor beide concessies (U-OV en Syntus Utrecht) gedaan, in dit geval voor het kalenderjaar 2021. Op de tarieven met inbegrip van het belangrijkste (meestgebruikte) tarief
  -het kilometertarief- wordt de landelijke tariefindex toegepast à 0,91%. Op de abonnementen wordt in het geheel geen index toegepast. De vraag naar abonnementen (veelreizigers) loopt sinds corona sterk terug en een prijsverhoging zou alleen nog maar bijdragen aan de verminderde aantrekkelijkheid ervan. Ook de meest gebruikte losse kaartjes (te koop bij chauffeurs en in automaten) blijven in prijs gelijk. Het tarief van de U-flex kaartjes is, vanwege de introductie van twee nieuwe lijnen, tijdelijk verlaagd.
  Het reizigersplatform ROCOV heeft adviesrecht en heeft positief geadviseerd over de voorgestelde tarieven. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2021.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de regionale tarieven in het openbaar vervoer van de provincie Utrecht voor 2021 vast te stellen; 2.de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 19

  Essentie / samenvatting:
  Op 11-11-2020 hebben Provinciale Staten een motie van Statenlid mevr. Poppe (SP-fractie) aangenomen om provinciale buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) met eenzelfde bonusbedrag van € 300,- te belonen als politieagenten en BOA’s van de gemeente Utrecht. Dit vanwege extra inspanningen in de buitengebieden vanwege de coronaproblematiek. Het gaat provinciebreed om circa 50 BOA’s. Zij werken voor een groot aantal verschillende werkgevers, die elk een eigen beloningsbeleid hanteren. De provincie heeft zelf geen BOA’s in dienst. Om geen onderscheid te maken en ‘dubbele beloningen’ te vermijden, besluiten Gedeputeerde Staten om aan álle circa 50 in buitengebieden werkzame BOA’s (ongeacht wie hun werkgever is) een bonus van € 100,- toe te kennen en Provinciale Staten hieromtrent te informeren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.ter uitvoering van motie 106 (‘Bonus voor de BOA’) aan elk van de circa 50 BOA’s, die werkzaam zijn in buitengebieden van de provincie Utrecht, een eenmalige bonus van € 100,- toe te kennen; 2.de portefeuillehouder te machtigen inhoud te geven aan de verdere praktische uitvoering van dit besluit.
 • 20

  Essentie / samenvatting:
  Het provinciaal cultuur- erfgoedprogramma is vastgesteld in het voorjaar van 2020, toen de COVID-19 crisis al in volle omvang was losgebarsten. Het algemene beeld is dat er op dit moment geen aanleiding is om het provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid voor de komende jaren aan te passen. Uiteraard had de COVID-19 crisis het afgelopen jaar wel gevolgen voor de uitvoering van het beleid, maar partners zijn ook met innovatieve oplossingen gekomen. Om samen met andere partijen bij te dragen aan het opvangen van de ergste noden in de cultuur- en erfgoed sector heeft de provincie dit jaar ook het Steunpakket Cultuur en Erfgoed COVID-19 crisis gerealiseerd. Voor de eerste tranche (2020) van dit steunpakket heeft de provincie drie subsidieregelingen ontwikkeld. Daarnaast participeert de provincie in een provinciaal innovatiefonds. De aanvraagtermijn van alle regelingen uit de eerste
  tranche zijn inmiddels gesloten en het grootste deel van de aanvragen is verwerkt. In totaal kunnen binnen de eerste tranche van het steunpakket ruim 100 grote en kleine instellingen van verschillende aard en verspreid over de gehele provincie rekenen op ondersteuning van de provincie Utrecht. Eén van deze regelingen betreft de Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen vanwege de Coronacrisis. Instellingen konden voor de overbruggingsregeling een aanvraag indienen voor een eenmalige
  tegemoetkoming in de geleden als gevolg van COVID-19. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld en een advies uitgebracht, dat als uitgangspunt wordt gebruikt voor de toekenningen. Provinciale Staten hebben met de motie ‘Houd de wind in de zeilen’ d.d. 12 november jl. gevraagd om nog dit jaar geïnformeerd te worden over de mogelijkheden het varend erfgoed te ondersteunen. Daarover is het gesprek gestart met diverse partijen in de gemeente Bunschoten.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.het advies van de Adviescommissie overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij de verlening van de subsidies, met uitzondering van het advies van de Stichting Monumentenwacht Utrecht. 2.de statenbrief vast te stellen en samen met het advies van de adviescommissie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 21

  Essentie/samenvatting:
  De slechte financiële en organisatorische situatie bij de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) heeft geleid tot een discussie binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) en het Plassenschap Loosdrecht (PL) over de wijze van samenwerking. Daarbij is gesproken over de gezamenlijk uitgangspunten van de samenwerking en over een toekomstbestendige en robuuste structuur hiervoor. Zij zien dat daarvoor een verandering noodzakelijk is maar dat samenwerking vanuit onderlinge solidariteit wel noodzakelijk blijft. De besturen hebben voor beide schappen een richtinggevende uitspraak gegeven over de toekomstige samenwerking. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een reactie op de uitspraken.
  Voorgesteld wordt de statenbrief ‘Toekomstige samenwerkingsvorm Recreatieschappen’ vast te stellen en deze ter bespreking voor te leggen aan de commissie BEM. Dit conform een toezegging van de portefeuillehouder aan Provinciale Staten.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.kennis te nemen van het proces en de rapportages over een nieuwe organisatievorm die door de recreatieschappen aan de deelnemers zijn aangeboden; 2.de statenbrief ‘Toekomstige samenwerkingsvorm Recreatieschappen’ vast te stellen en ter bespreking toe te zenden aan Provinciale Staten (commissie BEM).
 • 22

  Essentie/samenvatting:
  Het beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek, beheerplanperiode 2015 -2020 nadert zijn einddatum. De beheerplanperiode wordt eenmalig door middel van een GS besluit verlengd voor een nieuwe beheerplanperiode 2021- 2026 op basis van de Wet natuurbescherming artikel 2.3 lid 1 en 4.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de beheerplanperiode voor het Beheerplan Natura 2000 Uiterwaarden Lek te verlengen voor een periode van 6 jaar, 2021 t/m 2026, dan wel – in het geval er eerder voor dit onderdeel een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. 2.het Besluit verlenging eerste beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Uiterwaarden Lek te publiceren. 3.de Statenbrief vast te stellen en aan Provinciale Staten ts zenden. 4.Burgemeester en wethouders van de gemeenten Vijfheerenlanden en Lopik en de dagelijkse besturen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rivierenland door middel van een brief hierover te informeren.
 • 25

  Essentie / samenvatting:
  De Staten is toegezegd om inhoudelijk terug te komen op de uitslagen van het MTO. Daarnaast is toegezegd om per kwartaal te rapporteren over de voortgang organisatieontwikkeling. In de statenbrief ‘Toelichting resultaten MTO 2020 en voortgang organisatieontwikkeling’ worden beide toezeggingen ingelost. In de brief is daarnaast ruimte ingeruimd om de Staten bij te praten over het thuiswerken en hybride werken, twee (nieuwe) onderdelen van de organisatieontwikkeling waar door de coronacrisis urgentie op is gekomen.


  Besluit
  1.de statenbrief ‘Toelichting resultaten MTO 2020 en voortgang organisatieontwikkeling’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten
 • 26

  Essentie/samenvatting:
  Afgelopen voorjaar lag de organisatie op koers om van de start van de Vuelta 2020 een succesvol en duurzaam evenement te maken. Daarbij zouden de inwoners van de provincie kunnen deelnemen aan talloze sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Vanwege de coronapandemie moesten de voorbereidingen afgebroken worden en kon de start niet plaatsvinden in Nederland.
  In de stuurgroep Vuelta (waarin de provincie Utrecht partner is samen met de gemeenten Utrecht, ’s Hertogenbosch, Breda en de provincie Noord-Brabant) is besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden de Vuelta in 2022 alsnog te organiseren.

  De provincie Utrecht wil extra investeren om de organisatie van de Vuelta 2022 mee mogelijk te helpen maken. Om zo perspectief te bieden aan de door corona zwaar getroffen sectoren zoals recreatie en toerisme, horeca, cultuur en en zo het maatschappelijk leven een impuls te geven. Daarbij is er aandacht voor maatschappelijke activiteiten in een breed veld van gezond stedelijk leven en duurzaamheid. Voor de laatste punt wordt opnieuw een strategie opgesteld, waarbij duurzaamheid, waar mogelijk, concreet wordt ingevuld. Het activatieprogramma zal opnieuw de aanjager vormen voor het behalen van brede maatschappelijke doelstellingen. Gezien het grote enthousiasme in de voorbereiding voor de Vuelta 2020, waarbij een veelheid aan kleine en grote evenementen, die aansluiten bij de maatschappelijke thema’s al met de voorbereidingen begonnen waren, lijkt dit voor herhaling vatbaar
  Door het partnerschap op dezelfde voet door te zetten, kiest de provincie Utrecht ervoor om een betrouwbaar partner te zijn richting haar publieke partners en het maatschappelijk (private) veld.


  Besluiten
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.aan Provinciale Staten voor te leggen de 2,1 mln. euro, die Provinciale Staten in december 2019 hebben toegekend voor het evenement Vuelta 2020 (dat vanwege het coronavirus geen doorgang kon vinden) minus de gemaakte kosten, in te zetten voor het evenement Vuelta 2022 en daarin als partner te blijven participeren. 2.een extra investering van 300.000 euro ter beschikking te stellen voor het realiseren van de Vuelta 2022 om zo het herstel van door corona zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca te helpen bevorderen. En de provincie als geheel een positieve impuls te geven waarbij wordt ingezet op maatschappelijke activiteiten in een breed veld van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Daarvan 250.000 euro als bijdrage voor de organisatie van de Vuelta 2022 ter beschikking te stellen en 50.000 euro voor provinciale personeels- en proceskosten. Dit bedrag te dekken uit de algemene middelen. 3.Gedeputeerde Hanke Bruins Slot tekstmandaat te geven om het Statenvoorstel beperkt te wijzigen naar aanleiding van de bespreking in GS.
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de reeds eerder gedane toekenning, in december 2019, van 2,1 mln. euro aan de Stichting La Vuelta Holanda gestand te houden en dit bedrag, minus reeds gemaakte kosten, in te zetten voor het evenement Vuelta 2022 en daarin als partner te blijven participeren; 2.een extra budget van 300.000 euro vanuit de Reserve COVID flankerend beleid in 2021 ter beschikking te stellen in het beleidsprogramma 8. Economie, beleidsdoel 8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut. Dit budget wordt ingezet voor het realiseren van de Vuelta 2022 om zo het herstel van door corona zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca te helpen bevorderen. En om de provincie als geheel een positieve impuls te geven waarbij wordt ingezet op maatschappelijke activiteiten in een breed veld van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Van dit extra budget wordt 250.000 euro als bijdrage voor de organisatie van de Vuelta 2022 ter beschikking gesteld en wordt 50.000 euro ingezet voor provinciale personeelsen proceskosten; 3.Gedeputeerde Hanke Bruins Slot tekstmandaat te geven om het Statenvoorstel beperkt te wijzigen naar aanleiding van de bespreking in GS.
 • 27

  Essentie/samenvatting:
  In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode van een voorzitter van de Awb-adviescommissie, dient er een nieuwe voorzitter te worden benoemd. Mevrouw mr. M.G.T. Van Leyenhorst- van Leeuwen wordt voorgedragen voor benoeming Met ingang van 1 januari 2021 als voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS voor een periode van vier jaar met een eventuele éénmalige herbenoeming. Dit is onder voorbehoud dat de Statencommissie Bestuur Europa en Middelen instemt met de in de statenbrief opgenomen voordracht.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.met ingang van 1 januari 2021 mevrouw mr. M.G.T. Van Leyenhorst- van Leeuwen te benoemen als voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS voor een periode van vier jaar met een eventuele éénmalige herbenoeming, onder voorbehoud dat de Statencommissie Bestuur Europa en Middelen instemt met de in de statenbrief opgenomen voordracht; 2.de statenbrief vast te stellen en ter oriënterende bespreking toe te zenden aan de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen; 3.de commissaris van de Koning te machtigen het besluit, waarbij de voorzitter wordt benoemd in de Awb-adviescommissie van PS en GS, te ondertekenen en te verzenden.

  .

 • 30

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 september 2020 werd de IPO-begroting voor 2021 vastgesteld in het IPO-bestuur. De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) 2021 maakt inhoudelijk en financieel onderdeel uit van deze begroting.
  Het IPO-bestuur staat unaniem positief tegenover de ambitie van het programma IDA 2021, enerzijds vanwege de (steeds sterker wordende) majeure opgave van provincies op het gebied van digitalisering (de toegevoegde waarde van samenwerking staat buiten kijf) en anderzijds vanwege de efficiencyvoordelen van interprovinciale samenwerking op dit gebied (de schaal van 12 in plaats van ieder voor zich).


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: In te stemmen met de uitwerking van de bestuurlijke ambitie van de twaalf provincies voor de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) in het bijgevoegde Jaarplan IDA 2021 met als belangrijkste speerpunten: 1.inzet van digitalisering voor de maatschappelijke opgaven Het rendement zit in het versterken van het vermogen van de gezamenlijke provincies om door digitale transformatie, samen met partners, sneller maatschappelijke resultaten te boeken. 2.rand voorwaardelijke sterke basis voor de digitalisering Het rendement zit in het op orde brengen van het fundament/de basis voor de digitale dienstverlening, bedrijfsvoering en data en van daaruit verder optimaliseren, innoveren en vernieuwen van de digitale diensten en producten in het licht van de maatschappelijke opgaven. Door de bedrijfsvoering van de 12 provincies, BIJ12 en IPO beter op elkaar af te stemmen verbeteren we de efficiëntie van onze dienstverlening als provincies. Tot deze basis hoort ook het voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen m.b.t. de AVG en Informatieveiligheid, een gezamenlijk standpunt en invulling over ethiek in de digitalisering/dataficering, maar ook een gezamenlijke basis te hebben van een organisatie (mensen) die digitaal vaardig is.
 • 36

  Essentie/samenvatting:
  Op 18 november hebben Provinciale Staten het Programma Versnelling Woningbouw 2021-2024 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw met ingangsdatum 1 april 2021. Deze startdatum is bepaald door de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie die de basis vormt van de subsidieverordening versnelling woningbouw. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op €15 miljoen.
  De huidige Uitvoeringsverordening Subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling zal het eerste kwartaal van 2021 nog worden gebruikt. Eind 2020 wordt dit subsidieplafond bereikt. Het huidige subsidieplafond wordt opgehoogd met € 2,5 miljoen tot in totaal € 12,5 miljoen. Deze € 2,5 miljoen komt overeen met de voor in het 1e kwartaal te verwachten subsidieaanvragen.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw, met subsidieplafond van €15 miljoen en met een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen ingangsdatum, vast te stellen; 2.het wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsverordening Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017 vast te stellen; 3.de Uitvoeringsverordening Subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017 per 1 juli 2021 in te trekken.
 • 38

  Essentie/samenvatting:
  Door M.M. Schrok, A.P.A, Schuurmans, L. Janssen, L.P.G. Comans en I.P. Berk zijn bezwaarschriften ingediend tegen een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, juncto artikel 3.10, tweede lid, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De AWB-adviescommissie van PS en GS  (hierna: de adviescommissie) heeft het bezwaar ontvankelijk geacht en heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit van 20 mei 2020 in stand te laten. 2.de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.